การสกัด

All posts tagged การสกัด

การศึกษาการสกัดวัตถุมีพิษจากต้นยาสูบและพืชอื่นๆ

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001749&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; อุดมลักษณ์ เพชรมาลา; เทียนชัย ธงสินธุศักดิ์; นงเยาว์ กะปุกนาก; สมบัติ กาญจนศูนย์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการสกัดวัตถุมีพิษจากต้นยาสูบและพืชอื่นๆ
Article title: Study on the extraction of toxic substance from tobacco and other plants
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 115-115(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, TOXIC SUBSTANCES, NICOTINE, EXTRACTION, INSECT CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, สารพิษ, นิโคติน, การสกัด, การป้องกันกำจัดแมลง
หมายเลข: 001749 KC1601116
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคของสมุนไพรข่อย

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001721&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศศิธร วสุวัต; พรสวรรค์ ดิษยบุตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคของสมุนไพรข่อย
Article title: Investigation on the antibacterial properties of Streblus asper Lour. (Khoi)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 87
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: STREBLUS ASPER, DRUG PLANTS, ANTIMICROBIAL PROPERTIES, PLANT EXTRACTS
ดรรชนี-ไทย: ข่อย, สมุนไพร, เชื้อโรค, การยับยั้ง, สรรพคุณทางยา, การสกัด
หมายเลข: 001721 KC1601088
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาหาวิธีสกัดธาตุสังกะสีที่เหมาะสมในดิน

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001716&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิศิษฐ์ โชลิตกุล; สำเนา เพชรฉวี; นงลักษณ์ วิบูลสุข
ชื่อเรื่อง: การศึกษาหาวิธีสกัดธาตุสังกะสีที่เหมาะสมในดิน
Article title: Study on extraction methods for available zinc in soil
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 82
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZINC, SOILS, ZEA MAYS, EXTRACTION
ดรรชนี-ไทย: ดิน, สังกะสี, ข้าวโพด, การสกัด
หมายเลข: 001716 KC1601083
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

วิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในดินที่เหมาะสมของดินนาภาคกลางบางดิน

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001637&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถวิล ครุฑกุล; อนงค์ วิจาระนันท์
ชื่อเรื่อง: วิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในดินที่เหมาะสมของดินนาภาคกลางบางดิน
Article title: Appropriate P-soil test methods for some paddy soils of the central plain
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 4
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PADDY SOIL, PHOSPHORUS, SOIL TYPES, SOIL TESTING, EXTRACTION, ASCORBIC ACID, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ดินนา, ฟอสฟอรัส, ดินแห้ง, ดินหมักใต้น้ำ, การสกัด, วิธีวิเคราะห์, ภาคกลาง
หมายเลข: 001637 KC1601004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

รูปของอนินทรีย์ฟอสฟอรัสที่สำคัญที่ควบคุมความสามารถในการสกัดของวิธีการตรวจฟอสฟอรัสสี่วิธีในดินนาภาคกลาง

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001635&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มนูเวทย์ ศรีเสน; ไพบูลย์ ประพฤติธรรม; สาคร ผ่องพันธ์
ชื่อเรื่อง: รูปของอนินทรีย์ฟอสฟอรัสที่สำคัญที่ควบคุมความสามารถในการสกัดของวิธีการตรวจฟอสฟอรัสสี่วิธีในดินนาภาคกลาง
Article title: Major inorganic P fractions controlling extractability of four soil P test methods in paddy soils of the central plain
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 2-2(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PADDY SOIL, PHOSPHORUS, EXTRACTION, SOIL TESTING, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ดินนา, อนินทรีย์ฟอสฟอรัส, การสกัด, ภาคกลาง
หมายเลข: 001635 KC1601002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวิเคราะห์วิจัย น้ำมันเมล็ดยางพารา และสารประกอบรองในน้ำมันเมล็ดยางพารา

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001558&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชาตบุตร นิลนนท์; วิมลศรี เทวะผลิน
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์วิจัย น้ำมันเมล็ดยางพารา และสารประกอบรองในน้ำมันเมล็ดยางพารา
Article title: Study on rubber seed oil and its minor component (Unsaponifiable matter)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 65
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, SEED, OILS, EXTRACTION, SATURATED FATTY ACIDS, UNSATURATED FATTY ACIDS, CHEMICAL COMPOSITION
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, เมล็ด, น้ำมันเมล็ดยางพารา, การสกัด, ปริมาณน้ำมัน, กรดไขมันอิ่มตัว, กรดไขมันไม่อิ่มตัว, สารประกอบรอง, องค์ประกอบทางเคมี
หมายเลข: 001558 KC1501065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

กากมะพร้าวและการสกัดโปรตีน

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001158&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรีย์ เกิดผล; วิไล เทวกุล ณ อยุธยา
ชื่อเรื่อง: กากมะพร้าวและการสกัดโปรตีน
Article title: Coconut meal and protein extraction
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 730
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COCONUTS, PROTEINS, EXTRACTION
ดรรชนี-ไทย: กากมะพร้าว, โปรตีน, การสกัด
หมายเลข: 001158 KC1001095
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสกัดน้ำมันมะพร้าวจากกะทิโดยการใช้จุลินทรีย์

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001018&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุราษฎร์ กุฎอินทร์
ชื่อเรื่อง: การสกัดน้ำมันมะพร้าวจากกะทิโดยการใช้จุลินทรีย์
Article title: Production of coconut oil through microbial action
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 509-511
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COCONUT MILK, COCONUT OIL, EXTRACTION, MICROORGANISMS
ดรรชนี-ไทย: กะทิ, น้ำมันมะพร้าว, การสกัด, จุลินทรีย์
หมายเลข: 001018 KC0901108
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชให้น้ำมันระเหย (Ocimum spp.)

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000742&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมทรง เล็กสกุล; ณรงค์ โฉมเฉลา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชให้น้ำมันระเหย (Ocimum spp.)
Article title: Preliminary study on the essential oil producing plants (Ocimum spp.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 55
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
ดรรชนี-ไทย: โหระพา, แมงลัก, กะเพรา, กะเพราช้าง, น้ำมันระเหย, การสกัด, ผลผลิต, พืชอุตสาหกรรม
หมายเลข: 000742 KC0701016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสกัดแอลจิเนตจากสาหร่ายสีน้ำตาลบางสกุล ในจังหวัดภาคใต้

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005603&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พเยาว์ อินทสุวรรณ; สมภพ อินทสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: การสกัดแอลจิเนตจากสาหร่ายสีน้ำตาลบางสกุล ในจังหวัดภาคใต้
Article title: Extraction of alginate from brown seaweeds in some southern provinces of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 334-337
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PHAEOPHYCEAE; ALGINATES; EXTRACTS; ANALYTICAL METHODS; SPECIES; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: สาหร่ายสีน้ำตาล, ALGINATE, การสกัด, ปริมาณ, สกุล, ภาคใต้
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสกุลและแหล่งสาหร่ายสีน้ำตาลในบางจังหวัดในภาคใต้ เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสกัดโซเดียม แอลจิเนต โดยทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างสาหร่ายทุก ๆ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2534 จาก 3 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) สงขลา และสตูล แล้วนำมาสกัดหาปริมาณโซเดียม แอลจิเนต (เปอร์เซ็นต์) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ สกุล Sargassum sp. จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สงขลา และ สตูล 55.9, 45.6, และ 42.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สกุล Padina sp. จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สงขลา และ สตูล 17.1, 26.7 และ 26.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สกุล Dictyota sp. จังหวัดสงขลา และ สตูล 17.7 และ 39.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สกุล Hormophysa sp. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 36.1 เปอร์เซ็นต์ สกุล Turbinaria sp. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27.4 เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายสีน้ำตาลที่มีศักยภาพในการนำใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสกัดแอลจิเนตเพื่อการค้าคือ Sargassum sp. เพราะให้ปริมาณแอลจิเนตสูงและพบได้มากกว่าสาหร่ายสกุลอื่น ปริมาณแอลจิเนตขึ้นอยู่กับสกุลของสาหร่าย แหล่งที่เก็บ ฤดูกาลและสภาวะของน้ำทะเล
หมายเลข: 005603 KC3104005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: