ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ

All posts in the ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ category

โลหะและสารปนเปื้อนในดิน : การสกัด

Published กุมภาพันธ์ 12, 2012 by SoClaimon

http://siweb.dss.go.th/article/show_atricle.asp?article_ID=142

English Title :
Phytoextraction of metals and metalloids from contaminated soils
Thai Title :
โลหะและสารปนเปื้อนในดิน : การสกัด
IF Number :
110 (41)
Source :
Current Opinion in Biotechnology 14 (3) 2003 : 277-282  —Publisher
Abstract :
The removal of inorganic contaminants by plants is termed phytoextraction. Recent studies have looked at the feasibility of phytoextraction, and demonstrate that both good biomass yields and metal hyperaccumulation are required to make the process efficient. Adding chelating agents to soils to increase the bioavailability of contaminants can sometimes induce hyperaccumulation in normal plants, but may produce undersirable environmental risks. Thus, it is necessary to investigate the mechanisms responsible for hyperaccumulation, using natural hyperaccumulators as model plant species. Recent advances have been made in understanding the mechanisms responsible for hyperaccumulation Zn, Cd, Ni and As by plants. Attempts to engineer metal tolerance and accumulation have so far been limited to Hg, As and Cd, and although promising results have been obtained they may be some way from practical application. More fundamental understanding of the traits and mechanisms involved in hyperaccumulation are needed so that phytoextraction can be optimised.

 ย้อนกลับ

 


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
 ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

Process integration technology : บทปริทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางเคมี

Published กุมภาพันธ์ 12, 2012 by SoClaimon

http://siweb.dss.go.th/article/show_atricle.asp?article_ID=143

English Title :
Process integration technology review : background and applications in the chemical process
Thai Title :
Process integration technology : บทปริทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางเคมี
IF Number :
123 (4)
Source :
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 78 (9) 2003 : 1011-1021  —Publisher
Abstract :
Process integration is a holistic approach to process design and operation which emphasizes the unity of the process. Process integration design tools have developed over the past two decades to achieve process improvement, productivity enhancement, conservation in mass and energy resources, and reductions in the operating and capital costs of chemical processes. The primary applications of these integrated tools have focused on resource conservation, pollution prevention and energy management. Specifically, the past two decades have seen the development and/or application of process integration design tools for heat exchange networks (HENs), wastewater reduction and water conservation networks,mass exchange networks (MENs), heat- and energy-induced separation networks (HISENs and EISENs), waste interception networks (WINs) and heat- and energy-induced waste minimization networks (HIWAMINs and EIWAMINs), to name a few. This paper provides an overview of some of these developments and outlines major driving forces and hurdles. The fundamental aspects of this approach along with their incorporation in an overall design methodology will be discussed. The paper also highlights several recent applications of process integration to industrial processes.

 ย้อนกลับ

 


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
 ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

พลังงานในกระบวนการผลิตสารเคมี : ข้อมูลสำหรับ life cycle assessment

Published กุมภาพันธ์ 12, 2012 by SoClaimon

http://siweb.dss.go.th/article/show_atricle.asp?article_ID=144

English Title :
Energy in chemical manufacturing processes : gate-to-gate information for life cycle assessment
Thai Title :
พลังงานในกระบวนการผลิตสารเคมี : ข้อมูลสำหรับ life cycle assessment
IF Number :
R000394
Source :
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 78 (9) 2003 : 995-1005  —Publisher
Abstract :
Gate-to-gate process energy for 86 chemical manufacturing processes is presented. The estimation of the process energy follows design-based methodology. Results show that the gate-to-gate process energy for half of organic chemicals ranges from 0 to 4 MJ per kg, and for half of inorganic chemicals ranges from –1 to 3 MJ per kg. The main energy source in both organic and inorganic processes is steam energy followed by potential recovered energy. In organic chemicals, the fractions of heating oil and electricity use are relatively low, but these fractions are higher in the inorganic chemicals than in the organic chemicals. Furthermore, about 50% of the energy consumed in chemical processes is used for purifying the product, byproduct or recycled stream, which indicates that there are large opportunities for improving the process energy in chemical processes. The information presented in this study is very important for those in the life cycle assessment community in order for them to identify inaccurate information or information not based on actual process design. However, the range for the entire range of chemicals is very substantial and thus reflects the need of the life cycle inventory to separately evaluate the chemistry and degree of purity for chemical products.

 ย้อนกลับ

 


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
 ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

การย่อยสลายของสารก่อมลพิษ : การใช้แนวทาง molecular และ physiology เพื่อทำความเข้าใจ

Published กุมภาพันธ์ 12, 2012 by SoClaimon

http://siweb.dss.go.th/article/show_atricle.asp?article_ID=137

English Title :
Molecular and physiological approaches to understanding the ecology of pollutant degradation
Thai Title :
การย่อยสลายของสารก่อมลพิษ : การใช้แนวทาง molecular และ physiology เพื่อทำความเข้าใจ
IF Number :
131
Source :
Current Opinion in Biotechnology 14 (3) 2003 : 289-295  —Publisher
Abstract :
Pollutant biodegradation in the environment occurs in the context of various interactions among microorganisms. To understand this ecological process, identification of functionally important population is condidered to be the primary step, which can be followed by isolation and laboratory pure-culture studies of the important organisms. Laboratory studies can then proceed to the analysis of in situ activity and interations with other organisms. Such studies will shape a deeper understanding of the ecology of pollutant degradation and facilitate the development of new bioremediation strategies.

 ย้อนกลับ

 


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
 ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

เทคโนโลยีนาโน : กับการแพทย์และชีววิทยาสมัยใหม่

Published กุมภาพันธ์ 12, 2012 by SoClaimon

http://siweb.dss.go.th/article/show_atricle.asp?article_ID=136

English Title :
Nanotechnology: convergence with modern biology and medicine
Thai Title :
เทคโนโลยีนาโน : กับการแพทย์และชีววิทยาสมัยใหม่
IF Number :
68 (32)
Source :
Current Opinion in Biotechnology 14 (3) 2003 : 337-346  —Publisher
Abstract :
The worldwide emergence of nanoscale sciencs and engineering was marked by the announcement of the National Nanotechnology Initiative (NNI) in January 2000. Recent research on biosystems at the nanoscale has created one of the most dynamic science and technology domains at the confluence of physical science, molecular engineering, biology, biotechnology and medicine. This domain includes better understanding of living and thinking systems, revolutionary biotechnology processes, the synthesis of new drugs and their targeted delivery, regenerative medicine, neuromorphic engineering and developing a sustainable environment. Nanobiosystems research is a priority in many countries and its relevance within nanotechnology is expected to increase in the future.

 ย้อนกลับ

 


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
 ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

สาร copperceuticals : การบำรุงผิว

Published กุมภาพันธ์ 12, 2012 by SoClaimon

http://siweb.dss.go.th/article/show_atricle.asp?article_ID=135

English Title :
Copperceuticals and the skin
Thai Title :
สาร copperceuticals : การบำรุงผิว
IF Number :
100
Source :
Cosmetics & Toiletries 118 (7) 2003 : 24,26-28  —Publisher
Abstract :
Copper peptides are used in skin care and hair care products as a key of growth factor. It can restore skin to yonger state without causing skin irritation, improve the post-treatment skin recovery after dermatological skin renewal procedures, scarless healing after surgical incision and removal of skin lesions. Glycyl-1-histidyl-1-lysine:copper (II) or GHK-Cu is a copper peptide complex that has a role for skin renewal, degradation of existing collagen and synthesis of new collagen, increasing of epidermis and dermis, and skin elasticity, and reducing of wrinkles. However, GHK-Cu failed in clinical trial conducted by U.S. FDA on the healing of indolent wounds and it also lack of adhesion to the skin surface. So there are development of second-generation copper peptides, soy protein chelated to copper (II). There are no toxicity problem from safety test but there are report of increased supplementation with copper in nutritional studies.

 ย้อนกลับ

 


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
 ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

เกลือแร่ : การใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

Published กุมภาพันธ์ 12, 2012 by SoClaimon

http://siweb.dss.go.th/article/show_atricle.asp?article_ID=134

nglish Title :
From mineral salts to optically activated paticles
Thai Title :
เกลือแร่ : การใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
IF Number :
100
Source :
Cosmetic & Toiletries 118 (7) 2003: 30,32-34,36   —Publisher
Abstract :
This article shows the draftly use mineral salts in skin care, hair care and make up products, the methodology of HLB values determination of some essential oils; eucalyptus, lippia, peppermint, and interesting vehicles in cosmetic industry. It have some formularies such as dead sea salts emulsion, melanin-inhibiting lotion, skin treatment with Limonia acidissima extract, lustrous massage oil.

 ย้อนกลับ

 


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
 ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

ข้าว : การวิเคราะห์ความใหม่โดยวิเคราะห์ peroxidase activity

Published กุมภาพันธ์ 12, 2012 by SoClaimon

http://siweb.dss.go.th/article/show_atricle.asp?article_ID=133

English Title :
Analysing the freshness of intact rice grains by colour determination of peroxidase activity
Thai Title :
ข้าว : การวิเคราะห์ความใหม่โดยวิเคราะห์ peroxidase activity
IF Number :
137
Source :
Journal of the Science of Food and Agriculture 83 (12) 2003 : 1214-1218  —Publisher
Abstract :
Freshness is an important palatability characteristic of rice grains. However, this characteristic deteriorates rapidly during dry storage. In the present study we have developed an indirect method to examine the freshness of rice grains harvested in different crop seasons or stored under conditions known to accelerate deterioration. Bulk samples of intact brown rice grains were soaked in dianisidine solution containing guaiacol and H2O2 , and the optical absorbance of the incubation solution was determined colorimetrically. Alternatively, intact brown rice grains were incubated in a similar solution in the wells of a 96-well microplate, with one grain per well, and the optical absorbance of the incubation solution was measured by a microplate reader. The results indicated that cultivar, storage duration and temperature significantly affected the activities of grain peroxidase. Marked differences in the development of purple colour in the incubation solutions and in vitro peroxidase activity were also found among the brown rice grains sampled in different seasons. The changes in colour of the incubation solutions measured by either of the above methods paralleled the changes in grain activity of peroxidase assayed using an in vitro method. The proposed method can differentiate brown rice grains harvested in different seasons. Moreover, this method, if combined with suitable statistical clustering procedures, can detect the blending status of fresh/old brown grains in a sample. The advantages of this test method using A385 over the conventional enzyme activity assay are the rapidity and simplicity with which A385 can estimate the in vitro determination of peroxidase activity of tested rice grains.

 ย้อนกลับ

 


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
 ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

สูตรผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงผิวพรรณ

Published กุมภาพันธ์ 12, 2012 by SoClaimon

http://siweb.dss.go.th/article/show_atricle.asp?article_ID=138

English Title :
Skin care formulation
Thai Title :
สูตรผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงผิวพรรณ
IF Number :
81
Source :
Cosmetics & Toiletries 118 (7) 2003 : 70-72,74,76-78,80,82-84,86,88-90,92,94-96,98,100-101   —Publisher
Abstract :
Here is the skin care formulary collections. There are creams and moisturizers, lotions, cleansers and scrubs, and miscellaneous formulations such as body spray, antiperspirant spray, serum , etc.


 ย้อนกลับ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

พอลิเมอร์ : การเปรียบเทียบคุณสมบัติการต้านทานน้ำมันและเชื้อเพลิง

Published กุมภาพันธ์ 12, 2012 by SoClaimon

http://siweb.dss.go.th/article/show_atricle.asp?article_ID=128

English Title :
Polymer : Comparing fuel and oil resistance properties
Thai Title :
พอลิเมอร์ : การเปรียบเทียบคุณสมบัติการต้านทานน้ำมันและเชื้อเพลิง
IF Number :
106
Source :
Rubber World 228 (3) 2003 : 38-41,44-45  —Publisher
Abstract :
The fuel and oil resistance of polymer depend on the solubility of the fuel or oil in the polymer. The solubility of polymer in solvent (composite of most fuels) is determined through solubility parameter estimation equation. It is rely on chemical structure, crystallinity and the pressence of crosslinks. The vapor permeation of fuel in automobiles is restricted by EPA’s standard on evaporative emissions for unburned hydrocarbons. The permeation resistance is also dependent upon the polymer structure, crystallinity and is related to the solubility. The study about relationship of chemical structure–oil swelling, and oil swelling–cost and permeation rate are included.

 ย้อนกลับ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

%d bloggers like this: