การปฏิสนธิ

All posts tagged การปฏิสนธิ

การศึกษาวิธีการในการผสมเกสรของลำไย

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000820&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วัฒนา เสถียรสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิธีการในการผสมเกสรของลำไย
Article title: Study on pollination techniques in longan (Euphoria longana, Lam.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 78-84
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DIMOCARPUS LONGAN, POLLINATION, FLOWERS, INFLORESCENCES, FERTILIZATION, FRUITING
ดรรชนี-ไทย: ลำไย, การผสมเกสร, ดอก, ช่อดอก, การปฏิสนธิ, การติดผล
หมายเลข: 000820 KC0801006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การแช่แข็งน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาว, Puntius gonionotus Blr: I. ประสิทธิภาพของสารช่วยในการแช่แข็งและการปฏิสนธิ

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006653&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธิราภรณ์ ทุมโฆษิต; นเรศ ซ่วนยุก; ดวงรัตน์ มีแก้ว
ชื่อเรื่อง: การแช่แข็งน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาว, Puntius gonionotus Blr: I. ประสิทธิภาพของสารช่วยในการแช่แข็งและการปฏิสนธิ
Article title: Cryopreservation of sperm in jawa carp, Puntius gonionotus bleeker: I. Variation in cryoprotectants and fertilizing diluents
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 141
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PUNTIUS, SEMEN, BIOLOGICAL PRESERVATION, FREEZING, EFFICIENCY, FERTILIZATION
ดรรชนี-ไทย: ปลาตะเพียนขาว, น้ำเชื้อ, สารช่วยในการแช่แข็ง, ประสิทธิภาพ, การปฏิสนธิ
บทคัดย่อ: เก็บรักษาน้ำเชื้อของปลาตะเพียนขาวด้วยวิธีการแช่แข็งในสารช่วยในการแช่แข็ง 3 สูตร ได้แก่ ซูโครส/โปแตสเซียมคลอไรด์ (205.1/21-ก/ล.) สารละลายริงเกอร์ และ กลูโคส/ไข่แดง (5.4/10-เปอร์เซ็นต์) โดยมี DMSO 10 เปอร์เซ็นต์ และเพนิซิลลิน 125 IU/มล. เป็นส่วนประกอบหลักในแต่ละสูตร ใช้สารช่วยในการแช่แข็ง 3 ส่วนสำหรับน้ำเชื้อ 1 ส่วน หลังจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน อัตราการปฏิสนธิของไข่ด้วยน้ำเชื้อผสมซูโครส/โปแตสเซียมคลอไรด์มีค่าสูงที่สุดทั้งในสภาพที่มีน้ำและทีโอฟิลไลน น้ำเชื้อกลูโคส/ไข่แดงปฏิสนธิกับไข่ได้ต่ำที่สุด (P<0.01) การปฏิสนธิของไข่ปลาตะเพียนขาวเกิดในน้ำได้ดีกว่าในสารปฏิสนธิ-ทีโอฟิลไลน (P<0.01)
หมายเลข: 006653 KC3604046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายในตู้เย็น

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006144&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กฤษณ์ มงคลปัญญา; อนงคณ์ หัมพานนท์
ชื่อเรื่อง: การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายในตู้เย็น
Article title: Chilled storage of milt of striped catfish, Pangasius sutchi Fowler
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 329-338
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS; SEMEN; SEMEN PRESERVATION; COLD STORAGE; MOVEMENT; FERTILIZATION; OSMOTIC PRESSURE
ดรรชนี-ไทย: ปลาสวาย, น้ำเชื้อ, การเก็บรักษา, สูตรน้ำยา, การใช้อุณหภูมิต่ำ, การเคลื่อนไหว, การปฏิสนธิ, คุณภาพน้ำเชื้อ
บทคัดย่อ: จากการทดลองเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายในตู้เย็น 0-6 องศาเซลเซียส ในการทดลองที่ 1 ใช้น้ำยาในกลุ่ม bicarbonate หรือ modified bicarbonate buffer, น้ำเกลือ (0.8 เปอร์เซ็นต์ NaCl), frog Ringers’ solution (FRS) และ calcium-free Hanks’ balanced salt solution (C-F HBSS) รวมจำนวน 8 สูตร การทดลองที่ 2 ใช้น้ำยาทั้งหมด 15 สูตร ซึ่งได้จากการปรับแรงดันออสโมติก และปรับ pH ของน้ำยาจากการทดลองที่ 1 ให้มีค่าแรงดันออสโมติกประมาณ 300 mOsm และ pH เท่ากับ 7.0 จำนวน 10 สูตรและที่คัดเลือกจากการทดลองที่ 1 อีก 5 สูตร แล้วนำน้ำเชื้อที่เก็บรักษาตรวจดูเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว และอัตราการปฏิสนธิการทดลองที่ 1 พบว่าหลังจากเก็บรักษานาน 6, 78, และ 150 ชั่วโมงใน 0.8 เปอร์เซ็นต์ NaCl (268 mOsm/kg pH 6.0) น้ำเชื้อมีคุณภาพดีที่สุด คือ มีอสุจิเคลื่อนไหว 76.7+-3.3, 26.7+-8.8 และ 2.0+-0 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการปฏิสนธิ 68.0+-11.0, 51.7+-10.3 และ 27.1+-8.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในการทดลองที่ 2 น้ำยาที่ปรับสูตรแล้วสามารถเก็บรักษาน้ำเชื้อได้ดีกว่าน้ำยาที่ไม่ปรับสูตร (การทดลองที่ 1) และพบว่า 0.85 เปอร์เซ็นต์ NaCl (282 mOsm/kg pH 7.0) เก็บรักษาน้ำเชื้อได้ดีที่สุด คือ เมื่อเก็บรักษานาน 78 และ 150 ชั่วโมง มีอสุจิเคลื่อนไหว 70.0+-0 และ 36.7+-3.3 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการปฏิสนธิ 59.1+-4.5 และ 45.7+-5.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าในการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายในตู้เย็นนั้น น้ำยาที่ใช้ได้ ประหยัด และเตรียมได้ง่ายคือ น้ำเกลือ 0.85 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006144 KC3404009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้สารสังเคราะห์ GnRH analogue ชักนำให้กบบูลฟร็อก (Rana catesbeiana) ผสมพันธุ์ในบ่อเลี้ยง

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005387&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีรวรรณ นุตประพันธ์; ผุสตี ปริยานนท์
ชื่อเรื่อง: การใช้สารสังเคราะห์ GnRH analogue ชักนำให้กบบูลฟร็อก (Rana catesbeiana) ผสมพันธุ์ในบ่อเลี้ยง
Article title: Use of GnRH analogue in induced reproduction of frog, Rana catesbeiana, in ponds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2535
Source title : Proceedings of the 30th Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Veterinary Science and Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2535
หน้า: หน้า 599-605
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2535)
หมวดหลัก: L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FROGS; GONADOTROPIN RELEASING HORMONE; REPRODUCTION; INDUCED OVULATION
ดรรชนี-ไทย: กบบูลฟร็อก, สารสังเคราะห์ GNRH ANALOGUE, การผสมพันธุ์, การกระตุ้น, การตกไข่, การปฏิสนธิ, จำนวนลูกอ๊อด
บทคัดย่อ: จากการทดลองเมื่อใช้สาร GnRH analogue ฉีดกระตุ้นในกบบูลฟร็อก เพื่อชักนำให้กบจับคู่ผสมพันธุ์ในบ่อเลี้ยงในช่วงฤดูสืบพันธุ์ (มิย.-สค.) พบว่าการใช้ GnRH analogue ฉีดให้กับกบเพศเมียจำนวน 2 ครั้ง ในปริมาณ 2 และ 3 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม สามารถชักนำให้ตัวเมียตกไข่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และการปฏิสนธิเกิดขึ้นได้ 92 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้โดยไม่ต้องฉีดกระตุ้นให้กับตัวผู้ ในทำนองเดียวกันเมื่อฉีด GnRH analogue ให้กบเพศเมียจำนวน 3 ครั้งในปริมาณ 2 3 และ 3 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่าสามารถชักนำให้กบบูลฟร็อกตัวเมียตกไข่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลการปฏิสนธิสามารถเกิดขึ้นได้ถึง 93 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้โดยไม่ต้องกระตุ้นในกบตัวผู้เช่นกัน
หมายเลข: 005387 KC3004009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผลิตเมล็ดไม้ป่าที่มีคุณภาพดี

Published กุมภาพันธ์ 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000524&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สอาด บุญเกิด
ชื่อเรื่อง: การผลิตเมล็ดไม้ป่าที่มีคุณภาพดี
Article title: Production of qualified seeds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 204-220
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: K10-Forestry production
หมวดรอง: F63-Plant physiology – Reproduction
ดรรชนี-ไทย: ไม้ป่า, เมล็ดพันธุ์, การผลิตเมล็ดพันธุ์, การออกดอก, การผสมเกสร, การปฏิสนธิ, การเกิดเมล็ด, คุณภาพเมล็ดพันธุ์, การเก็บเมล็ดพันธุ์, สวนผลิตเมล็ดพันธุ์, การจัดการ
หมายเลข: 000524 KC0501057
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: