การผลิต

All posts tagged การผลิต

แคบหมูเทียม

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002031&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์; วารุณี วารัญญานนท์; สมชาย ประภาวัต; ประดิษฐ์ ครุวัณณา
ชื่อเรื่อง: แคบหมูเทียม
Article title: Kap Mou Tiem
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 45
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOODS, SNACK FOODS, SOYFOODS, PRODUCTION, DRYING, TEMPERATURE, TIME, QUALITY, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: แคบหมูเทียม, เต้าหู้, การผลิต, การอบ, อุณหภูมิ, ระยะเวลา, คุณภาพ, คุณค่าทางโภชนาการ
หมายเลข: 002031 KC1801047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผลิตอาหารเด็กอ่อนโดยใช้เครื่อง Brady Cooker Extruder

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002030&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ณรงค์ นิยมวิทย์; ประชา บุญญสิริกูล; สมยศ จรรยาวิลาส
ชื่อเรื่อง: การผลิตอาหารเด็กอ่อนโดยใช้เครื่อง Brady Cooker Extruder
Article title: Extrusion cooking of baby food by brady cooker extruder
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 44
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: INFANT FOODS, EQUIPMENT, EXTRUSION, PRODUCTION, INGREDIENTS
ดรรชนี-ไทย: อาหารเด็กอ่อน, เครื่อง BRADY COOKER EXTRUDER, การผลิต, สูตรอาหาร
หมายเลข: 002030 KC1801046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของ citric acid ต่อการเจริญและการผลิตไวตามิน B12 ของเชื้อ Bacillus megaterium ATCC 13639

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002010&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นภา โล่ห์ทอง; วิเชียร กิจปรีชาวนิช
ชื่อเรื่อง: ผลของ citric acid ต่อการเจริญและการผลิตไวตามิน B12 ของเชื้อ Bacillus megaterium ATCC 13639
Article title: Effect of citric acid on growth and vitamin B12 production of Bacillus megaterium ATCC 13639
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 25
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CITRIC ACID, BACILLUS MEGATERIUM, GROWTH, VITAMIN B12, PRODUCTION
ดรรชนี-ไทย: BACILLUS MEGATERIUM, กรดซิตริก, การเลี้ยงเชื้อ, การเจริญ, วิตามินบี 12, การผลิต
หมายเลข: 002010 KC1801026
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองทำซุปเห็ดผงจากเห็ดเป๋าฮื้อ

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001894&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมจิต นิยมไทย; นงค์นวล ชัยพานิช; กุลวดี ตรองพาณิชย์
ชื่อเรื่อง: การทดลองทำซุปเห็ดผงจากเห็ดเป๋าฮื้อ
Article title: Study on processing of dehydrated mushroom soup from abarone mushroom
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 88
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EDIBLE FUNGI, SOUPS, PROCESSING, DEHYDRATION, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: ซุปเห็ดผง, เห็ดเป๋าฮื้อ, การผลิต, สูตร, การยอมรับของผู้บริโภค, คุณค่าทางโภชนาการ
หมายเลข: 001894 KC1701088
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทำนมข้าวเจ้าโดยปรับปรุงคุณค่าของโภชนาการด้วยการผสมนมวัว

Published มกราคม 31, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001877&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: งามชื่น คงเสรี; สมชาย ประภาวัต; อุดม กาญจนปกรณ์ชัย; มาลี ประภาวัต
ชื่อเรื่อง: การทำนมข้าวเจ้าโดยปรับปรุงคุณค่าของโภชนาการด้วยการผสมนมวัว
Article title: Production of rice milk and improvement of its nutritive by addition of cow milk
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 71
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MILK, RICE, BEVERAGES, PRODUCTION, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: นมข้าวเจ้า, นมโค, การผลิต, คุณค่าทางโภชนาการ
หมายเลข: 001877 KC1701071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษายีสต์ขนมปังและสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตยีสต์ขนมปังไว้ใช้เองภายในบ้าน

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001875&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศรี เจนจิตติกุล; เรณู สันทัดวนิช; บุษบา ยงสมิทธ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษายีสต์ขนมปังและสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตยีสต์ขนมปังไว้ใช้เองภายในบ้าน
Article title: Studies on baker’s yeast and conditions suitable for home-made baker’s yeast production
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 69
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BAKERS’ YEAST, PRODUCTION
ดรรชนี-ไทย: ขนมปัง, ยีสต์ขนมปัง, การผลิต, สภาวะที่เหมาะสม
หมายเลข: 001875 KC1701069
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทำและคัดพันธุ์เยอบีร่า

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001754&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี; สมเพียร เกษมทรัพย์
ชื่อเรื่อง: การทำและคัดพันธุ์เยอบีร่า
Article title: Introduction and selection of gerbera
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 120
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GERBERA, CUT FLOWER PRODUCTION, VARIETIES, SELECTION, VARIETY TRIALS
ดรรชนี-ไทย: เยอบีรา, การผลิต, การคัดเลือกพันธุ์, การเปรียบเทียบพันธุ์
หมายเลข: 001754 KC1601121
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผลิตยีสต์โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001725&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิเชียร ยงมานิตชัย; มาลัย เมืองน้อย; ไปรมา ภัทรกุลพงษ์; ปาริชาติ วัฒนา; ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง; ลาวัณย์ ไกรเดช; ประดิษฐ์ ครุวัณณา; ปทุมพร ฉิมเอนก; ประภา เฟื่องฟูพงศ์
ชื่อเรื่อง: การผลิตยีสต์โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
Article title: Production of yeast protein from cassava waste water
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 91
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: YEASTS, PRODUCTION, WASTEWATER, FACTORIES, FERMENTATION
ดรรชนี-ไทย: ยีสต์, น้ำทิ้ง, โรงงานแป้งมันสำปะหลัง, การผลิต, การหมัก
หมายเลข: 001725 KC1601092
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ศึกษาประโยชน์ของกากรำเพื่อใช้อุตสาหกรรมยาไวตามิน

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001723&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศศิธร วสุวัต; ปราณี นันทศรี
ชื่อเรื่อง: ศึกษาประโยชน์ของกากรำเพื่อใช้อุตสาหกรรมยาไวตามิน
Article title: Utilization of rice bran waste, from rice bran oil factory, in vitamins production
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 89
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q70-Processing of agricultural wastes
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RICE, BRAN, USES, VITAMINS, PRODUCTION
ดรรชนี-ไทย: รำข้าว, กากรำ, วิตามิน, การผลิต
หมายเลข: 001723 KC1601090
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยในการผลิตไขพืชใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001722&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศศิธร วสุวัต; ประคอง บุญคง
ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยในการผลิตไขพืชใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง
Article title: Utilization of banana waste (peel) to produce was to be used in drug and cosmetic industries
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 88
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q70-Processing of agricultural wastes
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MUSA (BANANAS), PEEL, WAX PLANTS, USES, DRUGS
ดรรชนี-ไทย: กล้วย, เปลือกกล้วย, ไขพืช, การผลิต, การใช้ประโยชน์, อุตสาหกรรมยา, เครื่องสำอาง
หมายเลข: 001722 KC1601089
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: