การคัดเลือก

All posts tagged การคัดเลือก

การคัดเลือกเชื้อยีสต์เพื่อหมักอัลกอฮอล์

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002007&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปราโมทย์ ธรรมรัตน์; บุญเทียม พันธุ์เพ็ง; จรูญ คำนวนตา
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกเชื้อยีสต์เพื่อหมักอัลกอฮอล์
Article title: Selection of yeasts for alcohol fermentation
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 22
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: YEASTS, ALCOHOLS, FERMENTATION, SELECTION, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ลูกแป้ง, เหล้า, สาโท, น้ำอ้อย, ชานอ้อย, กากน้ำตาล, น้ำตาลสด, ยีสต์, แอลกอฮอล์, การหมัก, การคัดเลือก, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 002007 KC1801023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การคัดเลือกน้ำหนักเฉพาะตัวของใบในหญ้าเลี้ยงสัตว์ รีด คานารี่

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001553&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เอนก โตภาคงาม
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกน้ำหนักเฉพาะตัวของใบในหญ้าเลี้ยงสัตว์ รีด คานารี่
Article title: Selection for specific leaf weight in reed canarygrass
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 60
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PHALARIS, FEED GRASSES, LEAVES, WEIGHT, SELECTION, HERITABILITY, PHOTOSYNTHESIS, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: หญ้า REED CANARY, หญ้าเลี้ยงสัตว์, ใบ, น้ำหนักเฉพาะตัว, การคัดเลือก, การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, ความหนาของใบ, การสังเคราะห์แสง, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001553 KC1501060
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การคัดเลือก strain ของบักเตรีปมถั่วเหลืองในสภาพไร่นา

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001534&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เย็นใจ วสุวัต; ปรีชา วดีศิริศักดิ์; วรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน; นันทกร บุญเกิด
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือก strain ของบักเตรีปมถั่วเหลืองในสภาพไร่นา
Article title: Selection of Rhizobium japonicum strain under farming condition
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 41
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, SELECTION, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, แบคทีเรียปมถั่วเหลือง, RHIZOBIUM JAPONICUM, สายพันธุ์, การคัดเลือก, สภาพไร่นา, ผลผลิต
หมายเลข: 001534 KC1501041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การแสวงหาและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ดินที่สามารถทำลายหรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อ Erwinia carotovora (L.R.Jones) Holland และ Fusarium oxysporum F. lycopersici Scaa.

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000557&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ภัทรศรี ไชยสุต; ยก ดำรักษ์; ฤกษ์ ศยามานนท์
ชื่อเรื่อง: การแสวงหาและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ดินที่สามารถทำลายหรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อ Erwinia carotovora (L.R.Jones) Holland และ Fusarium oxysporum F. lycopersici Scaa.
Article title: Screening and evaluation of soil microorganism antagonistic to soft rot of vegetables and tomato wilt pathogens
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 353
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL MICROORGANISMS, ERWINIA CAROTOVORA, FUSARIUM OXYSPORUM, ROTS, SELECTION, DISEASE CONTROL, INHIBITION, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: จุลินทรีย์ดิน, ERWINIA CAROTOVORA, FUSARIUM OXYSPORUM, โรคเน่า, การคัดเลือก, การป้องกันกำจัด, เชื้อโรค, การยับยั้งการเจริญเติบโต
หมายเลข: 000557 KC0501090
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปรับปรุงพันธุ์สุกร

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000244&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเสริฐ ยุทธวิสุทธิ
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์สุกร
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 159-186
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
ดรรชนี-ไทย: สุกร, การปรับปรุงพันธุ์, พันธุ์, การผสมติด, พ่อพันธุ์, การคัดเลือก, การให้ลูก
หมายเลข: 000244 KC0202015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

รายงานเบื้องต้นการทดลองผสมโคเนื้อ

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000242&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รัตนะ อุนยะวงษ์; สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; สมจิตต์ ยอดเศรณี
ชื่อเรื่อง: รายงานเบื้องต้นการทดลองผสมโคเนื้อ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volumeII
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 120-143
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BEEF CATTLE; ANIMAL BREEDING; SELECTION; ACQUIRED CHARACTERS; BULLS; QUALITY; GROWTH RATE
ดรรชนี-ไทย: โคเนื้อ, การผสมพันธุ์, การคัดเลือก, ลักษณะที่ต้องการ, พ่อพันธุ์, คุณสมบัติ, อัตราการเจริญเติบโต
หมายเลข: 000242 KC0202013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การแสวงหาและการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ดินที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างสารปฏิชีวนะที่สามารถทำลายและ/หรือระงับการเจริญเติบโตของโรคพืชบางชนิด

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000420&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ยก ดำรักษ์; ภัทรศรี ไชยสุต; พิงคะ วิสุทธารมณ์; ฤกษ์ ศยามานนท์
ชื่อเรื่อง: การแสวงหาและการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ดินที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างสารปฏิชีวนะที่สามารถทำลายและ/หรือระงับการเจริญเติบโตของโรคพืชบางชนิด
Article title: Screening and evaluation of soil microorganisms antagonistic to certain plant pathogens
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 276-277
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
หมวดรอง: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANT PATHOLOGY, SOIL, MICROORGANISMS, ANTAGONISM, SELECTION, EFFICIENCY, GROWTH
อรรถาภิธาน-ไทย: โรคพืชวิทยา; ดิน; เชื้อจุลินทรีย์; สภาวะตรงกันข้าม; การคัดเลือกพันธุ์; ประสิทธิภาพ; การเติบโต
ดรรชนี-ไทย: พืช, โรคพืช, จุลินทรีย์ดิน, สารปฏิชีวนะ, การแสวงหา, การคัดเลือก, ประสิทธิภาพ, การทำลาย, การระงับ, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000420 KC0401081
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: