การตรวจวินิจฉัยโรค

All posts tagged การตรวจวินิจฉัยโรค

การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (ที่ไม่ปลอดเชื้อจากการตรวจ พีซีอาร์) ด้วยระบบรีไซเคิ้ล

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006625&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เจริญ โอมณี; สุพิศ ทองรอด; ธนัญช์ สังกรธนกิจ; อนันต์ ตันสุตะพานิช
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (ที่ไม่ปลอดเชื้อจากการตรวจ พีซีอาร์) ด้วยระบบรีไซเคิ้ล
Article title: Culture of (Virus infected) penaeus monodon (Test by PCR technique) in recycle system
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 110
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, AQUACULTURE, VIRUSES, INFECTION, POLYMERASE CHAIN REACTION, SURVIVAL, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, การเลี้ยงระบบรีไซเคิล, การตรวจวินิจฉัยโรค, เทคนิคพีซีอาร์, อัตราการรอดตาย, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
บทคัดย่อ: เมื่อธุรกิจโรคสัตว์น้ำชี้นำ จนกระทั่งเกิดสภาวะตื่นตูม ทำให้พากันเข้าใจและตั้งความหวังไว้สูงมาก ว่าลูกกุ้งกุลาดำที่ใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคเป้าหมายก่อนที่จะนำไปเลี้ยงในบ่อดิน และได้รับการระบุว่าปลอดเชื้อกุ้งที่เลี้ยงจะไม่ตาย ส่วนลูกกุ้งที่ตรวจวินิจฉัยแล้วได้รับการระบุว่าไม่ปลอดเชื้อ ก็จะถูกชี้นำให้พากันเข้าใจไปว่า เมื่อนำไปเลี้ยงในบ่อแล้วกุ้งที่เลี้ยงจะตาย แต่จากการทดลองครั้งนี้ซึ่งได้ใช้ลูกกุ้งที่ได้รับการระบุว่าไม่ปลอดเชื้อ กลับได้ผลตรงกันข้าม เพราะปรากฎว่าลูกกุ้งกุลาดำที่ผลการตรวจหาเชื้อโรคด้วยเทคนิคพีซีอาร์ แล้วได้รับการระบุว่าไม่ปลอดเชื้อไวรัสโรคหัวเหลือง และโรคตัวแดงจุดขาว เมื่อนำไปเลี้ยงในระบบรีไซเคิ้ล ในบ่อดินขนาด 1 ไร่ , 2 ไร่ และ 4 ไร่ รวม 3 บ่อ ในอัตราปล่อย 100,000 ตัว/ไร่ โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยง 105, 110 และ 135 วัน ตามลำดับ มีอัตรารอดอยู่ระหว่าง 53.7-67.4 เปอร์เซ็นต์ (เฉลี่ย 59.9 เปอร์เซ็นต์) และขนาดกุ้งที่จับอยู่ระหว่าง 35-70 ตัว/กก. ได้ผลผลิตกุ้งทั้งหมด 8,050 กก. (เฉลี่ย 1,150 กก./ไร่) และอัตราแลกเปลี่ยนอาหารกลับเป็นเนื้อระหว่าง 1.55-1.62 เฉลี่ย 1.59 ผลจากการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้เทคนิคพีซีอาร์ ตรวจวินิจฉัยโรคเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะระบุคุณภาพของลูกกุ้งได้
หมายเลข: 006625 KC3604018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: