การปลูกพืชแซม

All posts tagged การปลูกพืชแซม

ระบบการปลูกพืชแซมในสภาพพื้นที่ดอนที่อาศัยน้ำฝน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001991&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; อภิชัย ธีรธร
ชื่อเรื่อง: ระบบการปลูกพืชแซมในสภาพพื้นที่ดอนที่อาศัยน้ำฝน
Article title: Intercropping under upland rainfed condition in north Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 7-7(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, ARACHIS HYPOGAEA, ORYZA SATIVA, INTERCROPPING
อรรถาภิธาน-ไทย: ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, ARACHIS HYPOGAEA, ORYZA SATIVA, การปลูกพืชแซม
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, ข้าวไร่, ระบบการปลูกพืชแซม, พื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝน, อัตราการปลูก, ผลผลิต, รายได้
หมายเลข: 001991 KC1801007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ศึกษาการใช้ปุ๋ยในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดู I. ระบบถั่วเหลือง-ข้าวโพดหวาน-ถั่วเขียว

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001990&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดำริ ถาวรมาศ; ประสพ วีระกรพานิช
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้ปุ๋ยในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดู I. ระบบถั่วเหลือง-ข้าวโพดหวาน-ถั่วเขียว
Article title: Study of fertilizer usages for a relay cropping system I. Soybean-sweetcorn-mungbean
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 6
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, FERTILIZERS, INTERCROPPING, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: GLYCINE MAX, ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, ปุ๋ย, การปลูกพืชแซม, ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ข้าวโพดหวาน, ถั่วเขียว, ปุ๋ย, ระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดู, ผลผลิต
หมายเลข: 001990 KC1801006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของถั่วเขียวซึ่งปลูกแซมแถวข้าวที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ กัน

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001560&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประสาน ยิ่งชล; พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์; สุชาดา สุคนธพันธุ์; เอนกนันต์ มาช่วย; Dixit, P.; จินดารัฐ วีระวุฒิ
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของถั่วเขียวซึ่งปลูกแซมแถวข้าวที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ กัน
Article title: Effect of mungbeans relay planted with upland rice at different stages of rice growth
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 67
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VIGNA RADIATA RADIATA, INTERCROPPING, DEVELOPMENTAL STAGES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ถั่วเขียว, การปลูกพืชแซม, ระยะการเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001560 KC1501067
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างคุณสมบัติของดินและการผลิตอ้อย

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB187 T35 S91 ศ415 2540)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: อรรถสิทธิ์ บุญธรรม
ชื่อ เรื่อง: การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง คุณสมบัติของดินและการผลิตอ้อย
Article title: Study on long term relationship between soil properties and sugarcane production
ชื่อ เอกสาร : รายงานประจำปี 2540
Source title : Research report 1997
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถาน ที่พิมพ์: สุพรรณบุรี
หน้า: หน้า 74
จำนวน หน้า: 110 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB187 T35 S91 ศ415 2540)
หมวด หลัก: F08-Cropping patterns and systems
หมวด รอง: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: SUGAR CANE; NPK FERTILIZERS; INTERCROPPING; MUNG BEANS; YIELDS; SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ถั่วเขียว, ปุ๋ย NPK, การปลูกพืชแซม, ผลผลิต, ดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
บท คัดย่อ: การทดลองศึกษาถึงวิธีการปลูกอ้อยอย่างเดียว เปรียบเทียบกับการปลูกอ้อยแซมด้วยถั่วเขียว และใส่ปุ๋ย 5 อัตรา คือ 0-0-0, 12-0-0, 12-12-0, 12-12-12 และ 24-0-0 ของ N-P2O5-K2O กก./ไร่ ดำเนินการเป็นแปลงทดลองระยะยาว ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เริ่มตั้งแต่ปี 2534 สำหรับปีนี้ ปี 2539 เป็นปีที่ 6 เป็นการทดลองกับอ้อยปลูกใหม่ ผลการทดลองพบว่าการปลูกอ้อยอย่างเดียวให้ผลผลิตน้ำหนักอ้อยต่อไร่ ความหวาน และปริมาณน้ำตาลต่อไร่สูงกว่าอ้อยที่มีการปลูกแซมด้วยถั่วเขียว ปลูกอ้อยอย่างเดียวได้ผลผลิต 19.59 ตัน/ไร่ อ้อยที่ปลูกแซมด้วยถั่วเขียวได้ผลผลิต 14.03 ตัน/ไร่ และผลผลิตถั่วเขียว 155 กก./ไร่ สำหรับการใส่ปุ๋ยพบว่า อัตรา 12-12-12 ทำให้อ้อยได้ผลผลิตสูงสุด แต่ก็ไม่แตกต่างกับอัตรา 12-12-0 การใส่ปุ๋ยอัตรา 12-12-12 ให้กับอ้อยที่ปลูกอย่างเดียวได้ผลผลิต 23.56 ตัน/ไร่ ในขณะที่อ้อยไม่ใส่ปุ๋ยเลยได้ผลผลิต 10.71 ตัน/ไร่ การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของดินหลังเก็บเกี่ยวพบว่า แม้ว่าจะมีการปลูกอ้อยมาถึง 6 ปีแล้ว แต่ค่าวิเคราะห์ของฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมที่เป็นประโยชน์ก็ลดลงไปจากเดิม เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและปริมาณอินทรียวัตถุในดินไม่ลดลงแต่อย่างใด
หมาย เลข: 054187 TAB435837 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน

การวิจัยและพัฒนาการผลิตอ้อยในระบบเกษตรยั่งยืน

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB187 T35 ว32ส 2540)

ผ่านทางagdb1.

ชื่อ เรื่อง: การวิจัยและพัฒนาการผลิตอ้อยในระบบเกษตรยั่งยืน
ชื่อ เอกสาร : สรุปรายงาน ผลงานวิจัยพืชไร่ 2540
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 54-55
จำนวน หน้า: 68 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB187 T35 ว32ส 2540)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: F07-Soil cultivation
หมวด รอง: H10-Pests of plants
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, แมลงศัตรูพืช, การผลิต, การปลูกพืชบำรุงดิน, ปุ๋ยพืชสด, การปลูกพืชแซม, การไถพรวน, หนอนกออ้อย, แมลงศัตรูธรรมชาติ, แตนเบียนไข่
หมาย เลข: 054454 TAB436104 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง:

ศึกษาชนิดของปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมสำหรับปลูกระหว่างร่องที่มีผลต่อการเจริญ เติบโตและผลผลิตของอ้อย: อ้อยปลูก

Published พฤษภาคม 10, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2539 ล.2)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: เจริญ บัวคงดี; ปรีชา สุริยพันธุ์; ธงชัย ตั้งเปรมศรี; Thongchai Tangpremsri; Preecha Suriyapan; Charoen Buakhongdi; ประชา ถ้ำทอง
ชื่อ เรื่อง: ศึกษาชนิดของปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมสำหรับปลูก ระหว่างร่องที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย: อ้อยปลูก
Article title: Study on green manures management between sugarcane’s row: Plant cane
ชื่อ เอกสาร : รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2539 อ้อย เล่ม 2
Source title : Research report 1996: sugarcane Vol. 2
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถาน ที่พิมพ์: สุพรรณบุรี
ปี พิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 626-630
จำนวน หน้า: 283 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2539 ล.2)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: F08-Cropping patterns and systems
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM; CANAVALIA; SESBANIA; GREEN MANURES; GROWTH; INTERCROPPING; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ถั่วพร้า, โสนอัฟริกัน, ปุ๋ยพืชสด, การปลูกพืชแซม, ผลผลิต
บท คัดย่อ: การปลูกถั่วพร้า, โสนอัฟริกัน ระหว่างร่องอ้อย ซึ่งมีขนาดความกว้าง 1.5 ม. พร้อมปลูกอ้อยจนถึงอายุได้ 60 วัน ผลผลิตอ้อยและน้ำตาลตัน ซีซีเอส ต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ปลูกพืชสดแซมระหว่างร่องไม่แตกต่างกันทางสถิติ แม้ว่าหลุมเก็บเกี่ยวและจำนวนลำตอนเก็บเกี่ยวต่อไร่ที่ได้จากการปลูกพืชสด แซมจะน้อยกว่าไม่ปลูกพืชแซมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติก็ตาม การที่ผลผลิตอ้อยและน้ำตาลไม่แตกต่างกันทางสถิติ อาจเนื่องจากความหนาแน่น ของเนื้ออ้อยจากอ้อย (cane weight per volume) ที่ปลูกพืชสดแซมมากกว่าความหนาแน่น ของเนื้ออ้อยจากการไม่ปลูกพืชสดแซมเลย ปลูกพืชสดแซมอ้อยหลังจากปลูกอ้อย แล้วไม่เกิน 20 วัน ให้น้ำหนักสดมากที่สุด
หมาย เลข: 056778 TAB438428 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: