การกินอาหาร

All posts tagged การกินอาหาร

การกระจายแบบต่างๆ และการกินอาหารของหนอนเจาะสมอฝ้ายหลายชนิดบนต้นฝ้ายเทียม

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001820&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สว่าง เจริญยิ่ง
ชื่อเรื่อง: การกระจายแบบต่างๆ และการกินอาหารของหนอนเจาะสมอฝ้ายหลายชนิดบนต้นฝ้ายเทียม
Article title: Distribution and feeding patterns of Heliothis spp. larvae on artificial stem and branch structure of cotton
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 14
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM;,HELIOTHIS, FEEDING
ดรรชนี-ไทย: ต้นฝ้ายเทียม, หนอนเจาะสมอฝ้าย, การกินอาหาร, การกระจาย
หมายเลข: 001820 KC1701014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการกินอาหารและการเจริญเติบโตของหนอนเจาะสมอฝ้ายหลายชนิด

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001819&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สว่าง เจริญยิ่ง
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการกินอาหารและการเจริญเติบโตของหนอนเจาะสมอฝ้ายหลายชนิด
Article title: Temperature effect on food consumption and weight grain in Heliothis spp. larvae
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 13
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HELIOTHIS, TEMPERATURE, GROWTH, FEEDING
ดรรชนี-ไทย: หนอนเจาะสมอฝ้าย, อุณหภูมิ, การกินอาหาร, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001819 KC1701013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพาะพันธุ์ปลาทรงเครื่อง Labeo bicolor H.M. Smith

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001011&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประวิทย์ สุรนีรนาถ; เวียง เชื้อโพธิ์หัก; เมฆ บุญพราหมณ์
ชื่อเรื่อง: การเพาะพันธุ์ปลาทรงเครื่อง Labeo bicolor H.M. Smith
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 477-478
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LABEO, BREEDING METHODS, HORMONES, INJECTION, OVIPOSITION, HATCHERIES, FEEDING, GROWTH, AQUACULTURE
ดรรชนี-ไทย: ปลาทรงเครื่อง, การเพาะพันธุ์, การฉีดฮอร์โมน, การวางไข่, การฟักออกเป็นตัว, การกินอาหาร, การเจริญเติบโต, การอนุบาล
หมายเลข: 001011 KC0901101
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลากะพงแดง

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004211&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฐานันดร์ ทัตตานนท์; สุจินต์ มณีวงศ์; ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลากะพงแดง
Article title: Study on the breeding of red snapper (Lutjanus argentimaculatus Forskal)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 448-455
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SNAPPERS; ANIMAL BREEDING; AQUACULTURE; FEEDING; SURVIVAL; GROWTH RATE; WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงแดง, การเพาะพันธุ์, การอนุบาล, การกินอาหาร, อัตราการรอดตาย, อัตราการเจริญเติบโต, คุณภาพน้ำ
หมายเลข: 004211 KC2504047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ชีวประวัติบางประการของปลาซิวแก้วในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004189&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ลมโชย มูลเค้า; ครรชิต วัฒนาดิลกกุล; นภาพร ศรีพุฒินิพนธ์
ชื่อเรื่อง: ชีวประวัติบางประการของปลาซิวแก้วในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
Article title: Life history of Clupeichthys aesarnensis Wongratana in Ubolratana reservoir
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 246-255
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: L60-Animal taxonomy and geography
L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLUPEOIDEI; FRESHWATER FISHES; BIOLOGY; CLASSIFICATION; SEX DIFFERENTIATION; YIELDS; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; FERTILITY; FEEDING HABITS; GROWTH; USES; NUTRITIVE VALUE; MARKETING; WATER RESERVOIRS; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาซิวแก้ว, ชีววิทยา, อนุกรมวิธาน, ความแตกต่างระหว่างเพศ, การแพร่กระจาย, ผลผลิต, ความดกของไข่, ความแก่ของไข่, น้ำเชื้อ, การกินอาหาร, ความยาว, น้ำหนัก, คุณค่าทางอาหาร, การใช้ประโยชน์, การตลาด, อ่างเก็บน้ำ, เขื่อนอุบลรัตน์
หมายเลข: 004189 KC2504025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของโรติเฟอร์กับปริมาณการกินโรติเฟอร์ของลูกปลากะพงขาว

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003863&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อีซาวา, มาซาโต; จูอะดี พงศ์มณีรัตน์; ธิดา เพชรมณี
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของโรติเฟอร์กับปริมาณการกินโรติเฟอร์ของลูกปลากะพงขาว
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 253-258
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LATES CALCARIFER; BRACHIONUS; AQUACULTURE; LARVAE; FEEDING; DENSITY
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, โรติเฟอร์, ลูกปลาวัยอ่อน, การกินอาหาร, ความหนาแน่น
หมายเลข: 003863 KC2404029
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเลี้ยงปลานิลร่วมกับไก่

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002610&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมโภชน์ ทวีศรี; จิตต์ เพชรเจริญ
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลานิลร่วมกับไก่
Article title: Integrated culture of chicken and Pla Nil
ชื่อเอกสาร : บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525
Source title : Abstracts of the twentieth conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2525
หน้า: หน้า 23
จำนวนหน้า: 48 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก581 2525)
หมวดหลัก: E20-Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
L01-Animal husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TILAPIA; CHICKENS; MIXED FARMING; FISH FEEDING; GROWTH; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล, ไก่, การเลี้ยงผสมผสาน, การกินอาหาร, อัตราการเจริญเติบโต, ผลผลิต, อัตราการรอด
หมายเลข: 002610 KC2004012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาทางชีววิทยาและการเพาะผสมพันธุ์ปลานิลเผือกเปรียบเทียบกับปลานิลธรรมดา

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002601&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางชีววิทยาและการเพาะผสมพันธุ์ปลานิลเผือกเปรียบเทียบกับปลานิลธรรมดา
Article title: Study on biological and breeding of Tilapia nilotica (red) compare to Tilapia nilotica (Linn.)
ชื่อเอกสาร : บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525
Source title : Abstracts of the twentieth conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2525
หน้า: หน้า 5-6
จำนวนหน้า: 48 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก581 2525)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OREOCHROMIS NILOTICUS; ANIMAL BREEDING; AQUACULTURE; BIOLOGY; FISH FEEDING; NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล, ปลานิลเผือก, การเพาะพันธุ์, ชีววิทยา, การกินอาหาร, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 002601 KC2004003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: