Category Archives: เทคโนโลยีชาวบ้าน

สศก. ชี้ปริมาณผลไม้มีน้อยลง แต่เกษตรกรได้ราคาดี

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05129150658&srcday=2015-06-15&search=no

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 27 ฉบับที่ 601

เรื่องเล่าจากสองข้างทาง

ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ

สศก. ชี้ปริมาณผลไม้มีน้อยลง แต่เกษตรกรได้ราคาดี

“สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตของผลไม้ทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ ในปี 2558 พบว่า มีปริมาณที่ลดลง สืบเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่มีความแปรปรวน ประกอบกับช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมมีพายุฤดูร้อน ทำให้ผลผลิตไม้ผลในภาคตะวันออกและภาคใต้หลายชนิดเสียหายเป็นจำนวนมาก”

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตผลไม้ตามฤดูกาลทั้ง 6 ชนิด ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลดีต่อการจำหน่ายของเกษตรกร โดยจากผลการพยากรณ์ผลผลิตไม้ผลเมื่อไตรมาสแรกของปี 2558 ที่คาดการณ์ว่า ทุเรียน จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 639,960 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 2% นั้น ปรากฏว่า เจอพายุฤดูร้อนทำให้ผลผลิตทุเรียนลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เดิมประมาณ 40,000 ตัน

ขณะที่ลำไย ปีนี้ผลผลิตลดลงเหลือ 878,322 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 120,000 ตันหรือคิดเป็นผลผลิตที่ลดลง 12%

มังคุด ผลผลิตปีนี้อยู่ที่ 269,402 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 30,000 ตัน ลดลง 10%

ส่วน เงาะ คาดว่าจะมีผลผลิตอยู่ที่ 317,223 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 5,000 ตัน ลดลงประมาณ 1%

ลองกอง ผลผลิตปีนี้ 164,141 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 14,000 ตัน หรือลดลง 8%

ลิ้นจี่ มีผลผลิตที่ 59,693 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 10,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 14%

จากปริมาณที่ลดลง ทำให้ราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น โดยจากข้อมูลการสำรวจพบว่า เกษตรกรชาวสวนสามารถจำหน่ายผลไม้ได้ในราคาที่สูงกว่าปีก่อน และคาดว่าจะสูงขึ้นประมาณ 10-15% โดย สศก.ได้ออกสำรวจการซื้อขายผลไม้ ณ จุดรับซื้อในจังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออก พบว่า ราคาเฉลี่ย ทุเรียนหมอนทอง ราคาคละกิโลกรัมละ 38 บาท ลำไย ราคาเกรด AA อยู่ที่กิโลกรัมละ 29 บาท มังคุด กิโลกรัมละ 70 บาท เงาะโรงเรียน ราคากิโลกรัมละ 34 บาท ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย กิโลกรัมละ 20 บาท และ ลองกอง เบอร์ 1 อยู่ที่กิโลกรัมละ 55 บาท”

ขณะเดียวกันในส่วนของตลาดผลไม้ต่างประเทศ พบว่า มีปริมาณความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปีนี้มีความต้องการผลผลิตลำไยมากขึ้น โดยตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา ทางรัฐบาลอินโดนีเซียได้มีการอนุญาตให้นำเข้าลำไยจากประเทศไทยได้โดยไม่จำกัดจำนวน เพียงแต่มีข้อแม้ว่า ต้องมาจากแปลงของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP เท่านั้น จากการเปิดตลาดของอินโดนีเซียดังกล่าวได้ในปีนี้ผลผลิตลำไยที่ออกมาไม่เพียงพอกับความต้องการ

ดังนั้น จากกรณีของประเทศอินโดนีเซีย จึงควรเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องใส่ใจในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การส่งออกได้ อันหมายถึงการมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

จากสถานการณ์ราคาผลไม้ที่ดีขึ้น นับว่าเป็นส่วนที่สร้างผลดีแก่เกษตรกร เพราะถึงแม้จะได้ผลผลิตน้อยลง แต่ราคาขายดี จึงทำให้มีกำไรที่สามารถอยู่ได้ หรือจะเรียกว่าเป็นปีทองของชาวสวนผลไม้ก็ว่าได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีผลไม้จากภาคใต้ออกมาพร้อมๆ กับทางภาคตะวันออกนั้น จากการคาดการณ์พบว่า ไม่มีการออกมาชนกัน ทำให้ราคาจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรลดต่ำลงอย่างแน่นอน ซึ่งจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ทั้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ออกมาตรงกันว่า ปีนี้ ผลไม้ภาคใต้จะออกล่าช้าจากภาคตะวันออกจากปกติไปอีก 15 วัน ดังนั้น รอบการออกผลไม้ของภาคใต้จะยืดออกไปอีกประมาณ 30-45 วัน”

“จากตรงนี้ทำให้เชื่อมั่นว่า ปีนี้จะไม่ต้องใช้เงินไปในการแทรกแซงราคาผลไม้เหมือนปีที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ยังคงดำเนินการต่อไปคือ การช่วยสนับสนุนเกษตรกรในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการผลผลิตให้สามารถกระจายถึงผู้บริโภคได้กว้างมากขึ้นกว่าเดิม อันจะเป็นการขยายตลาดผลไม้ของเกษตรกร”

สำหรับในส่วนของตลาดส่งออกนั้น หากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในช่วงปลายปี 2558 ก็จะเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยทำให้สามารถเปิดตลาดผลไม้ได้เพิ่มมากขึ้น เช่นในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งน่าจะได้รับผลดีจากการเปิดเสรีในครั้งนี้ เพราะทำให้สามารถส่งออกผลไม้จากพื้นที่ออกไปได้มากขึ้น

ทั้งนี้ สิ่งที่อยากเห็นเกษตรกรร่วมใจกัน คือการจัดการสวนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการผลิต และที่สำคัญคือปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งบริหารจัดการดินน้ำอย่างเหมาะสม และใช้ข้อแนะนำทางวิชาการการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น

มาทำปุ๋ยหมัก อย่างง่ายๆ ไว้ใช้เอง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05020010658&srcday=2015-06-01&search=no

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 27 ฉบับที่ 600

บันทึกไว้เป็นเกียรติ

ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ

มาทำปุ๋ยหมัก อย่างง่ายๆ ไว้ใช้เอง

คุณประโยชน์ของปุ๋ยหมัก อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

หนึ่ง ช่วยปรับปรุงสมบัติต่างๆ ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช กรณีดินนั้นเป็นดินเนื้อละเอียดอัดตัวกันแน่น เช่น ดินเหนียว ปุ๋ยหมักก็จะช่วยทำให้ดินนั้นมีสภาพร่วนซุยมากขึ้น ไม่อัดตัวกันแน่นทึบ ทำให้ดินมีสภาพการระบายน้ำ ระบายอากาศดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำ หรือดูดซับน้ำที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชไว้ได้มากขึ้น คุณสมบัติในข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากของปุ๋ยหมัก เพราะดินที่มีลักษณะร่วนซุย ระบายน้ำ ระบายอากาศได้ดีนั้น จะทำให้รากพืชเจริญเติบโตได้รวดเร็วแข็งแรง แตกแขนงได้มาก มีระบบรากที่สมบูรณ์ จึงดูดซับแร่ธาตุอาหารหรือน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนในกรณีที่ดินเป็นดินเนื้อหยาบ เช่น ดินทราย ดินร่วนปนทราย ซึ่งส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีอินทรียวัตถุอยู่น้อย ไม่อุ้มน้ำ การใส่ปุ๋ยหมักก็จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และทำให้ดินเหล่านั้นอุ้มน้ำ หรือดูดซับความชื้นไว้ให้พืชได้มากขึ้น ในดินเนื้อหยาบจึงควรต้องใส่ปุ๋ยหมักให้มากกว่าปกติ

สอง ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในแง่ของการช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุ๋ยหมักเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้แก่ต้นพืชอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ

โดยทั่วไปแล้ว ปุ๋ยหมักจะมีปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชที่สำคัญดังนี้คือ ธาตุไนโตรเจนทั้งหมด ประมาณ 0.4-2.5 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ประมาณ 0.2-2.5 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียมในรูปที่ละลายน้ำได้ ประมาณ 0.5-1.8 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแร่ธาตุอาหารดังกล่าวจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเศษพืชที่นำมาหมัก และวัสดุอื่นๆ ที่ใส่ลงไปในกองปุ๋ย

ถึงแม้ปุ๋ยหมักจะมีธาตุอาหารหลักดังกล่าวอยู่น้อยกว่าปุ๋ยเคมี แต่ปุ๋ยหมักมีข้อดีกว่าตรงที่นอกจากธาตุอาหารทั้ง 3 ธาตุ ที่กล่าวมาแล้ว ปุ๋ยหมักยังมีธาตุอาหารพืชชนิดอื่นๆ อีก เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน เหล็ก สังกะสี แมงกานีส โบรอน ทองแดง โมลิบดีนัม ฯลฯ ซึ่งปกติแล้วปุ๋ยเคมีจะไม่มีหรือมีเพียงบางธาตุเท่านั้น

แร่ธาตุเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ไม่น้อยกว่าธาตุอาหารหลัก เพียงแต่ต้นพืชต้องการในปริมาณน้อยเท่านั้นเอง

ปุ๋ยหมักยังมีคุณค่าในแง่ของการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์อีกหลายๆ อย่าง เช่น ช่วยทำให้แร่ธาตุอาหารของพืชที่มีอยู่ในดินแปรสภาพมาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูดซับแร่ธาตุอาหารพืชเอาไว้ไม่ให้ถูกน้ำฝนหรือน้ำชลประทานชะล้าง สูญหายไปได้ง่าย เป็นการช่วยถนอมรักษาแร่ธาตุอาหารหรือความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้อีกทางหนึ่ง เป็นต้น

จากคุณสมบัติดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า แม้ปุ๋ยหมักจะมีปริมาณแร่ธาตุอาหารในปุ๋ยไม่เข้มข้นเหมือนปุ๋ยเคมี แต่ก็มีลักษณะอื่นๆ ที่ช่วยรักษาและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็นอย่างดี

การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักอย่างง่าย ดังนี้

หนึ่ง นำกิ่งไม้ ใบไม้หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกถั่ว แกลบดิบ ซังข้าวโพด ฯลฯ ใส่ในถังตาข่าย สูงประมาณ 15 เซนติเมตร

สอง นำขี้วัวมาเททับใบไม้ สูงประมาณ 5 เซนติเมตร

สาม รดน้ำให้ชุ่ม (น้ำ ประมาณ 5 ลิตร)

สี่ ทำซ้ำ ข้อ 1-3 อีก 3 ครั้ง จะได้กองปุ๋ยหมัก สูงประมาณ 80 เซนติเมตร

ห้า นำใบไม้ที่ย่อยแล้วมาเททับขี้วัว สูงประมาณ 5 เซนติเมตร

หก รดน้ำให้ชุ่ม (น้ำ ประมาณ 5 ลิตร)

เจ็ด นำพลาสติกใสมาพันรอบถังตาข่าย โดยพันให้สูงจากขอบล่างของถังตาข่าย ประมาณ 10 เซนติเมตร (ถ้าไม่มีพลาสติกก็ไม่ต้องนำมาพันรอบถังก็ได้ แต่ต้องพยายามรดน้ำรอบถังตาข่ายเพื่อเพิ่มความชื้นให้แก่กองปุ๋ย อย่าปล่อยให้แห้ง)

แปด รดน้ำทุกๆ 5-7 วัน ทำโดยใช้ไม้หรือเหล็กแทงเข้าไปในกองปุ๋ยให้เป็นรู เพื่อที่จะกรอกน้ำลงไป เนื่องจากเมื่อปุ๋ยยุบตัวลงจะมีความแน่นมากขึ้น การรดน้ำจะทำให้น้ำซึมลงไปเฉพาะด้านบนของกองปุ๋ย ส่วนด้านล่างกองปุ๋ยจะไม่ได้รับน้ำ การใช้ไม้หรือเหล็กแทงเข้าไปในกองปุ๋ยนอกจากจะเป็นการเติมน้ำแล้วยังเป็นการช่วยเติมอากาศเข้าไปในกองปุ๋ยอีกด้วย

เก้า ใบไม้จะกลายเป็นปุ๋ยหมัก ในช่วงเวลาประมาณ 45-60 วัน (สังเกตกองปุ๋ยหมักจะยุบตัวลง ประมาณ 30-40 เซนติเมตร และปุ๋ยหมักจะมีสีดำ ถ้าขุดลงไปจะไม่พบใบไม้ แต่ใบไม้จะกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้ว)

สิบ ปุ๋ยหมักสามารถนำไปใช้ได้เลย

สิบเอ็ด ถ้าต้องการนำไปบรรจุถุง ต้องล้มกองปุ๋ยหมักแล้วตากแดด ประมาณ 2-3 วัน ก็จะได้ปุ๋ยที่แห้งสามารถบรรจุถุงได้ แต่ถ้าปุ๋ยหมักยังมีขนาดใหญ่อยู่ก็นำไปบดย่อยก่อนบรรจุลงถุงก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

สิบสอง การทำปุ๋ยหมักครั้งต่อไป ไม่จำเป็นต้องซื้อขี้วัวอีกก็ได้ เราสามารถใช้ปุ๋ยหมักที่เราทำไว้แทนขี้วัวได้เลย

ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่เหลือใช้ในครัวเรือนในวงบ่อซีเมนต์

นำบ่อปูนซีเมนต์ มาวางบนอิฐหรือลูกปูน ให้ขอบล่างของบ่อปูนซีเมนต์อยู่สูงจากพื้นดิน 15 เซนติเมตร นำใบไม้หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใส่ในบ่อปูนซีเมนต์ให้สูง 40 เซนติเมตร จากนั้นนำเศษอาหารมาเทใส่โดยความสูงของเศษอาหารไม่ควรเกิน 30 เซนติเมตร แล้วนำใบไม้มาเททับอีกครั้ง โดยให้มีความสูง 15-20 เซนติเมตร

ในระหว่างช่วงเวลาการหมัก กองปุ๋ยจะยุบตัวลง ให้นำเศษอาหารมาเติมลงไปแล้วนำกิ่งไม้ ใบไม้มาเททับ เพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวันมาตอม

ขั้นตอนต่อมาคือ การรดน้ำด้วยน้ำหมักชีวภาพหรือใช้สารเร่ง พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน ผสมน้ำรดเพื่อเร่งการย่อยสลาย จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 30 วัน ก็จะได้ปุ๋ยหมัก ใช้พลั่วตักปุ๋ยหมักซึ่งกองอยู่ด้านล่างของบ่อปูนซีเมนต์ไปใช้งานได้เลย โดยด้านบนสามารถนำเศษอาหารมาเติมได้ตลอด

เครื่องทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน นวัตกรรมใหม่จากไต้หวัน

ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของไต้หวันที่ผลิตเครื่องทำปุ๋ยหมักในครัวเรือนเพื่อลดปัญหาขยะภายในบ้านและสร้างให้เกิดประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้เหล่านี้

โดยตัวเครื่องถูกออกแบบวิธีมาให้ง่ายต่อการใช้งาน รองรับขยะหรือเศษอาหาร เศษผลไม้ในครัวเรือนได้วันละ 2 กิโลกรัม

ตัวเครื่องจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมแล้ว ในตัวเครื่องยังมีใบพัดเหล็กที่คอยหมุนให้เศษอาหารคลุกเคล้ากันอยู่ตลอดเวลาหรือทุกครั้งที่เราเปิด-ปิดฝา

โดยจากข้อมูลพบว่า เครื่องทำปุ๋ยหมักในครัวเรือนดังกล่าวประหยัดไฟมาก ในไต้หวันขณะนี้เครื่องดังกล่าวถูกไปใช้ในบ้านเรือน เรื่องเรียน หน่วยงานต่างๆ ที่เห็นถึงความสำคัญของปุ๋ยหมัก ลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อน

ขั้นตอนในการทำปุ๋ยหมักจากเครื่องทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน ประกอบด้วย ถุงหัวเชื้อจุลินทรีย์ ถุงเศษไม้ย่อยละเอียดและถุงเศษไม้ย่อยหยาบ (วัสดุตั้งต้นจะมาพร้อมกับตัวเครื่อง)

นำเศษอาหาร เศษผลไม้ที่เหลือทิ้งในครัวเรือน น้ำหนักประมาณ 2 กิโลกรัม แกะถุงเศษไม้ย่อยหยาบและละเอียดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันทั้งหมด แกะซองหัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้เพียง 1 ใน 6 ของปริมาณที่บรรจุในซอง จากนั้นนำน้ำสะอาดประมาณ 2 ลิตร มาละลายเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อกระตุ้นการมีชีวิต นำหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปคลุกเคล้าเศษไม้ที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ เคล้าให้เข้ากัน

แล้วนำเศษไม้ที่มีเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดใส่ในถังของตัวเครื่องเพื่อจะบ่มเลี้ยงจุลินทรีย์ให้เพิ่มจำนวนเสียก่อน ประมาณ 2 วัน ก่อนที่จะใส่เศษอาหารลงไปในตัวเครื่อง

เมื่อปล่อยให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตในวัสดุ คือเศษไม้ไว้แล้ว 2 วัน ก็จะพร้อมให้เศษอาหารที่เหลือใช้ในครัวเรือน ได้ครั้งละประมาณ 2 กิโลกรัม หลังใส่เศษอาหารให้ปิดฝา ตัวเครื่องจะปรับอุณหภูมิให้ร้อนขึ้น ประมาณ 60 องศา พร้อมใบพัดเหล็กในตัวเครื่องจะหมุนให้เศษวัสดุที่มีจุลินทรีย์และเศษอาหารคลุกเคล้ากัน ทำให้เกิดกระบวนการหมักย่อย ซึ่งทุกๆ วัน โดยก่อนเติมเข้าไปใหม่

หากสังเกตว่าเศษอาหารชุดก่อนหน้านี้ดูย่อยสลายแล้วให้นำไปใช้หรือเอาออกจากตัวเครื่อง 2 ใน 3 ส่วน โดยให้เหลือไว้ในตัวเครื่องสัก 1 ส่วน เพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์ยังคงเหลือย่อยเศษอาหารต่อไปเรื่อยๆ อีกราว 5-10 วัน เศษอาหารก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักพร้อมนำไปใช้ใส่ต้นไม้หรือนำไปใช้ประโยชน์

สนใจเครื่องทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน ติดต่อได้ที่ ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร โทร. (081) 901-3760

มะค่าโมง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05028010658&srcday=2015-06-01&search=no

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 27 ฉบับที่ 600

ไม้ดอกไม้ประดับ

ผศ. วรรณา กัลยาณะวงศ์ ณ อยุธยา

มะค่าโมง

มะค่าโมง เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลแก่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีคำขวัญประจำจังหวัด คือ มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข แต่ละท่อนของคำขวัญมีความหมายดังนี้

มรดกล้ำเลิศ สุโขทัย นับเป็นอาณาจักรแรกของชาวสยาม มีอายุยาวนานเกือบ 200 ปี ศูนย์กลางพุทธศาสนาและศิลปวิทยาการ ช่วงเวลาดังกล่าวอาณาจักรสุโขทัยสั่งสมความยิ่งใหญ่ทางศิลปวัฒนธรรม เช่น การประดิษฐ์อักษรไทยครั้งแรก การสร้างพระพุทธรูปที่งดงามไม่มียุคสมัยใดเทียบได้ รวมถึงสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ อย่างเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ด้วยความสำคัญดังกล่าว ปี 2534 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจึงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

กำเนิดลายสือไทย ในอดีตคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้ตัวอักษรขอมและมอญโบราณ กระทั่งในปี 1826 พ่อขุนรามคำแหงทรงคิดประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นใช้ โดยดัดแปลงจากอักษรขอมโบราณ

เล่นไฟลอยกระทง ประเพณีเล่นไฟลอยกระทงของสุโขทัย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ จากหลักฐานในศิลาจารึก ได้ความว่าในสมัยพระยาเลอไทยนั้น ชาวอาณาจักรสุโขทัยนิยมเผาเทียนเล่นไฟในช่วงหลังออกพรรษา และมีประเพณีลอยพระประทีปด้วย โดยจัดขึ้นในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีการจุดไฟส่องสว่าง จุดพลุ ตลอดจนการแสดง แสง สี เสียง จำลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

มั่นคงพระพุทธศาสนา สุโขทัยเป็นแหล่งกำเนิดงานพุทธศิลป์สกุลช่างสุโขทัยอันงดงาม พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทั้งทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาด้วย ผู้คนในอาณาจักรสุโขทัยมีความเป็นอยู่ดี ดำรงตนอยู่ในแนวทางแห่งพุทธศาสนา ดังปรากฏวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในเมืองเชลียง และในเมืองเก่าสุโขทัยก็มีวัดมหาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา

งามตาผ้าตีนจก ผ้าตีนจกเป็นผ้าทอของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย มีลวดลายวิจิตรงดงาม ผ้าซิ่นตีนจกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็นผ้าซิ่นที่ชาวไทยพวนเรียกว่า หัวและตัวผ้า นิยมทอเป็นสีเขียว เหลือง แดง หรือสลับสีกันเป็นลายขวาง ส่วนตีนผ้ามีลวดลายงดงาม เกิดจากการสอดเส้นฝ้ายสีสันต่างๆ ด้วยขนเม่น เรียกว่า การจก เป็นที่มาของชื่อผ้าตีนจก

สังคโลกทองโบราณ สังคโลกสมัยสุโขทัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ เป็นสินค้าส่งออกไปยังอินเดีย เกาะสุมาตรา และญี่ปุ่น ชาวสุโขทัยเรียนรู้การผลิตเครื่องสังคโลกจากชาวจีน ลักษณะเด่นของเครื่องสังคโลกสุโขทัยคือ มีน้ำหนักมาก เนื้อหนา และมักมีสีเขียวไข่กา ทองโบราณ ทองโบราณของสุโขทัยเลียนแบบลวดลายจากเครื่องทองโบราณที่พบตามแหล่งโบราณคดีและลายปูนปั้นตามโบราณสถาน เป็นงานอันวิจิตรบรรจง

สักการแม่ย่าพ่อขุน ชาวสุโขทัยเคารพนับถือพ่อขุนรามคำแหง กษัตริย์ผู้ทรงอัจฉริยภาพแห่งกรุงสุโขทัย และแม่ย่าซึ่งเป็นพระมารดาของพระองค์ ชาวสุโขทัยเชื่อว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงสร้างเทวรูปนี้ขึ้นเพื่ออุทิศแด่นางเสือง พระมารดาของพระองค์ จึงพากันเรียกเทวรูปนี้ว่า แม่ย่า

รุ่งอรุณแห่งความสุข เมื่ออาณาจักรพุกามและขอมที่เป็นใหญ่ในภูมิภาคนี้อ่อนแอลง อาณาจักรสุโขทัยก็รุ่งเรืองขึ้น สมดังชื่อสุโขทัย อันหมายถึงรุ่งอรุณแห่งความสุข อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้นำท้องถิ่นลุกขึ้นมาปลดแอกอาณาจักรของตนจากอำนาจของอาณาจักรขอมในกัมพูชา และถูกหยิบยกให้เป็นอาณาจักรแรกของชาวสยาม…สิ่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวสุโขทัยเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจไม่น้อยเช่นเดียวกัน สิ่งนั้นก็คือ “ต้นมะค่าโมง” ต่อไปนี้คือรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับต้นมะค่าโมง

ชื่ออื่น : มะค่าใหญ่ มะค่าหลวง มะค่าหัวคำ เขง เบง บิง ปิ้น ฟันฤๅษี แต้โหล่น

ชื่อสามัญ : Makha Tree. Ironwood Tree.

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

ชื่อวงศ์ : Leguminosae-Caesalpiniaceae.

ถิ่นกำเนิด : พบตามป่าดิบแล้ง แนวเชื่อมต่อระหว่างป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ตามริมลำธารในป่าเบญจพรรณชื้น

ข้อมูลทั่วไป :

มะค่าโมง เป็นไม้ยืนต้นขนาดค่อนข้างใหญ่ เส้นรอบวงลำต้นที่เคยพบ ประมาณ 13 เมตร เป็นไม้ผลัดใบ ขณะผลิใบใหม่ๆ ให้สีสันสวยงาม แพรวพราวไปด้วยสีสนิมเหล็กที่เมื่อกระทบแสงแดดเช้าหรือเย็นสวยจับใจ เมื่อปลูกในที่สาธารณะจะแผ่กิ่งก้านใหญ่โต กว้างขวาง แข็งแรง และสวยงามมาก ไม่หักหรือฉีกง่าย

มะค่าโมง จัดเป็นไม้เด่น 1 ใน 5 ที่พบในป่าเบญจพรรณ เป็นไม้ที่เดิมมีอยู่เป็นจำนวนมากในป่าเมืองไทย และมีการตัดมาเพื่อใช้ประโยชน์กันมากเช่นกัน เนื่องจากเป็นไม้ที่มีต้นขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงนิยมนำมาทำไม้พื้นซึ่งเป็นแผ่นใหญ่มาก รวมไปถึงการใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น โซฟา โต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ ใช้เพียงแผ่นเดียวโดยไม่มีการต่อไม้ แต่ในปัจจุบัน การใช้ในลักษณะนี้เริ่มลดน้อยลง เพราะการที่จะปลูกให้มีขนาดใหญ่พอนั้น จะต้องใช้เวลาในการปลูกนานมาก อย่างไรก็ตาม ไม้มะค่าโมงนั้นนับได้ว่าเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมในการใช้งาน รองลงมาจากไม้สัก และไม้แดง เพราะมีความสวยงามของเนื้อไม้ที่เป็นสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาล เมื่อชักเงาจะให้สีของไม้ที่สวยงาม อีกทั้งยังมีปุ่มมะค่าที่มีลวดลายสวยงามอีกด้วย (ปุ่มมะค่าโมง เป็นส่วนของเนื้อไม้ที่ส่วนโคนต้นซึ่งเป็นโรค เหมือนเนื้องอก เมื่อฝานปุ่มมะค่าโมงออกเป็นแผ่นๆ จึงมีลวดลายเนื้อปุ่มแปลกสวยงามมาก เป็นที่ต้องการของตลาดการตกแต่งไม้ประเภทเครื่องเรือนมาก)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบช่วงสั้นๆ สูงได้ถึง 30 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง โคนต้นมักเป็นพูพอน ลำต้นเป็นปุ่มปมขนาดเล็กหรือใหญ่ เปลือกนอกสีน้ำตาลอ่อนหรือชมพูอมน้ำตาลหรือสีเทา มีรูระบายอากาศกระจัดกระจาย เปลือกแตกเป็นเกล็ดขนาดใหญ่ เปลือกในสีน้ำตาลแดง

ใบ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม 3-5 คู่ ใบย่อยรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบมน มักจะเว้าตื้นตรงกลาง โคนใบมนหรือตัด

ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบ มีขนสั้นนุ่มสีเทา ใบประดับรูปไข่ ใบประดับย่อยคล้ายใบประดับ ติดเหนือจุดกึ่งกลางก้านดอกเล็กน้อย ทุกส่วนมีขนคลุมบางๆ ดอกคล้ายดอกถั่ว กลีบดอกสีชมพู 1 กลีบ รูปร่างคล้ายช้อน แผ่เกือบกลม ส่วนฐานคอดเป็นก้าน ปลายกลีบย่นเว้าตื้นๆ ออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

ผล เป็นฝักแบน รูปขอบขนาน ผิวเปลือกเรียบไม่มีหนาม เปลือกแข็งหนา ปลายเป็นจะงอยสั้นๆ ฝักแก่สีน้ำตาลเข้มเกือบดำ พอแห้งแตกออกเป็น 2 ซีก ติดผลราวเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม

เมล็ด ลักษณะแข็ง มี 2-4 เมล็ด รูปรี สีดำ ผิวมัน มีเนื้อหุ้มที่โคนเมล็ดสีเหลืองสด หุ้มเป็นรูปถ้วย

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

สรรพคุณทางสมุนไพร :

ลำต้น บริเวณที่เป็นปุ่ม เป็นยาถ่ายพยาธิ และรักษาโรคผิวหนัง หรือต้มเอาไอรมหัวริดสีดวงทวารทำให้แห้ง

เปลือกต้น ผสมกับเปลือกต้นมะค่าแต้อย่างละครึ่งกำมือ ใช้เป็นยาประคบ แก้ฟกช้ำ ปวดบวม หรือผสมกับรากเจตพังคีอย่างละครึ่งกำมือ เป็นยาสมานแผล

เปลือกต้น และราก ใช้รักษาโรคผิวหนัง

เมล็ด ขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง

ปุ่ม แก้ริดสีดวงทวารหนัก แก้โรคผิวหนัง ถ่ายพยาธิ รสเบื่อเมา

ประโยชน์อื่น :

เมล็ดอ่อน รับประทานสด หรือต้มให้สุก

เมล็ดแก่ นำมาคั่ว และกะเทาะเปลือกออกแช่น้ำให้นิ่ม มีรสมัน

เปลือก ให้น้ำฝาด ใช้ฟอกหนัง

เนื้อไม้ และส่วนอื่นๆ ให้สีย้อมสีเหลืองและสีน้ำตาล ชาวอีสานนิยมใช้ย้อมผ้าไหมและผ้าฝ้าย เปลือกมีน้ำฝาดใช้ฟอกหนังได้

เนื้อไม้ มีความแข็ง เหนียว ทนทาน สีออกเหลืองส้ม เหมาะกับการทำเป็นไม้แปรรูปต่างๆ ได้ดี เช่น ปาร์เกต์มะค่า เครื่องเรือน และไม้บุผนังที่สวยงาม ทำเครื่องมือเกษตรกรรม เครื่องดนตรี ฯลฯ

พฤกษาอนุรักษ์ ย้อนรู้จัก รักเรือนไทย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05032010658&srcday=2015-06-01&search=no

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 27 ฉบับที่ 600

พฤกษากับเสียงเพลง

มานพ อำรุง

พฤกษาอนุรักษ์ ย้อนรู้จัก รักเรือนไทย

พี่นี้ไม่มีสมบัติพัสถาน ที่จะบันดาลวิมานห้องหอ

มีเพียงกระท่อมไม้ไผ่ของชาวไร่มอซอ สงสารโปรดรอพี่เถิดทูนหัว

กระท่อมน้อยอยู่ริมลำห้วยธารา ทั่วถิ่นวนาไร้ความน่ากลัว

เรไรจำเรียงเสียงก้อง แสงจันทร์ส่องสลัว น้องรักอย่ากลัวว่าจะขื่นขม…ฯลฯ

เนื้อเพลงขึ้นต้นของบทเพลง “กระท่อมชาวไร่” ต้นฉบับขับร้อง โดย คุณทูล ทองใจ เขียนคำร้อง โดย สันต์ ศิลป์ประสิทธิ์ ทำนอง โดย ครูมงคล อมาตยกุล กระท่อมชาวไร่หลังนี้ ปลูกมานานกว่า 50 ปีแล้ว (บันทึกเสียงก่อนปี พ.ศ. 2510) มีผู้นำมาขับร้องและบันทึกเสียงไว้มากมาย เช่น คุณเทพ ทูลใจ คุณทรงพล นนทกร รวมทั้งนักร้องดัง อย่าง คุณสายัณห์ สัญญา คุณธานินทร์ อินทรเทพ และนักร้องอื่นๆ ที่ปรากฏเสียงในสื่อออนไลน์ มีให้เลือกทั้ง ภาพ เสียง หรือมิวสิควิดีโอ

แรงบันดาลใจจากการได้รับฟัง และจินตนาการตามบทเพลงท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์ กระท่อมไม้ไผ่ปลูกไว้ริมลำห้วย ขับกล่อมด้วยหริ่งเรไร ยามแสงจันทร์ส่อง ก็มีคุณค่าพอที่เป็นเรือนหอรอรักได้ ไม่ต่างจากบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมริมถนนใหญ่ ที่สูดกลิ่นควันรถและเสียงยวดยานนานาชนิดยี่ห้อ ลองค้นหาเรื่องราวของบ้านเรือนไม้ เรือนไทย ไร้อิฐ ปูน ทั้งมวลหนักและมวลเบา พบว่า ได้เคยนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องไว้ เมื่อ 4 ปี ที่ผ่านมา ทำให้รู้สึกถึงคุณค่าของพฤกษาไม้ไทย เหล่าไม้นานาพันธุ์และหลากหลายชนิดพรรณ ที่นำมาปลูกสร้างเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และพิธีประเพณีเกี่ยวข้องกับการปลูกเรือนไทย

ยุคปัจจุบัน คำว่า เรือนไทย หรือ บ้านทรงไทย กลายเป็นข้อจำกัดของกลุ่มชนหนุ่มสาวยุคไอที กระท่อมไม้ไผ่อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพเซลฟี (Selfie) ที่อยากจะมีโชว์ แต่ไม่ยอมจะมีใช้ถาวรแน่นอน เพราะหนุ่มสาวปัจจุบัน ย่อมชื่นชมกับคอนโดมิเนียม 20-30 ชั้น ติดถนนใหญ่ จนมีความรู้สึกว่า ถ้าหากชั้นไหน ห้องไหน มีอะไรหรือชุดชั้นในหลุดปลิวลงมา ก็คงจะเกาะไปบนหลังคารถ หลากสี ทั้งสีชุดและสีรถโชว์ไปตลอดเส้นทาง จึงคิดว่าปัจจุบันคงจะเสาะหาเรือนหอไม้ไทย หรือบ้านเรือนไทยใหม่ๆ คงจะยากกว่าบ้านจัดสรร และห้องหอในคอนโดมิเนียม จนชวนให้ย้อนระลึกจิตสำนึกส่งเสริมอนุรักษ์ เพื่อให้รู้จักและรักบ้านเรือนไทยให้คงมีอยู่ตลอดไป

เคยได้กล่าวถึงหนังสือ “ประเพณีเนื่องในการปลูกเรือน” เขียนไว้โดย ท่านเสฐียร โกเศศ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการเลือกสรรหนังสือ นำมาจัดพิมพ์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการออกแบบพื้นที่การสร้าง เครื่องเรือน การทำขวัญ รวมทั้งคติความเชื่อถือเกี่ยวกับเรือนไทยสมัยเก่า จึงนับเป็นบันทึกที่ทรงคุณค่าในการอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาของไทยไม่ให้สูญหาย แสดงให้เห็นถึงรากฐานสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทย อันมีวิถีชีวิตที่ดำเนินตามปรัชญาความพอเพียงมาช้านาน จึงถือโอกาสขออนุญาต นำเรื่องราวเกี่ยวข้องหลายเรื่องที่เป็นคุณค่าควรแก่การย้อนรำลึก รู้จัก และคงไว้เพื่ออนุรักษ์สืบไป

การปลูกเรือนสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ แต่ละท้องถิ่น ดินฟ้าอากาศ วัสดุปลูกสร้าง คติความเชื่อ ลัทธิศาสนา นำสู่การออกแบบก่อสร้างเรือนแบบไทยๆ ซึ่งสมัยก่อนไม่ต้องอาศัยพัดลมไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เพราะภูมิปัญญาไทยนั้นปรับสภาพการปลูกสร้างตามสถานการณ์ และสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง เช่น ยกสูงเพื่อหนีน้ำ หรือทำกิจกรรมอาชีพ ความเป็นอยู่ รวมทั้งด้านความปลอดภัยในครัวเรือน สมัยก่อนบ้านเมืองอุดมด้วยป่าไม้ ใช้ไม้นานาพันธุ์มาปลูกสร้าง หาง่าย ต่อเติมได้ง่าย และสามารถเลือกขนาดต้นไม้ และอายุไม้ได้ตามต้องการ เช่น ไม้เสาเรือน เลือกที่แกร่ง คงทน ฝังดินอยู่ได้ไม่ผุ ส่วนที่อยู่พ้นพื้นดินก็ทนนานเกิน 50 ปี หากจะจัดชนิดเสาเรือนตามภูมิปัญญาดั้งเดิม ท่านจัดเป็น 5 ชนิด คือ เสาดั้ง เสาเอก เสาโท เสาตรี และเสาพล หรือเสาสามัญ ซึ่งพอสรุปได้ว่า

เสาดั้ง เป็นเสาตั้งคร่อมกลางหลังรอดตรงขึ้นไป ปลายเสาจะทะลุขื่อเลยขึ้นไปชนและรับอกไก่ เรือนหลังหนึ่งมีเสาดั้ง 2 ต้น ถ้าหากช่างเจาะรูวางดั้งไม่พอดีกับท้องรอด หากล้ำเลยออกมาจะมีคำศัพท์ เรียกว่า “จระเข้ขบฟัน” หรือหากพ้นหลังรอด ก็เรียกว่า “กุมภัณฑ์แลบลิ้น” จึงเป็นฝีมือความประณีตของช่างไม้ที่จะต้องพิถีพิถัน

เสาเอก หรือ เสาแรก คือเสาที่คัดไว้เสาหนึ่งเป็นเสาดีงามกว่าเสาอื่นๆ เสาที่งามรองลงมา จะเป็นเสาโท เสาตรี นอกนั้นถือเป็นเสาสามัญ แต่ทั้งหมดต้องมีขนาดและความสูงได้กันทุกเสาสำหรับตัวเรือน แต่ถ้าเป็นเสาระเบียง ก็คนละขนาดความสูง หรือชนิดที่เป็นเสาสั้น จะเรียกว่า เสาตอม่อ

ส่วนเครื่องเรือนประกอบอื่นๆ ที่ควรรู้จัก ก็มี รอด ตง พรึง เต้า หัวเทียน คอสอง ซึ่งการก่อสร้างบ้านเรือนคอนกรีตสมัยนี้อาจจะไม่รู้จัก

รอด คือไม้ที่สอดเข้าในรูเสา ซึ่งเจาะไว้จากเสาต้นหนึ่งไปยังเสาอีกต้นหนึ่งทางด้านสกัด สอดรอดและเอาเครื่องบนขึ้นคลุม เสร็จแล้วจึงจะวางตงตามแบน (สมัยก่อนถ้าปูตั้งไม่ได้ เพราะไม่มีตะปูตรึงยึดตอก) แผ่นไม้บนหลังรอด แล่นไปตามยาวของห้อง และวางพื้นตามขวาง ทับตงต่อไป (ถ้าปูแผ่นกระดานพื้นตามยาว ก็ไม่ต้องวางตง) เสร็จวางพื้นจึงจะเข้าไม้พรึง วางเหนือไม้รอด พรึง เป็นไม้กระดานวางตั้งปิดหัวตงด้านสกัด และปิดหัวกระดานพื้นด้านข้าง ไม้พรึงจึงเป็นกรอบล่างของเรือน และเป็นเครื่องบังคับขนาดของเรือนไปในตัว วางทาบนอกเสาทุกต้น ฉะนั้น ก่อนขุดหลุม จึงวางพรึงตอกหลักหมายหลุมแบ่งห้องไว้เรียบร้อย สำหรับเรือนสมัยใหม่ ต่อมามีตะปูใช้แล้ว จึงใช้แผ่นไม้หนา ตีตะปูตรึงกับเสายึดกันไว้ ไม่ต้องใช้รอด ไม้ยึดเสาอย่างนี้เรียกว่า “อะเส” ไม่ได้ระบุที่มา แต่เคยมีคนแปลไปเกี่ยวกับคำว่า “อัดเซ” คือ อัดไว้ให้แน่น กันเซ อะเส นั้น เดี๋ยวนี้เรียกกันว่า “คาน” ใช้แทนรอดได้ บางแห่งวางทอดไปตามยาวของตัวเรือน และถ้าใช้คู่ ก็เจาะรูรอด แล้วเจาะรูเต้า และควั่นหัวเทียนปลายเสา หัวเทียนเป็นเดือยหัวเสาสำหรับสวมรูขื่อ ใช้ควั่นหรือหั่นหัวเสาให้รอบแล้วบากข้างทิ้ง สำหรับคอสอง คือระยะตั้งแต่หัวเทียนลงมาถึงหลังเต้า

เครื่องเรือน กลุ่ม จั่ว ขื่อ จันทัน

จั่ว คือ เครื่องบนของเรือน ประกอบรูปทรงเป็นสามเหลี่ยม มีเครื่องประกอบคือ ไม้ขื่อ จันทัน และใบดั้ง เข้าเดือยยันกัน ไม้นอนแผ่นหนาขวางห้อง หัวท้าย สวมอยู่ในหัวเทียนปลายเสา คือ ขื่อสำหรับรับไม้จันทัน ขื่อเป็นเครื่องบังคับปลายเสาไม่ให้เซ ไม้จันทัน คือไม้อันที่ตั้งทแยงมุมประกับอยู่สองข้างหัวท้าย ขื่อตอนบนจดกันกับใบดั้ง เป็นรูปพนมแหลมปลาย เวลาวางไม้จันทันลงบนขื่อ ภาษาช่างเรียกว่า เหยียบจันทัน คือจันทันเหยียบอยู่บนหลังจั่ว ส่วนไม้อันกลางวางตั้งบนหลังขื่อไปจดหัวจั่ว เรียกว่า ใบดั้ง ตอนปลายใบดั้ง บากหลั่นทำเดือยไว้รับอกไก่

เครื่องบนของหลังคา มี อกไก่ แป กลอน ไม้ข่มหัวตับ ไม้ข่มหัวกลอน ไม้ข่มหลังกลอน สะพานหนู เชิงกลอน และ ปั้นลม แต่ละส่วนประกอบเป็นเรื่องของเชิงช่างภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่ปัจจุบันก็ยังรู้จัก และใช้งานอยู่บางชิ้นส่วนทั่วไป

อกไก่ คือไม้ขนาดยาว รูปสี่เหลี่ยมรี ใช้วางเอาทางแง่ลง มีรูสวมเดือยใบดั้ง ซึ่งบากทำเตรียมไว้แล้ว สำหรับยึดส่วนบนของจั่ว ตลอดไปตั้งแต่หัวเรือนไปท้ายเรือน ไม้อกไก่จึงเป็นสันของเรือน

แป คือไม้ที่วางพาดทับหัวขื่อจากปลายเสาด้านขื่อ ไปตามยาวตลอดสองข้างตัวเรือน มีรายละเอียดการใช้งาน และเรียกชื่ออีกหลายอย่าง ได้แก่ แปหัวเสา แปลาน การวางแป จะวางให้หัวท้ายของแปยื่นออกมาจากจั่วรับกับหลังคา

กลอน มี 2 อย่าง เป็นกลอนไม้จริง และกลอนไม้ไผ่ พาดตามขวางทับแปอีกที สำหรับเป็นที่ผูกเครื่องมุง สมัยก่อนก็ใช้ตับจาก ตับคา ถ้านอกจากมุงกระเบื้องแล้ว ต้องมีไม้ข่มหัวกลอนพาดทับง่ามไขว้หัวกลอนไปตลอดตามยาวของอกไก่

นอกจากนั้น ยังมีเครื่องมุง ฝาประตู หน้าต่าง ในส่วนของหลังคาเรือนสมัยแต่เดิมมา เคยใช้ตั้งแต่ ใบจาก แฝก หญ้าคา ปรือ ใบตาล ใบมะพร้าว สุดแล้วแต่ท้องถิ่นไหนมีสิ่งใดหาง่าย เหมาะสมที่จะประกอบเป็นที่พักอยู่อาศัย หรือสร้างให้เป็นรูปทรงต่างๆ โดยสมบูรณ์ ซึ่งพัฒนาการต่อมาจะเป็นแผ่นไม้ กระเบื้องดินเผา กระเบื้อง แผ่นสังกะสี หลังคาพื้นปูนซีเมนต์ หรือแม้แต่ปัจจุบันที่นิยมใช้วัสดุสำเร็จรูป เช่น เมททอลชีท ตามแต่เทคโนโลยีที่ผลิตเพื่อการค้า เพื่อสนองตามความจำเป็น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันจะมีรายละเอียดการใช้ส่วนประกอบ ที่เป็นชื่อส่วนต่างๆ ของเรือนไทยลดน้อยลงตามสภาพยุคสมัย ก็ขอเอ่ยถึงชื่อ หรือส่วนประกอบของเรือนไทยตั้งแต่โบราณเดิม เพื่อระลึกถึงชื่อนั้น ซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินหรือรู้จัก เพื่อระลึกว่าบรรพบุรุษเราสร้างและใช้ประโยชน์มานานแล้ว เช่น ไขรา เหงาปั้นลม ปากง้ามเสา ปากง้ามดั้ง หย่อง อกเลา ล่องตีนช้าง ตงชาน ล่องแมวชาน ล่องแมวเรือน เต้ารุม ขื่อเผล้ แต่มีอยู่ชิ้นส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่คุ้นหูติดปากตลอดมา โดยใช้มาตั้งแต่ดั้งเดิมถึงสมัยนี้คือ ไม้เชิงชาย

พฤกษาพันธุ์ไม้นานาพรรณ ที่นำมาสร้างเรือนไทย หรือส่วนใหญ่ใช้คำนิยมพูดว่าบ้านทรงไทย โดยทั่วไปจะคัดเลือกไม้ที่มีอายุการใช้งานได้นานหลายสิบปี เราจะเคยได้ยินว่า บ้านทรงไทยบางหลังอายุมากกว่าร้อยปี หรือเครื่องใช้ เครื่องเรือนบางอย่างก็มีอายุเป็นร้อยปีเช่นกัน ดังนั้น ในวัดวาอารามที่จะกล่าวถึงเครื่องใช้ไม้สอยอายุมากกว่าร้อยปี จึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลก เพียงแต่ว่าในรายละเอียดชนิด หรือชื่อพันธุ์ไม้บางอย่างอาจจะไม่นิยมไปใช้กับเครื่องเรือน หรือส่วนประกอบบางส่วน ด้วยเหตุว่ามีชื่อไม่เป็นมงคล ทั้งๆ ที่ชนิดไม้และคุณภาพไม้นั้นๆ มีคุณลักษณะที่ดีสุดยอดก็ตาม ซึ่งชื่อไม้ชนิดนั้นๆ ก็เป็นที่นิยมและรู้จักกันดี

ยังมีคำเฉพาะเกี่ยวกับการตัดไม้ โค่นล้มต้น ทิศทาง รวมทั้งการดูตาไม้ ตาเสา บททำขวัญต่างๆ มากมาย เพื่อความเป็นมงคล เป็นผลดีในการนำไปใช้ปลูกสร้างบ้านเรือน เช่น ไม้อายุอ่อน แต่ได้ขนาดใช้ทำเสา แต่ความคงทนยังไม่พอ เรียกว่า “ไม้ละอาก” คือไม้อวบ แต่เปลี่ยนไปใช้ทำกระดาน หรือใช้งานอย่างอื่น ตามตำราความเชื่อด้านโหราศาสตร์กล่าวถึงลักษณะเสา และตาเสาที่ดีหรือไม่ดี สำหรับเลือกใช้เป็นเสาเรือน ถ้าเสาข้างโคนเล็ก ปลายใหญ่ กลางเล็กแฟบ ไม่ดี ชื่อว่า “ไม้มงสลด” ถ้าข้างโคนต้นเล็ก ข้างปลายใหญ่เสมอกัน ชื่อว่า “อุดมพฤกษ์” จะดีนัก และยังมีชื่อ เสายักขินี ให้เรียกด้วย มีบททำขวัญเกี่ยวกับเรื่องเสา กล่าวไว้ว่า “แกล้งสรร กลั่นเกลา ล้วนเสาสถาพร แบกรอดเรียงหมอน นางนอนเหนือเตียง ชวนชู้คู่เคียง นางเรียงเข้าห้อง”

ในการสร้างบ้าน ปลูกเรือน เมื่อได้กำหนดพื้นที่ปลูกสร้าง เตรียมหลุมพร้อมลงเสา ก็มีพิธีทำขวัญเสา ยกเสาลงหลุมตั้งแต่เช้าตรู่ ในบททำขวัญพรรณนาไว้ว่า “พอได้เวลากาลไก่แก้วแจ้วขัน พวกพ้องพงศ์พันธุ์ ปลุกกันพร้อมหน้า (เพื่อมาชุมนุมร่วมทำพิธี) บัตรพลีถี่ถ้วน เส้นกรุงพาลี ไหว้พระภูมิเจ้าที่ พระธรณีทรงศักดิ์ บอกทั่วอารักษ์ เทวฤทธิ์อิศรา…ฯลฯ” เมื่อปลูกเรือนแล้ว ยังมีบทเซ่นผี ว่า “ทั้งจั่วทั้งฝา ขื่อทั้งหลังคา รอดแปอกไก่ ผีประตูหน้าต่าง เสาดั้ง เสากลาง ผีสางนางไม้ ที่ได้ปลูกเรือนอยู่ สองเจ้าทั้งคู่ ขอให้อยู่สบาย…” ในพิธีทำขวัญ หมอทำขวัญมักจะกล่าวขวัญและจบลงด้วยการให้พร แก่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเรือน ด้วยความไพเราะน่าฟัง เช่น “ให้สบสรรพโภคัยหิรัญรัตน์ อีกทั้งโภคสมบัติอุปถัมภ์ พร้อมคนามรุพงศ์ จงประจำบำเรอจิต ดุจถ้อยคำข้าพเจ้าประสิทธิดังวาจี” เจ้าของเรือนให้ยินได้ฟัง ก็ย่อมอิ่มเอมเปรมใจ

ในคติความเชื่อถือเกี่ยวกับเรือนไทยสมัยเก่า ที่ปรากฏสืบมา มีทั้งชนิดเรือนเครื่องผูก ชนิดหนึ่ง ซึ่งปลูกสร้างด้วยไม้ไผ่ล้วน และเรือนเครื่องสับ อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งปลูกสร้างด้วยไม้จริง เรือนไม้จริงเป็นเสา อกไก่ จันทัน และแป ส่วนเครื่องประกอบถึงจะเป็นไม้ไผ่ ก็ได้เรียกว่า เรือนเครื่องสับเช่นกัน ส่วนเรือนที่ปลูกด้วยไม้จริง ล้วนใช้ไม้กระดานเป็นฝา ก็เรียกว่า เรือนฝากระดาน ถือว่าเป็นชั้นดีที่สุดของเรือนไทยแบบเก่า โบราณท่านห้ามไม่ให้ปลูกเรือนขวางตะวัน แต่ก็พูดเป็นกลางๆ ว่า ถ้าปลูกเรือนตามตะวัน ก็ถือหน้าเรือนหรือท้ายเรือน เข้าหลักหันหน้าสู่ตะวันออก (orientation) ซึ่งถือเคล็ดว่า เป็นทิศเกิดทิศเป็น เชื่อถือกันทั่วไป นอกจากนั้น ความเชื่อในบ้านเรือนด้านความเป็นอยู่ ก็โดยการหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเครื่องรางของขลัง ปิดแขวน หรือใช้วัสดุและสีสันต่างๆ ผูกติดเพื่อความสุขของสมาชิกในครัวเรือน

บ้านจะเก่าโบราณ ปลูกใหม่ทันสมัยแค่ไหน ไม่สำคัญเท่ากับความสุข ความอบอุ่นที่มีอยู่กับสมาชิกทุกคนในบ้าน คนเราอยากมีบ้านใหม่เร็วๆ แต่อยากกลับบ้านเก่าช้าๆ ทุกคน

เพลง บ้านเรา

คำร้อง ชาลี อินทรวิจิตร

ทำนอง ประสิทธิ์ พยอมยงค์

ขับร้อง สุเทพ วงศ์กำแหง

บ้านเรา แสนสุขใจ แม้จะอยู่ที่ไหน ไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา คำว่าไทย ซึ้งใจมิใช่ทาสเขา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า คุ้มเราร่มเย็นสุขสันต์

ทุ่งทิพย์ ฟ้าขลิบทอง ริ้วแดดส่องสดใส งามจับใจมิใช่ฝัน ปวงสตรีสมเป็นศรีชาติเฉิดฉัน ดอกไม้ชาติไทยยึดมั่น หอมทุกวันระบือไกล

บุญนำพา กลับมาถึงถิ่น ทรุดกายลงจูบดิน ไม่ถวิลอายใคร หัวใจฉัน ใครรับฝากเอาไว้ จากกันแสนไกล ยังเก็บไว้หรือเปล่า

เมฆจ๋า ฉันว้าเหว่ใจ ขอวานหน่อยได้ไหม ลอยล่องไปยังบ้านเขา จงหยุดพัก แล้วครวญรักฝากกับสาว ว่าฉันคืนมาบ้านเก่า ขอยึดเอาไว้เป็นเรือนตาย

บทเพลงเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนมีมากมาย ทั้งสุขใจ สมหวัง หรือมีความหวังที่จะหาคน หรือคอยใครมาอยู่ร่วมชายคาบ้าน บ้านในฝัน เช่น รังรักในจินตนาการ ของ ทูล ทองใจ บ้านที่ผิดหวัง สร้างรอรัก เช่น หอรักหอร้าง โดย ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา แต่ก็มีชีวิตคู่ที่ ชรินทร์ นันทนาคร และ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ขับร้องไว้ในเพลง เรือนหอ-รอรัก มีเพลง เรือนหอน้ำตา ขึ้นต้นว่า “ฉันปลูกเรือนหอริมบ่อน้ำตา…” โดย สายัณห์ สัญญา เพลง บ้านของเรา ขับร้องโดย คุณสวลี ผกาพันธุ์ ขึ้นต้นว่า บ้านคือวิมานของเรา และ ชื่อเพลงนี้คนละเนื้อ มีคณะสุนทราภรณ์ขับร้องด้วย ยังมีบทเพลงอื่นๆ อีกมากมาย ที่ชวนให้คนอยากมีบ้าน

แต่มีบทเพลงชื่อ เพลง บ้าน ขับร้องโดย ปั่น ไพบูลย์เกียรติ ที่มีส่วนประกอบของเครื่องเรือน แปลกดี มีเนื้อท่อนสุดท้ายว่า “ดอกไม้ ประตู แจกัน ดินทราย ต้นไม้ใหญ่ แก้วน้ำ จานชาม บันได…จะงามอย่างไร ถ้าไม่มีเธอ เพราะว่าใจของเธอคือ บ้านของฉัน!

อนุบาล รองเท้านารี

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05040010658&srcday=2015-06-01&search=no

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 27 ฉบับที่ 600

เกษตรในเมือง

องอาจ ตัณฑวณิช Ongart8117@gmail.com

อนุบาล รองเท้านารี

การมีงานอดิเรกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคลายเครียดเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราต้องหาทางออก บางคนเล่นกีฬา บางคนสะสมสิ่งของ เช่น แสตมป์ ธนบัตร เหรียญ บางคนอ่านหนังสือ ก็เป็นเรื่องที่เราสรรหาทำ เพราะความชอบ การปลูกไม้ดอกเพื่อการนี้ก็เป็นเรื่องที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะกล้วยไม้

ผมมักได้รับเชิญไปบรรยายเรื่องกล้วยไม้ฯ บ่อยครั้ง พบว่า มีผู้คนสนใจที่จะปลูกกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกมากกว่าดอกไม้ชนิดอื่น เพราะความหลากหลายของกล้วยไม้ตามประเภทการปลูก เช่น ชนิดปลูกในตะกร้าพลาสติกแขวนซึ่งไม่ต้องใช้วัสดุปลูกเลย เช่น แวนด้า บางชนิดก็ปลูกในตะกร้าแขวนเช่นกัน แต่ใส่วัสดุปลูก อาจจะเป็นกาบมะพร้าวหรือถ่าน เช่น แคทลียา ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่นิยมปลูกกันมากชนิด เพราะมีขนาดดอกใหญ่และมีสีสันสดใสหลากหลายสี นอกจากนี้ แคทลียา ยังสามารถปลูกเลี้ยงให้ดอกดีในทุกภาคของประเทศไทย ทั้งๆ ที่ไม่ใช่กล้วยไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย

ส่วนบางชนิดเป็นกล้วยไม้ดินอยู่ในกระถางเหมือนกับไม้ดอกไม้ประดับแบบอื่น แต่กล้วยไม้ที่นิยมเลี้ยงกันของนักเลี้ยงกล้วยไม้วัยทำงานในปัจจุบันเป็นกล้วยไม้ประเภทกึ่งดิน ชื่อสกุลรองเท้านารี ซึ่งนับว่าเลี้ยงไม่ง่ายนัก เพราะกล้วยไม้ชนิดนี้ต้องการความเอาใจใส่พอสมควร ไม่เหมือนบางชนิดที่สามารถฝากเทวดาเลี้ยงได้ แต่สำหรับคนวัยทำงานปัจจุบันถือว่าการเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีเป็นการท้าทาย ยิ่งเลี้ยงได้ออกดอกก็จะมีการประกวดประขันกันอยู่เสมอ พอมีรางวัลติดปลายนวมบ้างพอเป็นกระสาย แต่การได้นำมาแสดงและสามารถโดดเด่นกว่าต้นอื่นเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกที่ดีกว่า

งานอดิเรกของคนไฟแรง

ด้วยความที่กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงไม่ง่ายนัก เพราะสิ่งที่ท้าท้ายของการปลูกเลี้ยงคือ การที่เป็นเจ้าของรองเท้านารีต้นสวยเป็นคนแรก ด้วยการเลี้ยงจากที่มีผู้ผสมกล้วยไม้จากดอกเป็นฝัก เมื่อครบอายุแล้วนำไปเพาะในห้องแล็บ เมื่อได้เป็นขวดกล้วยไม้ ก็จะนำมาจำหน่ายให้กับผู้ปลูกเลี้ยง ในการผสมจะต้องมีพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์สวยงาม โดดเด่นของชนิดนั้นๆ จะทำให้เป็นที่ต้องการของนักปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี เพราะความเชื่อที่ว่า พ่อแม่ที่มีความสวยงาม ก็จะให้ลูกที่มีความสวยงามและอาจจะโดดเด่นกว่าต้นพ่อ ต้นแม่ ด้วยซ้ำ ต้นรองเท้านารีที่อยู่ในขวดเพาะจึงจำหน่ายในราคาตั้งแต่ 500-5,000 บาท

ช่องว่างที่มองเห็น

ในช่วงปี 2554 การปลูกเลี้ยงรองเท้านารีอยู่ในช่วงบูม คุณชานนท์ เชยหอม หรือ คุณกุ้ง โทรศัพท์ (086) 491-4941 ได้มีร้านขายกล้วยไม้เฉพาะรองเท้านารีอยู่ในซอยช้าง ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรีนี่เอง มีการเลี้ยงลูกกล้วยไม้รองเท้านารีในร้านด้วย มีลูกค้าและพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เข้าร้าน เห็นว่าเลี้ยงดี จึงมีการฝากเลี้ยงกันจนกระทั่งพัฒนามาเป็นอาชีพที่ไม่เหมือนใคร บนพื้นที่ 30 ตารางวา ในปัจจุบันมีลูกกล้วยไม้รองเท้านารี ประมาณ 2,000 กระถาง แต่ละกระถางมีประมาณ 21 ต้น คิดเป็นจำนวน 40,000 ต้น ทีเดียว ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นของลูกค้า มีเหลือที่ตัวเองไว้เลี้ยงแค่ไม่กี่กระถาง

คุณชานนท์ กล่าวในเรื่องนี้ว่า “ปกติการรับไม้ขวดเพื่อปลูกเลี้ยง ลูกค้าจะต้องนำมาให้เองที่ร้าน โดยการเลี้ยงจะคิดค่าใช้จ่ายการเลี้ยงลูกกล้วยไม้ 1 ขวด ในราคา 100 บาท ทุกชนิดสายพันธุ์ โดยจะนำลูกกล้วยไม้ออกจากขวดให้ และดูแลรักษาให้ เป็นเวลา 2 เดือน หลังจากครบ 2 เดือนแล้ว ยังไม่มารับกล้วยไม้ไป ก็จะคิดค่าดูแลอีก วันละ 1 บาท จนครบ 6 เดือน แต่แนะนำว่า เมื่อครบ 6 เดือนแล้ว ควรจะมารับกล้วยไม้ได้แล้ว เนื่องจากลูกกล้วยไม้มีขนาดใหญ่พอที่จะนำไปปลูกในกระถางเดี่ยวได้แล้ว หากทิ้งไว้ต่อไปเนื่องจากต้นมีขนาดใหญ่จะเบียดกันในภาชนะปลูก มีโอกาสเสียหายได้ เงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญคือ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ถ้าเกิดการเสียหายขึ้นแก่กล้วยไม้ แต่ที่ผ่านมาเกิดการเสียหายน้อยมาก”

ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นทั้งนักปลูกเลี้ยงรองเท้านารีมือใหม่และนักปลูกเลี้ยงรองเท้านารีมือเก่า สำหรับมือใหม่เป็นเพราะยังไม่มีประสบการณ์ เนื่องจากลูกกล้วยไม้ในขวดมีราคาแพง จึงยังไม่มั่นใจที่จะเลี้ยงเอง และบางช่วงเวลาไม่มีเวลาดูแล จำนวนที่เอามาฝากเลี้ยงประมาณต่อคน 3-5 ขวด สำหรับเหตุผลของนักเลี้ยงกล้วยไม้ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงแล้วคือ บางช่วงเวลาไม่ได้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ จึงจำเป็นต้องฝากเลี้ยง เมื่อต้นกล้วยไม้มีอายุประมาณ 6 เดือนแล้ว การเสียหายจะน้อยกว่าต้นเล็กที่อยู่ในช่วงอนุบาล จำนวนที่นำมาฝากเลี้ยงต่อคน ประมาณ 20-100 ขวด

รองเท้านารี

ชนิดที่นิยมนำมาฝากเลี้ยง

สายพันธุ์รองเท้านารีที่นิยมนำมาฝากเลี้ยงในปัจจุบัน ยังเป็นรองเท้านารีเหลืองตรัง ซึ่งครองแชมป์ มีผู้ฝากเลี้ยงมาก เนื่องจากผู้ปลูกเลี้ยงนิยมเลี้ยงเหลืองตรังกันมาก ฝากเลี้ยงอยู่ประมาณ 75% รองลงมาคือ รองเท้านารีเหลืองปราจีนและรองเท้านารีขาวสตูลในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน ประมาณชนิดละ 10% ส่วนที่เหลือจะเป็นรองเท้านารีขาวพังงา รองเท้านารีเหลืองกระบี่ และรองเท้านารีชนิดอื่น รองเท้านารี 3 อันดับแรก เป็นรองเท้านารีที่นิยมปลูกเลี้ยงกันมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากเป็นรองเท้านารีที่ปลูกเลี้ยงง่ายและสามารถให้ดอกได้ดีในทุกๆ ภาคของประเทศไทย

ปัจจัยสำคัญ

ในการอนุบาล

การปลูกเลี้ยงลูกกล้วยไม้รองเท้านารีในช่วงแรกจะมีความสำคัญมาก เพราะการอนุบาลต้นกล้วยไม้ที่ดีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตได้ดีและรวดเร็ว ถ้าอนุบาลไม่ถูกวิธีจะทำให้ต้นกล้วยไม้แกร็นและเติบโตช้า จึงมีวิธีของสวนคุณกุ้งมาฝาก สำหรับผู้ที่นิยมปลูกเลี้ยงรองเท้านารี

1. ลูกกล้วยไม้ในขวดจะต้องมีสภาพสมบูรณ์ กล้วยไม้บางขวดมีสภาพไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ได้รับมาจากห้องแล็บแล้ว แบบนี้ต้องทำใจ อย่าคาดหวังอะไรมาก บางครั้งได้มาจากห้องแล็บมีสภาพสมบูรณ์ แต่ไปเก็บไว้ไม่ถูกต้อง เช่น เก็บไว้ในรถที่จอดกลางแดด แค่ 1 ชั่วโมง ก็มีปัญหา ลูกกล้วยไม้จะตายนึ่ง หรือเก็บไว้นานเกินไปในสถานที่ไม่เหมาะสม เช่น ร้อน อับ หรือโดนละอองน้ำ จะทำให้กล้วยไม้ในขวดขึ้นราได้

2. การออกขวดที่เหมาะสม สำหรับสวนคุณกุ้งเลือกใช้วิธีการทุบขวดแล้วไม่ต้องล้างวุ้นที่ใช้เป็นอาหารของลูกกล้วยไม้ออก ซึ่งคุณกุ้งบอกว่าการล้างวุ้น ทำให้ปลายรากกระทบกระเทือน ต้นกล้วยไม้อาจชะงักการเจริญเติบโต แต่นักปลูกเลี้ยงบางท่านใช้วิธีการล้างวุ้น ซึ่งเป็นเทคนิคของแต่ละท่าน

3. เครื่องปลูกที่เหมาะสม ลูกกล้วยไม้ทุกชนิดต้องการวัสดุปลูกที่เก็บความชื้นได้อย่างเหมาะสม ไม่แฉะเกินไป หรือแห้งเกินไป ทางสวนคุณกุ้งเลือกใช้ พีทมอสส์ จากประเทศเยอรมนี คุณสมบัติพิเศษของพีทมอสส์เยอรมันคือ มีความละเอียด มีการอบฆ่าเชื้อมาแล้ว และผสมปุ๋ยมาแล้ว โดยจะใช้พีทมอสส์เพียงอย่างเดียวเป็นเครื่องปลูก

4. ภาชนะที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกระถางดินเผาที่สั่งทำเป็นพิเศษ มีขนาดกว้าง ยาว เท่ากับขวดกล้วยไม้ ทำให้เครื่องปลูกที่ใส่ลงไปมีปริมาณไม่มากไม่น้อยเกินไป มีขอบที่สูง ป้องกันความชื้นจากลมที่ผ่านในช่วงแรก เนื่องจากตอนออกขวดใหม่ๆ ลูกกล้วยไม้จะคายน้ำ และคุณสมบัติของดินเผาจะช่วยรักษาความชื้น นอกจากนี้ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะประหยัดเนื้อที่ในการวาง

5. โรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับกล้วยไม้รองเท้านารีระยะอนุบาล จะต้องเป็นหลังคากันฝน มีการพรางแสงตั้งแต่ 60-70% เนื่องจากลูกกล้วยไม้ยังอ่อนแอ บอบบาง ที่จะรับแสงโดยตรงหรือรับแรงกระแทกจากน้ำฝน มีการถ่ายเทของอากาศ โดยที่สวนคุณกุ้งใช้พัดลมระบายความร้อน โดยเปิดตั้งแต่ เวลา 09.00 น. จนกระทั่งถึง 18.00 น. เพื่อช่วยระบายความร้อนตอนกลางวัน นอกจากนี้ ช่วงฤดูฝนพัดลมจะช่วยในการระบายความชื้นในโรงเรือนได้ดีอีกด้วย

ช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองยุคนี้ การหากินค่อนข้างฝืดเคือง มนุษย์เงินเดือนก็ใจไม่ใคร่ดีนัก ลองมองหาช่องว่างของอาชีพที่ใครยังไม่เคยคิด อาจจะมองเห็นอาชีพใหม่ที่สามารถนำมาประกอบเป็นธุรกิจได้โดยไม่ต้องลอกเลียนแบบใคร ไม่ต้องเห่อกันไปปลูกมะนาวกันหมด จนมะนาวล้นตลาด?ต้องไปขายถึงดาวอังคาร เดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่

ผลงานชั้นยอด ของ ดร. ศักดิ์ ลำจวน (โกหลัก) แม่โจ้ 36 พัฒนาอินทผลัมกินผล ที่เชียงใหม่ พบกับเขาได้ ในงานสัมมนา 1 สิงหาคม 2558 นี้

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05046010658&srcday=2015-06-01&search=no

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 27 ฉบับที่ 600

เทคโนโลยีการเกษตร

ธงชัย พุ่มพวง

ผลงานชั้นยอด ของ ดร. ศักดิ์ ลำจวน (โกหลัก) แม่โจ้ 36 พัฒนาอินทผลัมกินผล ที่เชียงใหม่ พบกับเขาได้ ในงานสัมมนา 1 สิงหาคม 2558 นี้

ประมาณปี 2546 ผู้เขียนได้รู้จักกับอินทผลัมไทย ที่สามารถรับประทานผลสดได้ และปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติก็จะเริ่มสุกด้วยตัวเอง ก็ยังรับประทานได้เหมือนกับว่านำผลอินทผลัมนั้นไปเชื่อมน้ำตาล แต่ในความเป็นจริงแล้ว อินทผลัมสายพันธุ์ใหม่นี้ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ เริ่มต้นเมื่อประมาณ ปี 2540

ดร. ศักดิ์ ลำจวน ได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานต่างประเทศ เมื่อเดินทางกลับจึงซื้อต้นอินทผลัมกลับมาเมืองไทย จำนวน 7 ต้น ทดลองปลูกที่สวนของตนเอง ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความที่ตนเองมีความรู้ด้านการเกษตร เรียนจบจากวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เป็นชื่อเดิมขณะที่เรียนระดับ ปวช. รุ่นที่ 36 คุณศักดิ์ ใช้เวลาผสมพันธุ์อินทผลัมอยู่หลายปี จนแน่ใจว่าได้สายพันธุ์ที่นิ่งแล้วเมื่อนำไปปลูกจะไม่กลายพันธุ์ จึงได้ตั้งชื่ออินทผลัมที่ผสมได้นี้ ชื่อว่า KL. 1 แม่โจ้ 36

อินทผลัมสายพันธุ์ใหม่ มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากต่างประเทศ คือ สามารถรับประทานได้ตั้งแต่ผลสดที่เริ่มจะมีสีเหลือง เมื่อเคี้ยวครั้งแรกๆ จะรู้สึกฝาดนิดๆ ต่อมาจะเริ่มหวานไปเรื่อยๆ ส่วนผลที่ติดกันทั้งทะลายหรือแต่ละผล เมื่อวางไว้ในสภาพอากาศทั่วไปจะเริ่มสุกไปในตัว เปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นสีน้ำตาลอ่อน จนถึงน้ำตาลแก่ เหมือนกับนำอินทผลัมไปแช่อิ่ม ก็ยังรับประทานได้เหมือนอินทผลัมทั่วไป เกษตรกรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับทราบข่าว ว่ามีอินทผลัมพันธุ์ใหม่ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและสั่งซื้อไปปลูกจำนวนมาก เพราะใช้เวลาปลูกจนถึงให้ผลผลิต ประมาณ 2-5 ปี เท่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาพดินและการดูแลรักษา

ในด้านการตลาดผลผลิตอินทผลัมรับประทานผลสดนั้น ได้รับการสนับสนุนจาก คุณนงนุช นามวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทในเครือสยามพารากอน นำไปวางจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 500 บาท ผลผลิตบางส่วนนำไปแปรรูปเป็นน้ำอินทผลัมบรรจุขวดพร้อมดื่ม เยลลี่อินทผลัม น้ำอินทผลัมเข้มข้น อินทผลัมกวน ลูกอมอินทผลัม เค้กอินทผลัม คุกกี้ แยมอินทผลัม ฯลฯ

อินทผลัมรับประทานผลสด สายพันธุ์ KL. 1 แม่โจ้ 36 ยังไม่ได้หยุดยั้งเพียงแค่นี้ ดร. ศักดิ์ บอกว่า กำลังจะมีสายพันธุ์ใหม่ ชื่อว่า KL. 2 แม่โจ้ 36 อีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าสายพันธุ์เดิมคือ จะให้ผลผลิตนอกฤดู หลังจากที่สายพันธุ์ KL. 1 แม่โจ้ 36 ให้ผลผลิตหมดแล้ว ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน สายพันธุ์ KL. 2 แม่โจ้ 36 ก็จะให้ผลผลิตติดต่อกันไปอีก 3-5 เดือน ต่อไปในอนาคตคาดว่าจะพยายามให้มีผลผลิตอินทผลัมออกสู่ตลาดได้ทั้งปี

ท่านที่สนใจการปลูกอินทผลัมและความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินทผลัม ดร. ศักดิ์ ลำจวน ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 36 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมที่จะให้ความรู้ในงานสัมมนา “อินทผลัมกินผล พืชทองแห่งยุค อยากปลูกต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ” ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (มติชนอคาเดมี) ดูได้จากกำหนดการสัมมนา

ทุเรียนต้นแรก…กับพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพ ได้เงินแสน ที่ศรีสะเกษ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05052010658&srcday=2015-06-01&search=no

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 27 ฉบับที่ 600

เทคโนโลยีการเกษตร

พัฒนา นรมาศ

ทุเรียนต้นแรก…กับพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพ ได้เงินแสน ที่ศรีสะเกษ

ทุเรียน เมื่อเก็บแก่สุกในระยะที่เหมาะสม จะมีกลิ่นหอม เนื้อแห้ง กรอบนอกนุ่มใน หวานกำลังดี เป็นหนึ่งผลไม้ที่ทั้งชาวไทยและเทศต่างชื่นชอบในรสชาติความอร่อยกันอย่างแพร่หลาย

ด้วยสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีความเหมาะสมในการสร้างสวนไม้ผลได้ดีมีคุณภาพ เมื่อ 29 ปีที่ผ่านมา หรือเมื่อปี 2529 เกษตรกรได้นำต้นพันธุ์ทุเรียน เงาะ ลองกอง และมังคุด ไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญจากภาคตะวันออกมาปลูกเป็นครั้งแรก เป็นการปลูกไม้ผลแบบสวนผสม ที่มีการปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาควบคู่กัน ใช้ปัจจัยการผลิตผสมผสานเกื้อกูลกัน เป็นการลดความเสี่ยง ทำให้มีผลผลิตออกมาสู่ตลาดต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการผลิตได้เนื้อทุเรียนดีมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของตลาดผู้บริโภค เป็นการยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง ยั่งยืน วันนี้ได้นำเรื่อง ทุเรียนต้นแรก…กับพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพ ได้เงินแสน ที่ศรีสะเกษ มาบอกเล่าสู่กัน

ลุงสุกรรณ กองสุข เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เล่าให้ฟังว่า มีพื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน ปลูกไม้ผลครั้งแรกเมื่อปี 2529 ได้ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 300 ต้น และ พันธุ์ชะนี 50 ต้น ขุดหลุมปลูก กว้าง ยาว และลึก ด้านละ 1 ศอก นำต้นพันธุ์ทุเรียนลงปลูก เกลี่ยดินกลบ แล้วให้น้ำพอชุ่ม และอีก 3 ปี ต่อมา ได้ปลูกลองกอง และมังคุด เป็นพืชแซมระหว่างต้นทุเรียน

หลังการปลูก ได้ปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ ในปีที่ 1-5 ได้ใส่ปุ๋ยคอก 1 กระสอบ ต่อต้น หว่านรอบทรงพุ่ม และใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กำมือ ต่อต้น แล้วให้น้ำพอชุ่ม ปีที่ 5 เป็นช่วงที่เริ่มให้ผลผลิต ได้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น แล้วฉีดพ่นปุ๋ยเสริมทางใบ 15 วัน ต่อครั้ง

การให้น้ำ ไม้ผลต้องให้ได้รับน้ำพอเพียงจึงจะทำให้มีการเจริญเติบโตที่ดี หากขาดน้ำ การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ น้ำที่นำมาใช้ได้จากคลองธรรมชาติโดยการสูบขึ้นมา ปัจจุบันใช้น้ำจากบ่อตอก และจัดระบบการให้น้ำแบบสปริงเกลอร์

การเน้นคุณภาพ ทุเรียนต้นแรกที่ปลูก รวมทั้งไม้ผลอื่นๆ ที่ปลูกมาตั้งแต่ปี 2529 ได้ปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาด้วยการใส่ปุ๋ยคอกแห้ง ผสมผสานกับปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ ให้ได้รับน้ำอย่างพอเพียงตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโต มีการติดดอกออกผลดี มีคุณภาพ ทำให้ได้ทุเรียนผลใหญ่ มี 5 พู และเต็มทุกพู ได้เนื้อทุเรียนแน่น สีเหลืองทอง หวานมัน อร่อย

ตลาด ได้นำผลผลิตทุเรียน มังคุด ลองกอง และไม้ผลอื่นๆ วางขายที่หน้าสวน โดยเฉพาะทุเรียน ขายได้ 30 บาท ต่อกิโลกรัม และมีพ่อค้าคนกลางมาซื้อนำผลผลิตไปขายที่ตลาดในเมือง เป็นการกระจายผลผลิตคุณภาพสู่ผู้บริโภค

การปลูกทุเรียนต้นแรก รวมทั้งไม้ผลอื่นๆ ที่ปลูกมาตั้งแต่ปี 2529 เป็นการปลูกไม้ผลแบบสวนผสม เมื่อปฏิบัติดูแลดี ก็เป็นพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพ ทำให้มีรายได้เงินแสนบาท พอเพียงต่อการดำรงชีพ สนใจเยี่ยมชมสวนหรือข้อมูลเพิ่ม สอบถามได้ที่ ลุงสุกรรณ กองสุข เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 10 บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. (094) 908-5396

ลุงแสวง ศรียา เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนแบบสวนผสม เล่าให้ฟังว่า ได้ไปเที่ยวสวนไม้ผลที่จังหวัดจันทบุรี ได้ถามเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนว่า ปลูกง่ายหรือยาก มีคำตอบหนึ่งที่น่าสนใจคือ ได้ผลผลิตทุเรียนขายได้เงินอย่างน้อย 9,000 บาท ต่อต้น จึงสนใจที่จะปลูก ได้ค้นหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้วตัดสินใจปลูกไม้ผลแบบสวนผสม พื้นที่ 20 ไร่

ได้ปลูกทุเรียนครั้งแรก เมื่อปี 2530 จำนวน 200 ต้น แล้วตายไปทั้งหมด เนื่องจากไม่มีน้ำใช้เพียงพอ แต่ใจยังสู้ ปี 2531 จึงได้ปลูกทดแทน 200 ต้น ปัจจุบันยังเหลืออยู่ครบทุกต้น ได้เจาะบ่อตอก ลึก 25 เมตร ทำให้มีน้ำพอใช้ได้ตลอดทั้งปี

ต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ได้ซื้อมาในราคา 8 บาท สูง 50 เซนติเมตร ปรับพื้นที่แล้วขุดหลุมปลูก กว้าง ยาว และลึก ด้านละ 1 ศอก นำต้นพันธุ์ลงปลูก ปักไม้ค้ำกันโยก ผูกยึดกับต้นพันธุ์ เกลี่ยดินกลบ ให้น้ำพอชุ่ม

ปัญหาการปลูกทุเรียนครั้งแรกคือ ขาดความรู้ ประสบการณ์ หลังจากปลูกทุเรียนได้ อายุ 6 ปี จึงได้ผลผลิตน้อย ทำให้ต้องเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับปรึกษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและจากสื่อต่างๆ

เมื่อเข้าสู่ปีที่ 7 ได้ดูแลบำรุงต้นทุเรียนด้วยการใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น แบ่งใส่ 3 ครั้ง ใส่รอบทรงพุ่ม ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม และ ครั้งที่ 3 ใส่เดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่ติดดอก

การใส่ปุ๋ยครั้งถัดมา ได้ใส่ปุ๋ย สูตร 8-24-24 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น ใส่รอบทรงพุ่ม แบ่งใส่ 2 ครั้ง เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน และในช่วงต้นทุเรียนเริ่มติดดอกตูม ได้ใส่ปุ๋ย สูตร 8-24-24 อัตรา ครึ่งกิโลกรัม ต่อต้น ใส่รอบทรงพุ่ม

ในช่วงติดผลขนาดไข่ไก่ ได้ใส่ปุ๋ย สูตร 16-16-16 อัตรา ครึ่งกิโลกรัม ต่อต้น ใส่รอบทรงพุ่ม และเว้นระยะไปอีก 15 วัน ใส่ปุ๋ย สูตร 16-16-16 อัตรา ครึ่งกิโลกรัม ต่อต้น ใส่รอบทรงพุ่ม แล้วก็งดการใส่ปุ๋ย

หลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้งต้องให้น้ำพอชุ่ม จากนั้นก็จะให้น้ำวันเว้นวัน หรือดูความชุ่มชื้นในดินก่อนการให้น้ำทุกครั้ง

จากการดูแลบำรุงรักษาต้นแรกและทุกต้นที่ปลูกแล้ว ทำให้ได้ทุเรียน 30 ผล ต่อต้น ได้น้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ต่อผล เนื้อแน่น รสหวานมัน เป็นผลผลิตทุเรียนดีมีคุณภาพ ขายดี ทำให้มีรายได้มั่นคง

นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการขายมังคุด เงาะ และลองกอง โดยรวมแล้วการปลูกทุเรียนแบบสวนผสมทำให้มีผลไม้ขายต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้เงินแสนบาท และมีวิถีที่มั่นคง สนใจเยี่ยมชมสวนหรือข้อมูลเพิ่ม สอบถามได้ที่ ลุงแสวง ศรียา เลขที่ 61/1 หมู่ที่ 10 บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. (084) 477-7689

คุณทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เล่าให้ฟังว่า สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมพัฒนาที่ดินและอีกหลายหน่วยงาน ได้ส่งเสริมการปลูกและผลิตไม้ผลแบบสวนผสม ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อให้ได้ผลไม้ดีมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดผู้บริโภค

สำหรับต้นทุเรียนหรือไม้ผลอื่นๆ ที่อายุมาก ได้ส่งเสริมให้ใส่ปุ๋ยตรงสูตร ตามอัตราส่วนและระยะเวลา ให้ได้รับน้ำเพียงพอ ก็จะช่วยให้ติดดอกออกผลได้คุณภาพ หลังการเก็บเกี่ยว ควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง และเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งศัตรูที่น่ากลัวคือ หนอนเจาะต้น มักเข้าไปวางไข่ เมื่อเจริญวัยก็จะเข้าไปเจาะลำต้น ทำให้เกิดเชื้อรา ต้นอ่อนแอหรือตายได้

การเก็บเกี่ยว ได้ส่งเสริมให้เก็บทุเรียนที่แก่สุกตามอายุหรือระยะเวลาที่เหมาะสม การดูทุเรียนแก่สุกให้พิจารณาดังนี้ ก้านผลแข็ง สีเข้ม สากมือ ถ้าจับก้านผลทุเรียนแกว่งจะยืดหยุ่น ปลายหนามแห้งมีสีน้ำตาลเข้ม เปราะ หักง่าย รอยแยกระหว่างพูเห็นได้ชัด การชิมปลิง ถ้าแก่จัด เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิดออกจะเป็นน้ำใส ไม่ข้นเหนียวเหมือนทุเรียนอ่อน เมื่อชิมดูมีรสชาติหวาน เคาะเปลือกจะมีเสียงดังหลวมๆ ซึ่งเป็นเสียงที่เกิดจากช่องว่างระหว่างเปลือกและเนื้อภายในผล แสดงว่าเป็นทุเรียนแก่สุก หรือตั้งแต่ดอกบานถึงวันที่ทุเรียนแก่สุกเก็บเกี่ยวได้ จะมีอายุ 100-130 วัน ถ้าเกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติได้ก็จะเป็นการเก็บทุเรียนดีมีคุณภาพสู่ตลาด และทำให้เกษตรกรขายได้ง่าย เป็นการยกระดับรายได้และมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง

และสุดท้าย ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ “58 ระหว่าง วันที่ 19-25 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ในงานท่านจะได้ชม ชิม ซื้อผลไม้ดีมีคุณภาพ ราคาไม่แพงจากสวน ผลิตภัณฑ์คุณภาพของวิสาหกิจชุมชน ได้เรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจ อย่าลืมพบกันในงานนะครับ…

นี่ก็เป็นเรื่อง ทุเรียนต้นแรก…กับพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพ ได้เงินแสน ที่ศรีสะเกษ แม้จะเป็นไม้ผลอายุมาก แต่ถ้าดูแลดีก็จะได้ผลไม้คุณภาพ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ โทร. (089) 718-4767 หรือที่ คุณสุรชัย เติบสูงเนิน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร. (088) 344-5712 หรือโทร. (045) 616-829 ก็ได้เช่นกันครับ

วิเชียร เนียมจ้อย เพาะมะนาวทนโรค ผลดก ที่บางใหญ่

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05055010658&srcday=2015-06-01&search=no

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 27 ฉบับที่ 600

เทคโนโลยีการเกษตร

ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา

วิเชียร เนียมจ้อย เพาะมะนาวทนโรค ผลดก ที่บางใหญ่

“แคงเกอร์” เป็นชื่อโรคที่มักเกิดขึ้นกับมะนาวหรือพืชตระกูลส้ม มีเกษตรกรหลายรายมักต้องม้วนเสื่อกลับบ้านหากเจอโรคนี้ระบาดอย่างหนัก แม้จะพยายามแก้ไขแล้วก็ตาม

โรคแคงเกอร์ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจะนำความเสียหายโดยเข้าทำลายทุกส่วนของพืช ไม่ว่าจะเป็น ต้น กิ่ง ก้าน ใบ และผลอีกด้วย

พบพันธุ์มะนาวแป้น

ทนแคงเกอร์ ผลดก

และมีตลอดปี

คุณวิเชียร เนียมจ้อย อยู่บ้านเลขที่ 40/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีอาชีพเพาะ-ขยายพันธุ์ไม้ผลมานาน ได้ลองนำกิ่งมะนาวแป้นที่ไม่ทราบพันธุ์มาปลูก กระทั่งพบว่าให้ผลดก และมีตลอดปี สามารถปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม ทั้งในกระถาง ในวงบ่อ หรือลงดิน แต่ที่น่าสนใจตรงที่ทนทานต่อโรคแคงเกอร์ได้

ในอดีต คุณวิเชียรเคยได้รับผลกระทบจากโรคแคงเกอร์ที่ไม่ต่างจากผู้ปลูกมะนาวรายอื่น เคยซื้อกิ่งมะนาวแป้นมาปลูกจำนวนมาก แต่ต้องขุดทิ้งไปเพราะติดแคงเกอร์ คุณวิเชียรเผยว่าขนาดตัดทิ้งแล้วปลูกใหม่ยังเป็นอีก เลยยอมแพ้

พอมาคราวหลังได้พันธุ์มะนาวจากเพื่อน โดยไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไร นำมาลงดินปลูกในกระถาง พบว่าทนโรคแคงเกอร์ ดูแลง่าย ปลูกง่าย และเป็นพันธุ์เบา ที่สำคัญได้ผลผลิตเร็ว เพียงต้นขนาดเล็กยังได้ผลดกและต่อเนื่อง ทั้งที่ปลูกแบบไม่ใส่ใจยังได้ผลมากมาย

ปลูกได้ทั้งในกระถาง

วงบ่อ และลงดิน

คุณวิเชียร บอกว่า มะนาวพันธุ์นี้ อายุ 8 เดือน นับจากเริ่มปลูกก็ได้ลูกแล้ว ตั้งแต่ช่วงออกดอกจนเก็บผล ประมาณ 4-5 เดือน ปลูกได้ทั้งในกระถาง ถ้าอายุตั้งแต่ 7 เดือน ถึง 1 ปี เคยนับว่า 1 ต้น ที่ปลูกในกระถาง ขนาด 25 นิ้ว ให้ผลได้เป็นร้อย อาจตั้งไว้บริเวณบ้านก็ยังให้ผลผลิตได้ในครัวเรือนและมีทั้งปี หรือถ้ายิ่งนำลงดิน ในลักษณะทำเป็นการค้า อาจหมดปัญหาเรื่องโรคมารบกวน แล้วยังได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหลายเท่า

คุณวิเชียร แจงคุณลักษณะเด่นของมะนาวพันธุ์นี้หลังจากปลูกมาหลายปีว่า ให้น้ำดี มีผลดก และให้ผลตลอดเพียงแต่มีเมล็ดมาก ต่างกับพันธุ์แป้นรำไพที่มีเมล็ดน้อย สำหรับที่ปลูกอยู่ให้ผลผลิตรุ่นที่ 3 แล้ว คาดว่าถ้าหมดรุ่นนี้จะให้ต้นได้พัก

สำหรับวัสดุปลูก คุณวิเชียรให้รายละเอียดว่ามีส่วนผสมของดิน กาบมะพร้าวสับ แกลบ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ซึ่งพอปลูกไปเรื่อยๆ ต้องคอยเติมดินและปุ๋ยคอก

“ปุ๋ยคอกโดยเฉพาะถ้าเป็นขี้หมูจะดีมาก ใส่กองไว้รอบโคนต้น ต้นละ 2-3 กำมือ จะทำให้ต้นมีความเจริญงอกงาม แล้วยังช่วยสร้างคุณภาพดิน”

ทางด้านปุ๋ยเคมีนั้น คุณวิเชียร ระบุว่า ควรใส่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่เน้น ฉะนั้นระหว่างปีอาจใส่ปุ๋ยเสมอ สูตร 15-15-15 สัก 1 กำมือ หรือราว 3 ช้อนโต๊ะ ในทุก 1-2 เดือน และไม่ควรให้บ่อยนัก

“การให้น้ำ เพียงวันละ 1 ครั้ง สำหรับที่สวนใช้เป็นระบบมินิสปริงเกลอร์ กรณีถ้าปลูกลงกระถางบริเวณบ้าน ควรรดน้ำทุกวัน หรือวันเว้นวัน หรือถ้าทำเป็นน้ำหยดก็ยิ่งดี”

ปลูกในกระถางได้

แต่ต้องหมั่นใส่ใจ

หลายปีที่ผ่านมาคุณวิเชียรพบว่า มะนาวพันธุ์นี้สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี แม้ปลูกในกระถางก็ตาม ดังนั้นเพียงแค่ใส่ปุ๋ยคอกขี้หมู รดน้ำ พรวนดิน ตัดแต่งกิ่ง เท่านี้ก็มีลูกไว้ให้ใช้ได้ทั้งปีแล้ว ยังบอกถึงข้อดีของการปลูกมะนาวในกระถางว่าสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหากต้องการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ไม่ว่าจะตั้งอยู่ตำแหน่งใด จะร่มมาก ร่มน้อย แดดแรง ก็ไม่มีผลต่อต้นมะนาวแต่อย่างใด

คุณวิเชียร เพาะขายต้นมะนาวใส่กระถางไว้ จำนวน 3 ขนาด ได้แก่ กระถาง ขนาด 6 นิ้ว ราคา 100 บาท ขนาด 15 นิ้ว ราคา 300 บาท และขนาด 25 นิ้ว ราคา 3,000 กว่าบาท

กระถาง ขนาด 25 นิ้ว มีทรงต้นโตที่พร้อมให้ผลผลิตทันใจ สามารถให้ผลมะนาว จำนวน 300 ผล ต่อรุ่น ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลเอาใจใส่อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย หรือการตัดแต่งทรงพุ่ม ซึ่งควรทำตามเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนั้น ยังแนะถึงการตัดแต่งทรงต้นว่า อย่าตัดแล้วทิ้งจะเสียของ ควรวางแผนตัดกิ่งที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อใช้ขยายพันธุ์ขายต่อไป และวิธีที่ดีคือการตอน หรือถ้ามีความชำนาญสักหน่อยอาจใช้วิธีเสียบยอดเพื่อเพิ่มรายได้เสริมอีกทาง อย่าไปมัวแต่รอให้มีผลผลิตอย่างเดียว ควรหาประโยชน์อย่างอื่นมาเป็นรายได้

มีกิ่งพันธุ์ จำหน่ายด้วย

ไม่เพียงการเพาะต้นใส่ในกระถาง คุณวิเชียรยังเตรียมกิ่งพันธุ์ไว้ให้กับผู้ที่สนใจต้องการปลูกมะนาวพันธุ์นี้ในเชิงการค้าด้วย ขายกิ่งตอน ราคา 100 บาท ต่อกิ่ง มีทั้งชำแล้วอยู่ในถุงพร้อมปลูก หรือเฉพาะกิ่งอย่างเดียว

“ความจริงมะนาวเป็นพืชที่ทนทาน ไม่ตายง่าย อย่างรายที่ราชบุรี ซื้อไปพันกว่ากิ่ง ไม่ได้ชำให้ ไปปลูกแล้วไม่มีปัญหากลับมาเลย ทั้งนี้เพราะเคยมีการทดสอบความทนทานมาแล้วด้วยการจุ่มน้ำให้ฉ่ำ อยู่ได้นานถึง 20 วัน แล้วรากยังงอกออกมาเรื่อยๆ”

สำหรับบางท่าน หากพอมีที่ดินแล้วต้องการปลูกมะนาวพันธุ์นี้ลงในวงบ่อซีเมนต์ คุณวิเชียรบอกว่าควรกำหนดระยะห่าง ประมาณ 6-7 ศอก แล้วต้องการบังคับให้ออกดอก ก็เพียงแค่หยุดให้น้ำสัก 5 วัน จะสังเกตว่าใบเหี่ยว ไม่ต้องตกใจ เพราะเมื่อรดน้ำแล้วไม่นานต้นจะฟื้นพร้อมกับมีร่องรอยการปริดอกให้เห็นทันที

กรณีที่ปลูกลงดินและมีเป้าหมายในการสร้างผลผลิตจำนวนมากเพื่อการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนอกฤดูด้วยแล้ว คุณวิเชียรแนะว่า ควรมีการบังคับออกดอก ในช่วงราวปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงพฤศจิกายน และควรให้ดอกออกภายในช่วง 2 เดือน นี้ แล้วจะได้ลูกราวเดือนมีนาคม-เมษายน

ใช้ด่างทับทิม ฉีดพ่นป้องกัน

คราวนี้หันมาดูเรื่องโรคแคงเกอร์กับแมลงศัตรูกันบ้าง คุณวิเชียรบอกว่า อาจเจอหนอนชอนใบบ้าง คงต้องใช้ยาควบคุม ถ้าจะใช้สารเคมีอาจไม่คุ้ม เพราะปลูกไม่มาก ควรหันไปพึ่งสารชีวภาพกลุ่มพืชหรือยาชุน และควรฉีดในช่วงแตกใบอ่อน

แต่สำหรับโรคแคงเกอร์แล้วปัจจุบันอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้น้ำด่างทับทิมฉีดพ่น ในอัตรา ด่างทับทิม 50 กรัม ผสมน้ำ 1 ลิตร คนให้เข้ากันทิ้งไว้ จากนั้นให้แบ่งออกมา จำนวน 20 ซีซี ผสมกับน้ำอีก 1 ปี๊บ ฉีดพ่น จะช่วยในการป้องกันและระงับโรคแคงเกอร์ได้ สูตรนี้ใช้ได้ผลดีแล้วยังปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริเวณรอบบ้านคุณวิเชียรปลูกพืชผักสวนครัวไว้เป็นจำนวนมาก เก็บไว้รับประทานบ้าง มีบางส่วนขาย อย่างผลมะนาวที่ได้จากต้น คุณวิเชียรไม่ได้นำออกไปขายที่อื่น แต่มักมีเพื่อนบ้านแถวนั้นแวะเวียนมาซื้อ โดยจะขายราคาที่ต่ำกว่าตลาด นอกจากนั้นยังเพาะกล้วยไม้ ใช้เนื้อที่ 4 ไร่ ปลูกกล้วยไว้ขายหน่อ ปลูกมะนาวไร้เมล็ดที่นำมาจากอเมริกา ซึ่งมีขนาดผลใหญ่มาก มีน้ำมาก และควรนำไปใช้ในการทำน้ำผลไม้มากกว่าการนำมาปรุงอาหาร

ที่บ้านคุณวิเชียรยังแบ่งพื้นที่บางส่วนสำหรับไว้รับซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรบางอย่างด้วย เวลาลูกค้ามาที่บ้าน มักเห็นพันธุ์มะนาวก็มักจะถามหาแล้วซื้อกิ่งพันธุ์บ้าง มะนาวในกระถางบ้าง

สนใจ สอบถามรายละเอียดต้นและกิ่งพันธุ์มะนาว หรือพันธุ์ไม้ผลชนิดอื่นได้ที่ คุณวิเชียร เนียมจ้อย โทรศัพท์ (081) 927-7299

หอมแดง…ดีๆ ที่ 1 ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05061010658&srcday=2015-06-01&search=no

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 27 ฉบับที่ 600

สกู๊ปพิเศษ

ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา

หอมแดง…ดีๆ ที่ 1 ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ

อาหารคาว/หวานเหล่านี้ท่านเคยรับประทานหรือแม้แต่จะผ่านตาบ้างหรือไม่?? ซุปหางวัว เมี่ยงคำ ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง ขนมหม้อแกงถั่ว ไข่ลูกเขย ข้าวหมกไก่ น้ำปลาหวานกับมะม่วง

ท่านทราบหรือไม่ว่า อาหารคาว/หวานเหล่านี้มี “หอมแดง” เป็นส่วนประกอบสำคัญจึงทำให้รสชาติอร่อย หอมฉุน จัดจ้าน ชวนน่ารับประทาน!!

ถึงแม้ หอมแดง จะมีกลิ่นฉุน แต่ก็นับเป็นเสน่ห์ให้แม่ครัวนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบเครื่องแกงเผ็ด ซอยบางๆ เอาไปทอดกรอบๆ เก็บไว้ โรยหน้าไก่ทอด ใส่ในไข่เจียวหมูสับ รับประทานสดโดยฝานเป็นแว่นบางๆ ร่วมกับแหนมสด เมี่ยงคำ ปลาเค็มทอดบีบมะนาว หอมแดงซอย กับพริกขี้หนูสวนหั่นฝอย

แล้วยังเป็นส่วนประกอบของน้ำพริกกะปิ หรือนำหอมแดงเผาแล้วตำผสมกับน้ำพริกปลาร้า นำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารประเภทหลนทุกอย่าง ฉะนั้น เรียกว่าหอมแดงเข้าไปเป็นทุกส่วนผสมของหลายเมนูจนทำให้น้ำลายสอเสียแล้ว…

ไม่เพียงแค่การนำมาใช้ในวงการอาหารคาว/หวานเท่านั้น แต่เจ้าลูกกลมสีแดงสด ยังมีสรรพคุณทางยาโบราณในตำรายาไทย โดยใช้หัวหอมแดง ผสมรวมกับเหง้าเปราะหอมสุมหัวเด็ก แก้หวัดคัดจมูก และรับประทานเป็นยาขับลม

ความที่เกิดประโยชน์มากมายเช่นนี้ก็มิได้หมายความว่าจะหาซื้อหอมแดงมาใช้กันได้ง่าย เพราะหอมแดงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้น โดยมีแหล่งเพาะปลูกหอมแดงมากที่สุดคือ ภาคอีสาน ได้แก่ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา รองลงมาคือ ภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ ยังมีปลูกกันที่ราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งปลูกหอมแดงขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่เพาะปลูกมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งภาค หอมแดงศรีสะเกษถือว่าเป็นหอมแดงที่มีคุณภาพดีกว่าที่อื่น มีคุณลักษณะพิเศษคือ เปลือกมีสีแดงเข้ม ด้านในมีสีม่วง กลิ่นฉุนแรง เก็บรักษาได้ยาวนาน เกษตรกรนิยมปลูกหลังจากช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปี อีกทั้งมีแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของจังหวัดคือ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอราษีไศล อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอวังหิน

ตลาดจำหน่ายสำคัญไม่เพียงภายในประเทศ แต่ตลาดต่างประเทศ อย่างประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย นับเป็นแหล่งใหญ่ของการส่งออกหอมแดง แล้วยังถือว่ามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้น-ลง ของตลาดหอมแดงในแต่ละปีด้วย

ที่สำคัญคือ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและจังหวัดได้เป็นอย่างมาก อันมาจากการทุ่มเทและเอาใจใส่ของชาวบ้าน พร้อมไปกับการให้ความร่วมมือกับทางภาคราชการในการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดหอมแดงอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศจนนำมาสู่การสร้างความเข้มแข็งทางด้านการส่งออกและการกำหนดราคา จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วประเทศและต่างประเทศ จนทำให้ชาวศรีสะเกษต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “หอมศรีสะเกษอร่อยที่สุด”

ฉะนั้น เพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ทีมงานนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านจึงเดินทางลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อจัดทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับอาชีพการปลูกหอมแดงของชาวบ้าน ตั้งแต่การปลูก การเก็บ รวมไปถึงตลาดจำหน่าย

ภาพรวม

หอมแดง ศรีสะเกษ

ก่อนอื่นคงต้องขอคำยืนยันจาก คุณทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาท และความเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหอมแดงศรีสะเกษ โดยท่านได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกหอมแดงที่จังหวัดศรีสะเกษ ว่าปลูกกันมาประมาณ 50 ปี ในครั้งแรกชาวบ้านปลูกเพื่อใช้สอยในครัวเรือน พอมีเหลือจึงนำไปขาย

ขณะเดียวกัน ชาวบ้านหลายคนต้องการผลิตหอมแดงให้มีคุณภาพ จึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูก การเก็บรักษาผลผลิตที่สะสมสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีหลายจังหวัดสามารถปลูกหอมแดงได้ แต่คุณภาพอาจไม่ทัดเทียมเท่าที่ศรีสะเกษ

อีกส่วนหนึ่งเป็นการนำข้อมูลที่สังเคราะห์จากงานวิจัยหลายแห่งมาประยุกต์ปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการปลูก พันธุ์ที่ใช้ปลูก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม มีความเกี่ยวข้องและสร้างสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา จนทำให้คุณภาพหอมแดงดีขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้น จุดเด่นของหอมแดงศรีสะเกษคือ หัวใหญ่ แห้ง แดง คอเล็ก ดั่งสโลแกนที่ว่า “ใหญ่ แห้ง แดง มัน คอเล็ก”

เกษตรจังหวัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ศรีสะเกษใช้พื้นที่ปลูกหอมแดง ประมาณ 30,000 ไร่ ผลผลิต 1 ไร่ ได้ประมาณ 4 ตัน ต่อรอบปลูก ราคาซื้อ-ขาย ในแต่ละคราวขึ้นอยู่กับกลไกการตลาด อย่างช่วงต้นฤดูที่หอมแดงเริ่มมีผลผลิต ราคาจะดี พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์จำนวนมากขึ้น กระทั่งเดือนมีนาคมจำนวนจะค่อยลดน้อยลง

“หอมแดงที่ผลิตจากจังหวัดศรีสะเกษจะกระจายขายทั่วประเทศเพราะความที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและปริมาณ ยิ่งในระยะหลัง ทางเกษตรจังหวัดมีนโยบายเน้นการปลูกหอมแดงให้มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยการนำระบบการปลูกแบบ GAP หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เข้ามาใช้กับกลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ จึงยิ่งทำให้เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่า รายใดที่ต้องการส่งหอมแดงไปขายยังต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองคุณภาพ (GAP) เสียก่อน

ส่วนแหล่งส่งออกหอมแดงรายใหญ่คือ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งต้องใช้ส่งราว 30 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหอมแดงทั้งหมด เพราะนำไปใช้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร ขณะเดียวกัน ยังมีตลาดที่จีนและมาเลเซียด้วย”

คุณทวี บอกว่า จังหวัดศรีสะเกษมีสัดส่วนการส่งออกหอมแดงมากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นที่ปลูก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหอมแดงจากทางยโสธรบางอำเภอ หรือที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอาณาเขตติดกับศรีสะเกษสามารถปลูกได้ แต่แหล่งปลูกเหล่านั้นยังต้องนำมารวมไว้ที่ศรีสะเกษเนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง อย่างตลาดท่าเรือ

“หอมแดง หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วต้องนำมาผึ่งและตาก และหอมแดงที่ยังไม่ได้มีการตัดแต่ง จะเรียกว่า “หอมปึ๋ง” ส่วนที่มีการถอนออกมาจากแปลงทันทีแล้วนำมามัดเป็นจุก ซึ่งหอมแดงลักษณะนี้ทางพ่อค้าเร่มักนิยมซื้อแล้วนำไปตัดแต่งภายหลัง ที่เรียกว่า “หอมแต่ง” มีการตัดราก แต่งใบให้สวยมีระเบียบ”

การแปรรูปหอมแดงได้เข้ามามีบทบาทในรูปธุรกิจมากขึ้น คุณทวี ชี้ว่า แนวโน้มตลาดการบริโภคหอมแดงไม่เพียงแต่สดเท่านั้น การแปรรูปเป็นหอมเจียวยังได้รับความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ และที่ศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตหอมเจียวที่ใหญ่ จะมีพ่อค้าเอกชนมารับซื้อแล้วนำไปติดแบรนด์ยี่ห้อกันเอง อีกทั้งยังมีบางส่วนส่งขายต่างประเทศด้วย

เกษตรจังหวัดชี้ถึงปัญหาที่ทำให้ราคาหอมแดงตกต่ำว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากกลไกการตลาดในต่างประเทศ อย่างที่อินโดนีเซีย ถ้าคราวใดมีหอมแดงภายในประเทศจำนวนมากก็จะกระทบต่อหอมแดงที่ศรีสะเกษด้วย ขณะเดียวกัน ถ้าปริมาณหอมแดงในประเทศมีมากก็จะกระทบกับราคาเช่นกัน

“ส่วนปัญหาที่เกิดจากโรคมักมาจากสภาพอากาศ กล่าวคือ หอมแดงชอบอากาศเย็น ซึ่งสภาพอากาศเย็นจะส่งผลดีกับผู้ปลูกเป็นอย่างมาก แล้วยังทำให้ต้นทุนลดลง อีกทั้งคุณภาพหอมแดงจะดีมาก และโรคต่างๆ ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นด้วย ในทางกลับกันถ้าอากาศร้อนและชื้น จะมีโรคหลายชนิดเข้ามาติดหอมแดง แต่กระนั้นชาวบ้านในยุคใหม่มีศักยภาพการปลูกที่เก่งกว่าในสมัยก่อนมาก มีการนำองค์ความรู้หลายอย่างมาปรับใช้จนแก้ไขความเดือดร้อนได้ในที่สุด”

เกษตรจังหวัดเผยถึงพันธุ์ที่นำมาใช้ปลูกว่า ชาวบ้านมักนำหอมหัวเล็กมาใช้ทำพันธุ์ คือต้องปลูกถี่เพื่อให้ได้หัวขนาดเล็ก และมักปลูกในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูหลักคือ ช่วงฝนหรือปลูกหลังจากผ่านฤดูหอมแดงเก็บเกี่ยวแล้ว จึงนำมาทำหอมพันธุ์

ถึงแม้จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ปลูกหอมแดงมากที่สุด และปลูกกันในหลายตำบล หมู่บ้าน แต่ด้วยวิธีบริหารจัดการภายใต้ความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและภาคราชการเพื่อหามาตรการในการแก้ปัญหาราคาหอมแดงตก จึงกำหนดให้มีการกระจายปลูกและจะไม่ปลูกพร้อมกัน แต่จะทยอยปลูกไปทีละพื้นที่ โดยเริ่มจากอำเภอกันทรารมย์ ปลูกและเก็บก่อน จากนั้นต่อด้วยที่ยางชุมน้อย ราษีไศล ไปจนถึงวังหิน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะทยอยปลูกและเก็บ แต่พอถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม มักจะมีจำนวนหอมแดงมากที่สุด แล้วจะค่อยๆ ลดลงตามลำดับ

“การเป็นสินค้าเกษตรที่ขายดีเพราะมีคุณภาพ เนื่องจากชาวบ้านและภาคราชการช่วยกันเต็มที่ จนได้รับความนิยมทั้งตลาดในและตลาดต่างประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในปีหนึ่งมีรายได้จากการขายหอมแดง ราว 300 ล้านบาท” เกษตรจังหวัด กล่าว

ไปดูธุรกิจค้าส่ง

หอมแดง รายใหญ่

ภายหลังที่ได้รับคำยืนยันจากท่านเกษตรจังหวัดแล้ว ทีมงานจึงบุกไปหาข้อมูลการค้าขายหอมแดง จากร้านประเสริฐศรี อยู่เลขที่ 134/1 หมู่ที่ 21 ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ (081) 967-1825 ซึ่งถือเป็นผู้ค้าส่งหอมแดงรายใหญ่รายหนึ่งของจังหวัด

คุณศิริพร เต็มสมบัติบวร เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ค้าขายหอมแดงมาเกือบ 30 ปี สมัยเริ่มแรกที่ขายยังมีน้อย รับจากชาวบ้านที่ปลูกแล้วมีเหลือมาขาย พอราว ปี 2532 ชาวบ้านเริ่มปลูกกันเพิ่มมากขึ้น มีการรวมกลุ่มและทำเป็นระบบที่ชัดเจน

ธุรกิจการค้าส่งหอมแดงของคุณศิริพร มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือการขายส่งตลาดภายในประเทศ และการขายส่งตลาดต่างประเทศ

เจ้าของธุรกิจค้าหอมแดงรายนี้เผยถึงวิธีการรับซื้อหอมแดงของทางร้านว่า จะออกไปสำรวจตามหมู่บ้าน โดยจะดูว่าบ้านใดปลูกหอมแดงได้คุณภาพ หรืออาจจะไปดูที่ตลาดกลาง อย่างตลาดท่าเรือ ที่รับซื้อหอมแดง จากนั้นจึงตกลงราคาจนเป็นที่พอใจ

ตลาดหอมแดงจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายปีไปจนถึงราวเดือนมีนาคม ถ้าหอมแดงที่ศรีสะเกษลดลงหรือไม่มี ก็จะไปหาซื้อทางจังหวัดภาคเหนือมาขาย

คุณศิริพร บอกว่า ตลาดต่างประเทศถือว่ามีส่วนสำคัญมาก โดยเฉพาะประเทศหลักอย่างอินโดนีเซีย และที่มาเลเซีย จีน เพราะเมื่อใดที่มียอดออเดอร์น้อยหรือไม่มี ก็จะกระทบกับตลาดภายในทันที แล้วยังบอกว่าสัดส่วนตลาดต่างประเทศกับในประเทศที่ทางร้านค้าขายอยู่ น่าจะราว 60 ต่อ 40 และที่ผ่านมาสำหรับร้านค้าส่งแห่งนี้เคยมีออเดอร์ต่างประเทศที่เป็นโควตาเต็มที่สูงถึงประมาณ 100 กว่าตัน

คุณศิริพร ชี้ว่า สิ่งที่ตลาดต่างประเทศยอมรับการนำเข้าหอมแดงจากไทยเพราะมีการการันตีคุณภาพด้านการรับรองมาตรฐาน อีกทั้งคุณภาพส่งออกต้องเป็นหอมแดงเกรดเอ ขนาดใหญ่ที่มีสีแดงเข้ม

คุณศิริพร ชี้ว่า สถานการณ์ราคาหอมแดงจะกำหนดไม่ได้เลยเพราะเป็นไปตามกลไกตลาด ราคามีขยับไป-มาไม่แน่นอนในแต่ละปี เนื่องจากต้องดูยอดการสั่งทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้จากสภาพดินฟ้าอากาศด้วย

“บางปีชาวบ้านปลูกกันน้อยราย แต่ได้ปริมาณมากเพราะเป็นช่วงอากาศดี แต่ในบางคราวชาวบ้านปลูกกันมาก แต่อากาศไม่ดีเลยได้น้อย อย่างปีที่ผ่านมา (ปี 2557) ได้ราคาดีอยู่ที่ 9-10 บาท ต่อกิโลกรัม หรือช่วงที่หอมแดงมีคุณภาพดีมากจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ช่วงนั้นราคาประมาณ 14-15 บาท ต่อกิโลกรัม”

คุณศิริพร กล่าวยืนยันว่า คุณภาพหอมแดงของจังหวัดศรีสะเกษดีกว่าหลายจังหวัด แม้แต่ปลูกในจังหวัดเดียวกันแต่ต่างสถานที่ยังมีคุณภาพต่างกัน อย่างที่อำเภอราษีไศล ในหลายหมู่บ้านสามารถปลูกหอมแดงได้อย่างมีคุณภาพ

บุก “ตลาดท่าเรือ”

แหล่งขายหอมแดง

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในฤดูหอมแดงคือราวช่วงปลายปีไปจนถึงราวเดือนมีนาคม ตลาดกลางหอมแดงหรือที่รู้จักกันว่า ตลาดท่าเรือ จะคลาคล่ำไปด้วยรถปิกอัพ รถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนหลายคันที่ต่างบรรทุกหอมแดงเข้ามาในบริเวณลานกว้างเพื่อจับจองพื้นที่สำหรับขนถ่ายหอมแดงจำหน่ายให้แก่พ่อค้า-แม่ค้าที่มารับซื้อ จากนั้นพวกเขาจะบรรทุกหอมแดงไปขายตามสถานที่ต่างๆ ทั้งแบบรถเร่ หรือจอดขายที่ตลาดนัด

ทีมงานคุยกับชาวบ้านท่านหนึ่งที่มารับซื้อหอมแดงไปขาย ชื่อ คุณอุดร เขาบอกว่า รถปิกอัพคันนี้บรรทุกหอมแดงได้ราว 2 ตันกว่า ต้องขายให้หมดภายใน 6 วัน มารับซื้อในราคา 3.50-4.50 บาท ต่อกิโลกรัม นำไปขายในราคา 10 กิโลกรัม 100 บาท สถานที่นำไปขายคือที่บุรีรัมย์ หรือบริเวณตลาดชายแดนกัมพูชา จะขายในช่วงฤดูกาลคือ ราวเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม

หรืออย่าง คุณศรีอุบล เกษบุรมย์ ผู้จัดการตลาดแห่งนี้ บอกว่า ตลาดนี้มีชื่อว่า ตลาดท่าเรือ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีสะเกษ ยางชุม เปิดขายมานานกว่า 10 ปี เป็นตลาดกลางค้าส่งหอมแดงและกระเทียม

“โดยในแต่ละปี ตลาดค้าหอมแดงและกระเทียมจะเริ่มขึ้นเมื่อชาวบ้านที่ปลูกหอมแดงไว้แล้วเก็บผลผลิตได้กันมากจึงทยอยนำออกมาขาย สำหรับตลาดแห่งนี้จะเริ่มขายกันในราวเดือนธันวาคม-มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงของหอมแดงที่มีในศรีสะเกษ

ยิ่งถ้าเป็นระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ยิ่งมีมากจนทำให้ต้องนำไปขายที่ตลาดอีกแห่งซึ่งเป็นเจ้าของรายเดียวกัน แต่ถ้าพ้นจากช่วงดังกล่าวแล้วมักเป็นการนำหอมแดงจากที่อื่นมาขาย”

คุณศรีอุบล เผยว่า คนที่นำหอมแดงมาขายมีหลายกลุ่ม ทั้งพ่อค้าคนกลาง และชาวบ้านที่ปลูกเองก็มี เพราะบางทีชาวบ้านมองว่าการขายผ่านพ่อค้าคนกลางมักได้ราคาน้อย

สำหรับผู้ซื้อมักนำไปขายต่อยังจังหวัดหรือสถานที่ซึ่งมีระยะทางที่ไม่ห่างไกลจากจังหวัดศรีสะเกษมาก อย่าง มหาสารคาม อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด หรืออาจเป็นตลาดที่ติดกับชายแดน

คุณศรีอุบล ชี้ว่า มีบางรายอย่างที่บ้านหนองไฮ จะเป็นพ่อค้าคนกลางที่นิยมมารับซื้อเป็นหอมปึ๋ง แล้วนำไปตัดแต่งใบให้สวย ทำให้เป็นระเบียบ และขายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นของฝาก คนกลุ่มนี้มักไม่ไปติดต่อซื้อตามหมู่บ้าน เพราะซื้อยากจึงมาซื้อที่ตลาดกลางแห่งนี้

สำหรับหน้าที่ประจำของคุณศรีอุบล คือ การดูแลความเรียบร้อยและจัดระเบียบของสถานที่จอดรถ โดยเก็บค่าสถานที่จอด คันละ 20-40 บาท แล้วแต่จำนวนและขนาดรถที่นำเข้ามา

ทำไม…จึงปลูก

หอมแดง ได้ดี มีคุณภาพ

“ยางชุมน้อย” ถือเป็น 1 ใน 3 อำเภอที่มีพื้นที่ปลูกหอมแดง แล้วได้ผลผลิตสูง ส่วนอีก 2 อำเภอ คืออำเภอราษีไศล และวังหิน นอกจากนี้ ยังมีปลูกกันที่อำเภอกันทรารมย์ อำเภอพยุห์ และอำเภอเมือง

จากแบบสำรวจและรายงานข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกและผลผลิตหอมแดงในฤดูการผลิต ปี 2557/58 ของอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ระบุว่า ในจำนวน 7 ตำบลของอำเภอนี้ มีตำบลยางชุมน้อย ที่แม้จะมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงอยู่ในอันดับ 4 คือ 476 ราย แต่กลับมีพื้นที่ปลูกและมีผลผลิตมากเป็นอันดับ 1 คือ 9,768 ตัน หรือให้ผลผลิตเฉลี่ย 3 ตัน ต่อไร่ อีกทั้งยังมีอีกหลายตำบลที่ปลูกแล้วมีผลผลิตสูงไม่แพ้กัน

ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไร…ลองมาฟังรายละเอียดของ ท่านอดิศักดิ์ คำสงค์ เกษตรอำเภอยางชุมน้อย คุณดวงเดือน ประสาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คุณนิยม อำไพ กำนันตำบลยางชุมใหญ่ และบรรดาสมาชิกกลุ่ม GAP หอมแดงตำบลยางชุมใหญ่ ที่นำโดย คุณสุริยา นามวงษ์ ประธานกลุ่ม

เกษตรอำเภอยางชุมน้อย กล่าวว่า ที่อำเภอยางชุมน้อยมีพื้นที่ปลูกหอมแดงกว่า 12,000 ไร่ และในอนาคตคงไม่เพิ่มพื้นที่ปลูกเพราะต้องการควบคุมให้มีคุณภาพ มีเกษตรกรที่ยึดอาชีพนี้กว่า 2,900 ราย อำเภอนี้ปลูกหอมแดงกันมานานกว่า 50 ปี โดยเริ่มจากเมื่อชาวบ้านได้หักโค่นจอมปลวกลงมา ซึ่งดินของจอมปลวกเป็นดินที่มีความสมบูรณ์ เมื่อนำมาใช้ปลูกหอมแดงจึงได้คุณภาพ

แม้ปัจจุบันจอมปลวกเหลือน้อยก็จะใช้ที่ราบทำให้สูงขึ้น เรียกว่า โพน แล้วก็เอาดินจอมปลวกมาถมทับหน้าผิวดินประมาณครึ่งฟุตเป็นการปรับปรุงดิน จะทำให้หอมแดงเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตที่สมบูรณ์

“แต่ก่อนระยะแรกทำกันภายในครัวเรือน พอเทคโนโลยีทางการเกษตรมีการพัฒนาดีขึ้น จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกกันเพิ่มมากขึ้น โดยได้ใช้รถแทรกเตอร์ดันจอมปลวกแทนแรงงาน แล้วจัดการปรับพื้นที่

ในสมัยนั้นยังไม่มีตลาดรองรับ เมื่อเก็บผลผลิตได้แล้วใส่หาบเดินเท้าไปขายที่ตลาด ในระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ต้องเดินลัดทุ่ง สมัยนั้นขายกันราคาหมื่นละ (12 กิโลกรัม) ต่อ 30-35 บาท ทำกันอย่างนั้นมานานกว่า 50 ปี

แต่มาในปัจจุบัน เมื่อมีภาคราชการเข้ามาช่วยเหลือ มีการจัดการตลาดที่ชัดเจน ทำให้ชาวบ้านไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นต่อไป แล้วพอถึงเวลาเก็บผลผลิตจะมีพ่อค้าเดินทางเข้ามาติดต่อตกลงราคาซื้อ-ขายกัน”

ปัจจุบัน ชาวบ้านปลูกหอมแดงโดยใช้พันธุ์ศรีสะเกษที่เป็นพันธุ์พื้นบ้านดั้งเดิม และการคัดพันธุ์เน้นต้นหอมแดงที่ไม่มีหลายหัว หรือเรียกกันว่า หอมโทน โดยชาวบ้านจะใช้ความชำนาญจากประสบการณ์ปลูกหอมแดงที่ยาวนาน ด้วยการดูจากตาเปล่าว่าหัวไหนมีสภาพดีสมบูรณ์และไม่กลายพันธุ์

ส่วนการปลูกเพื่อทำพันธุ์จะทำกันในช่วงเดือนเมษายน เพื่อเตรียมนำไปใช้ในเดือนกันยายน-ตุลาคม ทั้งนี้ อำเภออื่นจะรอให้ที่อำเภอยางชุมน้อยเก็บผลผลิตก่อนจึงลงมือปลูก

วิธีปลูกหอมแดง เริ่มจากการเตรียมดินด้วยการไถดะ ประมาณ 3-4 ครั้ง แต่ในปัจจุบันใช้เครื่องจักรพรวนดินแทนแรงงานคน จากนั้นจึงใช้ลูกกลิ้งที่มีซี่เหล็กแหลม กลิ้งกดลงบนผิวดินให้เป็นรู ทำให้เกิดเป็นระยะการปลูกขึ้น ที่มีระยะห่างระหว่างรู 15 เซนติเมตร สำหรับใช้หัวใหญ่ปลูก หรือระยะ 13-14 เซนติเมตร สำหรับการใช้หัวเล็กปลูก การกำหนดระยะด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้ถือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้าน

จำนวนที่ใช้ ถ้าเป็นระยะห่าง 15 เซนติเมตร ใช้ 350-400 กิโลกรัม ต่อไร่ จะใช้ปุ๋ยคอกและแกลบหว่านลงไปด้วย ปุ๋ยคอกใช้ไม่มากเพราะหายาก แต่จะใช้น้ำหมักชีวภาพแทนเพื่อเป็นอาหารเสริมและป้องกันแมลง ปุ๋ยสูตรใช้ไม่มาก ตอนต้นมีขนาดเล็กใช้สูตร 15-15-15 เมื่อต้นมีขนาดโตขึ้นเปลี่ยนมาใช้ตัวท้ายสูง 0-0-34 ในปริมาณ 1 ถุง ต่อไร่ โดยได้ผลผลิต 1 ไร่ ถ้าเป็นหอมแดงสดประมาณ 7-8 ตัน

หลังปลูกแล้วต้องใช้ฟางกลบ รดน้ำทุกวัน ในเวลาประมาณ 4 วัน จะเริ่มแตก น้ำที่ใช้เป็นน้ำบาดาลที่เจาะลึก 7 เมตร ต้นทุนทางธรรมชาติที่ทำให้การปลูกหอมแดงที่อำเภอยางชุมน้อยมีคุณภาพ เพราะการที่มีลำน้ำชีและลำน้ำมูลขนาบทั้ง 2 ด้าน อีกทั้งยังมีความสมบูรณ์ของน้ำใต้ดินด้วย

เกษตรอำเภอเพิ่มเติมว่า การปลูกหอมแดงที่อำเภอยางชุมน้อยมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาปลูก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบกันเกิดจากหอมแดงล้นตลาด ในอันที่จะทำให้ราคาตกต่ำ ดังนั้น ชาวบ้านทุกรายจึงมีการหารือกันแล้วได้ผลสรุปถึงการจัดแบ่งการปลูกหอมแดงออกเป็น 3 ช่วง คือตั้งแต่เดือนกันยายน และเก็บผลผลิตช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ อายุหอมแดงรุ่นแรกจะสั้นราว 50-60 วัน เท่านั้น และถ้าปีไหนช่วงปลายปีหอมแดงหมดเร็ว ในช่วงต้นปีมักมีราคาสูงทันที เพราะเป็นกลไกทางการตลาด

ช่วงที่สองราวเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม และจะเก็บผลผลิตราวเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พอช่วงสุดท้ายจะปลูกราวเดือนมกราคม และเก็บราวเดือนมีนาคม ช่วงนี้ราคาลดลง เพราะมีหอมแดงทางภาคเหนือเข้ามา อย่างไรก็ตาม การรับซื้อหอมแดงจากพ่อค้ามีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ การตีราคาแบบหอมปึ๋ง แบบหอมแต่ง และแบบเหมาสวน

ผลที่ตามมาภายหลังการจัดแบ่งช่วงเวลาการปลูกหอมแดงแล้ว ปรากฏว่าชาวบ้านที่ยางชุมน้อยจะมีรายได้ดีในช่วงต้นปีและกลางปี ซึ่งในต้นปีจะมีผลผลิตประมาณ 2,000 กว่ากิโลกรัม เป็นหอมแดงแห้ง ถ้าเข้าช่วงฤดูหนาวประมาณ 3,000-4,000 กิโลกรัม ต่อไร่ ถึงแม้ว่าราคาหอมแดงจะลดลงในช่วงเดือนมีนาคมก็ตาม แต่คงไม่กระทบกับรายได้ของชาวบ้าน อีกทั้งในช่วงดังกล่าวยังปลูกกันน้อย เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น

“ความเป็นอยู่ของชาวบ้านจากการปลูกหอมแดงนั้นอาจไม่แน่นอน หรือคล้ายกับการเสี่ยงดวง ซึ่งถ้ามองดูแล้วมิติของการปลูกหอมแดงมี 3 รูปแบบ ที่เป็นผลลัพธ์คือ กำไร ขาดทุน และเสมอตัว แต่ที่ผ่านมาดูเหมือนมีผลของกำไรมากกว่า ทั้งนี้ สังเกตได้จากชาวบ้านทุกหลังคาเรือนมีรถใช้กันทั่วหน้า” เกษตรอำเภอ กล่าว

คุณดวงเดือน ประสาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงแก่เกษตรกรทุกคนทางด้านวิธีการปลูกหอมแดงแบบคุณภาพ ได้กล่าวเสริมในเรื่องการปลูกแบบ GAP ว่า สิ่งแรกคือเรื่องพันธุ์ที่ต้องไม่ควรปลูกอยู่ใกล้แหล่งน้ำเสียหรือบริเวณที่มีมูลสัตว์ หรือแม้แต่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งแหล่งน้ำยังต้องนำมาจากบ่อบาดาลน้ำตื้น ซึ่งไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี

ส่วนปุ๋ยและสารเคมีจะมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้ แล้วยังกำหนดว่าควรจะใช้ในปริมาณที่ควบคุมไว้เท่านั้น ทางด้านคุณภาพจะให้ความสำคัญมาก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว และจะต้องให้หอมแดงแก่จัดจริงจึงเก็บได้ คือในระหว่าง 70-75 วัน ปัญหาเรื่องโรคที่เกิดขึ้นมากคือ เชื้อรา ซึ่งมีการป้องกันรับมือกันไว้ล่วงหน้าตั้งแต่การเตรียมดิน

หลังการเก็บเกี่ยวแล้วต้องนำไปแขวน/ผึ่ง เป็นเวลา 15-20 วัน จึงสามารถนำไปขายได้ ซึ่งการขายมี 2 แบบ คือการขายแบบปึ๋ง และการตัดแต่ง

“ในการรับรองขั้นสุดท้ายของกระบวนการ GAP จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเข้ามาตรวจอย่างละเอียดแล้วจึงออกใบรับรองให้แก่เกษตรกร ได้ทำกันมาหลายปีแล้ว โดยในระยะแรกเกษตรกรยังไม่เห็นความสำคัญ แต่เมื่อพวกเขาได้รับทราบถึงประโยชน์ที่แท้จริงจึงได้ร่วมมือกันเต็มที่ ทำให้ได้รับ GAP กันไปแล้วจำนวน 200 ราย จากจำนวน 300 ราย ทั้งนี้เพราะมีผลต่อการส่งออกไปขายต่างประเทศ” คุณดวงเดือน กล่าว

ชุดมวลชนกองทัพบก

แนะแนวทางปลูกพืชอินทรีย์

และเกษตรแบบพอเพียง

ร.อ. อวิรุทธ์ สุทธิสุวรรณ หน.ชป. มวลชนที่ 2 กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะหัวหน้าชุดมวลชนที่เข้ามาให้ความรู้ และความเข้าใจแก่เกษตรกรถึงการปลูกพืชแนวเกษตรอินทรีย์ ได้ให้รายละเอียดว่า ในช่วงที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ มีความต้องการให้ทางทหารเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านเกษตรอินทรีย์

ทั้งนี้ คณะที่เข้ามาได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์ของกองทัพภาคที่ 2 โดยจะดำเนินการร่วมกับทางเกษตรกร ซึ่งพยายามจะเน้นให้ชาวบ้านได้เล็งผลเลิศทางด้านการลดต้นทุน อีกทั้งยังมองว่าสิ่งที่บริโภคควรปลอดจากสารเคมีอย่างสิ้นเชิง

ที่ผ่านมา เกษตรกรยังคงใช้รูปแบบเดิมในการทำเกษตรกรรม อีกทั้งยังใช้สารเคมีเพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตที่เร็วทันใจ แต่มีบางกลุ่มได้ทำอินทรีย์กันแล้ว แล้วทำกันอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาอาจมีหลายอย่างที่ติดขัดและไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง หรือบางรายไม่กล้าเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่

“แต่สำหรับในพื้นที่นี้กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มีการเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์กัน ทั้งนี้ ทุกคนต่างมองว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วไปยังไม่ดี ควรหันมาทำการเกษตรแบบพอเพียง แล้วยิ่งถ้าเป็นแบบอินทรีย์ด้วยจะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น” หน.ชป. มวลชนที่ 2 กล่าว

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แล้ว ถึงแม้ทีมงานแต่ละคนจะไม่มีหอมแดงติดมือมาฝากคนทางบ้าน เพราะพวกเราต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอีกหลายแห่ง แต่การที่ทีมงานได้สัมผัสคลุกคลีกับชาวบ้านในเวลาสั้นๆ ได้พบ พูดคุย เห็นของจริงจากแหล่งผลิตทุกแห่งที่ชาวบ้านทำงานกัน จึงกล้ายืนยันได้อีกเสียงว่า “หอมศรีสะเกษอร่อยที่สุด” จริงๆ

ท้ายนี้ ขอขอบคุณ ท่านเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ติดต่อประสานงานจนทำให้ภารกิจนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

…ไหนๆ ก็ติดตามเรื่องหอมแดงกันมายาวแล้ว ก่อนจบมีเรื่องดีๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสรรพคุณหอมแดงด้านความสวยงามมาฝากท่านสุภาพสตรีสักเล็กน้อย โดยเฉพาะผู้ที่มีสิว ฝ้า หรือจุดด่างดำบนใบหน้าจนทำให้ขาดความมั่นใจเวลาพบปะหน้าชายหนุ่ม อาจลองใช้ยามาหลายชนิดแต่ไร้ผล

ลองหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติดูด้วยการนำหอมแดงมาทุบหรือฝานให้เป็นแว่นบางๆ ใช้ทาบริเวณที่เป็นสิว ฝ้า หรือจุดด่างดำ เพียงไม่กี่สัปดาห์ก็น่าจะรู้ผลแล้ว…หากได้ผลอย่าลืมบอกคนใกล้ชิดด้วย

สนใจสอบถามข้อมูลเรื่อง หอมแดง ติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ (045) 611-397

ผักอินทรีย์ ที่บ้านเมืองอ่าง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05066010658&srcday=2015-06-01&search=no

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 27 ฉบับที่ 600

เทคโนโลยีการเกษตร

ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ

ผักอินทรีย์ ที่บ้านเมืองอ่าง

“การที่เราเน้นให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ให้พืชที่ปลูก สิ่งที่ได้กลับมาอย่างเห็นเด่นชัดคือ โครงสร้างของดินดีมาก ค่า OM หรือปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จากเดิมที่วัดพบว่ามีค่าไม่ถึง 3 แต่ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นมาเป็น 5-6 รวมถึง ค่า พีเอช ในดิน เดิมมีค่าเป็นกรดอ่อน ประมาณที่ 5.4 แต่ปัจจุบัน ปรับดีขึ้นมาก มาอยู่ที่ 6-6.5 และลักษณะดินจะร่วนมาก ส่งผลต่อการปลูกผัก ทำให้เจริญเติบโตและงอกงามดี”

คุณคณาวุฒิ สุทธิเนียม นักวิชาการเกษตร สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ กล่าวถึงหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เน้นให้เกษตรกรในพื้นที่ บ้านเมืองอ่าง หมู่ที่ 9 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์

บ้านเมืองอ่าง เป็นหนึ่งในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ของโครงการหลวง โดยมีสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดูแลพื้นที่

ในปี 2545 เป็นปีแรกที่โครงการหลวงได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพในพื้นที่แห่งนี้ ตามคำร้องขอของชาวบ้านในพื้นที่ โดยกิจกรรมที่ส่งเสริมคือ การปลูกผักอินทรีย์ พร้อมกับส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่ม ตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์บ้านเมืองอ่าง ปัจจุบันมีสมาชิก จำนาน 128 ราย

จากจุดเริ่มต้น มาจนถึงวันนี้ กลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์บ้านเมืองอ่าง ได้ก้าวมาสู่ความสำเร็จ สามารถผลิตผักอินทรีย์คุณภาพส่งจำหน่าย สร้างรายได้เป็นอย่างดี

คุณคณาวุฒิ กล่าวอีกว่า ในกิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์ สมาชิกของกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูก การจัดการดูแล การป้องกันรักษาโรค และด้านการตลาด รวมถึงโรงเรือนสำหรับปลูกผัก รายละ 2 ครัวเรือน

จากที่กลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์บ้านเมืองอ่าง สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี จนได้รับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย์ ทั้งจากกรมวิชาการเกษตร และ มกท.

ทั้งนี้ ผลผลิตผักอินทรีย์ทั้งหมดจะส่งจำหน่ายให้กับโครงการหลวง รวมถึงร้านอาหารของภาคเอกชน และผู้ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์

สำหรับชนิดของผักที่ปลูก มี 8 ชนิด เช่น ผักเบบี้ฮ่องเต้ ผักฮ่องเต้ ผักกาดกวางตุ้ง เบบี้แครอต ถั่วแขก เป็นต้น โดยตารางการปลูกผักแต่ละชนิดนั้น ทางสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จะแนะนำว่า ช่วงไหนต้องปลูกผักอะไร เพื่อให้สามารถมีผลผลิตออกมาได้ตรงกับช่วงความต้องการของตลาด

คุณคณาวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้กำลังการผลิตผักแต่ละชนิดนั้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เพราะกำลังการผลิตจะขึ้นอยู่กับจำนวนโรงเรือน ตอนนี้จึงวางแผนที่จะสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักเพิ่มให้กับเกษตรกร เพื่อรองรับความต้องการของตลาด

“ทั้งนี้ สมาชิกของกลุ่มจะได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการดูแลใหม่ๆ ทุกปี พร้อมกันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเข้ามาติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแผนด้านการผลิต และการตลาด”

ทุกอย่างที่สมาชิกของกลุ่มดำเนินการนั้น จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การเกษตรอินทรีย์ตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วยในการจัดการดูแล จนเห็นผลอย่างน่าพอใจ

จากข้อมูลที่ คุณคณาวุฒิ ให้ทำ สรุปได้ว่า ในการปลูกผักในโรงเรือน ซึ่งจะเป็นการใช้พื้นที่ปลูกผักซ้ำทุกปีนั้น จะต้องมีการป้องกันในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการสะสมของโรคและแมลง

“เราต้องรู้เลยว่า ถ้าทำแบบนี้ สิ่งที่จะตามมามีอะไรบ้าง และทำให้เกิดปัญหาอย่างไร สิ่งที่เราเน้นคือ การป้องกัน เตรียมการไว้ล่วงหน้า เช่น ต้นหญ้า ที่จะเข้าไปงอกในโรงเรือนปลูกผักได้นั้น จะมีสาเหตุอย่างเดียวคือ มากับมูลโคที่เราใช้เป็นปุ๋ยคอก ดังนั้น การแก้ไขคือ ต้องนำมูลโคนั้นไปหมักไว้ก่อน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อไม่ให้เมล็ดหญ้างอกได้”

คุณคณาวุฒิ ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผักว่า จะเน้นการผสมผสาน ในหลายๆ วิธี นับตั้งแต่การเตรียมดินก่อนปลูก ที่จะเน้นให้สมาชิกของกลุ่มมีการไถพลิกดิน และตากแดด

“ตรงนี้นอกจากจะเป็นการเตรียมดินเพื่อขึ้นแปลงปลูกผักแล้ว ยังเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูของผักด้วย เพราะการพลิกดินกลบ จะช่วยทำลายไข่แมลง แต่เพื่อความแน่ใจ จะมีอีกเทคนิคหนึ่งที่นำเข้ามาใช้ นั่นคือ การปล่อยไก่”

การปล่อยไก่ เป็นเทคนิคที่ คุณคณาวุฒิ บอกว่า ดัดแปลงมาจากเทคนิคของเกษตรกรในไต้หวัน

“ผมได้มีโอกาสไปดูงานการปลูกผักอินทรีย์ที่ไต้หวัน และไปเห็นเทคนิคนี้ ซึ่งเกษตรกรในไต้หวันนิยมใช้กันมาก จึงนำแนวคิดมาและมาดัดแปลงให้เข้าวิถีชีวิตของเกษตรกรในบ้านเรา เนื่องจากพื้นที่ของเกษตรกรที่บ้านเมืองอ่างนั้นมีน้อย จนไม่สามารถสร้างคอกพื้นที่เลี้ยงไก่ได้ เราจึงส่งเสริมให้เลี้ยงในพื้นที่ว่างบริเวณบ้านแทน”

“เมื่อเก็บผลผลิตหมดแล้ว เกษตรกรจะทำการไถดิน และตากดินไว้ จนครบตามที่กำหนด หลังจากนั้น จะนำไก่มาปล่อย โดยจะใช้วิธีการจับไก่พื้นบ้านที่เลี้ยงไว้ใส่ชะลอมมาจากบ้าน แล้วนำมาปล่อยในโรงเรือนที่ปลูกผัก ไก่นั้นจะมีความสามารถพิเศษในการหากินแมลง ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมืออย่างดีในการช่วยกำจัดแมลงที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ โดยระยะเวลาในการปล่อยนั้น จะนานประมาณ 2 วัน เมื่อครบกำหนดสมาชิกก็จะจับไก่ออก แล้วนำกลับไปปล่อยเลี้ยงที่บ้านตามเดิม”

นอกจากเทคนิคดังกล่าวแล้ว ในการป้องกันกำจัดโรค ยังมีการใช้เทคนิคแบบผสมผสาน ตามหลัก ไอพีเอ็ม ด้วยเพราะแมลงศัตรูผักแต่ละตัวนั้น จะมีวิธีการป้องกันกำจัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีการต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้สมุนไพรในการป้องกันกำจัด โดยเน้นสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น สะเดา หางไหล นอกจากนี้ ยังมีการใช้มุ้งที่มีตาถี่มากๆ เพื่อป้องกันแมลง เป็นต้น

“หรือแม้แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิต เรายังต้องใช้เทคนิคที่ป้องกันการเกิดโรคระบาด โดยเราจะเน้นให้สมาชิกตัดผลผลิตเมื่อครบกำหนดปลูกแล้วให้หมดในครั้งเดียว หรือที่เรียกว่า ตัดมีดเดียว แต่วิธีการจะไม่ใช้มีดตัดต้น แต่ให้ใช้วิธีการถอนต้นออกมาจากโรงเรือน แล้วนำมาตัดแต่งรากออกด้านนอก ที่ทำเช่นนี้เพราะถ้าตัดรากผักด้านในโรงเรือน แล้วกองทิ้งไว้ อาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการสะสมของโรคระบาดต่างๆ ได้ เราจึงต้องป้องกันไว้ก่อน” คุณคณาวุฒิ กล่าว

อีกสิ่งที่เป็นจุดเด่นและสามารถทำให้การปลูกผักอินทรีย์ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีและมีแนวโน้มการให้ปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มมากขึ้นคือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นแหล่งธาตุอาหารแก่ผักที่ปลูก ซึ่งนอกจากทำให้ต้นพืชได้รับธาตุอาหารที่ดีและเพียงพอแล้ว ยังเป็นการช่วยปรับโครงสร้างดินให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอด้วย

“สิ่งที่เน้นมากคือ หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว สมาชิกจะต้องนำปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักมาเป็นอย่างดี มาใส่โรงเรือนละ 20 กระสอบ โดยจะเป็นการใส่ครั้งเดียว หรือแบ่งใส่ในช่วงเตรียมดิน 10 กระสอบ จากนั้นอีก 7 วัน ใส่อีก 10 กระสอบ ก็ได้” คุณคณาวุฒิ กล่าว

สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่นำมาใช้นั้น หากผลิตได้เองจะเป็นสิ่งที่ดี แต่หากมีข้อจำกัดในด้านเวลา หรือการหาวัตถุดิบ มีข้อแนะนำว่า สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้ แต่มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีโรงงานเป็นของตนเอง ซึ่งจะเป็นการทำให้เกิดความมั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ กรณีที่มีปัญหา

ทั้งหมดนี้คือ อีกหนึ่งเรื่องราวของการปลูกผักอินทรีย์ที่บ้านเมืองอ่าง แหล่งผลิตผักอินทรีย์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชต่างๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. (090) 880-1089

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,508 other followers

%d bloggers like this: