สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

All posts in the สาขาอุตสาหกรรมเกษตร category

การผลิตหัวเชื้อชนิดผงสำหรับการหมักพืชอาหารสัตว์

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009561&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ; เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์; สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ; อังคณา หาญบรรจง
ชื่อเรื่อง: การผลิตหัวเชื้อชนิดผงสำหรับการหมักพืชอาหารสัตว์
Article title: Production of powder inoculant for ensiling
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 123-131
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q55-Feed additives
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FEED ADDITIVES, PRODUCTION, SILAGE MAKING, CULTURE MEDIA, TEMPERATURE, SURVIVAL
อรรถาภิธาน-ไทย: สารเจือปนในอาหารสัตว์; การผลิต; การทำพืชหมัก; อาหารเพาะเลี้ยง; อุณหภูมิ; การอยู่รอด
ดรรชนี-ไทย: หัวเชื้อผง, การผลิต, พืชอาหารสัตว์หมัก, สภาวะที่เหมาะสม, สูตรอาหาร, อุณหภูมิ, การรอดชีวิต
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตหัวเชื้อผงสำหรับการหมักไซเลจ โดยเพาะเลี้ยง Lactobacillus pentosus (KUB ST 10-1)ในอาหารเหลว 4 ชนิด คือ MRS น้ำหมักวุ้นมะพร้าว ยูเรีย-กากน้ำตาล และ น้ำแช่ข้าวโพด-กากน้ำตาล ผลิตเซลล์ให้มีความเข้มข้นสูงจากอาหารที่คัดเลือกภายใต้ระดับพีเอชที่เหมาะสมเพื่อนำไปทำแห้งโดยวิธีพ่นฝอย ตรวจสอบการพื้นตัวของหัวเชื้อผงโดยเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวชนิดต่าง ๆ ที่ 12 ชั่วโมง พบว่า L. pentosus (KUB ST 10-1) เติบโตได้ดีที่สุดในน้ำแช่ข้าวโพด-กากน้ำตาล รองลงมาได้แก่น้ำหมักวุ้นมะพร้าว MRS และยูเรีย-กากน้ำตาล ตามลำดับ (P น้อยกว่า 0.01) ระดับพีเอชในสูตรอาหารที่คัดเลือกตั้งแต่ 5.5-7.0 ไม่มีผลทำให้ปริมาณเซลล์มีความแตกต่างกัน (P มากกว่า 0.05) ระดับของอุณหภูมิอากาศเข้าและอุณหภูมิอากาศออกในการทำแห้งหัวเชื้อแบบพ่นฝอยไม่มีผลต่ออัตราการรอดชีวิตของเซลล์ แต่อุณหภูมิอากาศออกที่สูงขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์มีวัตถุแห้งสูงขึ้น หัวเชื้อผงสามารถฟื้นตัวได้ดีที่สุดในอาหารเหลว MRS ในขณะที่อาหารเหลวจากยูเรีย-กากน้ำตาลให้การฟื้นตัวได้ต่ำที่สุด (P น้อยกว่า 0.01)
หมายเลข: 009561 KC4406015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจำแนกกลุ่มน้ำปลาไทยโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดร่วมกับเคมโมเมตริก

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009560&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปิติพร ฤทธิ์เรืองเดช; ธงชัย สุวรรณสิชณน์; วิชัย หฤทัยธนาสันติ์; วารุณี ธนะแพสย์
ชื่อเรื่อง: การจำแนกกลุ่มน้ำปลาไทยโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดร่วมกับเคมโมเมตริก
Article title: Classification of Thai commercial fish sauces by near-infrared spectroscopywith chemometrics
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 114-122
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUCES, FISH PRODUCTS, CLASSIFICATION, GRADING, INFRARED SPECTROPHOTOMETRY
อรรถาภิธาน-ไทย: ซอส; ผลิตภัณฑ์ปลา; การจำแนกหมวดหมู่; การจัดระดับ; อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรี
ดรรชนี-ไทย: น้ำปลา, การจำแนก, สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, เคมโมเมตริก, การดูดกลืนแสง, สเปกตรัม
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาช่วงสเปกตรัมที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสร้างสมการแบ่งกลุ่มน้ำปลาไทยโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดและเคมโมเมตริก เทคนิคการคัดเลือกช่วงสเปกตรัมที่เหมาะสมที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ Moving window partial least squares regression (MWPLSR) และ Searching combination moving window partial least squares (SCMWPLS) และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสมการแบ่งกลุ่มคือ Soft Independent Modeling of Class Analog (SIMCA) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสมการแบ่งแยกกลุ่มน้ำปลาที่สร้างจากนำค่าการดูดกลืนแสง ณ ช่วงความยาวคลื่น 1) ช่วงสเปกตรัม 1100-1900 nm และ 2000-2440 nm 2) ช่วงสเปกตรัม 1582-1762 nmที่คัดเลือกด้วยวิธีMWPLSR 3) ช่วงสเปกตรัม 2136-2428 nmคัดเลือกด้วยวิธีMWPLSR 4) ช่วงสเปกตรัมผสมผสานช่วงความยาวคลื่น1582-1762 และ 2136-2428 nm และ 5) ช่วงสเปกตรัมที่คัดเลือกด้วยวิธี SCMWPLS คือ 2264-2428 nm สามารถแบ่งแยกกลุ่มตัวอย่างน้ำปลาได้มีความถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 โดยที่ช่วงสเปกตรัมที่คัดเลือกด้วยวิธี SCMWPLS ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 85
หมายเลข: 009560 KC4406014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009559&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธงชัย สุวรรณสิชณน์; กมลรัตน์ รักกิจศิริ; อนุวัตร แจ้งชัด
ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย
Article title: Sensory characteristics of Thai commercial alkaline fresh noodle (Bamee)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 106-113
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PASTA, ORGANOLEPTIC PROPERTIES, FLAVOUR, TEXTURE, COLOUR
อรรถาภิธาน-ไทย: พาสต้า; คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส; กลิ่นรส; เนื้อสัมผัส; สี
ดรรชนี-ไทย: เส้นบะหมี่สด, คุณภาพทางประสาทสัมผัส, กลิ่น, เนื้อสัมผัส, สี
บทคัดย่อ: บะหมี่สดไทยทางการค้า 8 ยี่ห้อ เมื่อนำมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการทดสอบเชิงพรรณนาในคุณลักษณะเส้นบะหมี่ดิบ 6 คุณลักษณะ และคุณลักษณะเส้นบะหมี่สุก 13 คุณลักษณะ โดยผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนจำนวน 7 คน พบว่าเส้นบะหมี่สดทางการค้า 8 ยี่ห้อมีความแตกต่างกันในคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสอย่างมีนัยสำคัญในทางสถิติ (p น้อยกว่า 0.05) ยกเว้นความสว่างของเส้นบะหมี่ดิบ, กลิ่นด่างและความชุ่มชื้นของเส้นบะหมี่สุก เมื่อนำค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่ดิบแต่ละยี่ห้อมาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Principle Component Analysis , PCA) พบว่า สามารถอธิบายองค์ประกอบของคุณลักษณะได้เป็น 2 องค์ประกอบ อธิบายความแปรปรวนรวมได้ 88 เปอร์เซ็นต์ โดยองค์ประกอบที่ 1 (PC1) สัมพันธ์กับคุณลักษณะกลิ่นไข่ กลิ่นด่าง ความชุ่มชื้น และความยืดหยุ่นของเส้นบะหมี่ดิบ และองค์ประกอบที่ 2 (PC2) สัมพันธ์กับ คุณลักษณะสีเหลืองในเส้นบะหมี่ดิบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สุก พบว่า สามารถอธิบายองค์ประกอบของคุณลักษณะได้เป็น 2 องค์ประกอบ เช่นเดียวกัน ซึ่งอธิบายความแปรปรวนรวมได้ 86 เปอร์เซ็นต์ โดยองค์ประกอบที่ 1 (PC1) สัมพันธ์กับคุณลักษณะสีเหลือง ความมันเงา ความแน่นเนื้อ ความยืดหยุ่น การเกาะติดฟัน และความยากง่ายในการถอนฟันออกจากตัวอย่างขณะเคี้ยว ขณะที่องค์ประกอบที่ 2 (PC2) สัมพันธ์กับคุณลักษณะกลิ่นไข่ การส่องผ่านของแสง และการเหนียวติดกันของเส้น จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่ดิบและสุก สามารถนำมาอธิบายคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของบะหมี่สดไทย 8 ยี่ห้อได้
หมายเลข: 009559 KC4406013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดของผู้บริโภค

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009558&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธงชัย สุวรรณสิชณน์; ปิยวรรณ ฉ่ำมิ่งขวัญ; วิชัย หฤทัยธนาสันติ์; สุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดของผู้บริโภค
Article title: Factors affecting consumer buying decision of mixed flour for deep-fry product
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 98-105
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: E73-Consumer economics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOODS, CONSUMER BEHAVIOUR, DECISION MAKING, CONSUMER SURVEYS
อรรถาภิธาน-ไทย: อาหาร; พฤติกรรมผู้บริโภค; การตัดสินใจ; การสำรวจผู้บริโภค
ดรรชนี-ไทย: ผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด, ผู้บริโภค, การตัดสินใจซื้อ, ทัศนคติ, การสำรวจ
บทคัดย่อ: การสำรวจผู้บริโภคจำนวน 200 คน ในเขตกรุงเทพ ฯ โดยกลุ่มตัวอย่าง ทำการให้ระดับความสำคัญของตัวแปรทั้งสิ้น 17 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด พบว่า ตัวแปรที่มีคะแนนความสำคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ 1) ความกรอบของแป้งทอด 2) คงความกรอบได้นาน 3) การเกาะติดชิ้นอาหารหลังทอด 4) รสชาติ 5) ความง่ายในการชุบติดของแป้งเหลว และ 6) การผสมน้ำทอดได้ทันทีไม่ต้องปรุงเพิ่ม ในขณะที่เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย(Factor AnalysisFA) สามารถจัดกลุ่ม 17 ตัวแปรเหล่านี้ได้เป็น 5 ปัจจัย ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ ร้อยละ 70.87 โดยปัจจัยทั้ง 5 นี้ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านเนื้อสัมผัส ประกอบด้วยตัวแปร การเกาะติดชิ้นอาหารหลังทอด ความกรอบของแป้งทอด การคงความกรอบได้นาน ความง่ายในการชุบติด และการพองตัวของแป้งทอด 2) ปัจจัยด้านส่วนผสมของวัตถุดิบ ประกอบด้วยตัวแปร รสชาติ การผสมน้ำทอดได้ทันทีไม่ต้องปรุงเพิ่ม ปริมาณเครื่องเทศ และชนิดของแป้งที่นำมาทำแป้งชุบทอด 3) ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ และลักษณะผิวหน้าอาหาร ประกอบด้วยตัวแปร รูปแบบของภาชนะบรรจุ ขนาด และลักษณะผิวหน้าอาหาร 4) ปัจจัยด้านสุขภาพ ประกอบด้วยตัวแปร การอมน้ำมัน และปริมาณผงชูรส และ 5) ปัจจัยด้านยี่ห้อและลักษณะปรากฏ ประกอบด้วยตัวแปร ยี่ห้อ ความขาวของผงแป้ง และสีของแป้งหลังทอด
หมายเลข: 009558 KC4406012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเหนี่ยวนำการรวมมวลของโปรตีนคอมโพสิทระหว่างโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลต กับโซเดียมเคซิเนตที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยแคลเซียมแลคเทต

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009557&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นันทรัตน์ ณ นครพนม; มาศอุบล ทองงาม; ปาริฉัตร หงสประภาส
ชื่อเรื่อง: การเหนี่ยวนำการรวมมวลของโปรตีนคอมโพสิทระหว่างโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลต กับโซเดียมเคซิเนตที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยแคลเซียมแลคเทต
Article title: Calcium lactate-induced aggregation of heated soy protein isolate and sodium caseinate composite
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค. – 2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 90-97
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOYBEANS, PLANT PROTEIN, PROTEIN ISOLATES, CASEINATES, HEAT TREATMENT, PH, SOLVENTS, ORGANOSULPHUR COMPOUNDS
อรรถาภิธาน-ไทย: ถั่วเหลือง; โปรตีนจากพืช; โปรตีนสกัด; คาซิเนท; การปฏิบัติโดยใช้ความร้อน; พีเอช; ตัวทำละลาย; สารประกอบออร์กาโนซัลเฟอร์
ดรรชนี-ไทย: โปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลต, โซเดียมเคซิเนต, โปรตีนคอมโพสิท, แคลเซียมแลคเทต, การให้ความร้อน, ความเป็นกรดด่าง, ตัวทำละลาย, สัดส่วนโปรตีน, การรวมมวล, การเหนี่ยวนำ
บทคัดย่อ: จากการศึกษาผลของการให้ความร้อน (80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที) สัดส่วนของโปรตีน pH ของตัวทำละลาย (3.0 – 5.4) และความเข้มข้นของแคลเซียมแลคเทต (0-60 มิลลิโมลาร์) ต่อการรวมมวลของโปรตีนคอมโพสิทที่มีสัดส่วนของโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลต (SPI) ต่อโซเดียมเคซิเนต (CSN) เป็น 0.7:0.3, 0.5:0.5 และ 0.3:0.7 (w/w) พบว่า การเพิ่มสัดส่วนของโซเดียมเคซิเนตทำให้โปรตีนคอมโพสิทมีความหนืดลดลงหลังการให้ความร้อนที่ 80องศาเซลเซียส (P น้อยกว่า 0.05) นอกจากนั้นการให้ความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ยังทำให้หมู่ซัลฟ์ไฮดริลของโปรตีนคอมโพสิทต่ำกว่าของ SPI และ CSN ที่ผ่านความร้อน (P น้อยกว่า 0.05) การเพิ่มความเข้มข้นของแคลเซียมแลคเทตทำให้การรวมมวลของโปรตีนคอมโพสิทมากขึ้น (P น้อยกว่า 0.05) นอกจากนั้นกลุ่มโปรตีนที่รวมมวลจากการเหนี่ยวนำด้วยแคลเซียมแลคเทตยังเกิดการแลกเปลี่ยนหมู่ซัลฟ์ไฮดริลกับไดซัลไฟด์ได้แม้ที่ pH ต่ำ (P น้อยกว่า 0.05) โดยที่โปรตีนคอมโพสิทที่มีสัดส่วนของ CSN สูงจะได้รับผลกระทบจากสารป้องกันการแลกเปลี่ยนหมู่ซัลฟ์ไฮดริลมากกว่าโปรตีนคอมโพสิทสัดส่วนอื่น (P น้อยกว่า 0.05) งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการเติมแคลเซียมแลคเทตสามารถใช้ในการควบคุมอันตรกิริยาการแลกเปลี่ยนหมู่ซัลฟ์ไฮดริลกับพันธะไดซัลไฟด์ของกลุ่มโปรตีนที่ผ่านการให้ความร้อนได้ที่ pH เป็นกรด
หมายเลข: 009557 KC4406011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของคอนยักกลูโคแมนแนนต่อเนื้อสัมผัสของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็ง

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009556&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรวรรณ ตติรัตน์; สงวนศรี เจริญเหรียญ
ชื่อเรื่อง: ผลของคอนยักกลูโคแมนแนนต่อเนื้อสัมผัสของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็ง
Article title: Effect of konjac-glucomannan on texture of frozen rice starch gels
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 81-89
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COLLOIDS, RICE, STARCH, FROZEN PRODUCTS, AMORPHOPHALLUS, MANNANS, TEXTURE, STORAGE, TEMPERATURE
อรรถาภิธาน-ไทย: คอลลอยด์; ข้าว; สตาร์ช; ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง; AMORPHOPHALLUS; แมนนาน; เนื้อสัมผัส; การเก็บรักษา; อุณหภูมิ
ดรรชนี-ไทย: เจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็ง, คอนยักกลูโคแมนแนน, เนื้อสัมผัส, การแยกของน้ำ, รีโทรเกรเดชัน, การเก็บรักษา, อุณหภูมิ
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติมคอนยักกลูโคแมนแนนต่อเนื้อสัมผัสของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็งจากการตรวจสอบเนื้อสัมผัสของเจลสตาร์ชข้าว เจลสตาร์ชข้าวผสมคอนยักลูโคแมนแนน 0.3 เปอร์เซ็นต์ และ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านการแช่เยือกแข็งและคืนรูป (freeze-thaw) พบว่าตัวอย่างในกลุ่มที่แช่เยือกแข็งด้วยอัตราเร็วต่ำนั้น การเติมคอนยักกลูโคแมนแนนสามารถลดคารอยละการแยกของน้ำ (เปอร์เซ็นต์ syneresis), ความสามารถในการยึดเกาะ (cohesiveness) และแรงต้านการกดสูงสุด (max force) ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ (p น้อยกว่า 0.05) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 3 ถึง 31 วัน กล่าวคือการเติมคอนยักกลูโคแมนแนนลงในเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็งสามารถลดการเกิดโครงสรางฟองน้ำ (spongy structure) ซึ่งยืนยันได้ด้วยภาพถ่ายจากกล่อง zoom stereomicroscope ทำให้ค่า เปอร์เซ็นต์ syneresis ที่ได้ลดลง ส่วนการเกิดรีโทรเกรเดชันของแอมิโลเพกทินซึ่งตรวจสอบด้วยเครื่อง differential scanning calorimeter (DSC) นั้น พบว่าเมื่อเติมคอนยักกลูโคแมนแนนเพิ่มขึ้นมีค่าเอนทัลปีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p น้อยกว่า 0.05) สำหรับอุณหภูมิการเก็บรักษา -12 และ -18 องศาเซลเซียส นั้นไม่ส่งผลต่อค่า เปอร์เซ็นต์ syneresis, cohesiveness และ max force และ เอนทัลปี โดยค่าดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาอย่างมีนัยสำคัญ (p มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ซึ่งอาจเนื่องมาจากอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่ต่ำกว่าอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของเจลสตาร์ชข้าว
หมายเลข: 009556 KC4406010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของแซนแทนกัมต่อสมบัติของเจลสตาร์ชมันสำปะหลังแช่เยือกแข็ง

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009555&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรรยา หมวดคลาย; สงวนศรี เจริญเหรียญ
ชื่อเรื่อง: ผลของแซนแทนกัมต่อสมบัติของเจลสตาร์ชมันสำปะหลังแช่เยือกแข็ง
Article title: Effect of xanthan gum on properties of frozen tapioca starch gels
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 72-80
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COLLOIDS, TAPIOCA, XANTHAN GUM, VISCOSITY, TEXTURE, FREEZING, TEMPERATURE, STORAGE, AMYLOSE, AMYLOPECTIN
อรรถาภิธาน-ไทย: คอลลอยด์; แป้งมันสำปะหลัง; แซนแทนกัม; ความหนืด; เนื้อสัมผัส; การแช่แข็ง; อุณหภูมิ; การเก็บรักษา; อะไมโลส; อะไมโลเพกติน
ดรรชนี-ไทย: เจลสตาร์ชมันสำปะหลังแช่เยือกแข็ง, แซนแทนกัม, คุณสมบัติ, ความหนืด, เนื้อสัมผัส, การแช่เยือกแข็ง, อุณหภูมิ, การเก็บรักษา, รีโทรเกรเดชัน, อะมิโลส, อะมิโลเพคติน
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการลดการเปลี่ยนแปลงของเจลสตาร์ชมันสำปะหลังแช่เยือกแข็งโดยการเติมแซนแทนกัม ซึ่งพบว่าเจลสตาร์ชมันสำปะหลังในระบบที่มีการเติมแซนแทนกัมความเข้มข้น 0.25 และ 0.50 เปอร์เซ็นต์จะให้เนื้อสัมผัสที่มีค่าแรงต้านการกดสูงสุดน้อยกว่าเจลสตาร์ชที่ไม่ได้เติมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p น้อยกว่า 0.05) โดยเมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ความหนืดอย่างรวดเร็วพบว่าการเติมแซนแทนกัมจะทำให้ค่าความหนืดสูงสุด เวลาที่ใช้ในการเกิดความหนืดสูงสุดและค่าความหนืดสุดท้ายมีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนค่าเบรกดาวน์และค่าเซตแบคลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนำไปผ่านการแช่เยือกแข็งโดยใช้อัตราแบบช้า ตัวอย่างที่มีการเติมแซนแทนกัมมีค่าร้อยละการแยกของน้ำและค่าแรงต้านการกดสูงสุดน้อยกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้เติมตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 31 วันและมีค่าไม่แตกต่างกันเมื่อเก็บไว้ที่ -12 และ -18 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิในการเก็บรักษาทั้งสองไม่มีผลต่อความคงตัวของเจลสตาร์ชแช่เยือกแข็ง โดยการเติมแซนแทนกัมสามารถยับยั้งการเกิดรีโทรเกรเดชันของแอมิโลสและแอมิโลเพกทินได้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งที่ระดับ 0.50 เปอร์เซ็นต์สามารถยับยั้งการเกิดรีโทรเกรเดชันได้มากกว่าที่ระดับ 0.25 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 009555 KC4406009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลของการออกแบบภาชนะบรรจุที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภควัยเด็ก

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009554&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธนิดา ฉั่วเจริญ; ภิญญา ศิลาย้อย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของการออกแบบภาชนะบรรจุที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภควัยเด็ก
Article title: Determine to factor of package design that affect on children consumer behavior
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 64-71
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q80-Packaging
หมวดรอง: E73-Consumer economics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PACKAGING MATERIALS, DESIGN, CONSUMER BEHAVIOUR, CHILDREN
อรรถาภิธาน-ไทย: บรรจุภัณฑ์; การออกแบบ; พฤติกรรมผู้บริโภค; เด็ก
ดรรชนี-ไทย: ภาชนะบรรจุ, การออกแบบ, พฤติกรรมผู้บริโภค, วัยเด็ก
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงความจดจำรูปภาพบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในส่วนลึกภายในจิตใจของผู้บริโภคที่เป็นเด็กช่วงอายุระหว่าง 6-12 ปี โดยทำการทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นประถมจำนวน 462 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนักเรียนจะได้รับคำสั่งให้วาดรูปภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT และขนมขบเคี้ยวที่คุ้นเคยและชื่นชอบ กำหนดระยะเวลาวาดภาพประมาณ 20 นาที ผลการทดสอบพบว่าภาพที่เด็กสื่อออกมาสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ข้อมูลที่สื่อออกมาทางรูปภาพ , ทางตัวอักษร และที่สื่อออกมาทั้งทางรูปภาพและตัวอักษร ซึ่งพบว่า เด็กเล็กวาดภาพของภาชนะบรรจุที่ประกอบด้วยแบรนด์และรูปภาพของผลิตภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่เด็กโตนั้นจะวาดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นและยังคำนึงถึงข้อมูลรายละเอียดที่บ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูลโภชนาการ, ผู้ผลิต, เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ผลงานวิจัยนี้พบว่าภาพบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในความจดจำที่สะท้อนออกมาให้เห็นได้จากการวาดนั้นแสดงถึงคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งที่สื่อออกมานี้สามารถช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร คือการผสมผสานกันระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภคกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจของเด็ก ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จได้
หมายเลข: 009554 KC4406008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009553&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิรัตน์ สุมน; ณัฏยาพร สุมน; ทิพย์มนต์ ใยเกษ; เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก; เนรมิตร สุขมณี
ชื่อเรื่อง: การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง
Article title: Using of fresh corn fiber after corn milk processing supplemented in Chinese sausage
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 56-63
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q05-Food additives
หมวดรอง: Q04-Food composition
หมวดรอง: Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUSAGES, MEAT PRODUCTS, PORK, MAIZE, PLANT FIBRES, BYPRODUCTS, INGREDIENTS, DIETARY FIBRES, ORGANOLEPTIC PROPERTIES, BIOLOGICAL CONTAMINATION
อรรถาภิธาน-ไทย: ไส้กรอก; ผลิตภัณฑ์เนื้อ; เนื้อสุกร; ข้าวโพด; เส้นใยพืช; ผลพลอยได้; ส่วนผสม; ใยอาหาร; คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส; การปนเปื้อนทางชีววิทยา
ดรรชนี-ไทย: ผลิตภัณฑ์กุนเชียง, กากข้าวโพดสด, การเสริมเยื่อใย, สูตรอาหาร, คุณภาพทางประสาทสัมผัส, คุณภาพทางจุลินทรีย์
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการเสริมกากข้าวโพดสดในผลิตภัณฑ์กุนเชียง โดยศึกษาความแตกต่างของลักษณะสี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสของกุนเชียงที่เสริมกากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด ในระดับต่าง ๆ กันคือ 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ (สูตรที่1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ) จากผลการทดสอบ พบว่า สีของกุนเชียงสูตรที่ 1,2 และ3 มีค่าคะแนนสีไม่แตกต่างกัน แตกต่างกับสูตรที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ(P น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) กลิ่นรสของกุนเชียงสูตรที่ 1,2 และ 3 มีค่าคะแนนกลิ่นรสไม่แตกต่างกัน แตกต่างกับสูตรที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ (P น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) การทดสอบเนื้อสัมผัสของกุนเชียงทุกสูตรไม่มีความแตกต่างกัน จากการตรวจสอบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ พบเชื้อจุลินทรีย์ในกุนเชียงที่เสริมกากข้าวโพดสดในสูตรที่ 2, 3 และ 4 รวมทั้งไม่พบยีสต์และราในกุนเชียงทั้ง 4 สูตร จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ สี และ กลิ่นรส ของกุนเชียงที่มีการเสริมกากข้าวโพดสดไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 009553 KC4406007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะม่วงทอดสุญญากาศด้วยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009552&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: คงวุฒิ นิรันตสุข; บัณฑิต อินณวงศ์; ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
ชื่อเรื่อง: การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะม่วงทอดสุญญากาศด้วยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์
Article title: Shelf life determination of vacuum fried mango chips using electronic nose
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 46-55
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MANGOES, FRYING, SNACK FOODS, EQUIPMENT, STORAGE, KEEPING QUALITY, RANCIDITY, OXIDATION
อรรถาภิธาน-ไทย: มะม่วง; การทอด; อาหารขบเคี้ยว; เครื่องมือและอุปกรณ์; การเก็บรักษา; คุณภาพการเก็บรักษา; กลิ่นเหม็นหืน; ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ดรรชนี-ไทย: ผลิตภัณฑ์มะม่วงทอดสุญญากาศ, เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์, อายุการเก็บรักษา, การเกิดกลิ่นหืน, ลิปิดออกซิเดชัน
บทคัดย่อ: เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Alpha M.O.S. รุ่น FOX 3000) เป็นเครื่องมือที่มีหลักการทำงานเสมือนระบบการดมกลิ่นของมนุษย์ ซึ่งมีองค์ประกอบของ metal oxide semiconductors (MOS) จำนวน 12 ตัว มีประสิทธิภาพในการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มะม่วงทอดสุญญากาศ และบ่งชี้ถึงระดับการเปลี่ยนแปลงการเกิดกลิ่นหืนในผลิตภัณฑ์ได้ โดยนำเทคนิค principal component analysis (PCA) มาใช้ในการจัดการและลดความซับซ้อนของข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และแปลผล ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ร่วมกับดัชนีของปฏิกิริยาลิปิดออกซิเดชัน (ค่า TBA และ p-AV) และเมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่าสามารถแยกความแตกต่างของชุดข้อมูลที่ระยะเวลาการเก็บต่างๆ ได้อย่างชัดเจนโดยอาศัยระดับการเกิดกลิ่นหืนเป็นตัวชี้วัดร่วม ทั้งนี้พบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (r = 0.86 และ 0.92 ตามลำดับ) ระหว่างสัญญาณตอบสนองจากเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์กับดัชนีทางเคมีทั้งสอง (ค่า TBA และ p-AV) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการประยุกต์ใช้เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการเกิดปฏิกิริยาลิปิดออกซิเดชัน และการประเมินอายุการเก็บรักษาในระหว่างการเก็บและจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ผลไม้ทอด
หมายเลข: 009552 KC4406006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: