การฉายรังสี

All posts tagged การฉายรังสี

การศึกษาเบื้องต้นในการใช้รังสีแกมม่าปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001160&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อโณทัย ชุมสาย, ม.ล.; เสาวภา คุปตภากร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นในการใช้รังสีแกมม่าปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
Article title: Preliminary study on varietal improvement by gamma rays
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 733-734
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LYCOPERSICON ESCULENTUM, PLANT BREEDING, GAMMA IRRADIATION, GROWTH
อรรถาภิธาน-ไทย: LYCOPERSICON ESCULENTUM; การปรับปรุงพันธุ์พืช; การฉายรังสีแกมม่า; การเติบโต
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ, การปรับปรุงพันธุ์, รังสีแกมมา, การฉายรังสี, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001160 KC1001097
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของต้นถั่วเหลืองหลังจากที่เมล็ดถูกฉายรังสีแกมมา

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001089&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมยศ พิชิตพร; อาวุธ ณ ลำปาง
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของต้นถั่วเหลืองหลังจากที่เมล็ดถูกฉายรังสีแกมมา
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 193
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, SEED, GAMMA IRRADIATION, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, เมล็ด, รังสีแกมมา, การฉายรังสี, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001089 KC1001026
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้กัมมันตภาพรังสีเพื่อประโยชน์ในทางชีววิทยาและการกำจัดแมลง

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000550&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Beard, R.L.
ชื่อเรื่อง: การใช้กัมมันตภาพรังสีเพื่อประโยชน์ในทางชีววิทยาและการกำจัดแมลง
Article title: Some uses of radioactivity in insect biology and control
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 346-347
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PEST INSECTS, GAMMA RADIATION, X RAYS, INSECT CONTROL, IRRADIATION, USES, BIOLOGY
ดรรชนี-ไทย: แมลงศัตรูพืช, รังสีแกมมา, รังสีเอ็กซ์, การป้องกันกำจัด, การฉายรังสี, ชีววิทยา
หมายเลข: 000550 KC0501083
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Destruction of salmonella bacteria in chicken meat with gamma radiation

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000263&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Lek Tanasugarn
ชื่อเรื่อง: Destruction of salmonella bacteria in chicken meat with gamma radiation
Article title: Destruction of salmonella bacteria in chicken meat with gamma radiation
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 316-319
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: J12-Handling, transport, storage and protection of forest products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHICKEN MEAT; SALMONELLA; GAMMA IRRADIATION
ดรรชนี-ไทย: เนื้อไก่, SALMONELLA, BACTERIA, การป้องกันกำจัด, รังสีแกมมา, การฉายรังสี
หมายเลข: 000263 KC0202034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเก็บเมล็ดถั่วเหลือง

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000496&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อักษร ศรีเปล่ง
ชื่อเรื่อง: การเก็บเมล็ดถั่วเหลือง
Article title: One method of soybean storage
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 120-121
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOYBEANS, SEED STORAGE, COLD, SEED MOISTURE CONTENT, GAMMA IRRADIATION, GERMINATION, SEEDS, VIABILITY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, เมล็ดพันธุ์, การเก็บรักษา, การลดความชื้น, อุณหภูมิ, รังสีแกมมา, การฉายรังสี, ความงอก, ความมีชีวิต
หมายเลข: 000496 KC0501029
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การถนอมรักษาอาหารโดยใช้รังสี

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000472&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Rhodes, D.N.
ชื่อเรื่อง: การถนอมรักษาอาหารโดยใช้รังสี
Article title: Food preservation using ionizing radiation in a hot climate
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 8-9
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOODS, PRESERVATION, RADIATION, IRRADIATION, EFFICIENCY, WARM SEASON
อรรถาภิธาน-ไทย: อาหาร; การถนอมอาหาร; การแผ่รังสี; การอาบรังสี; ประสิทธิภาพ; ฤดูอบอุ่น
ดรรชนี-ไทย: อาหาร, การถนอมอาหาร, รังสี, การฉายรังสี, ประสิทธิภาพ, สภาพภูมิอากาศร้อน
หมายเลข: 000472 KC0501005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลขั้นต้นจากการใช้กัมมันตภาพรังสีในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000155&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Boon-Home Chumnankul; Sa-Nga Duang-Ratana; Prakrit Bhamonchat
ชื่อเรื่อง: ผลขั้นต้นจากการใช้กัมมันตภาพรังสีในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
Article title: Preliminary yield trial of normal appearing lines derived from irradiated rice seeds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 101
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, PLANT BREEDING, X RAY IRRADIATION, VARIETIES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, การปรับปรุงพันธุ์, รังสีเอ็กซ์, การฉายรังสี, พันธุ์, ผลผลิต
หมายเลข: 000155 KC0201013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: