กรดไขมัน

All posts tagged กรดไขมัน

การเปรียบเทียบปริมาณและองค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันเมล็ดฝ้ายพันธุ์มาตรฐาน 12 พันธุ์ เพื่อประโยชน์ในการบริโภค

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001817&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิมลศรี เทวะผลิน; ประเทืองศรี สินชัยศรี
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบปริมาณและองค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันเมล็ดฝ้ายพันธุ์มาตรฐาน 12 พันธุ์ เพื่อประโยชน์ในการบริโภค
Article title: Comparision of fatty acid compositions in 12 varieties cottonseed oils for nutritive value
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 11
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, VARIETIES, SEED, FATTY ACIDS, COTTONSEED OIL, SELECTION
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, เมล็ด, กรดไขมัน, น้ำมัน, พันธุ์มาตรฐาน, การคัดเลือกพันธุ์, องค์ประกอบไขมัน, ปริมาณกรดไขมัน, ความชื้น, โปรตีน
หมายเลข: 001817 KC1701011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบของน้ำมันพืชที่แปรสภาพโดยการผ่านไฮโดรเจน

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001724&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุมิตรา ปัทมดิลก; ไพจิตร จันทรวงศ์
ชื่อเรื่อง: ศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบของน้ำมันพืชที่แปรสภาพโดยการผ่านไฮโดรเจน
Article title: Study of fatty acid composition of various hydrogenated oils (Margarines)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 90
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: Summary (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANT OILS, FATTY ACIDS, HYDROGENATION, LINOLENIC ACID, LINOLEIC ACID
ดรรชนี-ไทย: น้ำมันพืช, กรดไขมัน, องค์ประกอบ, ไฮโดรเจน, LINOLENIC ACID, LINOLEIC ACID
หมายเลข: 001724 KC1601091
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

กรดไขมันในน้ำมันพืชและมาการีน

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001413&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิพัฒน์ พันพาไพร; วัฒนา เพชรเกษม
ชื่อเรื่อง: กรดไขมันในน้ำมันพืชและมาการีน
Article title: Fatty acid content in vegetable oils and margarines
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 478-488
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANT OILS, MARGARINE, FATTY ACIDS, QUANTITATIVE ANALYSIS, QUALITY, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: น้ำมันพืช, มาการีน, กรดไขมัน, การวิเคราะห์ปริมาณ, คุณภาพ, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 001413 KC1401051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006147&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล; มะลิ บุณยรัตผลิน; พิศมัย สมสืบ; สุธีวัฒน์ สมสืบ
ชื่อเรื่อง: การทดสอบปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกุ้งกุลาดำ
Article title: Effect of environmental stress test on Penaeus monodon post larvae
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 354-366
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; ENVIRONMENTAL IMPACT; SALINITY; ARTEMIA; FORMALDEHYDE; FEEDING PREFERENCES; FATTY ACIDS; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, ปัจจัยสิ่งแวดล้อม, ระดับความเค็ม, อาร์ทีเมีย, ฟอร์มาลิน, กรดไขมัน, ความแข็งแรง, อัตราการรอดตาย, การทนทาน
บทคัดย่อ: การทดสอบปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีต่อลูกกุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารที่มีกรดไขมันแตกต่างกันด้วยการใช้ Osmotic stress ที่ความเค็ม 3 ระดับ คือ 10 และ 25 ppt เปรียบเทียบกับความเค็มปกติ 30 ppt และการทดสอบ Chemical stress ด้วยฟอร์มาลิน 100 ppm โดยการให้ลูกกุ้งกุลาดำ (P1) กินอาร์ทีเมีย+Nutri-pack, อาร์ทีเมีย+น้ำรำ เปรียบเทียบกับอาร์ทีเมียที่ไม่มีการกินอาหารในระยะเวลา 20 วัน จึงทำการทดสอบ พบว่า ลูกกุ้งที่กินอาร์ทีเมียเสริมอาหารจะมีความยาว Total length มากกว่าแต่น้ำหนักตัวเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ จากการใช้ Osmotic stress test และ Chemical stress test กับลูกกุ้งที่กินอาร์ทีเมียซึ่งมีการสะสมของกรดไขมัน DHA และ w-3 HUFA สูงกว่า โดยจำนวนลูกกุ้งมีอัตราการตายและตัวที่อ่อนแอน้อยกว่าลูกกุ้งที่กินอาร์ทีเมีย+น้ำรำและที่กินอาร์ทีเมียซึ่งไม่มีการให้อาหาร แสดงให้เห็นว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมมีความสำคัญต่อลูกกุ้ง อย่างไรก็ตามการให้อาหารที่มีกรดไขมัน w-3 HUFA เพียงพอจะเพิ่มความทนทานของลูกกุ้งต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
หมายเลข: 006147 KC3404012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการเพิ่มไขมันและการเก็บรักษา ต่อการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันในอาร์ทีเมีย

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006055&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศราวุธ คเชนทองสุวรรณ; สุธีวัฒน์ สมสืบ; พิศมัย สมสืบ
ชื่อเรื่อง: ผลของการเพิ่มไขมันและการเก็บรักษา ต่อการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันในอาร์ทีเมีย
Article title: Effect of enriched and storaged on fatty acid profile of Artemia
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 139-147
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: Q55-Feed additives
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARTEMIA; SEA BASS; FATTY ACIDS; FEEDS; NUTRITIVE VALUE; GROWTH RATE; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: อาร์ทีเมีย, กรดไขมัน, ปลากะพงขาว, สารเพิ่มคุณภาพ, การเพิ่มคุณภาพ, การเก็บรักษา, องค์ประกอบ, ปริมาณ, คุณภาพ, การอนุบาล, อัตราการรอดตาย
บทคัดย่อ: การเพิ่มคุณภาพของอาร์ทีเมีย ในระยะ instar II โดยการใช้สารเพิ่มคุณภาพ (enrichment) 2 ชนิดเป็นอาหารคือ สารที่ซื้อจากท้องตลาด (SELCO) และสารที่เตรียมขึ้นจากไข่แดงผสมวิตามินรวมและน้ำมันปลาทูน่าเปรียบเทียบกับอาร์ทีเมียที่ไม่มีการให้อาหาร(control) ระยะเวลาการให้อาหารแก่อาร์ทีเมีย คือ 4, 6, 8, 10, 12 และ 24 ชม. แล้วทำการรวบรวมอาร์ทีเมียที่ให้อาหารระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ชุดแรก ทำให้แห้งก่อนเข้าตู้แช่แข็ง เพื่อนำไปวิเคราะห์กรดไขมัน ส่วนชุดที่สองนำไปใส่ตู้เย็นที่อุณหภูมิปกติ (-4 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 ชม. ก่อนจะนำไปแช่งแข็งเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันในอาร์ทีเมีย พบว่าการใช้สารเพิ่มคุณภาพทั้ง 2 ชนิด ทำให้ปริมาณกรดไขมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดไขมันที่มีความไม่อิ่มตัวสูง (DHA = 22 : 6W3) ซึ่งจะไม่พบในอาร์ทีเมีย ที่เพิ่งฟักหรือชุด control และการเก็บอาร์ทีเมียที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกรดไขมันน้อยมาก จากการทดสอบเบื้องต้น (Pretest) โดยการอนุบาลลูกปลากระพงขาวอายุ 12 วัน ด้วยอาร์ทีเมียที่เพิ่มคุณภาพด้วยสารอาหาร 2 ชนิด ดังกล่าว เปรียบเทียบกับอาร์ทีเมียที่ไม่มีการให้อาหาร พบว่า ลูกปลามีอัตราการรอดไม่แตกต่างกันแต่ลูกปลาที่อนุบาลด้วยสารเพิ่มคุณภาพทั้ง 2 ชนิด มีการเข้า metamorphosis เร็วกว่าชุด control และลูกปลาอายุ 20 วัน ซึ่งอยู่ในระยะ post-metamorphosis ให้ผลไม่แตกต่างกันเมื่อนำมาทดสอบที่ความเค็ม 50 ppt เป็นเวลา 3 ชม.
หมายเลข: 006055 KC3304018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบและสมบัติของน้ำมันสบู่ดำและเมทิลเอสเทอร์

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009513&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปฐมา จาตกานนท์; กล้าณรงค์ ศรีรอต; ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร
ชื่อเรื่อง: กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบและสมบัติของน้ำมันสบู่ดำและเมทิลเอสเทอร์
Article title: Fatty acid composition and properties of Jatropha seed oil and its methyl ester
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาสัตว์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Source title : Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference : Animals, Agro-Industry
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 1-4 ก.พ. 2548
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2548
หน้า: หน้า 641-648
จำนวนหน้า: 684 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: P06-Renewable energy resources
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: JATROPHA, SEED, PLANT OILS, EXTRACTION, CHEMICAL COMPOSITION, FATTY ACIDS, METHANOL, CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES, BIOFUELS, DIESEL ENGINES
อรรถาภิธาน-ไทย: JATROPHA; เมล็ดพันธุ์; น้ำมันพืช; การสกัด; องค์ประกอบทางเคมี; กรดไขมัน; เมทานอล; คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ; เชื้อเพลิงชีวภาพ; เครื่องยนต์ดีเซล
ดรรชนี-ไทย: สบู่ดำ, เมล็ด, น้ำมันสบู่ดำ, การสกัด, องค์ประกอบทางเคมี, กรดไขมัน, เมทิลเอสเทอร์, คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ, ไบโอดีเซล
บทคัดย่อ: จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดเนื้อในสบู่ดำ พบว่ามีน้ำมันเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ในปริมาณร้อยละ 46.3 การสกัดน้ำมันด้วยเฮกเซนที่อุณหภูมิห้องมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ระยะเวลาการสกัด 3 ชม. ซึ่งสามารถสกัดน้ำมันได้ร้อยละ 94.6 ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ด โดยระยะเวลาการสกัดมากกว่า 3 ชั่วโมงไม่มีผลต่อปริมาณน้ำมันที่ได้ น้ำมันสกัดจากเมล็ดสบู่ดำมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณร้อยละ 78.4 โดยมีกรดโอเลอิกในปริมาณร้อยละ 42.4 และกรดลีโนเลอิกร้อยละ 35.2 และกรดไขมันอิ่มตัวร้อยละ 21.7 ซึ่งประกอบด้วยกรดปาล์มิติกร้อยละ 14.7 และกรดสเตียริกร้อยละ 6.9 นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์สมบัติทางเคมีได้แก่ ค่าของกรด ค่าเปอร์ออกไซด์ ค่าไอโอดีน และค่าสะพอนิฟิเคชั่นอีกด้วย เมื่อนำน้ำมันสบู่ดำไปผ่านกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชั่นซึ่งเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบไตรกลีเซอไรด์ในน้ำมันกับเมทานอลในสภาวะที่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาได้เมทิลเอสเทอร์ในปริมาณร้อยละ 80.45 โดยเมทิลเอสเทอร์ที่ได้มีค่าความหนืดลดลงมากเมื่อเทียบกับความหนืดของน้ำมันเริ่มต้น และมีสมบัติทางเคมีฟิสิกส์อยู่ในช่วงมาตรฐานของไบโอดีเซล ซึ่งแสดงถึงความเป็นไปได้ในการใช้เมทิลเอสเทอร์เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล
หมายเลข: 009513 KC4306039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อธิบดีประมงเผย ปลาไทย กรดไขมัน-โอเมก้า3สูง

Published มีนาคม 1, 2010 by SoClaimon

28 ธันวาคม 2552, 18:30 น.
อธิบดีประมงเผย ปลาไทย กรดไขมัน-โอเมก้า3สูง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_55644

เผยปลาไทย มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว  โอเมก้า 3  ปริมาณสูง  อาทิ ปลาช่อน ปลานวลจันทร์  เป็นปลาน้ำจืด ปลากะพงขาว ปลาทู ปลาตาเดียว  เป็นปลาทะเล…

นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง เผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคบางกลุ่มนิยมบริโภค ปลานำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีความเชื่อว่าจะได้รับสารอาหารจำพวกโอเมก้า 3  เป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ ในปริมาณที่สูง แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว ปลาของไทย บางชนิดก็มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวจำพวก โอเมก้า 3 ในปริมาณที่สูง เช่นเดียวกัน เช่น ปลาช่อน ปลานวลจันทร์  เป็นปลาน้ำจืด ปลากะพงขาว ปลาทู ปลาตาเดียว  เป็นปลาทะเล  ผู้บริโภคจะได้รับกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวจำพวกโอเมก้า 3 และสารอื่นๆ ในปริมาณที่ไม่แตกต่างจากการบริโภคปลาที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมากนัก

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐออนไลน์
  • 28 ธันวาคม 2552, 18:30 น.
%d bloggers like this: