การคาดคะเน

All posts tagged การคาดคะเน

การคาดคะเนผลผลิตของข้าว กข.7 ในดินตะกอนน้ำจืดและน้ำกร่อยของภาคกลาง 1. จากการเจริญเติบโตของพืช

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002200&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพบูลย์ ประพฤติธรรม
ชื่อเรื่อง: การคาดคะเนผลผลิตของข้าว กข.7 ในดินตะกอนน้ำจืดและน้ำกร่อยของภาคกลาง 1. จากการเจริญเติบโตของพืช
Article title: Estimation of R.D. 7 rice yield in fresh water alluvial and brackish water alluvial soils of the central plain: 1. From growth of the plant
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 27-28
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, YIELD FORECASTING, GROWTH, SEDIMENT, FRESHWATER, BRACKISH WATER
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, พันธุ์ กข.7, ผลผลิต, การคาดคะเน, การเจริญเติบโต, ดินตะกอนน้ำจืด, ดินตะกอนน้ำกร่อย, ภาคกลาง
หมายเลข: 002200 KC1901019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การคาดคะเนผลผลิตของข้าวในดินเปรี้ยวจัดโดยการวิเคราะห์พืช

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001811&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข; ไพบูลย์ ประพฤติธรรม; วิเชียร จาฏุพจน์
ชื่อเรื่อง: การคาดคะเนผลผลิตของข้าวในดินเปรี้ยวจัดโดยการวิเคราะห์พืช
Article title: Estimation of paddy yield in acid sulfate soil by plant analysis
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 5
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, YIELD FORECASTING, ACID SULPHATE SOILS, TISSUE ANALYSIS
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA; การประมาณการผลผลิต; ดินกรดกำมะถัน; การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ผลผลิต, การคาดคะเน, การวิเคราะห์พืช, ดินเปรี้ยว
หมายเลข: 001811 KC1701005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การคาดคะเนปริมาณฟอสฟอรัสรูปต่างๆ และฟอสฟอรัสที่อาจเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างง่ายๆ สำหรับดินนาภาคกลางที่อาจไม่เคยได้รับปุ๋ยมาก่อน

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001634&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สาคร ผ่องพันธ์; ไพบูลย์ ประพฤติธรรม
ชื่อเรื่อง: การคาดคะเนปริมาณฟอสฟอรัสรูปต่างๆ และฟอสฟอรัสที่อาจเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างง่ายๆ สำหรับดินนาภาคกลางที่อาจไม่เคยได้รับปุ๋ยมาก่อน
Article title: Simple estimation of native soil P fractions and some available P for paddy soils of the central plain
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 1
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PADDY SOIL, PHOSPHORUS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ดินนา, ฟอสฟอรัส, ปริมาณ, การคาดคะเน, ภาคกลาง
หมายเลข: 001634 KC1601001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: