การวิจัย

All posts tagged การวิจัย

Increasing livestock efficiency through research

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000266&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Seri Emasiri
ชื่อเรื่อง: Increasing livestock efficiency through research
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 1-3
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L01-Animal husbandry
หมวดรอง: A50-Agricultural research
ดรรชนี-ไทย: ปศุสัตว์, การเพิ่มการผลิต, การวิจัย, การปรับปรุงพันธุ์, สารอาหาร, การจัดการ
หมายเลข: 000266 KC0202001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

นโยบายการวิจัยและผลงานของการวิจัยในส่วนของกรมการข้าว

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000483&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

 

ชื่อเรื่อง: นโยบายการวิจัยและผลงานของการวิจัยในส่วนของกรมการข้าว
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 83-89
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: A50-Agricultural research
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
H10-Pests of plants
ดรรชนี-ไทย: กรมการข้าว, การวิจัย, ข้าว, นโยบาย, ผลงานวิจัย, พันธุ์, โรคพืช, แมลงศัตรูพืช, สรีรวิทยา, การเขตกรรม, เครื่องทุ่นแรง
หมายเลข: 000483 KC0501016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง:

การวิจัยด้านป่าไม้ของกรมป่าไม้

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000482&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ชื่อเรื่อง: การวิจัยด้านป่าไม้ของกรมป่าไม้
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 72-83
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: A50-Agricultural research
หมวดรอง: K01-Forestry – General aspects
ดรรชนี-ไทย: กรมป่าไม้, ป่าไม้, การวิจัย, นโยบาย, ผลงานวิจัย
หมายเลข: 000482 KC0501015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง:

นโยบายการวิจัยและผลงานของกรมพัฒนาที่ดิน

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000481&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ชื่อเรื่อง: นโยบายการวิจัยและผลงานของกรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 64-72
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: A50-Agricultural research
หมวดรอง: P30-Soil science and management
ดรรชนี-ไทย: กรมพัฒนาที่ดิน, การวิจัย, นโยบาย, ผลงานวิจัย
หมายเลข: 000481 KC0501014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง:

การวิจัยเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของไม้ยางนา

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000307&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เจริญ การกสิขวิธี; สง่า สรรพศรี; เทียม คมกฤส
ชื่อเรื่อง: การวิจัยเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของไม้ยางนา
Article title: Dipterocarpus alatus Roxb.
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 60-61
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DIPTEROCARPUS, GROWTH, RESEARCH
ดรรชนี-ไทย: ไม้ยางนา, การเจริญเติบโต, การวิจัย, เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก
หมายเลข: 000307 KC0301041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Role of research in the development of Thailand’s corn industry

Published กุมภาพันธ์ 13, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000267&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Breitenbach, Charles A.
ชื่อเรื่อง: Role of research in the development of Thailand’s corn industry
Article title: Role of research in the development of Thailand’s corn industry
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 2-3
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: E21-Agro-industry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MAIZE, INDUSTRY, RESEARCH, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: อุตสาหกรรมข้าวโพด, การวิจัย, การพัฒนา
หมายเลข: 000267 KC0301001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แนวทางการวิจัยทางพืช

Published กุมภาพันธ์ 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000001&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อินทรี จันทรสถิตย์
ชื่อเรื่อง: แนวทางการวิจัยทางพืช
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 1
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: A50-Agricultural research
ดรรชนี-ไทย: พืช, การวิจัย
หมายเลข: 000001 KC0101002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

Recommendation for improvement in quality and administration of agricultural research in Thailand

Published กุมภาพันธ์ 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000002&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: White, D.G.
ชื่อเรื่อง: Recommendation for improvement in quality and administration of agricultural research in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 4-10
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: A50-Agricultural research
ดรรชนี-ไทย: การเกษตร, การวิจัย, คุณภาพ, การบริหาร, การปรับปรุง
หมายเลข: 000002 KC0101003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวิจัยทางการเกษตรช่วยเกษตรไทยเข้มแข็งจริงหรือ ?

Published มีนาคม 22, 2010 by SoClaimon

ฉบับที่ 11 ประจำเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2552

ผ่านทางขยายผล.

 

ผลิใบ ขยายผล
วลีรัตน์  สุพรรณชาติ

การวิจัยทางการเกษตรช่วยเกษตรไทยเข้มแข็งจริงหรือ ?

          บทความนี้    เป็นบทสรุปของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ  คุณวลีรัตน์  สุพรรณชาติ   อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์  หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง Research and Productivity in Thailand Agriculture (2009) ซึ่งจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (The Australian National University)เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการวิจัยและพัฒนามีความสำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขัน เพื่อลดต้นทุนในการใช้ปัจจัยการผลิต  เช่น แรงงาน  ที่ดิน
และพลังงานเชื้อเพลิง   เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีราคาแพง และหาได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ   อีกทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ทำให้ต้องมีการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตแบบดั้งเดิม  และหันมาแข่งขันกันด้วย
นวัตกรรมบนฐานความคิดสร้างสรรค์กันมากขึ้น

ประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกเป็นประเทศหนึ่ง    ซึ่งมีการลงทุนและให้การส่งเสริมการวิจัยทางการเกษตรมาเป็น
เวลานาน  ดังจะเห็นได้จากนโยบายของภาครัฐ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509)  เรื่อยมาจนถึงแผนพัฒนา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ที่ระบุถึงความสำคัญของการวิจัยทางการเกษตรที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  อีกทั้งงบประมาณด้านการวิจัย
ของภาครัฐก็ได้ถูกจัดสรรให้กับงานวิจัยทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ   โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในการวิจัยทางการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยได้รับการประเมินถึงความคุ้มค่าในภาพรวมว่ามีส่วนช่วย
เพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรมากน้อยเพียงใด   ซึ่งผลิตภาพการผลิตโดยรวม หรือ Total factor productivity (TFP)   เป็นตัวขับเคลื่อนการ
เติบโตของภาคการเกษตรไทยที่สำคัญในระยะยาว การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยทางการเกษตรและผลิตภาพ
การผลิตของภาคการเกษตรในภาพรวม  รวมทั้งวัดอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในการวิจัยทางเกษตรของภาครัฐ โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาระดับ
มหภาคในช่วงปีพ.ศ. 2513-2549 (การศึกษาเน้นที่การวิจัยของภาครัฐ เนื่องจากรัฐเป็นภาคส่วนหลักที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยทางการเกษตร)

การวิเคราะห์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติศึกษาปัจจัยกำหนดผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFP Determinants Model) และใช้วิธีการประมาณ
ค่าแบบจำลองที่เรียกว่า Error Correction Model (ECM)  ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลในการศึกษานี้และยังไม่เคยมีการนำวิธีการนี้มาประยุกต์ใช้
กับการศึกษาปัจจัยกำหนดผลิตภาพการผลิตโดยรวมในภาคการเกษตรของไทยมาก่อน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นแบบจำลองของภาคการผลิตพืช
(Crop sector)  และแบบจำลองของภาคการผลิตสัตว์ (Livestock sector)  เพื่อความชัดเจนในการศึกษาปัจจัยกำหนด TFP   ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ระหว่างพืชและสัตว์

          การศึกษาได้จำแนกประเภทของงานวิจัยทางการเกษตรออกเป็น  การวิจัยของภาครัฐ  การวิจัยของภาคเอกชน และการวิจัยของต่างประเทศ
ซึ่งอาจมีการถ่ายทอดผลงานวิจัยมายังภาคการเกษตรของไทย (เช่น พันธุ์ข้าวที่พัฒนาโดย IRRI)   นอกจากนี้ยังทดสอบปัจจัยอื่นๆ  ที่อาจมีอิทธิพล
ต่อผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภาพการผลิตโดยรวม  ได้แก่ การส่งเสริมการเกษตร   การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ถนนในชนบท และระบบ
ชลประทาน) การศึกษาของเกษตรกร การเปิดตลาดสินค้าเกษตร การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต  ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรโลก และปัจจัย
ทางธรรมชาติ (ปริมาณน้ำฝน ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด)

ผลการศึกษา  พบว่าการวิจัยทางการเกษตรช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร ในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    ซึ่งเป็นไปตาม
หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในงานวิจัยของภาครัฐมีบทบาทสำคัญที่สุดในการ
ยกระดับผลิตภาพการผลิตของทั้งพืชและสัตว์  กล่าวคือถ้าภาครัฐเพิ่มงบประมาณในงานวิจัยด้านพืชขึ้น 1%     จะช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ของภาคการผลิตพืช 0.07%  และถ้าเพิ่มงบประมาณด้านวิจัยปศุสัตว์ 1% จะช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยรวมของภาคปศุสัตว์ 0.17%   นอกจากนี้
งานวิจัยของต่างประเทศ และของภาคเอกชนก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน  ปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากงานวิจัยที่ช่วยเพิ่ม TFP    อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ได้แก่การส่งเสริมการเกษตร  การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยทางธรรมชาติ

สำหรับในส่วนของอัตราผลตอบแทนของการลงทุน ในการวิจัยทางการเกษตรทั้งของพืชและสัตว์   จากการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับที่สูง โดย
ประมาณค่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยได้ 35.21%  ซึ่งหมายความว่า ทุก 1 บาทที่รัฐใช้ลงทุนในการวิจัยทางการเกษตร    ประเทศไทยได้รับประโยชน์
จากผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่า 0.35 บาท   ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าการลงทุนในงานวิจัยทางการเกษตรที่ผ่านมามีความคุ้มค่า และให้ ้ผลตอบแทนสูง ดังนั้นภาครัฐควรจะสนับสนุนให้มีการลงทุนด้านนี้เพิ่มมากขึ้น หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือในช่วงปีที่ทำการศึกษา พบว่า ภาครัฐมีการ
ลงทุนในการวิจัยทางการเกษตรอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไป เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนที่ได้รับ (Underinvestment in agricultural research) ซึ่งผล
การศึกษานี้สวนทางกับทิศทางขาลงของงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยทางการเกษตรในปัจจุบัน(จากสถิติปี 2504-2549 งบประมาณด้านการวิจัย
ทางการเกษตร ทั้งที่คิดเป็นมูลค่าที่แท้จริงหรือราคาคงที่ และที่คิดเป็นสัดส่วนต่อผลผลิตทางการเกษตรหรือ GDP มีแนวโน้มลดลง (ดังแสดงในภาพ
ที่1)  ทำให้เกิดความกังวลถึงความเข้มแข็งของภาคการเกษตรในระยะยาว   เนื่องจากการลดลงของการลงทุนในการวิจัยย่อมหมายถึงการลดลงของ
ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรในอนาคต ทั้งนี้ ด้วยงบประมาณของรัฐที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบัน รัฐจำเป็นต้องหาวิธีส่งเสริมการวิจัยทางการ
เกษตรในลักษณะอื่นควบคู่กันไปด้วย เช่น เพิ่มแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและหาวิธีประยุกต์ในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของ
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นด้วย  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนางานวิจัย  ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร   หรือหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 1  งบประมาณการวิจัยทางการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 – 2549

      

          ที่มา  :  งบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406


%d bloggers like this: