การถ่ายทอดโรค

All posts tagged การถ่ายทอดโรค

ไวรัสรูปท่อนยาวคดที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของถั่วลิสงในประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับเชื้อไรโซเบียม

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002045&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธนาคร จารุพัฒน์; ธีระ สูตะบุตร; พิสสวรรณ พูลผล
ชื่อเรื่อง: ไวรัสรูปท่อนยาวคดที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของถั่วลิสงในประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับเชื้อไรโซเบียม
Article title: Potyvirus causing mosaic symptom on peanut in Thailand and its possible relationship with Rhizobium sp.
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 59-59(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, PLANT VIRUSES, POTYVIRUSES, RHIZOBIUM, HOST PLANTS, DISEASE TRANSMISSION, PATHOGENICITY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, โรคใบด่าง, ไวรัสรูปท่อนยาวคด, ไรโซเบียม, พืชอาศัย, การถ่ายทอดโรค, การทำให้เกิดโรค
หมายเลข: 002045 KC1801061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

สาเหตุและคุณสมบัติที่สำคัญบางประการของโรคใบหงิกมะเขือเทศ

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002043&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุพัฒน์ อรรถธรรม; ธีระ สูตะบุตร; วารุณี ธนะแพสย์
ชื่อเรื่อง: สาเหตุและคุณสมบัติที่สำคัญบางประการของโรคใบหงิกมะเขือเทศ
Article title: Causal agent and some important characters of tomato leaf curl disease
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 57
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LYCOPERSICON ESCULENTUM, LEAF CURLS, AETIOLOGY, DIAGNOSIS, DISEASE TRANSMISSION, VARIETIES, DISEASE RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ, โรคใบหงิก, เชื้อสาเหตุ, การวินิจฉัยโรค, การถ่ายทอดโรค, พันธุ์ต้านทานโรค
หมายเลข: 002043 KC1801059
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อวัยวะเก็บเชื้อราในมอดเจาะไม้

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001530&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ณิศ กีร์ติบุตร
ชื่อเรื่อง: อวัยวะเก็บเชื้อราในมอดเจาะไม้
Article title: Mycangia in ambrosin beetles
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 37
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: XYLEBORUS, DISEASE TRANSMISSION, FUSARIUM SOLANI, CEPHALOSPORIUM
ดรรชนี-ไทย: มอดเจาะไม้, อวัยวะเก็บเชื้อรา, การถ่ายทอดโรค, FUSARIUM SOLANI, CEPHALOSPORIUM, GRAPHIUM
หมายเลข: 001530 KC1501037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

รายงานโรคใบด่างของมะละกอ

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001517&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถวิล ศรีสมชัย
ชื่อเรื่อง: รายงานโรคใบด่างของมะละกอ
Article title: Report of papaya ringspot in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 24
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CARICA PAPAYA, PLANT DISEASES, SYMPTOMS, DISEASE TRANSMISSION, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: มะละกอ, โรคใบด่าง, อาการของโรค, การถ่ายทอดโรค
หมายเลข: 001517 KC1501024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการถ่ายทอดเชื้อโรคราน้ำค้างโดย oospore ที่อาจมีอยู่ในดิน

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001515&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฤกษ์ ศยามานนท์; สมเกียรติ ฐิตะฐาน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการถ่ายทอดเชื้อโรคราน้ำค้างโดย oospore ที่อาจมีอยู่ในดิน
Article title: Is oospore an important source of primary inoculum
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 22
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, MILDEWS, SOIL, DISEASE TRANSMISSION, FUNGAL SPORES
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, โรคราน้ำค้าง, ดิน, การถ่ายทอดโรค, OOSPORE
หมายเลข: 001515 KC1501022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Bionomics of the green rice leafhopper, nephotettix virescens (Distant) in paddy field regarding the yellow orange leaf virus disease transmission

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001275&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Patirupanusara, P.; Hengsawad, C.; Inoue, H.; Ruay-aree, S.
ชื่อเรื่อง: Bionomics of the green rice leafhopper, nephotettix virescens (Distant) in paddy field regarding the yellow orange leaf virus disease transmission
Article title: Bionomics of the green rice leafhopper, nephotettix virescens (Distant) in paddy field regarding the yellow orange leaf virus disease transmission
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 144-150
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, NEPHOTETTIX VIRESCENS, PLANT DISEASES, PLANT VIRUSES, VECTORS, ECOLOGY, RICE FIELDS, POPULATION DYNAMICS, DISEASE TRANSMISSION, EPIDEMICS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, เพลี้ยจักจั่นสีเขียว, โรคใบสีส้ม, พาหะ, นิเวศวิทยา, นาข้าว, การเปลี่ยนแปลงประชากร, การถ่ายทอดโรค, การระบาดของโรค
หมายเลข: 001275 KC1301023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรคใบด่างของหม่อนในประเทศไทย

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001270&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีระ สูตะบุตร; นิพนธ์ ทวีชัย
ชื่อเรื่อง: โรคใบด่างของหม่อนในประเทศไทย
Article title: Mulberry mosaic disease in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 114-119
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MORUS ALBA, PLANT VIRUSES, VARIETIES, BUDDING, GRAFTING, AETIOLOGY, DISEASE TRANSMISSION, DIAGNOSIS, PATHOGENICITY
ดรรชนี-ไทย: หม่อน, โรคใบด่าง, พันธุ์, การติดตา, การเสียบยอด, เชื้อสาเหตุ, การถ่ายทอดโรค, สัณฐานวิทยาของเชื้อ, การวินิจฉัยโรค, ความรุนแรงของโรค
หมายเลข: 001270 KC1301018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Mulberry mosaic an initial report for Thailand

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000968&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: William M. Brown, Jr.; Tawin Srisomchai
ชื่อเรื่อง: Mulberry mosaic an initial report for Thailand
Article title: Mulberry mosaic an initial report for Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 350-358
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MORUS ALBA, PLANT VIRUSES, SYMPTOMS, DISEASE TRANSMISSION, EPIDEMICS
ดรรชนี-ไทย: หม่อน, โรคใบด่าง, ไวรัส, อาการของโรค, การถ่ายทอดโรค, การกระจายของโรค
หมายเลข: 000968 KC0901058
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: