กากชานอ้อย

All posts tagged กากชานอ้อย

การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดินที่ใช้ปลูกอ้อยโดยวิธีการไถพรวนและการจัดการอินทรีย์วัตถุ

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB226.2 ก27 2536)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: วิทยา มีรักษ์; รัฐพล ชูยอด; ปรีชา พราหมณีย์; ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์; Praphan Prasoetsak; Preecha Prammanee; Ruthapon Chooyord; Witthaya Mirak; ประชา ถ้ำทอง
ชื่อ เรื่อง: การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดินที่ใช้ปลูกอ้อย โดยวิธีการไถพรวนและการจัดการอินทรีย์วัตถุ
Article title: Use of organic matter and tillagemente in physical soil improvement of sugar cane plantation
ชื่อ เอกสาร : รายงานการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลทรายแห่ง ชาติ ครั้งที่ 1
Source title : Proceedings of the first national conference on sugar cane and sugar
หน่วย งานจัดพิมพ์: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 466-482
จำนวน หน้า: 681 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB226.2 ก27 2536)
หมวด หลัก: F07-Soil cultivation
หมวด รอง: F04-Fertilizing
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: SUGAR CANE; SESBANIA ROSTRATA; SUBSOILING; COMPOSTS; NPK FERTILIZERS; GROWTH; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, โสนอัฟริกา, ปุ๋ย NPK, การเตรียมดิน, การไถดินดาน, กากชานอ้อย, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
บท คัดย่อ: การใช้กากชานอ้อยอัตรา 6 ตัน/ไร่ Filter cake อัตรา 4 ตัน/ไร่ ปุ๋ยพืชสด โสนอัฟริกา (Sesbania rostrata) ร่วมกับการเผาและไม่เผาเศษเหลือจากการเก็บเกี่ยวอ้อยตอปี 2 โดยมีการใช้ไถดินดาน และไม่ใช้ไถดินดาน ช่วยในการเตรียมดินที่มี Bulk density 1.5 ก./ลบ.ซม. ปลูกอ้อย 81-1-026 พบว่า ในอ้อยปลูกกากชานอ้อยมีผลทำให้อ้อยที่งอก เจริญเติบโตในระยะแรกมีใบสีเหลืองอมเขียว คล้ายกับการขาดธาตุ N การใช้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้งๆ ละ 50 กก. เมื่ออ้อยอายุ 1.5 เดือน และ 2.5 เดือน ทำให้อาการดังกล่าวของอ้อยหายไป เมื่ออายุอ้อยได้ 3.4 เดือน ผลผลิตอ้อยและผลผลิตน้ำตาลต่อไร่ที่ได้จากการใช้ไถดินดานมากกว่าการไม่ใช่ไถ ดินดานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การใช้ไถดินดานและการไม่ใช้ไถดินดานร่วมกับการใช้อินทรียวัตถุ ที่กล่าวมาไม่ทำให้ค่า ซี.ซี.เอส. ของอ้อย 81-1-026 แตกต่างกันทางสถิติ แต่การไม่เผาใบอ้อยร่วมกับการใช้กากชานอ้อยอัตรา 6 ตัน/ไร่ มีผลทำให้จำนวนลำต่อกอตอนเก็บเกี่ยวของอ้อย 81-1-026 น้อยกว่าวิธีการอื่นๆ เมื่อพิจารณาค่าโพล การเผาหรือไม่เผาเศษเหลือจากการเก็บเกี่ยวอ้อยตอปี 2 แล้วร่วมกับการใช้ไถดินดานและเผาเศษเหลืองจากการเก็บเกี่ยวอ้อยต่ ปีที่ 2 แล้วใส่กากชานอ้อยอัตรา 6 ตัน/ไร่ ร่วมกับการไม่ใช้ไถดินดาน มีผลกระทบต่อค่าโพลของอ้อย 81-1-026
หมาย เลข: 055765 TAB437415 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน
Advertisements
%d bloggers like this: