การบำบัดน้ำเสีย

All posts tagged การบำบัดน้ำเสีย

การศึกษาวิธีการบำบัดเลนและน้ำที่มีมลพิษปนเปื้อนกลับมาใช้ ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006051&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เจริญ โอมณี; ธงชัย เพิ่มงาม; ธนัญช์ สังกรธนกิจ; อนันต์ ตันสุตะพานิช
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิธีการบำบัดเลนและน้ำที่มีมลพิษปนเปื้อนกลับมาใช้ ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
Article title: Study on elimination of pollutants in closed system culture of giant tiger shrimp (Penaeus monodon)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 107-113
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; POLLUTANTS; AQUACULTURE TECHNIQUES; WASTEWATER TREATMENT; STOCKING DENSITY; WATER QUALITY; SURVIVAL; YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS MONODON; สารมลพิษ; เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; การปฏิบัติต่อน้ำเสีย; ความหนาแน่นของสัตว์ต่อพื้นที่เลี้ยง; คุณภาพน้ำ; การอยู่รอด; ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, การบำบัดเลน, การบำบัดน้ำเสีย, วิธีการ, การเลี้ยงระบบปิด, คุณภาพน้ำ, ผลผลิต
บทคัดย่อ: จากการศึกษาวิธีการบำบัดเลนและน้ำที่มีมลพิษปนเปื้อนกลับมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เชิงพาณิชย์ระบบปิดในรูปแบบใช้บ่อเลี้ยงกุ้งเป็นบ่อบำบัดน้ำพร้อมกันไปด้วย ในครั้งนี้ทั้งที่เพชรบุรีและฉะเชิงเทรา นั้น มีหลักการปฏิบัติงานที่จะใช้วิธีการทั้งทางชีวภาพ ฟิสิกส์ และเคมี ที่สอดคล้องกับกลไกธรรมชาติบำบัดควบคู่ผสมผสานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบำบัดปรับปรุงฟาร์ม การบำบัดเลน บำบัดน้ำ และทำความสะอาด ซ่อมบำรุงเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีมลภาวะปนเปื้อน ให้กลับคืนสู่สภาวะที่เหมาะสม สะอาดปราศจากสารพิษ และเชื้อต่างๆ ภายในฟาร์ม ก่อนที่จะใช้ในการเลี้ยงกุ้ง อีกทั้งในระหว่างการเลี้ยงก็จะควบคุมการให้อาหาร และรักษาคุณภาพน้ำภายในฟาร์มให้อยู่ในภาวะสมดุลย์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องดูดเลนและไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำทิ้ง ผลการปฏิบัติงาน ปรากฏว่า ยังคงสามารถเลี้ยงกุ้งได้ (ขนาดประมาณ 43 ตัว/กิโลกรัม) ผลผลิตสูง (350-550 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง 30,000 ตัว/ไร่, 1,300, 1,500 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง 100,000 ตัว/ไร่ และ 1,960 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง 150,000 ตัว/ไร่) จากการทดลองนี้ มีการใช้น้ำอย่างประหยัด อีกทั้งน่าจะมีส่วนช่วยลดมลภาวะ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดต้นทุนการผลิตพร้อมกันไปด้วย ซึ่งน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งขั้นพื้นฐานในการที่จะช่วยกันพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้ยั่งยืนต่อไป
หมายเลข: 006051 KC3304014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: