การสืบพันธุ์

All posts tagged การสืบพันธุ์

การสืบพันธุ์ของต้นอากาเว่

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002198&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิศ ปัณยาลักษณ
ชื่อเรื่อง: การสืบพันธุ์ของต้นอากาเว่
Article title: Agave americana
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 24-25
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AGAVE, REPRODUCTION, FLOWERS, FLOWERING
ดรรชนี-ไทย: อากาเว่, การสืบพันธุ์, ดอก, การออกดอก
หมายเลข: 002198 KC1901017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

นิเวศวิทยาของไม้ไผ่

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001111&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมเพิ่ม กิตตินันท์
ชื่อเรื่อง: นิเวศวิทยาของไม้ไผ่
Article title: Ecology of bamboos
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 376-391
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F40-Plant ecology
หมวดรอง: F63-Plant physiology – Reproduction
ดรรชนี-ไทย: ไม้ไผ่, นิเวศวิทยา, ปัจจัยสิ่งแวดล้อม, การกระจายพันธุ์, การเจริญเติบโต, การสืบพันธุ์
หมายเลข: 001111 KC1001048
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตลับ

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003847&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประนอม เบ็ญจมาลย์; สุนันท์ ทวยเจริญ
ชื่อเรื่อง: ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตลับ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 108-119
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: L53-Animal physiology – Reproduction
หมวดรอง: L40-Animal structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MERETRIX; REPRODUCTIVE PERFORMANCE; GENITAL SYSTEM; SEX RATIO; ENVIROMENTAL FACTORS
ดรรชนี-ไทย: หอยตลับ, การสืบพันธุ์, เซลล์อวัยวะเพศ, อัตราส่วนเพศ, การวางไข่, สภาพแวดล้อม
หมายเลข: 003847 KC2404013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

กลไกในการสืบพันธุ์ของหอยโข่ง Pila ampullacea (Linnaeus, 1758)

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003485&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศักดิ์ ปัญหา
ชื่อเรื่อง: กลไกในการสืบพันธุ์ของหอยโข่ง Pila ampullacea (Linnaeus, 1758)
Article title: Reproductive mechanism of apple snail Pila ampullacea (Linnaeus, 1758)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 280-292
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER MOLLUSCS; SNAILS; REPRODUCTION; GENITALIA
ดรรชนี-ไทย: หอยโข่ง, การสืบพันธุ์, อวัยวะสืบพันธุ์
หมายเลข: 003485 KC2304028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

สมรรถภาพของสุกรพันธุ์ดูร็อคและแฮมเชียร์สถานที่บำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง สระบุรี

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000254&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรัญ จันทลักขณา; ศักดิ์สงวน กอนันทา
ชื่อเรื่อง: สมรรถภาพของสุกรพันธุ์ดูร็อคและแฮมเชียร์สถานที่บำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง สระบุรี
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 261-265
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: L52-Animal physiology – Growth and development
ดรรชนี-ไทย: สุกร, พันธุ์ดูร็อค, พันธุ์แฮมเชียร์, การสืบพันธุ์, สมรรถภาพ, อัตราการรอด, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000254 KC0202025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเริ่มเกิดดอกของต้นข้าว

Published กุมภาพันธ์ 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000081&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อักษร เสกธีระ
ชื่อเรื่อง: การเริ่มเกิดดอกของต้นข้าว
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 93-94
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
หมวดรอง: F63-Plant physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, FLOWERING, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ดอก, การเจริญเติบโต, การสืบพันธุ์
หมายเลข: 000081 KC0101082
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: