การป้องกันกำจัด

All posts tagged การป้องกันกำจัด

แนวทางการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายปลายฤดู

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002048&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพศาล ศุภางคเสน
ชื่อเรื่อง: แนวทางการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายปลายฤดู
Article title: Economically late application approaches for controlling Helicoverpa armigera (Hubner)
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 62
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, HELICOVERPA ARMIGERA, INSECTICIDES, INSECT CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, หนอนเจาะสมอฝ้าย, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 002048 KC1801064
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลสำเร็จของการใช้เชื้อไวรัสกำจัดหนอนกระทู้หอม

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002047&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทนงจิตร วงษ์ศิริ; อุทัย เกตุนุติ; ชัย เชษฐสมบัติ; ปรีชา อารีกุล
ชื่อเรื่อง: ผลสำเร็จของการใช้เชื้อไวรัสกำจัดหนอนกระทู้หอม
Article title: Successful for control the onion armyworm (Spodoptera exigua Hubner) by using the nuclear polyhedrosis virus
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 61-61(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VEGETABLE CROPS, SPODOPTERA EXIGUA, NUCLEAR POLYHEDROSIS VIRUS, INSECT CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ผัก, หนอนกระทู้หอม, NUCLEAR POLYHEDROSIS VIRUS, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 002047 KC1801063
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

วิธีการใช้ยาเคมีวิธีต่างๆ เพื่อป้องกันกำจัดแมลงบั่ว

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001865&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เสนอ บูรณภวังค์; สว่าง ขัดขาว; วีรวุฒิ กตัญญูกุล; ธรรมนูญ พุทธสมัย
ชื่อเรื่อง: วิธีการใช้ยาเคมีวิธีต่างๆ เพื่อป้องกันกำจัดแมลงบั่ว
Article title: Method of insecticidal application for control of the rice gall midge, Orseolia oryzae
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 59
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, ORSEOLIA ORYZAE, INSECTICIDES, INSECT CONTROL, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, แมลงบั่ว, สารป้องกันกำจัดแมลง, การป้องกันกำจัด, การหว่าน, การคลุก
หมายเลข: 001865 KC1701059
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบประสิทธิภาพของยา Ridomil ต่อโรคราน้ำค้างข้าวโพด

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001739&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญล้ำ ผายสุวรรณ; สุขุมวัฒน์ พีระพันธุ์; สุเทพ กังเกียรติกุล; วงศ์ บุญสืบสกุล; จิระเดช แจ่มสว่าง; กิตติ ชุณหวงศ์; อุดม ภู่พิพัฒน์
ชื่อเรื่อง: การทดสอบประสิทธิภาพของยา Ridomil ต่อโรคราน้ำค้างข้าวโพด
Article title: Evaluation of a new systemic fungicide ridomil against corn downy mildew in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 105-105(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, MILDEWS, FUNGICIDES, EFFICIENCY, FUNGI, SCLEROSPORA, DISEASE CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, โรคราน้ำค้าง, โรคใบลาย, RIDOMIL, ประสิทธิภาพ, เชื้อรา, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 001739 KC1601106
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การป้องกันกำจัดหนูนา

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001702&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประจง สุดโต
ชื่อเรื่อง: การป้องกันกำจัดหนูนา
Article title: Field rats control
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 68
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RATS, PEST CONTROL, RODENTICIDES
ดรรชนี-ไทย: หนูนา, การป้องกันกำจัด, วิธีกล, การใช้สารเคมี
หมายเลข: 001702 KC1601069
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การป้องกันและกำจัดไรลิ้นจี่ (Eriophyes litchi) ให้ได้ผลดีในระยะยาว

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001699&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรัตน์ นนเทศา; วัฒนา จารณศรี; ฉัตรชัย ศฤงฆไพบูลย์; อมรรัตน์ พันธุฟัก
ชื่อเรื่อง: การป้องกันและกำจัดไรลิ้นจี่ (Eriophyes litchi) ให้ได้ผลดีในระยะยาว
Article title: Effective control of Eriophyes litchi in long run
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 65
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LITCHI CHINENSIS, ERIOPHYES, INSECT CONTROL
อรรถาภิธาน-ไทย: LITCHI CHINENSIS; ERIOPHYES; การควบคุมแมลง
ดรรชนี-ไทย: ลิ้นจี่, ไรลิ้นจี่, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 001699 KC1601066
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การกำจัดวัชพืชในข้าวไร่

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001685&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัมพร สุวรรณเมฆ; ชัยนาท ดิษฐาพร
ชื่อเรื่อง: การกำจัดวัชพืชในข้าวไร่
Article title: Rice weed control in upland
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 52
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: UPLAND RICE, WEEDS, WEED CONTROL, HERBICIDES, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, วัชพืช, การป้องกันกำจัด, สารกำจัดวัชพืช, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001685 KC1601052
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจและศึกษาชีวประวัติของแมลงศัตรูมะขามและการป้องกันกำจัด

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001656&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: โกศล เจริญสม
ชื่อเรื่อง: การสำรวจและศึกษาชีวประวัติของแมลงศัตรูมะขามและการป้องกันกำจัด
Article title: Survey and studies on life history of tamarind pests and their control
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 23
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TAMARINDUS INDICA, PEST INSECTS, SURVEYS, LIFE CYCLE, PEST CONTROL
ดรรชนี-ไทย: มะขาม, แมลงศัตรูพืช, การสำรวจ, วงจรชีวิต, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 001656 KC1601023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันเจาะโคนต้นถั่วเขียว

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001565&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสุทธิ์ อมฤตสุทธิ์
ชื่อเรื่อง: การป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันเจาะโคนต้นถั่วเขียว
Article title: Control of the beanfly, Melanagromyza phaseoli Cog. on mungbeans
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 72
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VIGNA RADIATA, MELANAGROMYZA, INSECTICIDES, INSECT CONTROL, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเขียว, หนอนแมลงวันเจาะโคนต้นถั่วเขียว, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การป้องกันกำจัด, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001565 KC1501072
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การป้องกันกำจัดหนอนผักกะหล่ำปลี

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001563&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปิยรัตน์ ศุภวรรณ; วิสุทธิ์ อมฤตสุทธิ์
ชื่อเรื่อง: การป้องกันกำจัดหนอนผักกะหล่ำปลี
Article title: Control of some cabbage insects
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 70
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRASSICA OLERACEA CAPITATA, PEST INSECTS, INSECTICIDES, EFFICIENCY, INSECT CONTROL
ดรรชนี-ไทย: กะหล่ำปลี, หนอนกระทู้ผัก, หนอนเจาะยอด, หนอนใยผัก, หนอนคืบ, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ประสิทธิภาพ, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 001563 KC1501070
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: