การสลายตัว

All posts tagged การสลายตัว

การปรุงยาฆ่าแมลงเพื่อควบคุมการสลายตัว

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001659&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จัด นนทพันธ์
ชื่อเรื่อง: การปรุงยาฆ่าแมลงเพื่อควบคุมการสลายตัว
Article title: Encapsulation of dimilin for controlled release
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 26-26(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: INSECTICIDES, FORMULATIONS, EFFICIENCY, CONTROLLED RELEASE, USES
ดรรชนี-ไทย: สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, สูตรการผสม, ประสิทธิภาพ, การสลายตัว, การใช้สารเคมี
หมายเลข: 001659 KC1601026
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ลักษณะการดูดซับและปลดปล่อยธาตุโบรอนของดินฮาวาย

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001409&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิวัติ หิรัญบูรณะ
ชื่อเรื่อง: ลักษณะการดูดซับและปลดปล่อยธาตุโบรอนของดินฮาวาย
Article title: Boron sorption isotherms of some Hawaiian soils
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 442-454
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
หมวดรอง: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL TYPES, HAWAII, BORON, SOIL SORPTION, PH, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES
ดรรชนี-ไทย: ดินฮาวาย, โบรอน, การดูดซับ, การปลดปล่อย, ความเป็นกรด-ด่างของดิน, สิ่งเจือปนในดิน, การสลายตัว
หมายเลข: 001409 KC1401047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวิเคราะห์ปริมาณการสะสมและการสลายตัวของเศษไม้ใบไม้ในป่าดิบเขาดอยปุย เชียงใหม่

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001259&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สามัคคี บุณยะวัฒน์
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ปริมาณการสะสมและการสลายตัวของเศษไม้ใบไม้ในป่าดิบเขาดอยปุย เชียงใหม่
Article title: Analysis of accumulation and decomposition of litter fall in hill evergreen forest Doi-Pui Chieng Mai
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 40-43
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: F40-Plant ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOREST LITTER, LEAF FALL, BIODEGRADATION, EVERGREEN MIXED FORESTS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: เศษไม้, ใบไม้, การร่วงหล่น, การสลายตัว, การวิเคราะห์ปริมาณ, ป่าดิบเขา, จ.เชียงใหม่, ดอยปุย
หมายเลข: 001259 KC1301007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับการสลายตัวของปุ๋ยอินทรีย์โดยเชื้อจุลิทรีย์ ตอนที่ 2. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระที่เกิดขึ้นในระหว่างการหมักปุ๋ยอินทรีย์เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000565&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทัศนีย์ ก่อประดิษฐสกุล; ฤกษ์ ศยามานนท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับการสลายตัวของปุ๋ยอินทรีย์โดยเชื้อจุลิทรีย์ ตอนที่ 2. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระที่เกิดขึ้นในระหว่างการหมักปุ๋ยอินทรีย์เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
Article title: Studies on microbial decomposition of organic fertilizer II. Physiological changes occured during the ripening of organic fertilizer at elevated temperature
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 370-371
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORGANIC FERTILIZERS, MICROORGANISMS, FERMENTATION, TEMPERATURE, BIODEGRADATION
ดรรชนี-ไทย: ปุ๋ยอินทรีย์, จุลินทรีย์, การหมัก, อุณหภูมิ, การสลายตัว
หมายเลข: 000565 KC0501098
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับการสลายตัวของปุ๋ยอินทรีย์โดยเชื้อจุลินทรีย์ตอนที่ 1 อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000564&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุจิต วิทย์คงทน; ฤกษ์ ศยามานนท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับการสลายตัวของปุ๋ยอินทรีย์โดยเชื้อจุลินทรีย์ตอนที่ 1 อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์
Article title: Studies on microbial decomposition of organic fertilizer I. Influences of temperature on growth and activities of microorganisms
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 368-369
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORGANIC FERTILIZERS, MICROORGANISMS, BACTERIA, BIODEGRADATION, TEMPERATURE, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ปุ๋ยอินทรีย์, จุลินทรีย์, แบคทีเรีย, การสลายตัว, อุณหภูมิ, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000564 KC0501097
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006456&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วราห์ เทพาหุดี; ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: การสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
Article title: Degradation and effect of formalin on planktons and water quality in Penaeus monodon Fabricius cultured ponds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 87-95
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANKTON; PENAEUS MONODON; FORMALDEHYDE; DEGRADATION; DURATION; WATER QUALITY; PH; OXYGEN; SALINITY; ALKALINITY; TEMPERATURE; PONDS
ดรรชนี-ไทย: ฟอร์มาลิน, กุ้งกุลาดำ, แพลงตอน, น้ำ, การสลายตัว, ระยะเวลา, ผลกระทบ, ปริมาณ, คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: การศึกษาการสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อปริมาณแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา พบว่าฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้น 30 ppm หลังจากใส่ลงไปในบ่อขณะที่มีการเปิดเครื่องให้อากาศเต็มที่ตลอดเวลาจนถึง 48 ชั่วโมงแรก ยกเว้นในช่วงหว่านอาหารจึงจะปิดเครื่องให้อากาศ ฟอร์มาลินจะสลายตัวหมดภายในเวลา 36 ชั่วโมง ฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้น 30 ppm มีผลทำให้ปริมาณแพลงก์ตอนออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่าง และปริมาณแอมโมเนียลดลงใน 48 ชั่วโมงแรก จากผลการศึกษาในขณะที่ใช้ฟอร์มาลินควรจะเปิดเครื่องให้อากาศอย่างเต็มที่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการลดลงของปริมาณออกซิเจน นอกจากนั้นควรมีการเติมวัสดุปูนลงไปในบ่อเพื่อเพิ่มค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้อยู่ในระดับที่ปกติ ในกรณีฉุกเฉินถ้าปริมาณออกซิเจนลดต่ำลงมากคือต่ำกว่า 3 ppm อาจจะต้องมีการเติมน้ำเข้าบ่อ
หมายเลข: 006456 KC3504011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการสลายตัวและผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพบางประการ ต่อการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006452&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รุ่งทิพย์ โรจนนาวิน; นนทวิทย์ อารีย์ชน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการสลายตัวและผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพบางประการ ต่อการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน
Article title: Study on degradation and effects of some physical factors on degradation of povidone-iodine
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 49-55
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DISINFECTANTS; DEGRADATION; CHEMICAL COMPOSITION; WATER; AERATION; SALINITY; TEMPERATURE; TIME
ดรรชนี-ไทย: POVIDONE-IODINE, ยาฆ่าเชื้อ, การสลายตัว, ปัจจัยทางกายภาพ, ระยะเวลา, ความเข้มข้น
บทคัดย่อ: การศึกษาการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน ระดับความเข้มข้น 5, 10 และ 20 ppm ใน น้ำกลั่น, น้ำเกลือ 0.85 เปอร์เซ็นต์, น้ำเกลือ 3 เปอร์เซ็นต์ และน้ำทะเล 30 ppt พบว่าการสลายตัวเกิดได้ช้าที่สุดในน้ำกลั่น และเร็วที่สุดในน้ำทะเล 30 ppt โพวิโดน-ไอโอดีนเข้มข้น 5 ppm สลายตัวภายในเวลา 24, 21, 21, 12 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 10 ppm ใช้เวลา 33, 27, 27, 18 ชั่วโมง และที่ความเข้มข้น 20 ppm ใช้เวลา 42, 36, 33, 24 ชั่วโมง ในน้ำกลั่น, น้ำเกลือ 0.85 เปอร์เซ็นต์, น้ำเกลือ 3 เปอร์เซ็นต์ และน้ำทะเล 30 ppt ตามลำดับ การศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพบางประการต่อการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน เข้มข้น 5, 10 และ 20 ppm พบว่าการให้อากาศ, อุณหภูมิที่สูงขึ้น, ความเค็มที่สูงขึ้น และแสงสว่างมีผลทำให้โพวิโดน-ไอโอดีนทุกความเข้มข้นสลายตัวเร็วขึ้น เมื่อเปรียบเทียบปัจจัย ทั้ง 4 ประการ พบว่าที่ความเข้มข้นเดียวกัน การให้อากาศมีผลต่อการสลายตัวมากที่สุด
หมายเลข: 006452 KC3504007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสลายตัวของฟอร์มาลินและความเป็นพิษต่อ Aeromonas hydrophila

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004731&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุปราณี ชินบุตร; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; มะลิวรรณ แสงจันทร์
ชื่อเรื่อง: การสลายตัวของฟอร์มาลินและความเป็นพิษต่อ Aeromonas hydrophila
Article title: Degradation of formalin and it’s toxicity to Aeromonas hydrophila
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 491-503
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES; AEROMONAS HYDROPHILA; DISEASES; FORMALDEHYDE; DEGRADATION; TOXICITY
ดรรชนี-ไทย: ปลา, AEROMONAS HYDROPHILA, เชื้อโรค, ฟอร์มาลิน, การสลายตัว, ความเป็นพิษ
หมายเลข: 004731 KC2704023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของด่างทับทิมต่อแพลงค์ตอนพืชและคุณสมบัติของน้ำ

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003839&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: โสภา อารีรัตน์; มานพ กาญจนบุรางกูร; ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: ผลของด่างทับทิมต่อแพลงค์ตอนพืชและคุณสมบัติของน้ำ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 38-45
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: H50-Miscellaneous plant disorders
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PHYTOPLANKTON; POTASSIUM PERMANGANATE; DEGRADATION; TOXICITY; WATER ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: แพลงตอนพืช, ด่างทับทิม, การสลายตัว, ความเป็นพิษ, ผลกระทบ, คุณสมบัติของน้ำ
หมายเลข: 003839 KC2404005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

พิษเฉียบพลันของเบรสเตน-60 ต่อลูกกุ้งแชบ๊วย

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003836&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศุภชัย ลัมมาวุฒธิ; วรรณา รัตนโกสีย์กิจ
ชื่อเรื่อง: พิษเฉียบพลันของเบรสเตน-60 ต่อลูกกุ้งแชบ๊วย
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 10-17
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MERGUIENSIS; LARVAE; FUNGICIDES; ACUTE TOXICITY; DEGRADATION
ดรรชนี-ไทย: กุ้งแชบ๊วย, เบรสแตน-60, ความเป็นพิษ, พิษเฉียบพลัน, อัตราการสะสม, การสลายตัว
หมายเลข: 003836 KC2404002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: