การป้องกันกำจัดวัชพืช

All posts tagged การป้องกันกำจัดวัชพืช

อิทธิพลของอัตราการไถพรวนดินก่อนการปลูกพืชต่อการตายของวัชพืช

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002052&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วีรวุฒิ พรหมมา
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของอัตราการไถพรวนดินก่อนการปลูกพืชต่อการตายของวัชพืช
Article title: Influence of the plaughing rate before planting upon the death of weed
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 66
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
หมวดรอง: F07-Soil cultivation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANTS, WEEDS, WEED CONTROL, TILLAGE, ROTARY CULTIVATORS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: พืช, วัชพืช, การป้องกันกำจัดวัชพืช, การไถพรวนดินก่อนปลูก, จอบหมุน, ผลผลิต
หมายเลข: 002052 KC1801068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: