ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

รายงานพิเศษ : พด.แนะเกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด กรกฎาคม 8, 2015

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/166956

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.
ดร.อภิชาต จงสกุล

จากปัญหาการนำพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยขาดการจัดการที่ถูกวิธีและขาดการดูแลรักษาที่เหมาะสม
จนทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ส่งผลให้พืชที่ปลูกให้ผลผลิตลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ทำให้สารเคมีตกค้างในดิน น้ำ พืช สิ่งมีชีวิตและมนุษย์ นับว่าเป็นอันตรายต่อผู้ผลิตผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า จากภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลในเรื่องของการสำรวจดิน วิเคราะห์และวิจัยดิน สิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน การติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดิน การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และการแก้ไขปัญหาดินที่มีปัญหาในการทำการเกษตร โดยได้มอบนโยบายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 แห่ง สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ตลอดจนหมอดินอาสาซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้รณรงค์ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่ทำได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ คือ การใช้ปุ๋ยพืชสด ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกูลถั่วต่างๆ ปลูกแล้วให้ทำการไถกลบหรือตัด สับ ต้น ใบ ส่วนต่างๆ ลงดินในขณะที่พืชยังเขียวสดอยู่ มีธาตุอาหารและน้ำหนักสูงสุด และควรไถกลบขณะที่ต้นถั่วเริ่มออกดอกไปจนถึงระยะที่ดอกบานเต็มที่ เนื่องจากในระยะนี้ต้นถั่วเจริญงอกงามสูงสุด เมื่อไถกลบจะทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุไนโตรเจนสะสม และธาตุอื่นๆ อยู่ในดินสูงด้วย ทิ้งไว้ให้ย่อยสลายผุพัง จึงปลูกพืชหลักตามหลังได้หลังไถกลบประมาณ 7-15 วัน ซึ่งปัจจุบันนี้เกษตรกรอาจเลือกปลูกพืชบางชนิดที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อน แล้วจึงไถกลบเศษซากพืชลงไปในดิน ก็พอจะอนุโลมเป็นปุ๋ยพืชสดได้เช่นกัน นอกจากนี้ พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดยังช่วยคลุมดิน รักษาความชื้นในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินและควบคุมวัชพืช

สำหรับพืชที่จะนำมาปลูกเพื่อไถกลบเป็นพืชปุ๋ยสดควรเป็นพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง ถั่วลาย ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม
ถั่วมะแฮะ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วกระด้าง โสน เนื่องจากพืชประเภทนี้เจริญเติบโตได้เร็ว และเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งมีแบคทีเรียกลุ่มไรโซเบียมอาศัยอยู่ในปมรากถั่ว ทำให้สามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนที่มีอยู่ในอากาศและนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น เมื่อไถกลบพืชเหล่านี้ลงดินและเกิดการเน่าเปื่อยผุพังสลายตัว ไนโตรเจนที่สะสมอยู่ในพืชก็จะถูกปลดปล่อยออกมาสู่ดิน และอยู่ในรูปที่พืชปลูกติดตามมาสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวอีกว่า การปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อไถกลบบำรุงดิน อาจปลูกทั้งพื้นที่ในแปลงใหญ่แล้วไถกลบก่อนปลูกพืชหลัก หรือปลูกแซมระหว่างร่องของพืชหลัก โดยปลูกหลังจากพืชหลักเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว เพื่อป้องกันการแย่งธาตุอาหาร จากนั้นไถกลบลงในร่องระหว่างแถวพืชหลัก หรือปลูกในพื้นที่อื่นแล้วตัดสับมาใส่ในแปลงพืชที่ปลูกไว้ การตัดหรือสับและไถกลบพืชปุ๋ยสดควรทำในขณะที่พืชนั้นกำลังเติบโตเต็มที่ คือต้นพืชอยู่ในระยะออกดอกจนถึงดอกบานเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงที่พืชมีปริมาณไนโตรเจนและน้ำหนักสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูแล้งนี้ เกษตรกรควรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน โดยไถกลบให้เป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ตลอดจนเก็บเมล็ดพืชปุ๋ยสดบางส่วนไว้จำหน่ายให้กับกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้างรายได้ และบางส่วนก็เก็บไว้ใช้ในปีต่อไป

 

ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำนอกภาคเกษตร 7ฝ่ายร่วมมือบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/166955

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.

นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักชลประทานที่ 9 เปิดเผยว่า ผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำคลองใหญ่ 7 ราย ประกอบด้วย บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water, บริษัทไทยแทฟฟิตา จำกัด, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง, บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ได้รวมกันจัดตั้ง “กลุ่มบริหารการใช้น้ำนอกภาคเกษตรกรรม โครงการท่อผันน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่”จ.ระยอง ขึ้นตามที่กรมชลประทานเสนอ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมชลประทานได้ทำการผันน้ำจากอ่างฯประแสร์ มายังอ่างฯคลองใหญ่ จ.ระยอง เพื่อผันน้ำส่วนเกินความต้องการของภาคการเกษตร ซึ่งปกติแต่ละปี จะมีน้ำไหลเข้าอ่างฯประแสร์ประมาณ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) กันไว้เพื่อภาคการเกษตร 100 ล้านลบ.ม. อุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศอีก 20 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ยังมีน้ำเหลืออีกกว่า 150 ล้าน ลบ.ม. ที่จะสามารถผันไปยังกิจกรรมภาคส่วนอื่นๆ ได้ กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการผันน้ำมายังอ่างฯคลองใหญ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สร้างเสถียรภาพความมั่นคงในเรื่องน้ำในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี

“การผันน้ำจากอ่างฯประแสร์ มายังอ่างฯคลองใหญ่ ดังกล่าว จะไม่กระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานจากอ่างฯประแสร์ เนื่องจากเป็นการผันน้ำส่วนเกินความต้องการ ซึ่งปกติในแต่ละปีภาคการเกษตร อุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ จะใช้น้ำเพียงประมาณ 70-80 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่อ่างฯประแสร์ สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 248 ล้าน
ลบ.ม. และกำลังจะเพิ่มความจุเป็น 295 ล้าน ลบ.ม. อีกด้วย” นายเกรียงศักดิ์กล่าว

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักชลประทานที่ 9 กล่าวต่อว่า คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (JMC) จังหวัดระยอง รับทราบ
การผันน้ำดังกล่าว ซึ่งกลุ่มได้จัดส่งผู้แทนร่วมลงนามในข้อตกลงกับกรมชลประทาน เพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ ค่าดำเนินการสูบน้ำ ค่าบำรุงรักษา ค่าเสียหายที่เกิดจากการสูบผันน้ำ รวมทั้งยังจะต้องจ่ายค่าน้ำ ตาม
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ลูกบาศก์เมตรละ 50 สตางค์ อีกด้วย

นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำนอกภาคเกษตรฯ ยังจะต้องจัดกิจกรรมหรืองบประมาณด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาดูแลท้องถิ่นในอัตรา 10 สตางค์/ปริมาณน้ำผัน 1 ลบ.ม./ปี ซึ่งหากผันน้ำเต็มจำนวนที่ได้รับการจัดสรรคือ 80 ล้าน ลบ.ม. ก็จะมีเงินมาใช้ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประมาณ 8 ล้านบาทต่อปี นำมาจ่ายค่าน้ำของระบบประปาหมู่บ้านตามแนวท่อผันน้ำ 10 หมู่บ้าน และค่าดูแลสังคมด้านต่างๆ เช่น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บน้ำ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างคุ้มค่า เพราะนอกจากจะมีน้ำใช้ในภาคการเกษตรกรอย่างพอเพียงแล้ว ยังแบ่งปันน้ำให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ และสุดท้ายยังนำเงินส่วนหนึ่งคืนกลับสู่ชุมนุมท้องถิ่นอีกด้วย

 

แจงสี่เบี้ย : ‘สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด’กับการพัฒนาสู่สากล

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/166953

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จดทะเบียนแปรรูปผลิตภัณฑ์นม(ตรงนี้สงสัยจดทะเบียนเป็นสหกรณ์หรือจดทะเบียนเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์นมกันแน่หนิง งงๆ ตรวจสอบหน่อยหนิง) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2536 และดำเนินกิจการต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู 1 ต.ชัยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยสร้างเครือข่ายกลุ่มรับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกกระจายอยู่ตามพื้นที่แหล่งเลี้ยงโคนม ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตนมสดที่มีคุณภาพดีแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และยังเป็นการส่งเสริมอาชีดการเลี้ยงโคนมให้ยั่งยืนและมั่นคง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงส่งเสริมการเลี้ยงโคนมมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ปัจจุบันสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด มีศูนย์รับรวบรวมน้ำนมดิบกระจายอยู่ในเชียงใหม่ และลำพูน จำนวน 5 ศูนย์

เมื่อปี 2546 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของโรงงานแปรรูป เข้าสู่โครงการอาหารเสริมของโรงเรียน พัฒนาโรงงานไปตามเกณฑ์ GMP สากล โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ให้เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล และใช้เวลากว่า 2 ปี จึงสามารถปรับปรุงและพัฒนาโรงงานจนผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ในการผลิตอาหาร ตามข้อกำหนดของ GMP โคเด็กซ์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548

จากการทำงานอย่างหนักและคงรูปแบบของสหกรณ์มาเป็นระบบต่อเนื่องมาเกือบ 2 ทศวรรษ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ได้ก้าวและพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียงและผลิตภัณฑ์จนเป็นที่รู้จัก และมีคุณภาพดีเยี่ยม ทำให้สหกรณ์มีความมั่นคง มีหลักประกันแน่นอน สร้างความมั่นใจและสร้างรายได้ให้แก่มวลสมาชิก และตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และจะพัฒนาศักยภาพโรงงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ให้ยั่งยืนตลอดไป

 

เกษตรบูรณาการ : อาการน่าเป็นห่วง

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/166952

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.

เกษตรบูรณาการวันนี้ต้องบอกว่า อาการน่าเป็นห่วง ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ที่ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของการทำงานโดย
องค์รวมเพราะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล “ประยุทธ์” วาดหวังเอาไว้ งานในส่วนของกรมที่มีอาการน่าเป็นห่วงก็คงหนีไม่พ้น กรมชลประทาน ที่มี “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” เป็นอธิบดี ที่เขาคนนี้มีที่มาที่ไปให้น่าศึกษา เพราะเข้ามานั่งในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทางพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งไม่พอใจเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ที่อธิบดีกรมชลประทานคนเก่า เมื่อปี 2554 ที่น้ำนองเกือบทั่วกรุงเทพฯ  จนถูกเด้งเข้ากรุ นั่งตบยุงที่กระทรวงเกษตรฯและย้ายให้ “เลิศวิโรจน์” คนนี้มานั่งในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน แทน เมื่อต้นปี 2555 และเป็นที่มาคำถามว่า น้ำมันท่วมในปี 2554 แล้วทำไม ปี 2555 มาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน น้ำในเขื่อนที่เคยมีข่าวว่าน้ำมากแทบเขื่อนแตกและจากที่เขามานั่งอธิบดีกรมชลประทานน้ำมันหายไปไหน อันนี้ต้องไปติดกันเอาเอง

แต่ที่แน่ๆ การขึ้นมานั่งในตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทานวันนี้ มีการผลักดันจากพรรคการเมืองใหญ่ ที่คนไกลสั่งตรงให้ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมชลประทาน ก่อนที่จะขยับขยายอีกหลายตำแหน่งและกลับไปนั่งในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานในที่สุด เมื่อปี 2555 ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ให้ดูโครงการใหญ่ในกรมชลประทานแบบเบ็ดเสร็จ ส่วนฝีไม้ลายมือเรื่องการบริหารงาน จะดีแค่ไหน
อันนี้คงแล้วแต่วิจารณญาณของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง แต่ที่แน่ๆ ในส่วนของการชี้แจงข้อมูลทุกครั้งกับสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าไม่ผ่าน และที่สำคัญงานนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี ก็เจอด้วยตนเอง ในระหว่างที่เดินทางไปประชุม ครม. ที่เชียงใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ในการชี้แจงเรื่อง ที่กรมชลประทาน วางระบบการแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ อันนี้เพราะท่านนายกฯ “ประยุทธ์” ออกอาการไม่ค่อยพอใจกับการชี้แจงของนายเลิศวิโรจน์ จนเป็นข่าวพาดหัวไปหลายฉบับ

มาถึงอีกกรมหนึ่งที่มีข่าวมาหลายครั้งว่าจะถูกโยกย้าย เนื่องจากท่านทำงานไม่เข้าตาในเรื่องการแก้ปัญหา IUU ที่เป็นปัญหาหนักของรัฐบาลอีกอันหนึ่ง  นั่นคือ กรมประมง ที่มีนายจุมพล สงวนสิน เป็นอธิบดีกรมประมง ณ เพลานี้ โดยเมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา แม้ชาวประมงจะประกาศหยุดเรือเพราะไม่พอใจกับรัฐบาลที่ไม่ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและอาชญาบัตรแต่วันนี้รัฐบาล “ประยุทธ์” ยังยืนยันขันแข็งไม่ขยายเวลา พร้อมย้ำหากไม่ทำวันนี้ จะมีปัญหาต่อการส่งออกสินค้าประมงไทยไปยัง ต่างประเทศ เพราะเราไม่ทำตามระบบสากลที่อารยประเทศเขาทำ หากมีการขึ้นทะเบียนเรือได้ทั้งหมด จะนำไปสู่การแก้ปัญหาแรงงานเถื่อน ปัญหาเรือที่ไม่ขึ้นทะเบียน รวมทั้งปัญหาเรื่องของเครื่องมือการทำประมงผิดกฎหมาย และที่สำคัญสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการช่วยเหลือชาวประมงได้อย่างมีระบบ การใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดครั้งนี้ เพราะปัญหาเรื่องประมงผิดกฎหมายเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน  หากยังขืนไม่ร่วมมือกันแก้ปัญหาคงต้องดำเนินตามกฎหาย

กว่าจะมาถึงวันนี้ มีการพูดคุยหลายครั้งเรื่องของการทำงานของท่าน “จุลพล” ว่าเป็นเพราะท่านไม่เก่ง เรื่องการชี้แจง หรือ เป็นเพราะท่านไม่เข้าใจกับงานกันแน่  เพราะก่อนหน้านี้ ที่ท่านถูกดันขึ้นไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากนายเก่าที่ “ยุคล
ลิ้มแหลมทอง” รัฐมนตรีในรัฐบาลที่ผ่านมา งานก็ไม่มีอะไรเดินหน้า สุดท้ายสรุปว่าท่านไม่ถนัดกับงานสหกรณ์ จนถูกจัดให้เป็นอธิบดีกรมประมง จากที่ท่านเติบโตมา ตั้งแต่บรรจุเป็นข้าราชการในตอนแรก วันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาที่ท่านรัฐมนตรีว่าการเกษตรอย่าง “ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา” จะคิดได้ว่าเกิดจากอะไร เพราะงานบางอย่าง ที่เอาประเทศเป็นเดิมพัน มันรอใครบางคนเกษียณราชการอีก 2 เดือนไม่ได้  และที่สำคัญจากนี้ไป ท่านคงไม่ต้องแหงะไปถามใครว่า “จุมพล” ทำงานเป็นอย่างไร เพราะท่านบอกเองว่าท่าน “จุลพล” ตอบไม่ตรงคำถาม? เพราะทั้งอธิบดีกรมประมง และรองอธิบดี ตอบแบบเดิมๆ ตรงกันว่า  กรมประมงกำลังเดินหน้า  และกันยายนนี้ จะมีการตรวจสอบและประเมินอีกครั้งจาก EU อีกครั้ง ต้องถามท่านรัฐมนตรีดังๆว่า มาถึงเวลานี้ งานโดยรวมของกระทรวง ท่านจะยังถามใครอีกหรือไม่ว่า ใครทำงานเป็นอย่างไร เพราะท่าน “ประยุทธ์” เลือกท่านมาก็เพราะเห็นว่าท่านน่าจะมองออก ใครคือ กรวด ใครคือหิน เพราะเพชรคงหากยาก จะทำอะไรก็กล้าๆหน่อยครับ อย่าสนใจแต่ไอ้เรื่องเช่นว่าอย่างเดียว….เพราะวันนี้ กระทรวงเกษตรฯอาการน่าเป็นห่วงครับเจ้านาย

นายมะขามเปรี้ยว

 

อธิบดีกรมชลฯห่วงฝนตกน้อย เร่งช่วยชาวนาลุ่มเจ้าพระยามีน้ำใช้ช่วงแล้ง

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/166877

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 18.20 น.

 4 ก.ค. 58 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ที่มี10 หน่วยงานเรื่องน้ำ จะประชุมร่วมกับกรมชลประทานในวันจันทร์ที่ 6 ก.ค. โดยมีอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศ เป็นต้น เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำเขื่อน ปริมาณฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาฯคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศในช่วงกลางเดือนก.ค.อย่างใกล้ชิด และวางมาตรการรับมือหากสภาพฝนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เนื่องจากประเทศไทยได้รับอธิพลเอลนินโญยังน่ากังวลมีผลต่อปริมาณฝนทำให้ต่ำกว่าเฉลี่ย10%ในช่วงฤดูฝนนี้ ในขณะนี้ได้ประเมินร่วมกันว่าช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกประมาณ 80 วันจากที่เคยคาดไว้ว่าจะมีฝนตก100 วัน อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน4แห่งในเกณฑ์3,290-3,900 ล้านลบ.ม.ซึ่งเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค 1 พันล้านลบ.ม.รักษาระบบนิเวศน์ 1.4 พันล้านลบ.ม.และสำรองไว้1พันล้านลบ.ม.จนถึงต้นฝนปี59
“อนุกรรมการวิเคราะห์และคิดตามสถานการณ์น้ำ ได้ประชุมและตัดสินใจร่วมกันมาโดยตลอดในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ซึ่งภาวะวิฤกติน้ำน้อยครั้งนี้ที่ผ่นมามีการติดตามประชุมร่วมกันสัปดาห์ละ3ครั้งเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำส่งให้รัฐบาลตัดสินใจในภาพรวมต่อไป”นายเลิศวิโรจน์ กล่าว
นายเลิศวิโรจน์ กล่าวอีกว่าได้เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยหากเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดฝนไม่มาช่วงสัปดาห์ที่สองและสามของเดือน ก.ค. ถึงเดือนส.ค.หรือมีฝนแต่น้ำเข้าเขื่อนน้อย ได้เตรียมผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาช่วยเสริมลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ช่วงแล้งนี้เพราะมีปริมาณฝนไหลเขื่อนวิราลงกรณ์ และเขื่อนศรีนครรินทร์ ดีกว่าเขื่อนในภาคอื่น ซึ่งมีน้ำใช้การได้ถึง 2.6 พันล้านลบ.ม. เนื่องจากมีร่องฝนเข้าทางตะวันตกมากกว่าด้านบนของประเทศ รวมทั้งยังมีปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่4แห่งมีปริมาณน้ำกักเก็บ 4พันกว่าล้านลบ.ม.ที่สามารถสูบออกมาใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ในภาวะวิฤกติได้
 

‘ดิสธร’เผยหลายพื้นที่ฝนตกแล้ว หลังระดม’ฝนหลวงพระราชทาน’

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/166788

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 20.10 น.
3 ก.ค.58 นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง กล่าวว่า ในวันนี้ นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงพิเศษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงพิเศษ ได้รายงานว่า ศูนย์ฝนหลวงพิเศษ จ.นครสวรรค์ ได้บินปฏิบัติการ 3 ภารกิจ จำนวน 12 เที่ยวบิน 18:30 ชม.บิน ใช้สารฝนหลวงรวม 10.2 ตัน พร้อมสรุปรายงานพื้นที่ที่มีฝนตกในบางพื้นที่ของจังหวัดต่างๆ ดังนี้ จ.อุทัยธานี (บ้านไร่ ห้วยคต) จ.ชัยนาท (มโนรมย์ หนองมะโมง เนินขาม หันคา สรรพยา) จ.นครสวรรค์ (อ.เมืองนครสวรรค์ โกรกพระ ตาคลี แม่วงก์ ลาดยาว เก้าเลี้ยว ตากฟ้า ท่าตะโก ไพศาลี พยุหคีรี บรรพตพิสัย หนองบัว) จ.ลพบุรี (โคกเจริญ หนองม่วง สระโบสถ์ ชัยบาดาล ลำสนธิ ) จ.กำแพงเพชร (ขาณุวรลักษบุรี) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำบึงบอระเพ็ด อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ (อ.วิเชียรบุรี ศรีเทพ บึงสามพัน)

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานฝนหลวงเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

 

มท.1สั่งปภ.ใช้4มาตรการหาน้ำ เน้นดื่มใช้ช่วยปชช.แก้ภัยแล้ง

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/166745

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 18.38 น.
3 ก.ค.58 ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงปัญหาภัยแล้งที่เกิดในหลายพื้นที่ของประเทศ เนื่องจากมภาวะฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ว่า ทางนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเฉพาะการจัดระเบียบการส่งน้ำในคลองชลประทานให้เป็นธรรมทั่วถึง โดยระยะเร่งด่วนให้ไปดำเนินการขุดเจาะบาดาล และบ่อตอกในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งหรือที่ดอนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ขณะเดียวกันให้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ภัย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกในระดับพื้นที่ให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและแผนการจัดสรรน้ำแก่เกษตรกร เพื่อที่จะได้มีการปรับแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่

“ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งต้องเน้นการมีส่วนร่วม โดยสร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รณรงค์ให้ประชาชนกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน รวมถึงใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้มีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอจนกว่าจะถึงช่วงที่มีฝนตกตามฤดูกาล” รมว.มหาดไทย กล่าว

ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดี ปภ.กล่าวเสริมว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศ ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 40 จังหวัด โดยคลี่คลายแล้ว 27 จังหวัด แต่ยังคงมีสถานการณ์แล้งใน 13 จังหวัด 93 อำเภอ 557 ตำบล 5,366 หมู่บ้าน ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการแก้ไขปัญหา  ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง แบ่งการดำเนินงานสำคัญเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1.การแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 564 คัน ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำ จำนวน 26,562  เที่ยว รวมปริมาณน้ำ 175,915,831 ลิตร 2.การสนับสนุนน้ำดิบแก่พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จัดเครื่องสูบน้ำ 79 เครื่อง สูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบไปยังถังเก็บน้ำกลางประจำหมู่บ้าน

อธิบดี ปภ.กล่าวต่อว่า 3.การสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการซ่อม/สร้างทำนบและฝายเก็บน้ำ จำนวน 638 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 87 แห่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และ 4.ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ โดยเร่งขุดลอกสระน้ำ – บ่อน้ำ เป่าล้างบ่อบาดาล และปรับปรุงลำน้ำที่ตื้นเขินในพื้นที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ 76 จังหวัด รวม 2,235 โครงการ รวมถึงเสนอข้อมูลความต้องการบ่อบาดาลทั่วประเทศต่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำ เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการขุดบ่อบาดาลในเบื้องต้น จำนวน 1,173 บ่อ ในพื้นที่ 75 จังหวัด โดยทาง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งน้อยที่สุด

 

สุดช้ำ!ชาวนาอ่างทองหวังสู้ภัยแล้ง กลับถูกโจรขโมยเครื่องสูบน้ำบาดาล

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/166654

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 13.56 น.

3 ก.ค. 58 นายวิเชียร เฉลิมศรี อายุ 33 ปี ชาวนา ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง เปิดเผยว่า ตนเองได้ทำนาจำนวน 28 ไร่ หลังเกิดภาวะแล้งซ้ำซาก น้ำต้นทุนเหลือน้อย ชลประทานชะลอการจ่ายน้ำทำนา ตนเองจึงได้ลงทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในการสูบน้ำ ในราคา 18,000 บาท พร้อมได้ลงมือทำนาไปจำนวน 8 ไร่ ใช้เงินทุน 13,000 บาท เพื่อสร้างรายได้หาเลี้ยงครอบครัวในช่วงภัยแล้ง
โดยที่ซ้ำใจเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาโดนโจร สุดแสบ แอบมาลักอุปกรณ์ปั๊มน้ำบ่อบาดาลไป จำใจต้องเสียเงินไปซื้อมาติดตั้งใหม่ในราคา 5,000 บาท เนื่องจากข้าวกำลังไกล้ออกรวง และหาวิธีป้องกันคือต้องเฝ้าบ่อบาดาลในขณะสูบน้ำเมื่อสูบน้ำบาดาลเสร็จแล้วก็ถอดหัวปั๊มออกกลับบ้านเพื่อป้องกันการสูญหาย จึงอยากวอนมิจฉาชีพอย่าทำร้ายชาวนาอีกเลย ทุกวันนี้ชาวนาแสนลำบาก เสี่ยงต่อการขาดทุนจากนกหนูแมลง ภัยแล้ง ข้าวยืนต้นตายและขโมยที่คอยซ้ำเติม
ส่วนที่ลงมือทำนาเพียง 8ไร่จาก 28 ไร่นั้น เป็นการลดภาวะเสียงต่อการขาดทุนเนื่องจากการทำนาให้ได้ผลผลิตดี ต้องใช้น้ำจากคูคลองหนองบึงถึงจะงอกงามดี หากใช้น้ำบาดาลหล่อเลี้ยงก็ต้องใช้ตอนต้นข้าวอายุ1เดือนขึ้นไปถึงจะดี แต่ที่ตนเองต้องใช้น้ำบาดาลทำนาก็เนื่องจากไม่รู้จะประกอบอาชีพใดในช่วงภาวะแล้ง  จึงลดความเสี่ยง จากนกหนูแมลงกัดกินและที่ชำร้ายแก๊งมิฉาชีพที่คอยซ้ำเติมด้วยการลักเครื่องมือหากินของชาวนา  ครั้งนี้จึงทำนาแค่เพียง 8 ไร่ ก่อนส่วนอีก 20 ไร่นั้นหากฝนตกลงมาและชลประทานปล่อยน้ำลงก็จะเร่งลงมือทำนาหาเลี้ยงชีพต่อไป
 

บุรีรัมย์เร่งทำฝนหลวงช่วยชาวนา หลังนาข้าวแห้งตายกว่า3.7แสนไร่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/166652

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 13.48 น.

3 ก.ค. 58 นายอาคม พิญญศักดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำเรื่องขอสนับสนุนฝนหลวงจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ขอนแก่น และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง หลังเกษตรกรในพื้นที่ 18 อำเภอ จากทั้งจังหวัด 23 อำเภอ ได้ร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีนาข้าวที่ไถหว่านไปแล้วประสบปัญหาขาดน้ำหล่อเลี้ยงกว่า 350,000 ไร่ ทั้งยังมีสวนยางพาราขาดน้ำอีกกว่า 20,000 ไร่ รวมพื้นที่ที่กระทบแล้งกว่า 370,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาภายใน 2-3 สัปดาห์ทั้งนาข้าวและสวนยางพาราก็จะแห้งตายเสียหายเป็นวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้ขอสนับสนุนฝนหลวงไปแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ออกปฏิบัติบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงในห้วงวันที่ 8-14 มิ.ย. และวันที่ 15-21 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมาแล้วรวม 14 เที่ยว แต่ยังฝนตกน้อย บางพื้นที่ไม่มีฝนตก เนื่องจากความชื้นไม่สัมพัทธ์สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
ดังนั้น ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ จึงต้องมีการเสนอขอสนับสนุนฝนหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหรือภาวะฝนทิ้งช่วง นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อต้องการเติมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่มีสภาพตื้นเขินแห้งขอดอีกด้วย
นายอาคม กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งหรือภาวะฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จนส่งผลให้อ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กในพื้นที่มีปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว และสวนยางพาราของเกษตรกรในหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดน้ำมากกว่า 370,000 ไร่ ทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจึงได้เสนอขอสนับสนุนฝนหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรและป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

รายงานพิเศษ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ของกรมหมอดิน ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของเกษตรกร

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/166581

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.
สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศไทยแล้ว ไม่เว้นแม้แต่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้หลากหลายชนิดที่จำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมากพอสมควรจึงจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า พื้นที่ภาคตะวันออกที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ดูแลรับผิดชอบมีอยู่ด้วยกัน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้วและปราจีนบุรี ซึ่งขณะนี้ทุกจังหวัดที่รับผิดชอบมีปัญหาขาดแคลนน้ำทั้งสิ้น เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกจะเน้นหนักไปทางสวนไม้ผลและไม้ยืนต้น ที่จำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมากและเพียงพอ จึงจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี สำหรับข้อจำกัดของพื้นที่ภาคตะวันออกคือ แม้ว่าปริมาณฝนจะตกมากในแต่ละปี แต่ปริมาณการกักเก็บน้ำได้มีเพียงแค่ 20% ของพื้นที่ ซึ่งถือว่าน้อยมาก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะในช่วงฝนทิ้งช่วงทำให้ขาดแคลนน้ำไม่ต่างจากเกษตรกรในภาคอื่น

กรมพัฒนาที่ดิน มีโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในเรื่องดังกล่าว โดยจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยแหล่งน้ำทั้ง 3 ประเภทมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน คือ ถ้าเป็นแหล่งน้ำชุมชน จะดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ขั้นตอนการเลือกพื้นที่ดำเนินการ เน้นไปที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งเรื่องความเดือดร้อนเข้ามายังสถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัดนั้นๆ ทางสถานีพัฒนาที่ดินก็จะเข้าไปตรวจสอบว่ามีความเดือดร้อนจริง จึงส่งเรื่องต่อมายังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และส่งไปยังกรมพัฒนาที่ดิน จากนั้นก็ส่งวิศวกรมาสำรวจออกแบบ และจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการ
จัดสร้างแหล่งน้ำชุมชน พร้อมทั้งวางระบบน้ำ ระบบไฟ และพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำชุมชนต่อไป

ส่วนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ก็จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่สาธารณประโยชน์เช่นกัน โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นผู้ส่งเรื่องความเดือดร้อนเข้ามายังสถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ ว่ามีความจำเป็นในการใช้น้ำ เมื่อกรมพัฒนาที่ดินพิจารณาเรื่องแล้วก็จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการขุดลอกคลอง ทำฝายน้ำล้น เป็นต้น ซึ่งทั้งแหล่งน้ำชุมชนและแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่ดำเนินการในพื้นที่สาธารณประโยชน์ เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยกรมพัฒนาที่ดินก็จะส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เอง โดยยังมีเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินคอยเป็นพี่เลี้ยงหรือให้คำแนะนำด้านต่างๆ อยู่

สำหรับแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร หรือเรียกว่า บ่อจิ๋ว จะแตกต่างกับแหล่งน้ำ
2 ประเภทแรก คือ ดำเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรเป็นรายบุคคล โดยพื้นที่ที่จะขุดบ่อจิ๋วได้เกษตรกรต้องมีเอกสารสิทธิที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้เท่านั้น และจะต้องออกเงินสมทบจำนวน 2,500 บาทต่อบ่อ

หากเกษตรกรรายใด หรือชุมชนไหนประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ สามารถยื่นเรื่องมายังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในพื้นที่ของท่านได้ ซึ่งทุกสถานีพัฒนาที่ดินพร้อมจะพิจารณาคำร้อง และเสนอต่อกรมพัฒนาที่ดิน ในการจัดสรรงบประมาณลงมาดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

 

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,374 other followers

%d bloggers like this: