ชมภาพแฟชั่นเด็กน้อยสุดอลัง กับลีลาท่าโพสต์แบบมือโปร

Published พฤศจิกายน 4, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/185449

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 20.56 น.
24 ต.ค. 58 นอกจากเทคโนโลยีจะก้าวไปไกลแล้ว เด็กๆ สมัยนี้ก็โตเร็วและมีพัฒนาการเติบโตอย่างรวดเร็วไม่แพ้เทคโนโลยีเลย แถมเด็กบางคนยังมีความรู้ความสามารถนำหน้าผู้สุงอายุทั้งหลายไปแล้วซะด้วย โดยเฉพาะแฟชั่นการแต่งกายที่เปลี่ยนแปลงเร็วไม่แพ้แฟชั่นผู้ใหญ่เลย แน่นอนว่าเมื่อมีแฟชั่น ก็ต้องมีเหล่านางแบบ นายแบบตัวน้อย ที่มาโชว์ลีลาเก๋ไก๋ไม่น้อยหน้ารุ่นใหญ่ และที่สำคัญนอกจากจะได้ชมภาพน่ารักๆ ของพวกเขาแล้ว ยังเอามาเป็นไอเดียแต่งตัวให้คุณหนูๆ ที่บ้านกันได้อีกด้วย

 

Advertisements

ภูมิบ้านภูมิเมือง : การแสดงพื้นบ้าน ภูมิวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน

Published พฤศจิกายน 4, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/185411

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.
อาทิตย์นี้ขอติดตามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและสนเทศอาเซียน ซึ่งมีคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN Committee on Culture and Information หรือ ASEAN-COCI) ขึ้น โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ คือ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เป็นกรรมการทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและด้านสนเทศของอาเซียนทั้งในและนอกภูมิภาค โดยมีงบประมาณดำเนินการจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Fund)  พร้อมกันมีคณะทำงาน 4 สาขา คือ ด้านวรรณกรรมและอาเซียนศึกษาด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อบุคคล ด้านวิทยุ/โทรทัศน์และภาพยนตร์/วีดิทัศน์ เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้มีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “การแสดงพื้นบ้านในอาเซียน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยจัดให้นักวิชาการไทยและต่างชาติ ที่กำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียนได้นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อสาธารณะ และเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นทั้งไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนได้นำศิลปะการแสดงพื้นบ้านของตนมาเผยแพร่ต่อสังคมด้วยกัน

การแสดงพื้นบ้าน (Folk Performing Arts) ที่แต่ละประเทศนำมาแสดงนั้นแม้จะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญในฐานะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนวิธีคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ และอัตลักษณ์ของกลุ่มคน ซึ่งอาศัยการแสดงออกทั้งในด้านลีลาท่าทาง การเคลื่อนไหว การพูด การร้อง การเต้น การบรรเลง การขับกล่อม และการละเล่นต่างๆ ล้วนปรากฏอยู่ในประเพณี พิธีกรรม และเทศกาลของท้องถิ่น การแสดงนั้นจึงมีทั้งความงดงามและมีความหมายทางวัฒนธรรม ด้วยใช้สื่อสารให้สมาชิกในชุมชนมีสำนึกร่วมเดียวกัน และสื่อสารกับบุคคลภายนอกให้รู้ว่าวัฒนธรรมของกลุ่มแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นอย่างไร การศึกษาด้านมานุษยวิทยาทำให้รู้ว่า การแสดงพื้นบ้านคือปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เป็นภาพสะท้อน “ชีวิตทางสังคม” ให้บุคคลใช้การแสดงเป็นสื่อแสดงออกในการวิพากษ์วิจารณ์หรือตอกย้ำกฎระเบียบของสังคม การแสดงพื้นบ้านจึงปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และต้องทำความเข้าใจพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในการแสดงพื้นบ้าน คนท้องถิ่นอาจใช้การแสดงพื้นบ้านภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น จากเดิมที่เคยแสดงในพิธีกรรมทางศาสนา อาจเปลี่ยนไปสู่การแสดงเพื่อการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ดังนั้น การแสดงพื้นบ้านของประเทศในประชาคมอาเซียนจึงถูกเชื่อมโยงด้วยผลงานด้านศิลปการแสดง มีกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ ละคร ดนตรี ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย เรื่องนี้องค์การยูเนสโกได้มีนโยบายการอนุรักษ์ศิลปะที่จับต้องไม่ได้ จึงมีการพยายามสนับสนุนให้บางประเทศเป็นเจ้าของการแสดง แม้ว่านโยบายนี้ทำให้เกิดข้อโต้แย้งจากสมาชิกหลายประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกันอยู่ แม้แต่กฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญญาที่ต้องการปกป้องคุ้มครองสิทธิของศิลปินพื้นบ้านเองก็สร้างความซับซ้อนให้กับการผลิตซ้ำการแสดงต่างๆ มีความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทำให้ศิลปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นการฟ้อน เต้นและร่ายรำ การแสดงละครที่เป็นเรื่อง การเล่นดนตรี การร้องสดการแสดงที่ใช้หุ่นและกายกรรมนั้นถูกฟื้นฟูกลับมามีบทบาทต่อการสะท้อนความคิด ความเชื่อ โลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ให้ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต พิธีกรรมทางเกษตรกรรม และเทศกาลงานประเพณีต่างๆ ด้วยความหวังว่าจะเป็น “วัฒนธรรมอาเซียน” ไปด้วยกัน

 

แหวกฟ้าหาฝัน : Robert Delaunay in MOMA Paris

Published พฤศจิกายน 4, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/185410

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.
นักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือน Museum of Modern Art Paris (MOMA) จะได้ชื่นชมผลงานศิลปะของศิลปินท่านหนึ่งที่ทางมิวเซียมจัดห้องไว้ให้เป็นพิเศษ นั่นคือ Robert Delaunayศิลปินผู้ก่อตั้งแนวทางศิลปะ Orphism หรือ Orphic Cubism ชาวฝรั่งเศส  แนวทางศิลปะแบบ Orphism นี้เป็นแนวทางศิลปะต่อขยายที่เกิดในช่วงเชื่อมต่อระหว่างแนวทางศิลปะแบบ Cubism และ Abstract โดยเน้นไปที่การกำหนดความคิดรวบยอด (Abstraction) และการใช้สีสดใสซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแนวทางศิลปะแบบ Fauvism การกำหนดความคิดรวบยอดมักเกิดจากการลดทอนข้อมูลของแนวคิด หรือการสังเกตปรากฏการณ์โดยคงไว้เพียงแค่ข้อมูลที่เข้ากันกับวัตถุประสงค์เท่านั้น แม้รากเหง้าของ Orphism จะมาจาก Cubism แต่ศิลปินได้เปลี่ยนแปลงการตีความงานจิตรกรรมเหลือเพียงแค่การใช้สีที่กลมกลืนโดยเน้นไปที่การแสดงออกของความรู้สึกที่สำคัญๆ ผ่านการสื่อสารโดยใช้รูปแบบและสีสันเท่านั้น

Robert Delaunay เกิดในปารีสจาก George Delaunay และ Countess Berthe Felicie de Rose แต่เมื่อพ่อ-แม่ของเขาหย่ากันเขาจึงต้องไปอยู่กับน้าและเข้าเรียนศิลปะที่  Belleville ในปารีส หลังเข้าศึกษาศิลปะได้เพียง 2 ปี เขาก็สามารถผลิตผลงานจัดแสดงได้ถึง 6 ชิ้น ในงาน Salon des Independantsในปี 1904 ต่อมาอีก 3 ปี ในปี 1907 เขาได้ร่วมกับ Jean Metzinger เพื่อนสนิทจัดแสดงผลงานนิทรรศการที่ห้องภาพของ Berthe Weill ซึ่งได้รับการวิจารณ์จาก Louis Vauxcelles นักวิจารณ์ศิลปะว่าเป็นกลุ่ม Divisionistที่สร้างผลงานโดยใช้ลูกบาศก์แบบโมเสกขนาดใหญ่เขียนภาพขนาดเล็ก ผลงานในช่วงเวลานั้นของเขาถูกเรียกว่า Neo-Impressionism ผลงานแนวนี้ที่โดดเด่นของทั้งสองก็คือภาพเหมือนที่ต่างเขียนของกันและกันไว้ ทั้งสองยังคงวาดภาพร่วมกันอยู่ระยะหนึ่งโดยได้พัฒนาแนวทางจนเป็นที่กล่าวขานกันในวงกว้างในช่วงเวลานั้น

ระหว่างปี 1912-14 Delaunay ได้หันมาเขียนภาพแนว Nonfigurative ที่ให้ความสำคัญกับสีสันฉูดฉาดเกินจริง ทฤษฎีของเขาที่เน้นในเรื่องสีและแสงได้ส่งอิทธิพลต่อศิลปินอเมริกันหลายคน เช่น Macdonald Wright, Morgan Russell, Patrick Bruce, The Blaue Reiter group, Franz Marc, Paul Klee  งานเขียนสีของเขามีความสร้างสรรค์มากอันเป็นผลมาจากความเชื่อของเขาที่ว่าสีเป็นสิ่งของที่สามารถแสดงออกได้ด้วยตัวเอง เขาเชื่อว่างานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะที่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปัญญาและการรับรู้ของสีจากดวงตา ความแตกต่างและกลมกลืนของสีที่ถูกสร้างขึ้นในตาเกิดขึ้นพร้อมกันกับการเคลื่อนไหวอย่างสอดคล้องของธรรมชาติวิสัยทัศน์จึงกลายเป็นเนื้อหาของการวาดไป

นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาเยือน Museum of Modern Art หรือ MOMA เมืองปารีส ที่มีโอกาสสัมผัสกับผลงานศิลปะจากฝีมือ Robert Delaunayบางคนอาจคิดว่า แท้ที่จริงแล้วการเป็นศิลปินดูท่าจะไม่ยากอยู่ที่การหาเอกลักษณ์ในการวาดให้เป็นที่สะดุดตาแต่การจะนำพาผลงานเข้ามาในห้องภาพระดับชาติหรือได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินี่สิ น่าจะเป็นเรื่องยากมากกว่า

 

ตะลอนเที่ยว : 12 เมืองต้องห้าม….พลาด คุณไปแล้วหรือยัง รับรองจะติดใจ

Published พฤศจิกายน 4, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/185407

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

คนช่างเที่ยวและชอบเที่ยวไม่เคยมีปัญหาเรื่องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพราะชอบเที่ยวไปในทุกที่ ไม่ว่าจะต้องบุกป่าฝ่าดง ลำบากตรากตรำเพียงใดก็ไม่หวั่น ขอแค่เพียงให้ได้เที่ยวก็พอใจแล้ว ยิ่งได้เที่ยวในที่ใหม่ๆ จะยิ่งตื่นตาตื่นใจ และรู้สึกภาคภูมิใจกับการเป็นนักบุกเบิกค้นหา

ส่วนคนที่ชอบเที่ยว แต่ติดเงื่อนไข (ข้ออ้าง) ตรงที่ว่า ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดี เพราะไปเที่ยวมาหมดแล้ว ไปที่เดิมๆ ก็เบื่อ ไปที่ใหม่ๆ ก็ไม่รู้จัก ไม่ชอบที่แปลกๆ ชอบที่ที่มีคนไปกันเยอะๆ ชอบที่สะดวก สบาย ชอบนอนโรงแรมใหญ่ๆ หรูๆ ต้องมีห้างใหญ่ๆ ให้เดินเล่น ต้องมีถนนหกช่องทางจราจรไปถึงจึงจะไป หากตั้งเงื่อนไขมากมายมหาศาลขนาดนี้นะครับ นอนอยู่บ้านต่อไปเถอะ


พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จ.สุพรรณบุรี

ที่จริงแล้วเมืองไทยของเรามีที่ให้ท่องเที่ยวมากมาย และหลากหลาย ทั้งที่เที่ยวแบบธรรมชาติ ป่าเขาลำเนาไพร น้ำตก ทะเล ห้วยหนองคลองบึง ที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี ศาสนา วัด วัง ที่ท่องเที่ยวที่หรูหราระดับโลก สำหรับกินดื่มและจับจ่ายซื้อหาในมาตรฐานเดียวกันมหาเศรษฐีโลก หรือที่ท่องเที่ยวที่เน้นการกินแบบอิ่มหนำสำราญ เที่ยวแบบ Green สุขใจไปกับธรรมชาติ เที่ยวเชิงกีฬา ตีกอล์ฟ เล่นกีฬาผาดโผน เที่ยวแบบรักษาสุขภาพและการบำบัดต่างๆ เที่ยวแบบคู่รักหวานแหววสุดแสนโรแมนติก ขอบอกตรงๆ ว่า จาระไนสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยได้ไม่หมดจริงๆ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนคุณเที่ยว “เมืองต้องห้าม…พลาด” โดยนำเสนอ 12 เมือง ทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ แต่ละจังหวัด แต่ละเมืองล้วนมีจุดเด่นที่น่าสนใจ มีเรื่องราว มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวของแต่ละแห่ง ขอยืนยันว่า หากคุณได้ไปสัมผัสเมืองต้องห้าม….พลาด สักครั้งแล้ว คุณจะติดใจ และต้องกลับไปเยือนอีกอย่างแน่นอน


ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์

เมืองต้องห้าม…พลาด ทั้ง 12  แห่ง มีดังนี้ ในเขตภาคเหนือมีอยู่ 3 จังหวัด ลำปาง-เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา, น่าน-กระซิบรักเสมอดาว และเพชรบูรณ์-ภูดอกไม้สายหมอก ส่วนในเขตจังหวัดภาคอีสานมี 2  จังหวัด คือ บุรีรัมย์-เมืองปราสาทสองยุค, และเลย-เย็นสุด…สุขที่เลย, สำหรับในเขตภาคกลางมี 2  จังหวัด คือ สมุทรสงคราม-เมืองสายน้ำสามเวลา และราชบุรี-ชุมชนคนอาร์ต  ในเขตภาคตะวันออกมี 2 จังหวัด ได้แก่ ตราด-เมืองเกาะในฝัน, และจันทบุรี-สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้, ส่วนในเขตภาคใต้มี 3  จังหวัด ได้แก่ ตรัง-ยุทธจักรความอร่อย, ชุมพร-หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้ และนครศรีธรรมราช-นครสองธรรม

ขอนำเสนอตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในนครสองธรรม เมืองธรรมะกับธรรมชาติ นครศรีธรรมราช ที่แรกคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง, น้ำตกกรุงชิง และโลมาสีชมพูที่ขนอม (อ่านว่าขนอม ไม่ใช่ขน-อม) หมู่บ้านคีรีวง และเขาหลวง

จังหวัดเลยก็เน้นความเย็นสุด….สุขที่เลย บนภูสารพัด อาทิ ภูลมโล อ.ด่านซ้าย ชมดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่ง ชมพูหวานไปทั้งภู แล้วไปไหว้พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย ไปดูผีตาโขนที่วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย หรือไปแก่งคุดคู้ อ.เชียงคาน ริมโขงชมเขาชมเกาะแก่งกลางน้ำ


ปราสาทพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

เมืองสายน้ำสามเวลา เมืองที่เต็มไปด้วยวันเวลาอันแสนรื่นรมย์ สมุทรสงคราม เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา ชมอุทยานรัชกาลที่ 2
ตักบาตรพระสงฆ์ที่พายเรือรับบาตรจากญาติโยม สนุกสนานและตื่นเต้นกับตลาดหุบร่ม

สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้ จันทบุรี เอร็ดอร่อยไม่อั้นกับผลไม้สดๆ จากสวน อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล โลดแล่นไปบนถนนเลียบทะเลที่สวยที่สุดในเมืองไทย ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ เลือกซื้อพลอยล้ำค่าในตลาดพลอยที่ใหญ่ที่สุดของไทย (ถนนศรีจันท์ และซอยกระจ่าง) ถวายบังคมศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมอาสนวิหารพระแม่มารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์เมืองจันท์ ในโรงเรียนสตรีพิทักษ์ อ.เมือง และชมอุทยานน้ำตกพลิ้ว ดูฝูงปลาพลวง (อ.แหลมสิงห์)


ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

นี่เป็นแค่เพียงตัวอย่างของสถานที่ท่องเที่ยวสุดพิเศษในเมืองต้องห้าม….พลาด หากคุณต้องการรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดในเมืองที่คุณไม่ควรพลาดการไปเยี่ยมเยือนทั้ง 12 เมือง โปรดติดต่อได้ที่หมายเลข 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

เที่ยวเมืองไทย ได้รอยยิ้ม ได้ความสุข และความประทับใจไม่รู้ลืม และที่สำคัญคือช่วยกระจายรายได้ในประเทศไทยของเราด้วยครับ


ตลาดผลไม้ จ.จันทบุรี


โรตีชาชัก จ.สตูล


หมู่เกาะทะเลตราด จ.ตราด


ชายหาด จ.ระนอง


ภูลมโล จ.เลย


อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก


อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

หนังสือเด่น :มหันตภัยล้างโลก

Published พฤศจิกายน 4, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/185404

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.
หนังสือชุดวิทยาศาสตร์และสังคมของ “ดรีม พับลิชชิ่ง” ชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมด 6 เล่ม /6 เรื่อง คือ เรื่อง คลื่นยักษ์สึนามิ เรื่องแผ่นดินไหว เรื่องพายุทอร์นาโด เรื่อง ภูเขาไฟระเบิด เรื่อง มหาพายุไต้ฝุ่น และ เรื่อง มหาอุทกภัย จำหน่ายเล่มละ 95 บาท ภายในมีภาพประกอบสี่สี สะดวกต่อการอ่าน และง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากมีเนื้อหาไม่ยาวมากนัก แต่ละเล่มมีความหนาประมาณ 32 หน้า ข้อมูลถูกเขียนขึ้นโดย Louise and Richard Spilsbury

ธีมของแต่ละเรื่องจะอยู่ในรูปแบบเดียวกัน คือ กล่าวถึง คำนิยามของแต่ละเรื่องว่า หมายถึงอะไร / เกิดขึ้นได้อย่างไร รายละเอียดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากประเด็นใด จากนั้นก็จะนำเอาตัวอย่างมากล่าวให้ทราบเป็นกรณีศึกษาว่า เคยเกิดขึ้นเมื่อไร มีความรุนแรงหรือมีความเสียหายอย่างไร จากนั้นก็ลงลึกไปถึงการป้องกัน การระวังหรือเฝ้าเตือนภัย และที่เป็นตัวเรียกความสนใจคือ ข้อความสั้นๆ ที่เป็นเกร็ดเล็กๆ เกี่ยวกับความน่าสนใจจากเหตุการณ์ที่เพียงอ่านผ่านตาก็จำได้ทันที ซึ่งถือเป็น ลูกเล่นสำหรับการจดจำต่อไป

หนังสือทั้ง 6 เล่มในชุดนี้ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกว่า เป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงที่สุดของมวลมนุษยชาติ ซึ่งจะเกิดอยู่ในแต่ละพื้นที่ ที่แตกต่างกัน อ่านแล้วนอกจากจะได้ความรู้ จากมหันตภัยของโลกทั้ง 6 อย่างแล้ว ยังมีความตื่นเต้นต่อการได้รับรู้ถึง ภัยของมนุษย์บนโลกใบนี้ ที่ต้องผจญอยู่กับมันตลอดชีวิต(เหมือนได้ดูภาพยนตร์) โดยไม่สามารถจะยับยั้งมันได้เลย นอกจากทำได้แค่เพียงเฝ้าระวัง และหาทางปกป้องตัวเองเท่านั้น

หนังสือในลักษณะนี้ นับเป็นหนังสือที่คู่ควรแก่การสนับสนุนให้อ่านกันตั้งแต่เด็กๆ เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ในเรื่องของ ภาษาไทย ยังเป็นการปลูกฝังความรู้ทางวิชาการให้อยู่ในตัวของเยาวชนที่จะต้องเผชิญโลกต่อไปอีกด้วย

รวมคำศัพท์ภาษาจีน 1,200 คำ

จากการวัดระดับของรัฐบาลจีน

“เก่งศัพท์กับประโยค HSK (ระดับ 1-4)” เป็นหนังสือที่นำเสนอคำศัพท์จากการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลจีน เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีนของผู้ศึกษาภาษาจีนทั่วโลก ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ระดับ โดยรวมเอาคำศัพท์ระดับที่ 1-4 จำนวน 1,200 คำ ไว้ด้วยกันประกอบด้วยคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่ายๆ คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน  การท่องเที่ยวในประเทศจีน ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เป็นพื้นฐานของผู้ที่สนใจภาษาจีน ที่หากเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วก็จะสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ประกอบด้วย 1.คำศัพท์ 2.พินอิน 3.ประเภทของคำ 4.คำแปล 5.ประโยคตัวอย่าง 6.คำแปลประโยคตัวอย่าง

สุข-ทุกข์ของความรักเกิดจากตัวเอง

เผยพฤติกรรมรักจากการหลอมละลาย

“ดอกไม้โบราณ” ผู้ประพันธ์นิยายรักโรแมนติกเรื่อง “สวยเลิศเชิดหงอ” เปิดใจในการเขียนเรื่องนี้ว่าตนใช้เวลาในการเขียนนิยายเรื่องนี้มานานพอสมควร เพื่อให้ได้กลิ่นอายความรักที่ฝังลึกตั้งแต่วัยเยาว์ ได้เห็นความงี่เง่าของคนที่มีความรัก และได้รับรู้ถึงคำว่า ความรักบังตา โดยเรื่องราวในแต่ละมิติจะถูกนำมาหลอมละลายรวมกันในพฤติกรรมของ ตัวเอกของเรื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถสรุปได้ด้วยตัวเองว่า ความรักจะสุขสมหวังหรือผิดหวังเศร้าโศก ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวของตัวเอง ทุกคนจะรับรู้ได้ว่ารสชาติของความรักย่อมหอมหวานเสมอ แต่หากเรารักไม่เป็นก็อาจจะจมลึกอยู่กับความหวาดกลัวไปตลอดชีวิตก็ได้ จำหน่ายเล่มละ 230 บาท

เปิดใจนักเขียน‘Pangea’ก่อนปิดเรื่อง

ยอมรับต้องมีการแก้ไขหลายครั้งกว่าจะลงเอย

“Great Polar Bear” ผู้เขียนนวนิยาย เรื่อง “Pangea online โลกใหม่” เปิดใจก่อนที่เรื่องจะจบสมบูรณ์ในเล่มที่ 10 ว่า มีผู้อ่านหลายคนชอบถามอยู่บ่อยๆ ว่า ตอนจบของเรื่องจะเป็นอย่างไร ซึ่งตนได้บอกไปว่าขอให้อ่านในเล่มที่ 10 เล่มสุดท้ายที่จะเป็นตอนอวสาน ทุกอย่างจะลงเอยอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด แต่ตนขอยอมรับว่า การเขียนนิยายเรื่องนี้ ยากเอาการ ต้องมีการแก้ไขหลายครั้งกว่าจะถูกนำออกมาพิมพ์จำหน่าย โดยตนคิดว่า เมื่อผู้อ่านได้พบกับการจบของเรื่องคงยอมรับต่อเหตุผล และการคลี่คลายปัญหาเช่นเดียวกับตนเหมือนกัน จำหน่ายเล่มละ 210 บาท

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของเมืองไทย

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คนไทยควรได้รับรู้

“สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปไหว้” เขียนโดย “สุวรรณี พงษ์ภู่” จำหน่ายเล่มละ 119 บาท เป็นงานเขียนที่พาไปให้รู้จักกับสถานที่ ที่คนไทยนับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อันควรไปกราบไหว้เพื่อขอพร หรือ เสริมดวงชะตาให้เกิดความสมหวังในชีวิต ตามความเชื่อของแต่ละคน โดยผู้เขียนจะแนะนำให้ทราบถึงที่ตั้งของแต่ละแห่ง ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศไทย ทั้งสี่ภาค ซึ่งผู้เขียนจะบอกกล่าวให้ได้รู้ถึง ความสำคัญของแต่ละแห่งว่ามีคุณสมบัติเด่นดังอย่างไร และแนะนำให้รู้จักถึงวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรในการเข้าไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละแห่ง

Tech for life : 25 ตุลาคม 2558

Published พฤศจิกายน 4, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/185403

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.

ปิดตำนาน

ในที่สุด ออโต้เดสก์ ผู้พัฒนาแอพฯ โซเชียล เคม (Socialcam) ก็ประกาศปิดตำนาน ในวันที่ 29 ต.ค.2558 ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศวิเคราะห์กันว่า สาเหตุหลักของการปิดตัวครั้งนี้ มาจากบริการโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ไม่ว่า Facebook, Twitter ที่สามารถแชร์วีดีโอได้เหมือนกัน จึงทำให้ความนิยมลดลงเรียกว่าเป็นการปิดฉากวลีสุดฮิต “สวัสดีชาวโซเชียลแคมมมม” ไปด้วย

แอพใหม่

มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน จับมือกับ บัซซี่บีส์ (Buzzebees) เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Enfa A+ Genius Baby (หรือ Enfa A+)แอพฯ นี้ออกแบบพัฒนาให้คุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงมีลูกวัย 3 ขวบ ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่จะช่วยคุณแม่มือใหม่ในการเลี้ยงดูอัจฉริยะตัวน้อย พร้อม Live Chat ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรงผ่านแอพพลิเคชั่น…สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store และ App Store

สตาร์ วอร์ส

“ลูคัสฟิล์ม-ดิสนีย์” เปิดตัวแอพพลิเคชั่น สตาร์ วอร์ส อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งแฟนๆ สามารถเข้าไปอยู่ในห้วงจักรวาลผ่านอุปกรณ์มือถือทั้งในระบบปฏิบัติการ for iOS และ Android

 

ในแอพฯ ยังมีข้อมูลข่าวสารและโพสต์จากหลากหลายช่องดิจิตอลของสตาร์ วอร์ส ส่วนเทคโนโลยีออกเมนเต็ด เรียลิตี้ ช่วยให้จักรวาล สตาร์ วอร์ส มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Health News : เกมวงกตบ่งชี้ความเสี่ยงอัลไซเมอร์

Published พฤศจิกายน 4, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/185402

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.

นักวิจัยเยอรมันตีพิมพ์ผลการศึกษาในวารสาร Science ระบุว่า เกมวงกตแบบเสมือนจริงที่จำลองขึ้นโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ สามารถช่วยทำนายความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่มาจากพันธุกรรมได้ ก่อนที่อาการของโรคจะแสดงออกหลายสิบปี โดยทีมนักวิจัยให้อาสาสมัครอายุระหว่าง 18-30 ปี เล่นเกมวงกตเสมือนจริง เพื่อทดสอบความสามารถในการเล่นเกมและการทำงานของเซลล์บางส่วนในสมอง พบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์สูง มีวิธีหาทางเดินตามเส้นทางที่วกวน แตกต่างไปจากกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรม รวมทั้งเซลล์สมองส่วนที่ควบคุมทักษะการนำทางในพื้นที่ต่างๆ ก็ทำงานลดลงด้วย ซึ่งผลการศึกษานี้จะเอื้อให้วงการแพทย์และผู้ที่ต้องทำงานกับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม เข้าใจว่า เหตุใดผู้ป่วยจึงหลงทางเป็นประจำ

Science Update : เนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์แข่งรถพลังงานแสงอาทิตย์ปีนี้

Published พฤศจิกายน 4, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/185400

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.

ทีม Nuon จากมหาวิทยาลัยเดลฟต์ของเนเธอร์แลนด์ ชนะการแข่งขันรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก รายการเวิลด์ โซลาร์ ชาลแลนจ์ ‪ ซึ่งจัดขึ้นในออสเตรเลีย โดยในการแข่งรถพลังแสงอาทิตย์ทางไกลปีนี้ ผู้แข่งจะต้องขับจากจุดเริ่มต้นที่เมืองดาร์วินทางตอนเหนือ ไปยังเมืองแอดิเลดทางตอนใต้ เป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 2,900 กิโลเมตรภายใน 4 วัน โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากเกือบ 50 ประเทศ ส่วนทีมมหาวิทยาลัยทเวนเต จากเนเธอร์แลนด์ เข้าเส้นชัยเป็นอันดับสอง ตามด้วยทีมมหาวิทยาลัยโทไกจากญี่ปุ่นเป็นอันดับสาม การแข่งขันนี้เริ่มแข่งอย่างเป็นทางการกันมาตั้งแต่ปี 2530 เป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้มีการวิจัยและออกแบบรถยนต์พลังงานทางเลือกสำหรับโลกอนาคตให้มากขึ้น สำหรับทีมไทยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนั้น นับเป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยรถที่ใช้แข่งเป็นรถที่นั่งเดียวซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรง

‘โออิชิ’ ชวน เซเลบริตี้แม่-ลูก เปิดโลกนิทานคุณธรรม ผลงานจาก 4 นักเขียนชื่อดังของไทย

Published พฤศจิกายน 4, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/185386

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.
มารุต บูรณะเศรษฐกุล บอสใหญ่แห่งโออิชิ กรุ๊ป พร้อมด้วย ปิยวรรณ ลีละสมภพ, ชาลอต โทณวณิก,พิยดา จุฑารัตนกุล และ 4 นักเขียนนิทานคุณธรรม วิศุทธิ์ พรนิมิตร, นภพรรณ ทรงศิวิไล, ภัทรีดา ประสานทอง, วีระชัย ดวงพลา

“เด็ก” คือ เมล็ดพันธุ์สำคัญแห่งอนาคต หากต้องการให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ครอบครัว โรงเรียน และสังคมต่างมีส่วนสำคัญที่สามารถช่วยกันปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ให้กับเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ บอสใหญ่แห่งโออิชิ กรุ๊ป “มารุต บูรณะเศรษฐกุล” เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงริเริ่มโครงการ “นิทานคุณธรรมความซื่อสัตย์ By OISHI” เป็นหนังสือนิทาน 3 เรื่อง 3 ช่วงวัย สร้างสรรค์จาก 4 นักเขียน นักวาดภาพการ์ตูนชื่อดังของไทย ภายใต้แนวคิด “ความซื่อสัตย์” เพื่อเป็นหนังสือแห่งการเรียนรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่ดี โดยเฉพาะคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและเยาวชน จะแจกให้กับห้องสมุด โรงเรียน สถาบันและมูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ และได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมอีเวนท์ สเปรด ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่

บรรยากาศภายในงานถูกเนรมิตอยู่ในโลกของนิทานแห่งความซื่อสัตย์ เพื่อต้อนรับเหล่าคุณแม่เซเลบริตี้นำโดย วิภาวี คอมันตร์ จูงมือลูกแฝดชาย-หญิง น้องธิ-น้องดา มาพูดคุยการปลูกฝังให้เด็กมีวินัยและคุณธรรมผ่านการเล่านิทานให้ลูกฟัง ด้าน ชัชชฎา ก้องธรนินทร์ ควง น้องริว ลูกชายสุดหล่อมาร่วมค้นหาคุณธรรมในโลกนิทาน ด้านแม่ยังสาว วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ และ ปณิธี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ไม่พลาดมาร่วมงาน พร้อมชมการแสดงน่ารักๆ จากเหล่านักเล่านิทานรุ่นเยาว์ และปิดท้ายงานด้วยการมอบนิทานคุณธรรมชุดความซื่อสัตย์ให้กับ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ,พันตำรวจเอกนพคุณ บำรุงพงษ์ ผู้แทนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และ ดร.มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร ผู้แทนสำนักการศึกษา กทม. ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ


ดร.อรรถพล ตรึกตรอง, พันตำรวจเอกนพคุณ บำรุงพงษ์,ดร.มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร ร่วมรับมอบหนังสือเพื่อคุณธรรม

“นิทานคุณธรรม ความซื่อสัตย์ By OISHI” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 เล่ม 3 ช่วงวัย สร้างสรรค์โดยนักเขียนนักวาดภาพประกอบชื่อดังของไทย 4 คน ได้แก่ ดาว-นภพรรณ ทรงศิวิไล เจ้าของนามปากกา รักษิตา และ แป้ง-ภัทรีดา ประสานทอง กับผลงานเรื่อง “ดอกไม้ของไอจัง” สำหรับเด็กวัยก่อน 6 ปี ส่วนเล่มที่ 2 เรื่อง “ปกติ” สำหรับเด็กวัย 7-12 ปี เขียนและวาดภาพประกอบโดย เดอะดวง หรือ วีระชัย ดวงพลา นักเขียนการ์ตูนชื่อดังเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศ (Silver Award) จากเวทีประกวดรางวัลการ์ตูนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ที่ประเทศญี่ปุ่น และเล่มสุดท้าย เรื่อง “สาม” สำหรับเด็กวัย 13-15 ปี เขียนเรื่องและวาดภาพประกอบโดย ตั้ม-วิศุทธิ์ พรนิมิตร นักวาดการ์ตูนชาวไทยคนแรกที่มีผลงานตีพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่สนใจเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนิทานคุณธรรมความซื่อสัตย์ชุดนี้เพื่อแจกจ่ายเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โทร.02-7858738


ชัชชฎา ก้องธรนินทร์ ควง น้องริว ลูกชายสุดหล่อ


โชว์การแสดงเปิดงาน


วิภาวี คอมันตร์ และลูกฝาแฝด  ชาย-หญิง น้องดา-น้องธิ


วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์


ปณิธี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


เกรซ มหาดำรงค์กุล

‘ดิษยา’เปิดประวัติศาสตร์ก้าวใหม่ ฉลอง ‘10 ปี’ สุดอลัง

Published พฤศจิกายน 4, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/185385

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.

ดิษยา-ดนัย สรไกรกิติกูล

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน นับเป็นครั้งแรกที่ใครหลายคนได้รู้จักกับสาวน้อยช่างฝัน นามว่า “DISAYA” (ดิษยา) จากวันนั้นสู่วันนี้ที่แบรนด์ “ดิษยา” ได้โลดแล่นอยู่ในหัวใจใครหลายคนและอยู่ในวงการแฟชั่นระดับประเทศและสากลได้อย่างสง่าสมภาคภูมิ ล่าสุดเพื่อตอกย้ำความสำเร็จบนเส้นทางเดินในวงการแฟชั่น บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำกัด จึงได้จัดงานฉลองครบรอบ “#DISAYA10TH” (10 ปี ดิษยา) จัดแฟชั่นโชว์สุดอลัง! อวดโฉมคอลเลคชั่นล่าสุด Autumn/Winter 2015 ในชุด “TWISTED HAUTEUR” โดยได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบฯ คนดังมาร่วมอัพเดทเทรนด์กันอย่างคับคั่ง ณ ควอเทียร์ ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา

ออม–ดิษยา สรไกรกิติกูล ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และเจ้าของแบรนด์ดิษยา ฉายภาพย้อนกลับไปให้ฟังเกี่ยวกับหญิงสาวผู้เติบโตขึ้นในโลกแห่งแฟชั่นว่า “จากจุดเริ่มต้นต้องย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ที่ดิษยาได้ทำความรู้จักกับทุกๆ คน ในแบบสาวน้อยช่างฝันที่เต็มไปด้วยจินตนาการมหัศจรรย์ ซึ่งทุกอย่างของความเป็นดิษยาได้สะท้อนตัวตนความเป็นผู้หญิงในแบบดิษยา ผ่านทางทุกคอลเลคชั่นที่เราตั้งใจทำมาตลอด 10 ปีเต็ม ที่ได้โลดแล่นอยู่ในวงการแฟชั่น และอยู่ในใจหลายๆ คน เรียกว่าเราโตมาพร้อมกันกับพวกเขาและเมื่อดิษยาเดินทางมาถึง 10 ปีเต็ม เราจึงมองว่าถึงเวลาที่หญิงสาวผู้นั้นจะได้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีพัฒนาการ มุมมองที่ชัดเจนขึ้นไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปทำให้สาวดิษยาคนใหม่นี้ตกผลึกทางรสนิยมโดยมีความสุขุมรวมทั้งเป็นตัวของตัวเองในรูปแบบที่เด่นชัดขึ้น คือจากสาวน้อยที่วิ่งตามกระแสแฟชั่นที่ไหลเชี่ยว กลายเป็นหญิงสาวที่มั่นคงทางไอเดียที่สดใหม่โดยไม่ทิ้งรากเหง้าอันมีค่าของตนเองทิ้งไป และได้มีการรีแบรนด์ใหม่ในทุกๆ ส่วน รวมถึงแบรนด์ดิ้งของดิษยาที่มีการใช้โลโก้และตัวอักษรใหม่ โดยการรีแบรนด์ในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ DINSOR (ดินสอ) เป็นผู้ออกแบบให้คือ ดิษยา (ดิด-สะ-ยา) ที่มีความหมายถึงความโชคดีโดยสัญลักษณ์แทนความโชคดีนั้นเปรียบได้อย่างสากลเป็นใบโคลเวอร์ (clover) 4 กลีบซึ่งแต่ละกลีบจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ความหวัง,ความศรัทธา ความรักและความโชคดี เราจึงใช้ใบโคลเวอร์แนะนำตัว D, S และ Y ซึ่งเป็นตัวย่อของ DISAYA ในการออกแบบใหม่ไว้ในรูปทรงของลอกเก็ตที่เป็นเครื่องรางของความทรงจำหน้าลอกเก็ตเป็นลวดลายใบโคลเวอร์ 4 กลีบ ขดวนกับตัวอักษร D, S, Y และแทรกวางโลโก้เก่าที่เป็นลายมือเขียนไว้แทนตัวอักษรที่โดยปกติมักนิยมเป็นการสลักชื่อลงบนหน้าลอกเก็ต”


สุธาวดี ศิริธนชัย, อัจฉรา อัมพุช และ มาลินี ทรัพย์บริบูรณ์

นอกจากนั้นภายในงานยังเนรมิตควอเทียร์ ฮอลล์ ให้กลายเป็นรันเวย์สุดชิค ต้อนรับแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นพิเศษในคอลเลคชั่น“TWISTED HAUTEUR” (ทวิสต์ ฮอเธอร์)เน้นบอกเล่าเรื่องราวแรงบันดาลใจไม่รู้จบจากศิลปะสุดตระการตาจากยุคปฏิวัติศิลปวิทยาการฝรั่งเศส กลั่นออกมาเป็นเสื้อเดรสที่ถูกปรับให้โดดเด่นด้วยเส้นสายถูกปรับให้เพรียวยาวขึ้นคัตติ้งและโครงเสื้อที่สร้างสรรค์โวลุ่มแปลกใหม่ช่วงสะโพกไปจนถึงจังหวะการวางรายละเอียดที่ถูกปรับให้คมขึ้นเพื่อตัดทอนความฟุ่มเฟือยแต่เน้นที่เนื้อหาและคุณภาพของงานประดับตกแต่งรวมทั้งใช้การปะทะกันของความแตกต่างที่เป็นอีกหนึ่งไอเดียใหม่ที่ดิษยาตั้งใจนำเสนอ อาทิ งานปักเลื่อมลายเถาไม้แน่นจนระยิบระยับที่ถูกวางคู่กับผ้าเทคโนกูตูร์เนื้อหนาบนโครงเสื้อลื่นไหลแบบสตรีมไลน์ที่ลงตัวได้อย่างพอเหมาะพอเจาะ คอลเลคชั่นใหม่นี้มีการเพิ่มโทนสีที่ใช้ในการออกแบบเพื่อให้เข้ากับแบรนด์ดิ้งใหม่มากยิ่งขึ้น โดยใช้ 5 สีหลัก ได้แก่ สีชมพู Blush Rosette (บลัช โรเซต), สีเทา Silver Moon (ซิลเวอร์มูน),สีฟ้า Liquid Sky (ลิควิด สกาย),สีเขียว Mallard Green (มัลลาร์ด กรีน) และสีทองอมชมพู Cosmic Copper (คอสมิค คอปเปอร์)


พิมพิศา จิราธิวัฒน์, จิตภัสร์ กฤดากร และ ปาวา นาคาศัย


พลอยพยัพ ศรีกาญจนา


กำลังใจสำคัญ พิชิต-วิไลวรรณ-ปวินท์ ประกอบสันติสุข


พิทยา เตียสุวรรณ์, ปราณี-สันติ-ปณต คุณประเสริฐ ร่วมยินดี

 

%d bloggers like this: