การพัฒนา

All posts tagged การพัฒนา

การพัฒนาบ้านชาวนา

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001414&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิทยา วุฒิจำนงค์; เฉลิมชัย ห่อนาค; สมิทธิ์ คำเพิ่มพูล
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบ้านชาวนา
Article title: Farmer’s house development
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 489-498
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: E14-Development economics and policies
หมวดรอง: E50-Rural sociology and social security
ดรรชนี-ไทย: ชาวนา, บ้านพักอาศัย, การพัฒนา, ชีวิตประจำวัน, อาชีพ, รายได้
หมายเลข: 001414 KC1401052
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การพัฒนาและปฏิรูปการผลิตยาง

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000837&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิต ทัศนกุล
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาและปฏิรูปการผลิตยาง
Article title: Development and evolution of rubber processing
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 195-212
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: Q60-Processing of non-food or non-feed agricultural products
หมวดรอง: J15-Handling, transport, storage and protection of non-food or non-feed agricultural products
B50-History
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, น้ำยาง, ยางแผ่น, ยางก้อน, การผลิต, การพัฒนา, ประวัติ
หมายเลข: 000837 KC0801023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

รายงานการสำรวจเบื้องต้นและแนวความคิดในการพัฒนาลุ่มน้ำปาวในท้องที่จังหวัดอุดรธานีและกาฬสินธุ์

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000629&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วินัย ทรัพย์รุ่งเรือง; จุฑา กฤษณามระ
ชื่อเรื่อง: รายงานการสำรวจเบื้องต้นและแนวความคิดในการพัฒนาลุ่มน้ำปาวในท้องที่จังหวัดอุดรธานีและกาฬสินธุ์
Article title: Report on preliminary survey and suggestion for land development within Lampao watershed
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 23-24
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
ดรรชนี-ไทย: ลุ่มน้ำ, การพัฒนา, การสำรวจ, การจัดการลุ่มน้ำ, จ.อุดรธานี, จ.กาฬสินธุ์, ลุ่มน้ำปาว
หมายเลข: 000629 KC0601011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อ และการพัฒนาของ Oka Organ ในกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005625&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Nash, G.; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; อนุตรา อัครจามร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อ และการพัฒนาของ Oka Organ ในกุ้งกุลาดำ
Article title: Histological study of the development of the lymphoid (Oka) organ in Penaeus monodon
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 515-521
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: L52-Animal physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; LYMPHATIC SYSTEM; ANIMAL TISSUES; ANIMAL DEVELOPMENTAL STAGES
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, OKA ORGAN, ลักษณะทางเนื้อเยื่อ, การพัฒนา
บทคัดย่อ: Oka organ หรือ lymphoid organ เป็นอวัยวะที่มีอยู่ 1 คู่ อยู่รอบเส้นเลือด subgastric artery ระยะที่ยังไม่พัฒนาพบอยู่เฉพาะด้านบนตับและตับอ่อน ส่วนระยะที่อวัยวะมีการพัฒนาจะเจริญวกลงด้านล่างถึงบริเวณด้านหน้าตับและตับอ่อนใต้กระเพาะอาหารส่วนหน้า เป็นกลุ่มเซลล์ 2 กลุ่ม จากการศึกษาการพัฒนาของอวัยวะนี้ในระยะ postlarvae ที่ 15 18 21 24 อายุ 20 วัน และ 60 วัน หลังปล่อยลงบ่อเลี้ยง พบว่าระยะ PL15 และ PL18 ยังไม่มีการพัฒนา ระยะ PL21 เริ่มมีการพัฒนาเล็กน้อย และระยะ PL24 มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด ส่วนที่อายุ 20 วัน และ 60 วัน หลังปล่อยลงบ่อเลี้ยง มีการพัฒนาดีแล้วและมีขนาดเพิ่มมากขึ้น
หมายเลข: 005625 KC3104027
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การพัฒนาของชนิดและจำนวนเรือทำการประมงในน่านน้ำไทย

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005391&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชัยชาญ มหาสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาของชนิดและจำนวนเรือทำการประมงในน่านน้ำไทย
Article title: Development of types and numbers of fishing vessels in Thai waters
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2535
Source title : Proceedings of the 30th Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Veterinary Science and Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2535
หน้า: หน้า 631-641
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2535)
หมวดหลัก: M11-Fisheries production
หมวดรอง: N20-Agricultural machinery and equipment
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHING VESSELS; SURVEYS; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: การประมง, เรือประมง, ชนิด, จำนวน, การพัฒนา, การจับสัตว์น้ำ, อุตสาหกรรมต่อเรือประมง
บทคัดย่อ: เรือทำการประมงในน่านน้ำไทยอาจจำแนกออกได้เป็นหลายชนิด คือ เรืออวนลาก เรืออวนล้อม เรืออวนลอย เรืออวนรุน เรือเบ็ดราว และเรือแพหมึก จำนวนเรือจดทะเบียนจากปี 2514-2529 มีจำนวนสูงสุดใน พ.ศ.2525 หลังจากนี้ก็ลดจำนวนลง เนื่องจากมาตรการกำจัดจำนวนเรืออวนลากและอวนรุน ด้วยสาเหตุที่ทำการประมงจนเกิดพอดี ส่วนเรือที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้น คือ เรืออวนลอยกุ้ง และเรืออวนลอยฟู ซึ่งอาจเปลี่ยนมาจากเรืออวนลากและเรืออวนรุน รวมทั้งเรือแหหมึกก็ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น เนื่องจากประชากรปลาหมึกเพิ่มจำนวนขึ้นหลังจากการลดจำนวนลงของประชากรปลาทะเล ส่วนอุตสาหกรรมการต่อเรือไม่มีแนวโน้มลดลง เพราะราคาวัสดุ คือไม้ มีราคาสูงขึ้นมาก ทั้งยังมีมาตรการจำกัดจำนวนเรือทำการประมงให้ลดจำนวนลงไปอีก
หมายเลข: 005391 KC3004013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาการแพร่กระจายแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005384&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนันท์ ทวยเจริญ; ปัญญา อัศวางกูร; วัลลพ คุ้มสุภา
ชื่อเรื่อง: การสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาการแพร่กระจายแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
Article title: Survey of area to study the distribution of razor clam (Solen strictus Gould) at the Mae Klong estuary Samut Songkhram province
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2535
Source title : Proceedings of the 30th Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Veterinary Science and Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2535
หน้า: หน้า 547-568
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2535)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLEN; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; ZOOLOGY; ECOLOGY; POPULATION DENSITY; MATURITY; WATER QUALITY; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: หอยหลอด, พ่อแม่พันธุ์, การแพร่กระจาย, สภาพพื้นที่, ความหนาแน่น, เซลล์สืบพันธุ์, การพัฒนา, คุณสมบัติของน้ำ, จ.สมุทรสงคราม, แม่น้ำแม่กลอง
บทคัดย่อ: การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด (Solen strictus Gould) ที่ดอนหอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ในระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. 2533 พบว่า พื้นที่ที่ทำการสำรวจประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมดคิดเป็นเนื้อที่ 15,056.25 ไร่ มีหอยหลอดแพร่กระจายทั่วไป และได้ทำการสุ่มตัวอย่างหอยหลอดรวม 58 สถานีๆละ 1 ตารางเมตร (แต่ละสถานีมี พ.ท.ประมาณ 0.25 ตารางกิโลเมตร) พบหอยหลอดมีความหนาแน่นไม่เกิน 25 ตัว/ตร.ม. ใน 34 สถานี โดยคิดเป็นร้อยละ 58.6 ของสถานีที่ทำการสำรวจทั้งหมด จากการตรวจสอบการเจริญของเซลสืบพันธุ์ของหอย พบว่าหอยมีเซลล์สืบพันธุ์อยู่ในระยะสมบูรณ์ ตั้งแต่ความยาว 1.83 ซม. ขึ้นไป และปริมาณของหอยในแต่ละจุดที่พบไข่แก่อยู่ระหว่าง 0.88-100 เปอร์เซ็นต์ หอยเหล่านี้ชอบอาศัยอยู่บนดอนทรายที่มีความเค็มของน้ำอยู่ระหว่าง 10-28 ppt ปริมาณออกซิเจน 3.0-4.5 mg/L, pH 7.7-8.1, ปริมาณแอมโมเนีย 0.0661-0.2544 mg-N/L ปริมาณไนไตรท์และไนเตรท 0.0011-0.0211 mg-N/L ปริมาณฟอสเฟต 0.0260-0.6876 mg-P/L และอุณหภูมิของน้ำอยู่ระหว่าง 27-31 องศาเซลเซียส ซึ่งสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายประกอบด้วยทรายละเอียด 89 เปอร์เซ็นต์ ดินตะกอน 10 เปอร์เซ็นต์ และอินทรีย์วัตถุ 1 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 005384 KC3004006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การพัฒนาประมงในศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005160&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กิตติพันธุ์ จาบจินดา; ปรีชา เธียรเจริญ
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาประมงในศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Article title: Fisheries development in Huai Hong Khrai Agricultural Research and Development Study Centre
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29: รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2534
Source title : Proceedings of the 29th Kasetsart University annual conference: Animals, Veterinary Medicine, Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2534
หน้า: หน้า 531-537
จำนวนหน้า: 574 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2534)
หมวดหลัก: M01-Fisheries and aquaculture – General aspects
หมวดรอง: E14-Development economics and policies
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHERIES DEVELOPMENT; FISHERMEN; FISHES; FISHING; YIELDS; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: การพัฒนา, การประมง, ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กลุ่มชาวประมง, การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ, การจับปลา, ผลผลิต
หมายเลข: 005160 KC2904010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ขั้นตอนการเจริญพัฒนาของลูกปลาพระจันทร์วัยอ่อน

Published มีนาคม 3, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004710&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อภิชาติ เติมวิชชากร
ชื่อเรื่อง: ขั้นตอนการเจริญพัฒนาของลูกปลาพระจันทร์วัยอ่อน
Article title: Developmental stages of the moonfish larvae Mene maculata (Bloch & Schneider)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 289-298
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: L52-Animal physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MOONFISH; LARVAE; ANIMAL MORPHOLOGY; ANIMAL DEVELOPMENTAL STAGES
ดรรชนี-ไทย: ปลาพระจันทร์, วัยอ่อน, การพัฒนา, ระยะการเจริญเติบโต, ลักษณะรูปร่าง
หมายเลข: 004710 KC2704002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การพัฒนา การแพร่กระจาย และความชุกชุมของลูกปลาสีเสียดวัยอ่อน Scomberoides tol (Cuvier) บริเวณปากทะเลสาบสงขลา

Published มีนาคม 3, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004490&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ชื่อเรื่อง: การพัฒนา การแพร่กระจาย และความชุกชุมของลูกปลาสีเสียดวัยอ่อน Scomberoides tol (Cuvier) บริเวณปากทะเลสาบสงขลา
Article title: Development distribution and abundance of leatherskin, Scomberoides tol (Cuvier), (Pisces: Carangidae) from the mouth of the Songkhla Lake
ชื่อเอกสาร : รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 259-275
จำนวนหน้า: 426 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2531)
หมวดหลัก: L52-Animal physiology – Growth and development
หมวดรอง: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SCOMBROIDEI; LARVAE; GROWTH; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; POPULATION DENSITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาสีเสียด, วัยอ่อน, การพัฒนา, การแพร่กระจาย, ความชุกชุม
หมายเลข: 004490 KC2604012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลการทดลองเพาะพันธุ์หอยสองฝาบางชนิด

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003468&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Wichit Chawiwannakorn; Kom Silapajarn; Jintana Nugranad; Sabaithip Amornjaruchit; Arunee Chindanonda; Songchai Sahavacharin
ชื่อเรื่อง: ผลการทดลองเพาะพันธุ์หอยสองฝาบางชนิด
Article title: Experiment on induced breeding of some bivalves
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 91-104
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BIVALVIA; BREEDING METHODS; TEMPERATURE; OVA; DEVELOPMENTAL STAGES; FEEDS; FEEDING
ดรรชนี-ไทย: หอยสองฝา, การเพาะพันธุ์, อุณหภูมิ, การผสมพันธุ์, ไข่, การพัฒนา, อาหาร, การให้อาหาร
หมายเลข: 003468 KC2304011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: