การกำจัดวัชพืช

All posts tagged การกำจัดวัชพืช

การกำจัดวัชพืชในแปลงฝ้ายที่ใช้แถวแคบ

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002063&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรณี ทองเหลือง; งามชื่น รัตนดิลก
ชื่อเรื่อง: การกำจัดวัชพืชในแปลงฝ้ายที่ใช้แถวแคบ
Article title: Weed control in narrow-row cotton field
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 77
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, WEEDS, WEED CONTROL, HERBICIDES, PREEMERGENCE APPLICATION, SPACING, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, วัชพืช, แถวแคบ, การกำจัดวัชพืช, สารป้องกันกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก, อัตราการปลูก, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002063 KC1801079
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้แอมโมเนียมซัลเฟตเพิ่มประสิทธิภาพยาไกลโฟเสทในการควบคุมแห้วหมู

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002058&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัมพร สุวรรณเมฆ
ชื่อเรื่อง: การใช้แอมโมเนียมซัลเฟตเพิ่มประสิทธิภาพยาไกลโฟเสทในการควบคุมแห้วหมู
Article title: Activation of ammonium sulfate on glyphosate for control of purple nutsedge
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 72
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CYPERUS ROTUNDUS, GLYPHOSATE, AMMONIUM SULPHATE, WEED CONTROL, APPLICATION RATES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: แห้วหมู, ไกลโฟเสท, แอมโมเนียมซัลเฟต, การกำจัดวัชพืช, อัตราการใช้, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 002058 KC1801074
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การแก่งแย่งของวัชพืชและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาปราบวัชพืชในข้าวไร่

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001810&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เสรี ถนอมสุข; ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; พิทักษ์ อินทะพันธ์
ชื่อเรื่อง: การแก่งแย่งของวัชพืชและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาปราบวัชพืชในข้าวไร่
Article title: Weed competition and factors affecting the efficiency of herbicides in upland rice
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 4
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, UPLAND RICE, WEEDS, WEED COMPETITION, HERBICIDES, WEED CONTROL, MECHANICAL METHODS, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA; UPLAND RICE; วัชพืช; สารกำจัดวัชพืช; การควบคุมวัชพืช; วิธีทางกล; ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, วัชพืช, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, การแก่งแย่ง, การกำจัดวัชพืช, ผลผลิต
หมายเลข: 001810 KC1701004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในข้าวไร่ปี 2518

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001500&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเชิญ กาญจโนมัย; จรินทร์ การะนัด; จารึก บุญศรีรัตน์
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในข้าวไร่ปี 2518
Article title: Experiment on chemical weed control in upland rice 1975
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 7
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, HERBICIDES, APPLICATION RATES, WEED CONTROL, EFFICIENCY, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, อัตราการใช้, การกำจัดวัชพืช, ประสิทธิภาพ, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001500 KC1501007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาประสิทธิภาพของยา Roundup เพื่อการกำจัดหญ้าคา (Imperata cylindrica Linn.) ในสวนยาง

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001499&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ณรงค์ พรหมมาลี; ธงชัย ธาระวานิช
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพของยา Roundup เพื่อการกำจัดหญ้าคา (Imperata cylindrica Linn.) ในสวนยาง
Article title: Roundup and its effect on lalang (Imperata cylindrica Linn.) in rubber plantation
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 6
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, ORCHARDS, IMPERATA CYLINDRICA, HERBICIDES, APPLICATION RATES, WEED CONTROL, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, หญ้าคา, ROUNDUP, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, อัตราการใช้, การกำจัดวัชพืช, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001499 KC1501006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Weed control in immature rubber

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001253&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Templeton, J.K.; Charuck Boonsrirat
ชื่อเรื่อง: Weed control in immature rubber
Article title: Weed control in immature rubber
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 1-9
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, WEEDS, WEED CONTROL, HERBICIDES, EFFICIENCY, COSTS
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, วัชพืช, การกำจัดวัชพืช, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, ประสิทธิภาพ, ต้นทุน
หมายเลข: 001253 KC1301001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทำนาเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงในประเทศไทย

Published มีนาคม 22, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000912&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชอบ คณะฤกษ์
ชื่อเรื่อง: การทำนาเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงในประเทศไทย
Article title: Attempt at obtaining high rice yield in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 19-51
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, การปลูก, การเพิ่มผลผลิต, ระยะการเจริญเติบโต, การใส่ปุ๋ย, การเตรียมดิน, การปักดำ, การป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การกำจัดวัชพืช, การเก็บเกี่ยว, การเก็บรักษา
หมายเลข: 000912 KC0901002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ยากำจัดวัชพืชในผักบางชนิด

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000822&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัมพร สุวรรณเมฆ
ชื่อเรื่อง: การใช้ยากำจัดวัชพืชในผักบางชนิด
Article title: Herbicide screening trials for some vegetables
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 97-106
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VEGETABLE CROPS, WEEDS, HERBICIDES, WEED CONTROL, PHYTOTOXICITY, EFFICIENCY, APPLICATION RATES
ดรรชนี-ไทย: ผัก, วัชพืช, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, การกำจัดวัชพืช, ความเป็นพิษ, ประสิทธิภาพ, อัตราการใช้
หมายเลข: 000822 KC0801008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองใช้ยากำจัดวัชพืชในสวนกล้วยหอม

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000821&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัมพร สุวรรณเมฆ
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้ยากำจัดวัชพืชในสวนกล้วยหอม
Article title: Chemical weed control in banana plantation
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 85-96
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MUSA, BANANAS, ORCHARDS, WEEDS, HERBICIDES, WEED CONTROL, EFFICIENCY, APPLICATION RATES
ดรรชนี-ไทย: กล้วยหอม, สวนกล้วยหอม, วัชพืช, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, การกำจัดวัชพืช, ประสิทธิภาพ, อัตราการใช้
หมายเลข: 000821 KC0801007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการกำจัดวัชพืชด้วยการพรวนดินและคลุมดินด้วยฟางอันมีต่อคุณภาพและผลผลิตของยาสูบที่ปลูกในนาข้าว

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000677&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีชา ตรีเพชร
ชื่อเรื่อง: ผลของการกำจัดวัชพืชด้วยการพรวนดินและคลุมดินด้วยฟางอันมีต่อคุณภาพและผลผลิตของยาสูบที่ปลูกในนาข้าว
Article title: Effect of cultivation and straw mulching for weed control on the yield and quality of tobacco grown in paddy field
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 179
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, RICE FIELDS, WEEDS, WEED CONTROL, CULTIVATION, STRAW MULCHES, YIELDS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, นาข้าว, วัชพืช, การกำจัดวัชพืช, การพรวนดิน, การคลุมดิน, ฟาง, ผลผลิต, คุณภาพ
หมายเลข: 000677 KC0601059
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: