การควบคุม

All posts tagged การควบคุม

แนวทางการขจัดการพักตัวของตาดอกและการควบคุมเวลาการบานของดอกแอปเปิลพันธุ์แอนนา

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001993&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; ประสิทธิ์ วัฒนวงค์วิจิตร
ชื่อเรื่อง: แนวทางการขจัดการพักตัวของตาดอกและการควบคุมเวลาการบานของดอกแอปเปิลพันธุ์แอนนา
Article title: Preliminary study on forcing flower bud and regulation blooming time of Malus sylvestris var. Mill Anna
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 9
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MALUS SYLVESTRIS, BUDS, FLOWERS, DORMANCY, FLOWERING
ดรรชนี-ไทย: แอปเปิล, ตาดอก, ดอก, พันธุ์แอนนา, การพักตัว, การบานของดอก, การควบคุม
หมายเลข: 001993 KC1801009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเจริญเติบโตและการดูดอาหารของต้นข้าวภายใต้การควบคุมอ๊อกซิเดชั่น-รีดักชั่นและความเป็นกรด ด่างระดับต่างๆ ในดินนา

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001518&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรุณ จักษุจินดา
ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโตและการดูดอาหารของต้นข้าวภายใต้การควบคุมอ๊อกซิเดชั่น-รีดักชั่นและความเป็นกรด ด่างระดับต่างๆ ในดินนา
Article title: Growth and nutrient uptake by rice under controlled oxidation-reduction and pH conditions in a flooded soil
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 25-25 (1)
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, PADDY SOILS, OXIDOREDUCTIONS, PH, GROWTH, NUTRIENT UPTAKE
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ดินนา, ออกซิเดชั่น, รีดักชั่น, การควบคุม, ความเป็นกรด-ด่าง, การเจริญเติบโต, การดูดใช้ธาตุอาหาร
หมายเลข: 001518 KC1501025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมสภาพแวดล้อมในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006612&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปิยพงศ์ โชติพันธ์; สมชาย หวังวิบูลย์กิจ; อิทธิสุนทร นันทกิจ
ชื่อเรื่อง: การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมสภาพแวดล้อมในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ
Article title: Using of microcomputer for environmental control in the nursing system of tiger prawn larvae
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 97
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, LARVAE, AQUACULTURE, MICROCOMPUTERS, ENVIRONMENTAL CONTROL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, การเลี้ยง, บ่ออนุบาล, ไมโครคอมพิวเตอร์, การควบคุม, สภาพแวดล้อม
บทคัดย่อ: สร้างระบบอนุบาลลูกกุ้งอัตโนมัติแบบปิดโดยมีการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Closed circulating water system) โดยนำไมโครคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลและควบคุมบ่ออนุบาล ค่าที่วัดได้จะส่งไปยัง computer เพื่อการประมวลผลตามโปรแกรมที่ตั้งไว้และจะมีการสั่งงานมายังอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ การควบคุมคุณภาพน้ำในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วย 1) อุณหภูมิ 29-30 เซลเซียส 2) pH 8-8.5 3) Salinity 30-34 ppt 4) ปริมาณ dissoved oxygen > 5 ppm 5) ปริมาณน้ำในถัง จากการทำงานดังกล่าวทำให้สามารถวัดและควบคุมคุณภาพน้ำในถังอนุบาล และถัง biofilter ทั้งสองถังโดยใช้เครื่องมือวัดเพียงชุดเดียว เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือวัดไปได้มาก ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวัดและควบคุมแสดงออกทางหน้าจอทั้งในรูปเส้นกราฟและตัวเลข นอกจากนั้นข้อมูลจะถูกเก็บลงในแผ่นดิสเกตในรูปของแฟ้มข้อมูลที่สามารถนำมาประมวลผลทางสถิติโดยโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้ เช่น Excel, Lotus ระบบอนุบาลลูกกุ้งที่สร้างขึ้นสามารถเก็บข้อมูล และควบคุมสภาพแวดล้อมในบ่ออนุบาลได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
หมายเลข: 006612 KC3604005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้คลอเรลล่าควบคุมไรแดงในการอนุบาลลูกปลาบู่

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004195&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กฤษณี กลัดสวัสดิ์; วิชัย เกียรติจินดารัตน์; อดิศร อำนวยสิทธิ์; ทวี วิพุทธานุมาศ
ชื่อเรื่อง: กาใช้คลอเรลล่าควบคุมไรแดงในการอนุบาลลูกปลาบู่
Article title: Using Chlorella to control Moina in nursing the sand goby fry
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 310-321
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; CHLORELLA; MOINA; AQUACULTURE; FISH LARVAE; FEEDS; STOCKING DENSITY; SURVIVAL; WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาบู่, คลอเรลลา, ไรแดง, การอนุบาล, ลูกปลา, การควบคุม, อาหาร, อัตราการปล่อย, อัตราการรอด, คุณภาพน้ำ
หมายเลข: 004195 KC2504031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ระบบกรองน้ำแบบไบโอฟิลเตอร์และฟิลเตอร์ในบ่อปลา-กุ้ง

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002620&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีชัย หาญเจนลักษณ์; วิทยา สินธุวราวรรณ
ชื่อเรื่อง: การใช้ระบบกรองน้ำแบบไบโอฟิลเตอร์และฟิลเตอร์ในบ่อปลา-กุ้ง
Article title: Bio filter and filter for treatment of fish and shrimp ponds
ชื่อเอกสาร : บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525
Source title : Abstracts of the twentieth conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2525
หน้า: หน้า 43
จำนวนหน้า: 48 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก581 2525)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
T01-Pollution
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; PRAWNS AND SHRIMPS; FISH PONDS; FILTERS; WATER POLLUTION; WATER QUALITY; FISH CULTURE; AQUACULTURE
ดรรชนี-ไทย: ปลา, กุ้ง, บ่อเลี้ยง, ระบบกรองน้ำ, มลพิษทางน้ำ, คุณภาพน้ำ, ตะไคร่, การควบคุม, การเลี้ยง
หมายเลข: 002620 KC2004022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

พัฒนา​โรง​ฆ่า​สถาน​จำหน่าย​เนื้อ ให้​เข้า​สู่​มาตรฐาน ถูก​อนามัย

Published พฤษภาคม 29, 2011 by SoClaimon

26 พฤษภาคม 2554, 05:15 น.
พัฒนา​โรง​ฆ่า​สถาน​จำหน่าย​เนื้อ ให้​เข้า​สู่​มาตรฐาน ถูก​อนามัย – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_174090

นาย​ปรีชา สมบูรณ์​ประเสริฐ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์ เปิดเผย​ว่า โรง​ฆ่า​สัตว์​เป็น​สถาน​ที่​ใน​การ​ชำแหละและ​ผลิต​เนื้อ​สัตว์ ซึ่ง​เป็น​อาหาร​ที่​สำคัญ​สำหรับ​การ​บริโภค กระบวนการ​ผลิต​เนื้อ​สัตว์​ใน​โรง​ฆ่า​สัตว์​จำเป็น​ต้อง​ได้​รับการ​ควบคุมและ​การ​ตรวจสอบ​เพื่อ​ให้​มั่นใจว่า​เนื้อ​สัตว์​ที่​ได้​มี​คุณภาพ สะอาด และ​ปลอดภัย​ต่อ​ผู้​บริโภค การ​ดำเนิน​การ​ของ​โรง​ฆ่า​สัตว์ ตาม​พระ​ราช​บัญญัติ​ควบคุม​การ​ฆ่า​สัตว์​และ​จำหน่าย​เนื้อ​สัตว์ พ.ศ. 2535 และ​กฎกระทรวง​ที่​เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้​ จาก​การ​สำรวจ​ทั่ว​ประเทศ​พบ​มี​โรง​ฆ่า​สัตว์ ​ทั้ง​สุกร โค กระบือ แพะ แกะ ไก่ เป็ด และ​ห่าน ทั้งสิ้น 2,640 โรง แต่​ได้​รับ​ใบ​อนุญาตฯ เพียง 1,153 แห่ง ดังนั้น ​เพื่อให้​สถาน​ที่​ดัง​กล่าว​มี​การ​พัฒนา​ให้​ได้​มาตรฐาน​ถูก​สุข​อนามัย กรม​ปศุสัตว์​ร่วม​กับ​กรม​ส่งเสริม​การ​ปกครอง​ท้องถิ่น มอบ​นโยบาย​แนวทาง​ให้​เจ้าหน้าที่​กรม​ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่​องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่​รับผิดชอบ​รู้​รอบ รู้​ลึก กับ​ร่าง​กฎหมาย​โรง​ฆ่า​สัตว์​ฉบับ​ใหม่ ซึ่ง​คาด​ว่า​โครงการ​ดัง​กล่าว​จะ​ช่วย​ให้​ผู้​มี​ส่วน​เกี่ยวข้อง​เข้าใจ​บทบาท​ใน​การ​กำกับ​ดูแล​อย่าง​ถูกต้อง​เป็น​แนวทาง​เดียวกัน

สำหรับ​ผู้​ประกอบ​การ​ราย​ใด​ที่​ต้องการ​พัฒนา ปรับปรุง​โรง​ฆ่า​สัตว์​ให้​ได้​มาตรฐาน​และ​ดำเนิน​การ​ขอ​ใบ​อนุญาต​ให้​ถูกต้อง สามารถ​สอบ​ถาม​รายละเอียด​เพิ่มเติม​ได้ที่​ส่วน​ควบคุม​โรง​ฆ่า​สัตว์ 0-2653-4444 ต่อ 3142 ใน​วัน​เวลา​ราชการ.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์
  • 26 พฤษภาคม 2554, 05:15 น.
%d bloggers like this: