การวิเคราะห์

All posts tagged การวิเคราะห์

การสำรวจ จำแนกดินและการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001664&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สันทัด โรจนสุนทร; อัศจรรย์ สุขธำรง; นิยม บุญพิคำ
ชื่อเรื่อง: การสำรวจ จำแนกดินและการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
Article title: Survey, classification and fertility evaluation of soils at Doi Pui temperate fruit experiment station, Chiang Mai
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 31-31(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P32-Soil classification and genesis
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL CLASSIFICATION, SOIL FERTILITY, SOIL SURVEYS, NUTRIENTS, ANALYTICAL METHODS
ดรรชนี-ไทย: ดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การจำแนกดิน, การสำรวจ, การตอบสนองต่อปุ๋ย, ธาตุอาหาร, การวิเคราะห์, สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว, จ.เชียงใหม่, ดอยปุย
หมายเลข: 001664 KC1601031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในดินกับปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชดูดในดินไร่

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001638&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สำเนา เพชรฉวี; อรพินท์ สุริยพันธุ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในดินกับปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชดูดในดินไร่
Article title: Correlation of soil test extractants with plant uptake of phosphorus in upland soils
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 5
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
หมวดรอง: F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: UPLAND SOILS, PHOSPHORUS, ZEA MAYS, SOIL TESTING, NUTRIENT UPTAKE
ดรรชนี-ไทย: ฟอสฟอรัส, ดิน, ข้าวโพด, การวิเคราะห์, การดูดใช้ธาตุอาหาร
หมายเลข: 001638 KC1601005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวิเคราะห์สิ่งตกค้างจากยากำจัดศัตรูพืชในพืชผลโดยเทคนิคของนิวตรอนแอคติเวชั่น

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001292&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เนาวรัตน์ เสรีเจริญสถิตย์; ปฐม แหยมเกตุ; ปรีชา การสุทธิ์; สุชาติ มงคลพันธุ์
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์สิ่งตกค้างจากยากำจัดศัตรูพืชในพืชผลโดยเทคนิคของนิวตรอนแอคติเวชั่น
Article title: Determination of pesticide residue in crops by means of neutron activation technique
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 269-282
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: U30-Research methods
หมวดรอง: T01-Pollution
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VEGETABLE CROPS, PESTICIDES, BROMINE, ARSENIC, MERCURY, RESIDUES, QUANTITATIVE ANALYSIS, NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: ผัก, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, โบรมีน, สารหนู, ปรอท, การตกค้าง, การวิเคราะห์, เทคนิคนิวตรอนแอคติเวชั่น
หมายเลข: 001292 KC1301040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาวิธีเก็บตัวอย่างใบของต้นยางอายุมากเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารสำหรับพิจารณาการใช้ปุ๋ย

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001127&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อาร์นอทท์, จี.ดับเบิลยู.; มาแรนิสสัน, อาร์.เจ.ซี; ลิขิต นวลศรี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิธีเก็บตัวอย่างใบของต้นยางอายุมากเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารสำหรับพิจารณาการใช้ปุ๋ย
Article title: Leaf sampling technique of mature rubber tree for fertilizer requirement diagnosis
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 552-568
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, LEAVES, TISSUE ANALYSIS, SAMPLING, NUTRIENTS
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, ใบ, การวิเคราะห์, ธาตุอาหาร, การเก็บตัวอย่างใบ, ตำแหน่งของใบ, ความสูงของใบ, อายุของใบ
หมายเลข: 001127 KC1001064
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อยในดินนาและพืชโดยการอาบรังสีนิวตรอน

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000855&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวิทย์ จิวาลักษณ์; ประไพ สังข์ทอง
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อยในดินนาและพืชโดยการอาบรังสีนิวตรอน
Article title: Determination of trace elements in soil and plant by neutron activation analysis
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 405-411
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PADDY SOIL, PLANTS, TRACE ELEMENTS, SOIL ANALYSIS, TISSUE ANALYSIS, RADIATION, NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: ดินนา, พืช, ธาตุอาหารรอง, การวิเคราะห์, การอาบรังสีนิวตรอน
หมายเลข: 000855 KC0801041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การคำนวณหาผลผลิตของข้าวฟ่างโดยการใช้สหสัมพันธ์ระหว่างผลการวิเคราะห์ดินและปุ๋ยที่ใช้

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000759&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพฑูรย์ กิจเภาสงค์; หริ่ง มีสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง: การคำนวณหาผลผลิตของข้าวฟ่างโดยการใช้สหสัมพันธ์ระหว่างผลการวิเคราะห์ดินและปุ๋ยที่ใช้
Article title: Field calibration and a study on correlation between soil testing and fertilizers applied for sorghum
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 102-103
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SORGHUM BICOLOR, YIELDS, STATISTICAL ANALYSIS, FERTILIZER APPLICATION, SOIL TESTING
ดรรชนี-ไทย: ข้าวฟ่าง, ผลผลิต, ปุ๋ย, ดิน, การวิเคราะห์, การคำนวณ
หมายเลข: 000759 KC0701033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การคำนวณหาผลผลิตของข้าวโพดโดยการใช้สหสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ดินและปุ๋ยที่ใช้

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000758&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญเลิศ บุญยงค์
ชื่อเรื่อง: การคำนวณหาผลผลิตของข้าวโพดโดยการใช้สหสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ดินและปุ๋ยที่ใช้
Article title: Field calibration and a study on correlation between soil testing and fertilizers applied for corn
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 100-102
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, YIELDS, STATISTICAL ANALYSIS, FERTILIZER APPLICATION, SOIL TESTING
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ผลผลิต, ปุ๋ย, ดิน, การวิเคราะห์, การคำนวณ
หมายเลข: 000758 KC0701032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ยางธรรมชาติ

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000746&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Hastings, J.D.
ชื่อเรื่อง: ยางธรรมชาติ
Article title: New forms of natural rubber
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 59-66
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
ดรรชนี-ไทย: ยางธรรมชาติ, การวิเคราะห์, วิธีทดสอบ, องค์ประกอบทางเคมี
หมายเลข: 000746 KC0701020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาสภาวะธาตุปริมาณน้อยบางธาตุในดิน Low humic gley ของเชียงใหม่ที่เกี่ยวเนื่องต่อผลผลิตของถั่วเหลืองและถั่วลิสง

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000683&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิพนธ์ อาภรณ์รัตน์; สุทธีราภรณ์ รุมาคม; พวงเล็ก ฐานุตตมวงศ์; ครรชิต กูรมะโรหิต
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาวะธาตุปริมาณน้อยบางธาตุในดิน Low humic gley ของเชียงใหม่ที่เกี่ยวเนื่องต่อผลผลิตของถั่วเหลืองและถั่วลิสง
Article title: Study on the status of some minor elements in low humic gley soils of Chiangmai in relation to the production of soybean and peanut
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 187-188
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P35-Soil fertility
F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, ARACHIS HYPOGAEA, TRITICUM AESTIVUM, IRON, ZINC, MANGANESE, SOIL FERTILITY, NUTRIENT UPTAKE, SOIL, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ข้าวสาลี, ดิน, ธาตุอาหาร, LOW HUMIC GLEY, เหล็ก, สังกะสี, แมงกานีส, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ผลผลิต, ธาตุอาหารพืช, ใบ, เมล็ด, การวิเคราะห์, จ.เชียงใหม่
หมายเลข: 000683 KC0601065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจำแนกพันธุกรรมของปลา Catfish ด้วยวิธี PCR และ Restriction enzyme

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006469&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กฤษณ์ มงคลปัญญา; Tiersch, Terrence R.; Cooper, R.K.; เสาวลักษณ์ ถิ่นจันทร์; มิ่งขวัญ มิ่งเมือง; อมรา ทองปาน
ชื่อเรื่อง: การจำแนกพันธุกรรมของปลา Catfish ด้วยวิธี PCR และ Restriction enzyme
Article title: Genomic identification of catifish species by polymerase chain reaction and restriction enzyme analysis of the gene encoding the immunoglobulin M heavy chain constant region
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 201-209
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS, ICTALURUS, PANGASIUS, ANDROGENESIS, DNA, NUCLEOTIDE SEQUENCE, GENETICS, IDENTIFICATION, RESTRICTION ENZYMES, PCR
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, ปลาบึก, ปลาสวาย, DNA, การจำแนกพันธุกรรม, วิธี POLYMERASE CHAIN REACTION, วิธี RESTRICTION ENZYME, การวิเคราะห์
บทคัดย่อ: DNA ที่สกัดได้จากเลือดของปลา Catfish 3 วงศ์ (Clariidae, Pangasiidae, และ Ictaluriidae) มีระดับความบริสุทธิ์ (A sub(260)/A sub(280)) อยู่ในช่วง 1.8-2.1 เมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง PCR โดยใช้ไพรเมอร์ที่จำเพาะกับ CH4 exon ของ IgM สายยาว พบว่า DNA ของปลาดุกอุย, ปลาบึก, ปลาสวาย และลูกผสมบึก X สวาย ให้แถบ DNA เพียงหนึ่งแถบ (about 300 bp) ในขณะเดียวกันในปลาดุกยักษ์ และลูกผสมดุกอุย X ดุกยักษ์ (บิ๊กอุย) มี 2 แถบ (300 bp และ 340 bp) เป็นผลให้สามารถชี้แสดงความแตกต่างกับปลาดุกอุยในระดับโมเลกุล และเมื่อนำ DNA ที่ผ่านกรรมวิธี PCR ของปลากดหลวง (channal catfish), ปลาบึก และ ปลาสวาย มาวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ทำให้สามารถเลือกเอนไซม์ HpaI (เอนไซม์ตัดจำเพาะตำแหน่ง) มาใช้ตัด DNA เพื่อหาความแตกต่างในระดับโมเลกุลระหว่างปลาในวงศ์ Pangasiidae ต่อไปอีกขั้นหนึ่ง และพบว่า DNA ของปลาบึกไม่ถูกตัดได้ DNA 1 แถบ (300 bp), ในขณะที่ DNA ปลาสวายถูกตัดได้ 2 แถบ (100 bp และ 200 bp) และลูกผสมบึก X สวาย ได้ 3 แถบ (100 bp, 200 bp และ 300 bp) ผลจากการวิเคราะห์ในระดับโมเลกุลนี้ทำให้สามารถจำแนกพันธุกรรมของปลาต่างๆ ที่กล่าวมา และเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบสายพันธุ์ปลาที่เกิดจากการทำแอนโดเจเนซีส, ไจโนเจเนซีส และโพลีพลอยด์ ได้อย่างชัดเจน
หมายเลข: 006469 KC3504024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: