กากมะพร้าว

All posts tagged กากมะพร้าว

กากมะพร้าวและการสกัดโปรตีน

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001158&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรีย์ เกิดผล; วิไล เทวกุล ณ อยุธยา
ชื่อเรื่อง: กากมะพร้าวและการสกัดโปรตีน
Article title: Coconut meal and protein extraction
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 730
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COCONUTS, PROTEINS, EXTRACTION
ดรรชนี-ไทย: กากมะพร้าว, โปรตีน, การสกัด
หมายเลข: 001158 KC1001095
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากกากมะพร้าว และใบกระถินป่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในกระชัง

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005620&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิจิตร พันธ์ศรี; เกษม เชตะวัน
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากกากมะพร้าว และใบกระถินป่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในกระชัง
Article title: Comparative study on the utilization of coconut meal and leucaena leaf meal as a protein supplement for common silver barb (Puntius ganionotus Bleeker) production in the cage
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 473-480
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: Q54-Feed composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PUNTIUS; COCONUTS; LEUCAENA; FEED MEALS; SUPPLEMENTS; CAGE CULTURE; FEEDING; INGREDIENTS; GROWTH RATE
ดรรชนี-ไทย: ปลาตะเพียนขาว, กากมะพร้าว, ใบกระถินป่น, อาหารเสริมโปรตีน, การใช้ประโยชน์, การให้อาหาร, สูตรอาหาร, อัตราการเจริญเติบโต, ต้นทุนค่าอาหาร
บทคัดย่อ: เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากกากมะพร้าวและใบกระถินป่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว ทดลองโดยแบ่งปลาออกเป็น 3 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มละ 3 กระชัง ๆ ละ 20 ตัว เลี้ยงด้วยอาหารเสริมโปรตีนที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มที่ 1 ใช้อาหารข้นเสริมกากมะพร้าว กลุ่มที่ 2 ให้อาหารข้นเสริมใบกระถินป่น กลุ่มที่ 3 ให้อาหารข้นสูตรควบคุม ใช้เวลาเลี้ยงทั้งหมด 2 เดือน ตลอดการทดลองพบว่า อัตราการเจริญเติบโตของปลาที่ได้รับอาหารทั้ง 3 สูตร ไม่มีความแตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มอัตราเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR.) แตกต่างกัน ค่า FCR. ของการเลี้ยงในระยะ 1 เดือนแรกต่ำกว่า FCR. เมื่อเลี้ยงครบ 2 เดือน อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ในระยะ 1 เดือนแรก ปลาที่ได้รับอาหารข้นสูตรควบคุมจะมีค่า FCR. ต่ำสุดคือ 1.69 ส่วนกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นเสริมใบกระถินป่นและอาหารข้นเสริมกากมะพร้าวจะมีค่า FCR. สูงขึ้นตามลำดับ คือ 1.93 และ 2.37 เมื่อเลี้ยงครบ 2 เดือน ค่า FCR. ของปลาทั้ง 3 กลุ่มทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน คือ 2.97, 2.3 และ 2.44 ตามลำดับ ข้อมูลจากงานทดลองครั้งนี้ ให้ข้อเสนอแนะได้ว่า ใบกระถินป่นมีแนวโน้มที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนสำหรับเลี้ยงปลาตะเพียนขาวที่มีอายุไม่เกิน 2 เดือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้กากมะพร้าวป่น
หมายเลข: 005620 KC3104022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: