การประมงน้ำจืด

All posts tagged การประมงน้ำจืด

การประมงไทยในอนาคต

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003481&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กุลวรา ชาญชิตร; สุธรรม สิทธิชัยเกษม; วิทย์ ธารชลานุกิจ; รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา; วีระวัฒน์ หงสกุล; วนิช วารีกุล; ธีรพันธ์ ภูคาสวรรค์
ชื่อเรื่อง: การประมงไทยในอนาคต
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 240-250
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M01-Fisheries and aquaculture – General aspects
ดรรชนี-ไทย: การประมง, การประมงทะเล, การประมงน้ำจืด, การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง, การพัฒนาการประมง, นโยบาย
หมายเลข: 003481 KC2304024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: