การทำลาย

All posts tagged การทำลาย

การเพิ่มผลผลิตข้าวในสภาพบั่วทำลายโดยการเพิ่มจำนวนกล้าที่ใช้ปักดำ

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001758&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สว่าง ขัดขาว; สุจินต์ จันทรสอาด; วีรวุฒิ กตัญญูกุล
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มผลผลิตข้าวในสภาพบั่วทำลายโดยการเพิ่มจำนวนกล้าที่ใช้ปักดำ
Article title: Increasing of rice yields under gall-midge-infested conditions by increasing number of seedlings per hill
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 124
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, YIELD INCREASES, SEEDLINGS, CECIDOMYIIDAE, DAMAGE
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, แมลงบั่ว, ต้นกล้า, การเพิ่มจำนวน, การทำลาย
หมายเลข: 001758 KC1601125
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษากายวิภาคของต้นข้าวที่ถูกแมลงบั่วทำลาย

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000842&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิไลวรรณ เชาวนโยธิน
ชื่อเรื่อง: การศึกษากายวิภาคของต้นข้าวที่ถูกแมลงบั่วทำลาย
Article title: Anatomical study of rice infested by rice gall midge
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 244-248
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F50-Plant structure
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, ORSEOLIA ORYZAE, INFESTATION, PLANT ANATOMY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, แมลงบั่ว, การทำลาย, ลักษณะทางกายวิภาค
หมายเลข: 000842 KC0801028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การแสวงหาและการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ดินที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างสารปฏิชีวนะที่สามารถทำลายและ/หรือระงับการเจริญเติบโตของโรคพืชบางชนิด

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000420&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ยก ดำรักษ์; ภัทรศรี ไชยสุต; พิงคะ วิสุทธารมณ์; ฤกษ์ ศยามานนท์
ชื่อเรื่อง: การแสวงหาและการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ดินที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างสารปฏิชีวนะที่สามารถทำลายและ/หรือระงับการเจริญเติบโตของโรคพืชบางชนิด
Article title: Screening and evaluation of soil microorganisms antagonistic to certain plant pathogens
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 276-277
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
หมวดรอง: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANT PATHOLOGY, SOIL, MICROORGANISMS, ANTAGONISM, SELECTION, EFFICIENCY, GROWTH
อรรถาภิธาน-ไทย: โรคพืชวิทยา; ดิน; เชื้อจุลินทรีย์; สภาวะตรงกันข้าม; การคัดเลือกพันธุ์; ประสิทธิภาพ; การเติบโต
ดรรชนี-ไทย: พืช, โรคพืช, จุลินทรีย์ดิน, สารปฏิชีวนะ, การแสวงหา, การคัดเลือก, ประสิทธิภาพ, การทำลาย, การระงับ, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000420 KC0401081
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ชีวประวัติตั๊กแตนทำลายข้าว

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000326&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุทัย สกุลพานิช
ชื่อเรื่อง: ชีวประวัติตั๊กแตนทำลายข้าว
Article title: Study of life history of Locusta migratoria L.
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 91-92
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ตั๊กแตน, ชีวประวัติ, การทำลาย, รูปร่างลักษณะ, พืชอาหาร, ถิ่นระบาด
หมายเลข: 000326 KC0301060
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การประเมินผลเสียหายของข้าวในยุ้งฉางที่ถูกทำลายโดยแมลงบางชนิด

Published กุมภาพันธ์ 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000046&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กมล ขจรเวช
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลเสียหายของข้าวในยุ้งฉางที่ถูกทำลายโดยแมลงบางชนิด
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 47-49
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RICE, STORAGE, PEST INSECTS, LOSSES, SITOPHILUS ORYZAE, TRIBOLIUM CONFUSUM
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, แมลงศัตรูพืช, ยุ้งฉาง, การทำลาย, SITOPHILUS ORYZAE, TRIBOLIUM CONFUSUM
หมายเลข: 000046 KC0101047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาหาพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อแมลงบั่ว

Published กุมภาพันธ์ 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000045&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: โกวิท นัยพินิจ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาหาพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อแมลงบั่ว
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 46-47
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, ORSEOLIA ORYZAE, VARIETIES, PEST RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, แมลงบั่ว, พันธุ์ต้านทาน, การทำลาย
หมายเลข: 000045 KC0101046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: