การตรวจ

All posts tagged การตรวจ

การศึกษาวิจัยคุณภาพวัตถุมีพิษ

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001297&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; บูรณพงศ์ ณ ถลาง; เลอศักดิ์ จตุรภุช; มานะ สุวรรณรักษ์; เกลียวพันธ์ สุวรรณรักษ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยคุณภาพวัตถุมีพิษ
Article title: Research on quality of pesticides
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 311-315
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: E70-Trade, marketing and distribution
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PESTICIDES, QUALITY, QUALITY CONTROLS, QUALITY LABELS
ดรรชนี-ไทย: สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, คุณภาพ, ฉลาก, การตรวจ
หมายเลข: 001297 KC1301045
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตรวจหาความคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อยโดยวิธี Agar gel precipitin test

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000262&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พยม ตรงสวัสดิ์; พินิจ ศุภวิไล
ชื่อเรื่อง: การตรวจหาความคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อยโดยวิธี Agar gel precipitin test
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 310-315
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LIVESTOCK; FOOT AND MOUTH DISEASE; DIAGNOSIS; BLOOD SERUM
ดรรชนี-ไทย: ปศุสัตว์, โรคปากและเท้าเปื่อย, ความคุ้มโรค, การตรวจ, ซีรั่ม, เชื้อวิสา
หมายเลข: 000262 KC0202033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: