การผสมเทียม

All posts tagged การผสมเทียม

การทดลองเพาะพันธุ์ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000672&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เวียง เชื้อโพธิ์หัก; วิทย์ ธารชลานุกิจ; เมฆ บุญพราหมณ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพาะพันธุ์ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ
Article title: Induced spawning of chinese silver carp Hypophthalmichthys molitrix (C & V) by hormone injections
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 129-140
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX, INDUCED OVULATION, HORMONES, INJECTION, ARTIFICIAL INSEMINATION, PITUITARY GLAND, FEEDS, GROWTH, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ, การเพาะพันธุ์, ฮอร์โมน, การวางไข่, ต่อมใต้สมอง, การผสมเทียม, อาหาร, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 000672 KC0601054
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพาะปลาสวายโดยวิธีฉีดฮอร์โมนผสมเทียม

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000670&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อารีย์ สิทธิมังค์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพาะปลาสวายโดยวิธีฉีดฮอร์โมนผสมเทียม
Article title: Artificial breeding of Pla Sawai, Pangasius sutchi, by pituitary hormone injection
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 126-128
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS, ARTIFICIAL INSEMINATION, ANIMAL BREEDING, PITUITARY HORMONES, AQUACULTURE
ดรรชนี-ไทย: ปลาสวาย, การผสมเทียม, การฉีดฮอร์โมน, การเพาะเลี้ยง
หมายเลข: 000670 KC0601052
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลการใช้ LHRHa และสาร Clomiphene Citrate ต่อการเพาะพันธุ์ปลาสลิด

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006646&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรศักดิ์ ชมเชย; ศรีน้อย ชุ่มคำ; อรพินท์ จินตสถาพร
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้ LHRHa และสาร Clomiphene Citrate ต่อการเพาะพันธุ์ปลาสลิด
Article title: Effect of LHRHa and Clomiphene Citrate on snake skinned gourami (Trichogaster pectoralis) breeding
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 134
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TRICHOGASTER, DRUGS, ANIMAL BREEDING, ARTIFICIAL INSEMINATION
ดรรชนี-ไทย: ปลาสลิด, LH-RHA, CLOMIPHENE CITRATE, การเพาะพันธุ์, การผสมเทียม
บทคัดย่อ: ผลการใช้ Buserelin acetate (Bus) ซึ่งเป็น LHRHa และ Clomiphene citrate (Clom) ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่ใช้เป็นยากระตุ้นการหลั่งของ Gn ร่วมกับการให้ Domperidone (Dom) ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการยับยั้งการหลั่งของสาร Dopamine โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 11 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้ำ กลุ่มควบคุมจะเป็นกลุ่มที่ใช้ระบบการถ่ายเทน้ำเป็นตัวกระตุ้น กลุ่มที่ 2 ให้ได้รับ Dom 10 มก/กก เพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 3-6 ได้รับ Bus ในปริมาณ 5, 10, 20 และ 30 มคก/กก ตามลำดับ ร่วมกับ Dom 10 มก/กก ในทุกกลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 7 ได้รับ Bus 10 มคก/กก เว้น 6 ชั่วโมง ได้รับ Bus 30 มคก/กก ร่วมกับ Dom 10 มก/กก ทั้ง 2 ครั้ง กลุ่มที่ 8-10 ได้รับ Clom 100, 200 และ 300 มคก/กก ตามลำดับร่วมกับ Dom 10 มก/กก ในทุกกลุ่มทดลอง และกลุ่มที่ 11 ได้รับ Clom 100 มคก/กก เว้น 6 ชั่วโมง ได้รับ Clom 300 มคก/กก ร่วมกับ Dom 10 มก/กก ทั้ง 2 ครั้ง แม่ปลาเริ่มวางไข่ 24-36 ชั่วโมงหลังการฉีด จากการทดลองพบว่า กลุ่มควบคุมไม่มีแม่ปลาวางไข่ ส่วนกลุ่มที่ได้รับ Dom อย่างเดียว แม่ปลาวางไข่เพียงตัวเดียวและเป็นไข่เสียทั้งหมด กลุ่มที่มีแม่ปลาวางไข่มากที่สุดคือกลุ่มที่ได้รับ Bus และ Clom 2 ครั้งคือเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01) จำนวนไข่เสียและจำนวนลูกปลาอายุ 1 วัน/แม่ปลาไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่ต้นทุนในการผสมเทียมแต่ละครั้งของกลุ่มที่ได้รับ Clom 2 ครั้งจะต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับ Bus 2 ครั้งอยู่ 40.43 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006646 KC3604039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผสมเทียมปลากะพงแดง Lutjanus argentimaculatus

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006468&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นุดล โมฬี; อคัสซึ, สุมิโต; พอจำ อรัณยกานนท์
ชื่อเรื่อง: การผสมเทียมปลากะพงแดง Lutjanus argentimaculatus
Article title: Artificial fertilization of the red snapper, Lutjanus argentimaculatus
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 197-200
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LUTJANUS, ARTIFICIAL INSEMINATION, HORMONES, OVULATION, HATCHING, AQUACULTURE, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงแดง, การผสมเทียม, วิธีการ, การอนุบาล
บทคัดย่อ: ได้ทำการผสมเทียมปลากะพงแดง Lutjanus argentimaculatus ได้สำเร็จโดยใช้ฮอร์โมน Human Chorionic Gonadotropin (HCG) ฉีดกระตุ้นบริเวณกล้ามเนื้อหลังของปลาตัวเมียในอัตรา 0.15 I.U. ต่อน้ำหนักตัว 1 กรัม ส่วนปลาตัวผู้มีความพร้อมจึงไม่ต้องใช้ฮอร์โมนกระตุ้น สามารถรีดไข่ได้หลังจากฉีดฮอร์โมนแล้ว 38-43 ชั่วโมง ไข่ที่ได้รับการผสมกับอสุจิฟักออกเป็นตัวในเวลา 20 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ทำการอนุบาลลูกปลาด้วยตัวอ่อนของ Copepod และตัวอ่อนของปูม้าได้อัตราการรอด 20 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006468 KC3504023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผลิตฮอร์โมนฮิวเมนโฆริโอนิกโกนาโดโทรปิน (hCG) อย่างประหยัดเพื่อใช้กระตุ้นปลาวางไข่

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004939&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธาดา สืบหลินวงศ์; ขนิษฐ บูรณศิริ; มานพ ตั้งตรงไพโรจน์; สุจินต์ หนูขวัญ; กำชัย ลาวัณยวุฒิ; สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ
ชื่อเรื่อง: การผลิตฮอร์โมนฮิวเมนโฆริโอนิกโกนาโดโทรปิน (hCG) อย่างประหยัดเพื่อใช้กระตุ้นปลาวางไข่
Article title: Economical production of human chorionic gonadotropin (hCG) for use in fish spawning
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29 – 31 มกราคม 2533 รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทย์ และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2533
หน้า: หน้า 545-552
จำนวนหน้า: 629 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2533)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES; GONADOTROPINS; PRODUCTION; OVIPOSITION; ARTIFICIAL INSEMINATION; EFFICIENCY; PRODUCTION COSTS
ดรรชนี-ไทย: ปลา, HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN, การผลิต, การกระตุ้น, การวางไข่, การผสมเทียม, ประสิทธิภาพ, ต้นทุนการผลิต
หมายเลข: 004939 KC2804009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพาะพันธุ์ปลาดุกลูกผสมกับปลาดุกอุยและดุกเทศ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004938&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรัชชัย วีรสิทธิ์; มานพ ตั้งตรงไพโรจน์; กำชัย ลาวัณยวุฒิ; สุจินต์ หนูขวัญ
ชื่อเรื่อง: การเพาะพันธุ์ปลาดุกลูกผสมกับปลาดุกอุยและดุกเทศ
Article title: Back crossing experiment of hybrids between Clarias macrocephalus and clarias gariepinus
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29 – 31 มกราคม 2533 รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทย์ และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2533
หน้า: หน้า 529-544
จำนวนหน้า: 629 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2533)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS; CROSSBREDS; RECIPROCAL CROSSING; ANIMAL BREEDING; ARTIFICIAL INSEMINATION; HORMONES; FERTILITY; SURVIVAL; GROWTH; FEEDING HABITS; FEED CONVERSION EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกลูกผสม, ปลาดุกอุย, ปลาดุกเทศ, การเพาะพันธุ์, การผสมพันธุ์, การผสมเทียม, การฉีดฮอร์โมน, อัตราการผสม, เปอร์เซ็นต์การฟัก, การรอดตาย, การเจริญเติบโต, พฤติกรรมการกินอาหาร, อัตราการแลกเนื้อ
หมายเลข: 004938 KC2804008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผสมเทียมปลากะโห้

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004215&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อนันต์ เหล่าแช่ม; สนธิพันธ์ ผาสุขดี; นิตย์ ดูเจริญไพศาล
ชื่อเรื่อง: การผสมเทียมปลากะโห้
Article title: Artificial breeding of Catlocarpio siamensis
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 493-496
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; ARTIFICIAL INSEMINATION; HORMONES; PITUITARY GLAND; OVA; HATCHING; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ปลากะโห้, การผสมเทียม, ฮอร์โมน, CG, ต่อมใต้สมอง, ไข่, การฟักไข่, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 004215 KC2504051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพาะพันธุ์ปลาดุกลำพันโดยวิธีผสมเทียม

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004203&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวรรณี โล้กูลประกิจ; อุดมชัย อาภากุลอนุ
ชื่อเรื่อง: การเพาะพันธุ์ปลาดุกลำพันโดยวิธีผสมเทียม
Article title: Artificial breeding of Prophagorus nieuhofii (Val.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 376-384
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
L52-Animal physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SILUROIDEI; FRESHWATER FISHES; ANIMAL BREEDING; ARTIFICIAL INSEMINATION; HORMONES; INJECTION; PITUITARY GLAND; HATCHING; ANIMAL EMBRYOS; LARVAE; GROWTH; AQUACULTURE; TAXONOMY; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; FEEDING HABITS; FERTILITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกลำพัน, การเพาะพันธุ์, การผสมเทียม, การฉีดฮอร์โมน, ต่อมใต้สมอง, การฟักไข่, คัพภะ, ลูกปลาวัยอ่อน, การเจริญเติบโต, การอนุบาล, อนุกรมวิธาน, การแพร่กระจาย, นิสัยการกินอาหาร, ฤดูการวางไข่, ความดกของไข่
หมายเลข: 004203 KC2504039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลและปริมาณต่อมใต้สมองของปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย และปลาไนที่มีผลต่อการวางไข่ของปลาตะเพียนขาว

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004201&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรินทร์ จรกรรณ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลและปริมาณต่อมใต้สมองของปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย และปลาไนที่มีผลต่อการวางไข่ของปลาตะเพียนขาว
Article title: Study on on the effects and dosages of the pituitary lands of Puntius gonionotus, Pangasius sutchi and Cyprinus carpio used in induced spawning of Puntius gonionotus breedings
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 362-367
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: L50-Animal physiology and biochemistry
M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PUNTIUS GONIONOTUS; PANGASIUS; CYPRINUS CARPIO; ARTIFICIAL INSEMINATION; PITUITARY GLAND; HORMONES; INJECTION; DOSAGE; OVIPOSITION
ดรรชนี-ไทย: ปลาตะเพียนขาว, ปลาสวาย, ปลาไน, การผสมเทียม, ต่อมใต้สมอง, การฉีดฮอร์โมน, อัตราส่วนการใช้, การวางไข่
หมายเลข: 004201 KC2504037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอัตราส่วนการใช้ต่อมใต้สมองและฮอร์โมนสกัด (CG) ต่อน้ำหนักปลา ในการผสมเทียมปลายี่สกเทศ

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004200&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรินทร์ จรกรรณ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอัตราส่วนการใช้ต่อมใต้สมองและฮอร์โมนสกัด (CG) ต่อน้ำหนักปลา ในการผสมเทียมปลายี่สกเทศ
Article title: Study on optimum dosage of pituitary glands and extracted hormone used in induced breedings of different size of indian carp breeders (Labeo rohita)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 354-361
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LABEO ROHITA; ARTIFICIAL INSEMINATION; ANIMAL BREEDING; PITUITARY GLAND; HORMONES; EXTRACTION; DOSAGE; WEIGHT
ดรรชนี-ไทย: ปลายี่สกเทศ, การผสมเทียม, การเพาะพันธุ์, ต่อมใต้สมอง, ฮอร์โมนสกัด, อัตราส่วนการใช้, น้ำหนัก
หมายเลข: 004200 KC2504036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: