การลดความชื้น

All posts tagged การลดความชื้น

การเก็บเมล็ดถั่วเหลือง

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000496&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อักษร ศรีเปล่ง
ชื่อเรื่อง: การเก็บเมล็ดถั่วเหลือง
Article title: One method of soybean storage
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 120-121
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOYBEANS, SEED STORAGE, COLD, SEED MOISTURE CONTENT, GAMMA IRRADIATION, GERMINATION, SEEDS, VIABILITY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, เมล็ดพันธุ์, การเก็บรักษา, การลดความชื้น, อุณหภูมิ, รังสีแกมมา, การฉายรังสี, ความงอก, ความมีชีวิต
หมายเลข: 000496 KC0501029
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: