การดูดธาตุอาหาร

All posts tagged การดูดธาตุอาหาร

การศึกษารากที่มีความสามารถในการดูดธาตุอาหารของข้าวโพดพันธุ์ไพรด์อาร์-102 ทานตะวันพันธุ์คราสโนดาเรทส์ ข้าวฟ่างพันธุ์ไพร์ด เอ๊ก 400410 ถั่วเหลืองพันธุ์พอร์เทจและถั่วฟาบาบีนพันธุ์แอคเคอร์เพิร์ล โดยใช้ธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส-32 และธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส-33

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001862&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิตติวรรณ มหิสรากุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษารากที่มีความสามารถในการดูดธาตุอาหารของข้าวโพดพันธุ์ไพรด์อาร์-102 ทานตะวันพันธุ์คราสโนดาเรทส์ ข้าวฟ่างพันธุ์ไพร์ด เอ๊ก 400410 ถั่วเหลืองพันธุ์พอร์เทจและถั่วฟาบาบีนพันธุ์แอคเคอร์เพิร์ล โดยใช้ธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส-32 และธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส-33
Article title: Root activity studies of pride R-102 corn, Krasnodarets sunflower, Pride X 4004 a sorghum, Portage soybean and Acker Perle fababean using a dual labelled system of 32P and 33P
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 56
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F61-Plant physiology – Nutrition
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, SORGHUM BICOLOR, GLYCINE MAX, VICIA FABA, PHOSPHORUS, ROOTS, NUTRIENT UPTAKE, YIELDS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ถั่วฟาบาบีน, ธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส-32, ธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส-33, ราก, การดูดธาตุอาหาร, ผลผลิต, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001862 KC1701056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ประสิทธิภาพของปุ๋ยดับเบิลซูเปอร์ฟอสเฟตเมื่อใส่ลงไปในดินชุดเลยเป็นระยะเวลาต่างๆ กัน

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001759&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถวิล ครุฑกุล; ปิยะฉัตร ผลชอบ
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของปุ๋ยดับเบิลซูเปอร์ฟอสเฟตเมื่อใส่ลงไปในดินชุดเลยเป็นระยะเวลาต่างๆ กัน
Article title: Efficiency of double super phosphate incorporated in Loei soil series for some periods of time
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 125
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL TYPES, SUPERPHOSPHATE, FERTILIZERS, EFFICIENCY, NUTRIENT UPTAKE
อรรถาภิธาน-ไทย: ชนิดดิน; ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต; ปุ๋ย; ประสิทธิภาพ; การได้รับสารอาหารมากขึ้น
ดรรชนี-ไทย: ดินชุดเลย, ปุ๋ยดับเบิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต, ประสิทธิภาพ, การดูดธาตุอาหาร
หมายเลข: 001759 KC1601126
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษา endomycorrhizae ของรากข้าวโพดในประเทศไทย

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001718&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: โพยม ทองมีอาคม; จรัญ เจตนะจิตร; พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษา endomycorrhizae ของรากข้าวโพดในประเทศไทย
Article title: Studied on the endomycorrhizal fungi of corn root in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 84
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, ROOTS, FUNGI, NUTRIENT UPTAKE, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ราก, ENDOMYCORRHIZA, เชื้อรา, การดูดธาตุอาหาร
หมายเลข: 001718 KC1601085
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกพืชผัก และการดูดธาตุอาหารของพืชผัก

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001717&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิลประไพ จันทนภาพ; สำเนา เพชรฉวี; พวงเล็ก โมรากุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกพืชผัก และการดูดธาตุอาหารของพืชผัก
Article title: Study on soil fertility and nutrients taken up by vegetables
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 83
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
หมวดรอง: P33-Soil chemistry and physics
F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VEGETABLE CROPS, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES, SOIL FERTILITY, NUTRIENT UPTAKE
ดรรชนี-ไทย: พืชผัก, ดินสวนผัก, คุณสมบัติทางเคมีของดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การดูดธาตุอาหาร
หมายเลข: 001717 KC1601084
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: