การป่าไม้

All posts tagged การป่าไม้

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการป่าไม้ ของประเทศนิวซีแลนด์

Published กุมภาพันธ์ 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000529&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดุสิต พานิชพัฒน์
ชื่อเรื่อง: ข้อสังเกตเกี่ยวกับการป่าไม้ ของประเทศนิวซีแลนด์
Article title: Note on forest management in New Zealand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 279-293
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: K01-Forestry – General aspects
ดรรชนี-ไทย: การป่าไม้, ชนิด, ป่าไม้, พันธุ์ไม้, นโยบาย, การบริหาร, การจัดการ, การอบรม, นิวซีแลนด์
หมายเลข: 000529 KC0501062
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: