การยอมรับของผู้บริโภค

All posts tagged การยอมรับของผู้บริโภค

การทดลองทำซุปเห็ดผงจากเห็ดเป๋าฮื้อ

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001894&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมจิต นิยมไทย; นงค์นวล ชัยพานิช; กุลวดี ตรองพาณิชย์
ชื่อเรื่อง: การทดลองทำซุปเห็ดผงจากเห็ดเป๋าฮื้อ
Article title: Study on processing of dehydrated mushroom soup from abarone mushroom
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 88
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EDIBLE FUNGI, SOUPS, PROCESSING, DEHYDRATION, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: ซุปเห็ดผง, เห็ดเป๋าฮื้อ, การผลิต, สูตร, การยอมรับของผู้บริโภค, คุณค่าทางโภชนาการ
หมายเลข: 001894 KC1701088
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

คุณสมบัติบางอย่างของบะหมี่แป้งถั่วเหลือง

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001879&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมชาย ประภาวัต; มาลี ประภาวัต; อุดม กาญจนปกรณ์ชัย
ชื่อเรื่อง: คุณสมบัติบางอย่างของบะหมี่แป้งถั่วเหลือง
Article title: Some properties of soy bean noodle
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 73
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PASTA, SOYBEANS, AMINO ACIDS, PROTEINS, ORGANOLEPTIC PROPERTIES
ดรรชนี-ไทย: บะหมี่แป้งถั่วเหลือง, กรดอะมิโน, โปรตีน, คุณภาพทางประสาทสัมผัส, การยอมรับของผู้บริโภค
หมายเลข: 001879 KC1701073
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของนมถั่วเหลืองโดยการเติมส่วนที่สกัดจากงา

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001878&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รัศมี ศุภศรี; อุดม กาญจนปกรณ์ชัย; สมชาย ประภาวัต
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของนมถั่วเหลืองโดยการเติมส่วนที่สกัดจากงา
Article title: Improve the nutritive value of soy milk by addition of sesame extract
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 72
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: Q04-Food composition
หมวดรอง: Q05-Food additives
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOYFOODS, SESAME, EXTRACTS, NUTRITIVE VALUE, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: นมถั่วเหลือง, งา, สารสกัด, คุณค่าทางโภชนาการ, นมงา, การยอมรับของผู้บริโภค
หมายเลข: 001878 KC1701072
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: