การป้องกันกำจัดแมลง

All posts tagged การป้องกันกำจัดแมลง

การศึกษาการสกัดวัตถุมีพิษจากต้นยาสูบและพืชอื่นๆ

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001749&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; อุดมลักษณ์ เพชรมาลา; เทียนชัย ธงสินธุศักดิ์; นงเยาว์ กะปุกนาก; สมบัติ กาญจนศูนย์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการสกัดวัตถุมีพิษจากต้นยาสูบและพืชอื่นๆ
Article title: Study on the extraction of toxic substance from tobacco and other plants
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 115-115(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, TOXIC SUBSTANCES, NICOTINE, EXTRACTION, INSECT CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, สารพิษ, นิโคติน, การสกัด, การป้องกันกำจัดแมลง
หมายเลข: 001749 KC1601116
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นแบบ ULV ในแปลงฝ้าย

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001496&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สว่าง วังบุญคง; บุญรัตน์ นันทะ; ประสาธน์ สุวรรณพงศ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นแบบ ULV ในแปลงฝ้าย
Article title: Preliminary study on ULV application in cotton field
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 3
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
หมวดรอง: N20-Agricultural machinery and equipment
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, PEST INSECTS, ULTRALOW VOLUME SPRAYING, INSECT CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, แมลงศัตรูพืช, เครื่องพ่นแบบ ULV, การป้องกันกำจัดแมลง
หมายเลข: 001496 KC1501003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การป้องกันโรคใบหดของยาสูบโดยการป้องกันและกำจัดแมลงหวี่ขาว

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000680&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีดา สุวรรณศรี
ชื่อเรื่อง: การป้องกันโรคใบหดของยาสูบโดยการป้องกันและกำจัดแมลงหวี่ขาว
Article title: Prevention of tobacco leaf-curl disease by controlling white fly
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 182
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, LEAF CURLS, ALEYRODIDAE, DISEASE CONTROL, PESTICIDES
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, โรคใบหด, แมลงหวี่ขาว, การป้องกันโรค, การป้องกันกำจัดแมลง, สารป้องกันกำจัดโรคและแมลง
หมายเลข: 000680 KC0601062
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: