การถ่ายทอดเชื้อ

All posts tagged การถ่ายทอดเชื้อ

โรคราน้ำค้างของอ้อยในประเทศไทย

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001735&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฤกษ์ ศยามานนท์; นิยม จิ้วจิ้น; สมเกียรติ ฐิตะฐาน
ชื่อเรื่อง: โรคราน้ำค้างของอ้อยในประเทศไทย
Article title: Downy mildew of sugarcane caused by Sclerospora spontanea Weston in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 101
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, MILDEWS, SCLEROSPORA, INOCULATION
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, โรคราน้ำค้าง, เชื้อรา, การถ่ายทอดเชื้อ
หมายเลข: 001735 KC1601102
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรคใบด่างและลีบของพริก

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001269&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีระ สูตะบุตร; โสภณ วงศ์แก้ว
ชื่อเรื่อง: โรคใบด่างและลีบของพริก
Article title: Mosaic and little leaf of chilli pepper
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 111-113
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CAPSICUM ANNUUM, PLANT VIRUSES, MYCOPLASMOSES, AETIOLOGY, HOST PLANTS, SYMPTOMS, DISEASE TRANSMISSION, PURIFICATION, IMMUNOLOGY
อรรถาภิธาน-ไทย: CAPSICUM ANNUUM; PLANT VIRUSES; โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ MYCOPLASMA; พืชอาศัย; อาการ; การถ่ายทอดโรค; การทำให้บริสุทธิ์; ภูมิคุ้มกันวิทยา
ดรรชนี-ไทย: พริก, โรคใบด่างและลีบ, เชื้อสาเหตุ, พืชอาศัย, อาการของโรค, การถ่ายทอดเชื้อ, คุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อ, การทำเชื้อให้บริสุทธิ์, สัณฐานวิทยาของเชื้อ, คุณสมบัติทางเซรุ่มของเชื้อ
หมายเลข: 001269 KC1301017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาทางพยาธิวิทยาของโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005615&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญเสริม วิทยชำนาญกุล; อนุตรา อัครจามร; วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค; Nash, G.; ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางพยาธิวิทยาของโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
Article title: Pathology of yellowhead diseases in black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 424-432
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; ANIMAL DISEASES; PATHOLOGY; ANIMAL TISSUES; SYMPTOMS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, โรคหัวเหลือง, พยาธิวิทยา, สาเหตุ, การถ่ายทอดเชื้อ
บทคัดย่อ: โรคหัวเหลืองมีรายงานในกุ้งกุลาดำตั้งแต่ปี 2533 ในแหล่งเลี้ยงกุ้ง บริเวณภาคกลางรวมทั้งแหล่งเลี้ยงกุ้งบริเวณภาคตะวันออก และต่อมาในปี พ.ศ.2535 มีรายงานการพบในแหล่งเลี้ยงกุ้งหลายจังหวัดทางภาคใต้ โรคหัวเหลืองนับได้ว่าเป็นโรคกุ้งที่ทำความเสียหายให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งมากที่สุดในปัจจุบันนี้ เนื่องจากกุ้งมีอัตราการตายสูงมากในระยะเวลาอันสั้น ภายใน 2-5 วัน กุ้งที่ป่วยเป็นโรคนี้ส่วนมากมีอายุระหว่าง 20-35 วัน และ 50-70 วัน จะมีสีซีดจางกว่าปกติ บริเวณส่วนหัวมีสีเหลือง มีขนาดโตขึ้นกว่าปกติ ลักษณะของกุ้งป่วย เหงือกมักมีสีซีด หรือเหลือง พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อกุ้งที่เป็นโรคพบว่า มีการตายของ hemocyte เป็นจำนวนมากในบริเวณเหงือก lymphoid (Oka) orga และ hemal sinus ของตับและตัวอ่อนจากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนพบไวรัส ในไซโตพลาสซึมของ hemocytes, gill lamella และ lymphoid organ มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาและวิธีการป้องกันอธิบายไว้ในเรื่องนี้ด้วย
หมายเลข: 005615 KC3104017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Vector-virus relationships of papaya mosaic

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000215&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Namba, Ryoji
ชื่อเรื่อง: Vector-virus relationships of papaya mosaic
Article title: Vector-virus relationships of papaya mosaic
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 444-447
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CARICA PAPAYA, PLANT VIRUSES, VECTORS, DISEASE TRANSMISSION
ดรรชนี-ไทย: มะละกอ, โรคใบด่าง, ไวรัส, พาหะ, การถ่ายทอดเชื้อ
หมายเลข: 000215 KC0201073
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: