การปลูกพืชร่วม

All posts tagged การปลูกพืชร่วม

ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการหว่านพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพด

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001890&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จินดา จันทร์อ่อน; อำพล เสนาณรงค์; บุญเกื้อ ภูศรี; ประกอบ จันทร์อร่าม; จันทรสมุทร สารกุล
ชื่อเรื่อง: ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการหว่านพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพด
Article title: Some information on legumes broadcasted in association with corn
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 84
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, LEGUMINOSAE, INTERCROPPING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, พืชตระกูลถั่ว, การปลูกพืชร่วม, ผลผลิต, อินทรียวัตถุในดิน
หมายเลข: 001890 KC1701084
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปลูกข้าวไร่ร่วมกับพืชเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทย

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001809&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; เรวัต จิระสถาวร
ชื่อเรื่อง: การปลูกข้าวไร่ร่วมกับพืชเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Rainfed rice based double cropping in north Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 3-3(1)
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
หมวดรอง: F07-Soil cultivation
P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, UPLAND RICE, VIGNA RADIATA, ARACHIS HYPOGAEA, CROPPING SYSTEMS, TILLAGE, SOIL WATER CONTENT, YIELDS, GROWTH, THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA; UPLAND RICE; VIGNA RADIATA; ARACHIS HYPOGAEA; ระบบการปลูกพืช; การไถพรวน; ปริมาณน้ำในดิน; ผลผลิต; การเติบโต; ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, การปลูกพืชร่วม, ระบบการปลูกพืช, การเตรียมดิน, การย้ายกล้า, ความชื้นในดิน, ผลผลิต, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001809 KC1701003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการหว่านพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพด

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001890&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จินดา จันทร์อ่อน; อำพล เสนาณรงค์; บุญเกื้อ ภูศรี; ประกอบ จันทร์อร่าม; จันทรสมุทร สารกุล
ชื่อเรื่อง: ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการหว่านพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพด
Article title: Some information on legumes broadcasted in association with corn
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 84
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, LEGUMINOSAE, INTERCROPPING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, พืชตระกูลถั่ว, การปลูกพืชร่วม, ผลผลิต, อินทรียวัตถุในดิน
หมายเลข: 001890 KC1701084
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวัดประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดและข้าวไร่ ซึ่งปลูกเดี่ยวๆ และปลูกแซม

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001728&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อิสรา สุขสถาน
ชื่อเรื่อง: การวัดประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดและข้าวไร่ ซึ่งปลูกเดี่ยวๆ และปลูกแซม
Article title: Photosynthetic efficiency measurements of intercrop and monoculture plantings of rice and corn
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 94-94(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, UPLAND RICE, PHOTOSYNTHESIS, EFFICIENCY, INTERCROPPING, MONOCULTURE
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ข้าวไร่, การสังเคราะห์แสง, การปลูกพืชร่วม, การปลูกพืชชนิดเดียว
หมายเลข: 001728 KC1601095
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของพืชร่วมและระยะปลูกที่มีต่ออ้อย 2 พันธุ์

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001559&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประสาน ยิ่งชล; จินดารัฐ วีระวุฒิ; สุชาดา สุคนธพันธุ์; เอนกนันต์ มาช่วย; Dixit, P.; พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของพืชร่วมและระยะปลูกที่มีต่ออ้อย 2 พันธุ์
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 66
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, VARIETIES, INTERCROPPING, SPACING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, พันธุ์, การปลูกพืชร่วม, ระยะปลูก, ผลผลิต
หมายเลข: 001559 KC1501066
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลผลิตของหญ้าสามชนิดที่ปลูกในสวนมะพร้าว

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001552&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนทร ดุริยะประพันธ์; ประพันธ์ บุญกลิ่นขจร
ชื่อเรื่อง: ผลผลิตของหญ้าสามชนิดที่ปลูกในสวนมะพร้าว
Article title: Herbage production of three grasses grown under coconuts
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 59
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
Q54-Feed composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANICUM MAXIMUM, BRACHIARIA BRIZANTHA, BRACHIARIA MUTICA, CENTROSEMA PUBESCENS, INTERCROPPING, YIELDS, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: หญ้ากินนี, หญ้าซิกแนลต้นตั้ง, หญ้าขน, ถั่วลาย, สวนมะพร้าว, การปลูกพืชร่วม, ผลผลิต, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 001552 KC1501059
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการลงทุนและผลที่ได้รับจากการปลูกหญ้าร่วมกับพืชตระกูลถั่วบางชนิด

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001093&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อนุสรณ์ กลิ่นจันทร์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการลงทุนและผลที่ได้รับจากการปลูกหญ้าร่วมกับพืชตระกูลถั่วบางชนิด
Article title: Study on cost and return of grass-legume mixtures management
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 209
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: E16-Production economics
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENNISETUM PURPUREUM, PANICUM MAXIMUM, STYLOSANTHES HUMILIS, CENTROSEMA, MIXED CROPPING, YIELDS, COST BENEFIT ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: หญ้าเนเปียร์, หญ้ากินนี, ถั่วเซนโตร, ถั่วสไตโล, การปลูกพืชร่วม, ผลผลิต, ต้นทุนการผลิต, ผลตอบแทน
หมายเลข: 001093 KC1001030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของพันธุ์และปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง ที่ปลูกในสภาพดินอิ่มตัวด้วยน้ำ

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF LB2328.2 ห15 2538-2540)

ผ่านทางagdb1.

ผู้แต่ง: อภิพรรณ พุกภักดี
ชื่อ เรื่อง: อิทธิพลของพันธุ์และปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญ เติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองที่ปลูกในสภาพดินอิ่มตัวด้วยน้ำ
Article title: Effects of genotype and nitrogen fertilizer on growth and yield of soybean when planted under saturated soil culture
ชื่อ เอกสาร : หนังสือรวมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยในระหว่างปี 2538-2540
Source title : Research abstracts conducted by University’s Lecturers in Thailand during 1995-1997
หน่วย งานจัดพิมพ์: สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 287-288
จำนวน หน้า: 654 หน้า
ภาษา: ไทย อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF LB2328.2 ห15 2538-2540)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: F30-Plant genetics and breeding
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX; ORYZA SATIVA; NITROGEN FERTILIZERS; VARIETIES; GROWTH; YIELDS; CROPPING SYSTEMS; SOIL WATER CONTENT; NITROGEN FIXATION; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ข้าว, ปุ๋ยไนโตรเจน, ดิน, พันธุ์, การเจริญเติบโต, ดินอิ่มตัวด้วยน้ำ, การตรึงไนโตรเจน, การปลูกพืชร่วม, ผลผลิต
บท คัดย่อ: การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของพันธุ์และอัตราปุ๋ย ไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วเหลืองที่ปลูกในสภาพดินอิ่มตัวด้วยน้ำประกอบด้วยการทดลอง ทั้งสิ้น 2 การทดลอง คือการทดลองในต้นฤดูฝน พ.ศ.2536 และฤดูแล้ง พ.ศ.2537 วางแผนการทดลองแบบ split-split-plot design มี 3 ซ้ำ main plots ได้แก่การปลูกถั่วเหลืองร่วมกับข้าวและการปลูกถั่วเหลืองเดี่ยว sub plots ประกอบด้วยพันธุ์ถั่วเหลือง 2 พันธุ์ คือ พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์ Leichhardt และ sub-sub-plot ประกอบด้วยอัตราปุ๋ยไนโตรเจน 4 อัตรา คือ 0, 31.2, 62.5 และ 125.0 กก.N ต่อเฮกตาร์ ผลการทดลองพบว่า การปลูกถั่วเหลืองเดี่ยวให้ผลผลิตถั่วเหลืองสูงกว่าการปลูกถั่วเหลืองร่วม กับข้าวในสภาพดินอิ่มตัวด้วยน้ำทั้งในฤดูแล้งและในฤดูฝนพันธุ์ถั่วเหลืองที่ ปลูกในสภาพดังกล่าวพบว่าถั่วเหลืองพันธุ์ Leichhardt ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งทั้งสองพันธุ์ไม่แสดงความแตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบความแตกต่างของผลผลิตอันเกิดจากอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ที่ให้จำนวนฝักต่อต้นและน้ำหนักแห้งรวมของถั่วเหลืองแสดงผลเป็นไปในทำนอง เดียวกับผลผลิต การตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองในสภาพดินอิ่มตัวด้วยน้ำพบว่าถั่วเหลืองสามารถ ตรึงไนโตรเจนได้สูงทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง การตรึงไนโตรเจนที่สูงของถั่วเหลืองในสภาพนี้ อาจเป็นสาเหตุที่ไม่มีการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ ที่ให้ถั่วเหลืองพันธุ์ Leichhardt มีการตรึงไนโตรเจนสูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60
หมาย เลข: 057706 TAB439356 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน

%d bloggers like this: