การจำแนก

All posts tagged การจำแนก

การศึกษาโครโมโซมของปลาเค้าดำ ปลาเค้าขาว ปลาคางเบือน และปลาก้างพระร่วง ที่พบในประเทศไทย

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006148&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธวัช ดอนสกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโครโมโซมของปลาเค้าดำ ปลาเค้าขาว ปลาคางเบือน และปลาก้างพระร่วง ที่พบในประเทศไทย
Article title: Chromosome study on four species of silurid fishes, Wallago miostoma, W. attu, W. dinema and Kryptoterus bicirrhis, from Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 367-377
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SILUROIDEI; SPECIES; CHROMOSOME NUMBER; KARYOTYPES; CLASSIFICATION
ดรรชนี-ไทย: ปลาเค้าดำ, ปลาเค้าขาว, ปลาคางเบือน, ปลาก้างพระร่วง, จำนวนโครโมโซม, คาริโอไทพ์, การจำแนก, ไทย
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาจำนวนโครโมโซม และคาริโอไทพ์ของปลาเค้าดำ ปลาเค้าขาว ปลาคางเบือนและปลาก้างพระร่วงที่พบในประเทศไทย ปลาแต่ละชนิดจำนวนชนิดละ 5 ตัว ที่นำมาใช้ศึกษามีความยาวมาตรฐาน 20.1-27.5 ซม. 20.2-28.9 ซม. 13.1-20.1 ซม. และ 5.4-6.1 ซม. ตามลำดับ การเตรียมโครโมโซมเพื่อศึกษาดัดแปลงมาจากวิธีของอีดะและคีโอ (Ida and Kyo, 1980) การจำแนกโครโมโซมถือเอาตามวิธีของลีแวน และคณะ (Levan et al., 1964) ผลการทดลองพบว่า (1) ปลาเค้าดำมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=56 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 13 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 2 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 13 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 86 (2) ปลาเค้าขาวมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=88 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 8 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 1 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 33 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 106 (3) ปลาคางเบือนมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=62 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 10 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 5 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 4 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 12 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 92 (4) ปลาก้างพระร่วงมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=64 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 10 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 5 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 15 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 94 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปลาทั้งสี่ชนิดมีจำนวนโครโมโซมไม่เท่ากัน จำนวนแขนโครโมโซมและคาริโอไทพ์ของปลาทั้ง 4 ชนิดแตกต่างกัน ผลการศึกษามีประโยชน์ทางด้านเซลล์อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ด้านอนุกรมวิธานของปลา
หมายเลข: 006148 KC3404013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

คาริโอไทพ์ของปลากระแหและปลากาของไทย

Published มีนาคม 4, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004724&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุวะ, ฮิโรชิ; ธวัช ดอนสกุล; วิเชียร มากตุ่น
ชื่อเรื่อง: คาริโอไทพ์ของปลากระแหและปลากาของไทย
Article title: Karyotypes of two species Puntius schwanefeldi Bleeker and Morulius chrysophekadion Bleeker from Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 429-433
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PUNTIUS; FRESHWATER FISHES; CHROMOSOMES; KARYOTYPES; CLASSIFICATION
อรรถาภิธาน-ไทย: PUNTIUS; ปลาน้ำจืด; โครโมโซม; แครีโอไทป์; การจำแนกหมวดหมู่
ดรรชนี-ไทย: ปลากระแห, ปลากา, โครโมโซม, คาริโอไทพ์, การจำแนก
หมายเลข: 004724 KC2704016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุยที่พบในประเทศไทย

Published มีนาคม 4, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004723&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิเชียร มากตุ่น; ธวัช ดอนสกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุยที่พบในประเทศไทย
Article title: Chromosome study on two species of clariid catfishes, Clarias batrachus and Clarias macrocephalus, from Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 421-428
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS MACROCEPHALUS; CLARIAS BATRACHUS; CHROMOSOMES; ANIMAL MORPHOLOGY
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกด้าน, ปลาดุกอุย, โครโมโซม, การจำแนก, สัณฐานวิทยา
หมายเลข: 004723 KC2704015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์พรรณปลา

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003845&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทวีศักดิ์ ทรงศิริกุล
ชื่อเรื่อง: การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์พรรณปลา
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 92-99
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: U10-Mathematical and statistical methods
หมวดรอง: L60-Animal taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES; COMPUTER SOFTWARE; CLASSIFICATION; TAXONOMY; SURVEYS
ดรรชนี-ไทย: ปลา, คอมพิวเตอร์, อนุกรมวิธาน, การจำแนก, การสำรวจ
หมายเลข: 003845 KC2404011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ชนิดของปลาผีเสื้อ (Pisces : Chaetodontidae) ตามแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003844&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุพจน์ จันทราภรณ์ศิลป์; พจนา บุณยเนตร
ชื่อเรื่อง: ชนิดของปลาผีเสื้อ (Pisces : Chaetodontidae) ตามแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 86-91
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: L60-Animal taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES; CORAL REEFS; TAXONOMY; SURVEYS; CLASSIFICATION; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาผีเสื้อ, แนวปะการัง, อนุกรมวิธาน, การสำรวจ, การจำแนก, ทะเลอันดามัน, จ.ภูเก็ต
หมายเลข: 003844 KC2404010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ชื่อที่ถูกต้องของปลากระบอกดำ Liza parsia และรายงานการพบครั้งแรกของ L. tade จากน่านน้ำไทย

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003843&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชวลิต วิทยานนท์
ชื่อเรื่อง: ชื่อที่ถูกต้องของปลากระบอกดำ Liza parsia และรายงานการพบครั้งแรกของ L. tade จากน่านน้ำไทย
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 74-85
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: L60-Animal taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MUGIL; LIZA; CLASSIFICATION; TAXONOMY; BIOGEOGRAPHY
ดรรชนี-ไทย: ปลากระบอกดำ, LIZA TADE, ชื่อ, การค้นพบ, การจำแนก, อนุกรมวิธาน, ถิ่นอาศัย
หมายเลข: 003843 KC2404009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ชนิดของปูน้ำเค็มที่ได้จากการจับด้วยเรืออวนลากขนาดเล็ก

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003517&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิตยา เลาหะจินดา; งามตา ข่อยงาม
ชื่อเรื่อง: ชนิดของปูน้ำเค็มที่ได้จากการจับด้วยเรืออวนลากขนาดเล็ก
Article title: Species composition of the marine crabs from small-trawler catches
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
Source title : Proceedings of the 23rd national conference : Poster session Volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 1-16
จำนวนหน้า: 386 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก587 2528 ล.2)
หมวดหลัก: L60-Animal taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CRABS; TAXONOMY; SPECIES; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; SURVEYS
ดรรชนี-ไทย: ปูน้ำเค็ม, ชนิด, การสำรวจ, การจำแนก, การแพร่กระจาย
หมายเลข: 003517 KC2304039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจำแนกกลุ่มน้ำปลาไทยโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดร่วมกับเคมโมเมตริก

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009560&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปิติพร ฤทธิ์เรืองเดช; ธงชัย สุวรรณสิชณน์; วิชัย หฤทัยธนาสันติ์; วารุณี ธนะแพสย์
ชื่อเรื่อง: การจำแนกกลุ่มน้ำปลาไทยโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดร่วมกับเคมโมเมตริก
Article title: Classification of Thai commercial fish sauces by near-infrared spectroscopywith chemometrics
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 114-122
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUCES, FISH PRODUCTS, CLASSIFICATION, GRADING, INFRARED SPECTROPHOTOMETRY
อรรถาภิธาน-ไทย: ซอส; ผลิตภัณฑ์ปลา; การจำแนกหมวดหมู่; การจัดระดับ; อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรี
ดรรชนี-ไทย: น้ำปลา, การจำแนก, สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, เคมโมเมตริก, การดูดกลืนแสง, สเปกตรัม
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาช่วงสเปกตรัมที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสร้างสมการแบ่งกลุ่มน้ำปลาไทยโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดและเคมโมเมตริก เทคนิคการคัดเลือกช่วงสเปกตรัมที่เหมาะสมที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ Moving window partial least squares regression (MWPLSR) และ Searching combination moving window partial least squares (SCMWPLS) และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสมการแบ่งกลุ่มคือ Soft Independent Modeling of Class Analog (SIMCA) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสมการแบ่งแยกกลุ่มน้ำปลาที่สร้างจากนำค่าการดูดกลืนแสง ณ ช่วงความยาวคลื่น 1) ช่วงสเปกตรัม 1100-1900 nm และ 2000-2440 nm 2) ช่วงสเปกตรัม 1582-1762 nmที่คัดเลือกด้วยวิธีMWPLSR 3) ช่วงสเปกตรัม 2136-2428 nmคัดเลือกด้วยวิธีMWPLSR 4) ช่วงสเปกตรัมผสมผสานช่วงความยาวคลื่น1582-1762 และ 2136-2428 nm และ 5) ช่วงสเปกตรัมที่คัดเลือกด้วยวิธี SCMWPLS คือ 2264-2428 nm สามารถแบ่งแยกกลุ่มตัวอย่างน้ำปลาได้มีความถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 โดยที่ช่วงสเปกตรัมที่คัดเลือกด้วยวิธี SCMWPLS ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 85
หมายเลข: 009560 KC4406014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การแบ่งชนิดของป่าในประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000389&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เต็ม สมิตินันทน์
ชื่อเรื่อง: การแบ่งชนิดของป่าในประเทศไทย
Article title: Classification of types of forest in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 162-163
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F70-Plant taxonomy and geography
ดรรชนี-ไทย: ป่า, ชนิด, การแบ่งชนิด, การจำแนก, ป่าดิบเขา, ป่าชายพื้นทรายชายทะเล, ป่าพรุ, ป่าเลนน้ำเค็ม, ไทย
หมายเลข: 000389 KC0401050
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

รายงานการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับแพลงค์ตอนในอ่าวไทย

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000154&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Ampan Lursinsap
ชื่อเรื่อง: รายงานการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับแพลงค์ตอนในอ่าวไทย
Article title: Preliminary survey of marine plankton found in the gulf of Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 85-100
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: M01-Fisheries and aquaculture – General aspects
หมวดรอง: F70-Plant taxonomy and geography
L60-Animal taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANKTON, SURVEYS, CLASSIFICATION, GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: แพลงตอน, การสำรวจ, การจำแนก, การแพร่กระจาย, อ่าวไทย
หมายเลข: 000154 KC0201012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: