พืชสวน

All posts in the พืชสวน category

พริกชี้ฟ้า พันธุ์พิจิตร 1

Published มิถุนายน 15, 2010 by SoClaimon

พริกชี้ฟ้า พันธุ์พิจิตร 1.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum L.
ชื่อสามัญ Hot pepper, พริกชี้ฟ้า
ชื่อพันธุ์ พิจิตร 1
แหล่งที่มาและประวัติ

 • ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตรได้รวบรวมพันธุ์พริกชี้ฟ้าที่เกษตรกรแต่ละภูมิภาค ปลูกเป็นการค้ารวมทั้งนำพันธุ์มาจากต่างประเทศนำมาปลูกศึกษาพันธุ์จำนวน 15 พันธุ์ ในปี พ.ศ. 2527 และทำการเปรียบเทียบพันธุ์คัดเลือกพันธุ์จากแปลงรวบรวม และศึกษาพันธุ์ พ.ศ. 2528-2534 พบว่ามี 5 พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง และให้ผลมีคุณภาพในการทำเป็นพริกแห้งได้ดีแต่เป็นพันธุ์ที่มีความแปรปรวนใน พันธุ์เล็กน้อย จึงได้นำทั้ง 5 พันธุ์มาคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์พันธุ์ใหม่ที่มีความสม่ำเสมอ

  ลักษณะประจำ พันธุ์

 • ลำต้นสีเขียวสูง 117 เซนติเมตร ทรงพุ่มรูปตัววี ใบสีเขียว ดอกสีเขียว ผลอ่อนสีเขียว ความหนาของเนื้อผลสด 1.16 มิลลิเมตร เมล็ดสีเหลืองมีจำนวน 75 เมล็ดต่อผล จำนวนเมล็ดต่อ100 กรัม มี 25,850 เมล็ด ผลดก เก็บเกี่ยวได้เร็ว ให้ผลครั้งแรก78 วันและครั้งสุดท้าย 150 วัน หลังปลูก อัตราส่วนพริกสด : พริกแห้ง 4.5 ต่อ 1 และมีสารแคบไซซิน ( Capsaicin) ที่เป็นสารให้ความเผ็ดเฉลี่ย 3.37 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดีกว่าและมากกว่าพันธุ์บางช้างเล็กน้อย
 • ลักษณะดีเด่น

 • ผลผลิตพริกแห้งเฉลี่ย 378 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า พันธุ์บางช้าง ประมาณ 37 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาด คือเมื่อเป็นพริกแห้งจะมีผิวค่อนข้างเรียบเป็นมัน (พันธุ์บางช้างมีผิวค่อนข้างย่นกว่า)ใช้เวลาตากแห้ง เพื่อทำพริกแห้งประมาณ 3 – 7 วัน ซึ่งน้อยกว่าพันธุ์บางช้าง
 • ข้อจำกัด

 • เนื่องจากเป็นพริกที่ไม่ต้านทานโรคกุ้งแห้งหรือ แอนแทรกโนส ดังนั้นถ้ามีฝนตกติดต่อกันหลาย ๆ วันในช่วงฤดูฝน ควรพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคกุ้งแห้งหรือแอนแทรกโนสที่เกิดกับผลด้วย
  พื้นที่แนะนำ

 • ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งมีดินร่วนหรือร่วนปนทราย ไม่เป็นดินเหนียวจัด มีการระบายน้ำดี เป็นพริกชี้ฟ้าที่ปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ควรใช้ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีจำนวน 2 ต้นต่อหลุม
 • วันที่รับรองพันธุ์


 • ให้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นรับรองพันธุ์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2540
 • Advertisements

  พริกขี้หนู พันธุ์ห้วยสีทนศรีสะเกษ

  Published มิถุนายน 15, 2010 by SoClaimon

  พริกขี้หนู พันธุ์ห้วยสีทนศรีสะเกษ.

  ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum fruitescens L.
  ชื่อสามัญ Chili pepper, พริกขี้หนู
  ชื่อพันธุ์ หัวยสีทนศรีสะเกษ
  แหล่งที่มาและประวัติ

 • กองพืชสวน ได้เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ (พริกจินดา) ในปี พ.ศ. 2516 นำมาทดลองปลูกศึกษาคัดแยกลักษณะต่าง ๆได้ 200 สายพันธุ์ ปี พ.ศ. 2517 นำทุกสายพันธุ์มาปลูกเป็นแถวตามแบบการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ คัดเลือกไว้ 5 สายพันธุ์ ปี พ.ศ. 2518 – 2519 นำเมล็ดที่ผสมตังเองของ 5 สายพันธุ์มาปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ ลักษณะดีกว่าพันธุ์อื่น ๆ ทั้งด้านการเจริญเติบโต ขนาดและรูปร่าง

  ลักษณะประจำ พันธุ์

 • ต้นตั้งตรง มีทรงพุ่มเป็นรูปตัววี สูงประมาณ 80 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้างประมาณ 70 เซนติเมตร เริ่มเก็บเกี่ยวผลเมื่ออายุ 3 1 / 2 – 4 เดือน ผลมีลักษณะเรียวชี้ขึ้นผลดิบสีเขียวอ่อน พริกสด 1 กิโลกรัม ได้พริกแห้ง 0.43 กิโลกรัม คือ มีน้ำหนักพริกแห้งต่อน้ำหนักสดมากกกว่าพันธุ์เดิม
 • ลักษณะดีเด่น

 • ผลผลิตเฉลี่ย 1,151 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า ห้วยสีทน 1 ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ต้านทานต่อโรคใบด่าง ผลสุกผิวแดงเข้ม เรียบเป็นมันเมื่อแห้ง
 • ข้อจำกัด

 • ไม่ชอบน้ำขัง และในฤดูฝนควรระวัง โรคแอนแทรกโนสที่เกิดกับผล ทำให้ผลเน่าได้
  พื้นที่แนะนำ

 • ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วันที่รับรองพันธุ์


 • ให้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์แนะนำ วันที่ 29 มีนาคม 2542
 • พริกขี้หนู พันธุ์ห้วยสีทน 1

  Published มิถุนายน 15, 2010 by SoClaimon

  พริกขี้หนู พันธุ์ห้วยสีทน 1.

  ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum fruitescens L.
  ชื่อสามัญ Chili pepper, พริกขี้หนู
  ชื่อพันธุ์ หัวยสีทน 1
  แหล่งที่มาและประวัติ

 • กองพืชสวน ได้นำเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูเมล็ดใหญ่ ชื่อพริกจินดา ไปทดลองปลูกศึกษาที่โครงการไร่นาตัวอย่างห้วยสีทนจังหวัดกาฬสินธุใน ปี พ.ศ. 2517 ได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ ที่มีลักษณะดีตรงกับความต้องการไว้ 5 สายพันธุ์ ทำการผสมตังเองเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในสายพันธุ์ และนำเมล็ดที่ผ่านการผสมตัวเองแล้วของทั้ง 5 สายพันธุ์ มาปลูกทดสอบสายพันธุ์ละ 600 ต้น พบว่าสายพันธุ์นี้ลักษณะดีกว่าสายพันธุ์ อื่น ๆ

  ลักษณะประจำ พันธุ์

 • ทรงต้นตั้งเป็นพุ่มรูปตัววี สูงประมาณ 1 เมตร เมื่อเริ่มห้ผล สูงประมาณ 150 – 160 เซนติเมตร ใยเล็กกว่าพันธุ์พื้นเมือง ผลชี้ขึ้น ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงจัด ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร โคนผลจะใหญ่และเรียวที่ปลาย ผลค่อนข้างอ้วนปานกลาง รสชาติเผ็ดจัดทั้งผลสดและผลแห้ง ผลจะเกิดอยู่ตามข้อของกิ่งเกือบทุกกิ่ง พริกสด 1 กิโลกรัม มีประมาณ 1,200 ผล เมื่อตากแห้งจะได้พริกแห้ง 0.36 กิโลกรัม
 • ลักษณะดีเด่น

 • พริกแห้งจะมีสีแดงเข้มเป็นมัน เหยียดตรงไม่บุบบี้ทำให้เสียราคา
 • ข้อจำกัด

 • ไม่ชอบน้ำขัง และการปลูกพริกในฤดูฝนให้ระวังโรคแอนแทรกโนส ซึ่งจะทำให้ผลเน่า
  พื้นที่แนะนำ

 • ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วันที่รับรองพันธุ์


 • ให้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์พืชขึ้น ทะเบียนเลขที่ 9/2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 รับรองพันธุ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2522
 • ผักบุ้งจีน พันธุ์พิจิตร 1

  Published มิถุนายน 15, 2010 by SoClaimon

  ผักบุ้งจีน พันธุ์พิจิตร 1.

  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea reptans Poir.
  ชื่อสามัญ Chinese convulvulus, ผักบุ้งจีน
  ชื่อพันธุ์ พิจิตร 1
  แหล่งที่มาและประวัติ

 • เริ่มการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ที่สถานีทดลองพืชสวนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา ซึ่งในระยะนั้นเกษตรปลูกผักบุ้งจีนจากเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้ามาจากประเทศ ไต้หวัน พบว่ามีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูงมาก จึงได้มีการคัดเลือกพันธุ์แบบ mass selection ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 จนถึงปี พ.ศ. 2527 ได้นำมาคัดเลือกต่อที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ในปี พ.ศ. 2529 ได้นำสายพันธุ์จากการคัดเลือกไปเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า จำนวน 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ไต้หวัน ตราเพชร และพันธุ์จากร้านค้าจังหวัดพิจิตร พบว่าสายพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกให้ผลผลิตสูงกว่าและมีคุณภาพของต้นผัก บุ้งดีกว่าแต่ยังมีความแปรปรวนอีกเล็กน้อย จึงได้นำสายพันธุ์ดังกล่าวมาคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line selection) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2534 จนไ้ด้สายพันธุ์ผักบุ้งพจ.1-1-1 เพื่อนำไปทดสอบพันธุ์ตามศูนย์วิจัย สถานีทดลองของสถาบันวิจัยพืชสวน และในไร่เกษตรกรที่ปลูกผักบุ้งจีนเป็นการค้า จากการทดสอบพันธุ์ในศูนย์วิจัย สถานีทดลองและในไร่เกษตรกรระหว่างปี พ.ศ. 2534-2535 พบว่าผักบุ้งจีนสายพันธุ์ พจ.1-1-1 เป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่า พันธุ์การค้าประมาณ 13 เปอร์เซนต์ ผลผลิตเฉลี่ย 3,415 กิโลกรัม/ไร่ ต้นมีคุณภาพดี และมีความสม่ำเสมอของต้นดีกว่าพันธุ์การค้าทุกพันธุ์ ให้ชื่อพันธุ์นี้ว่า พันธุ์พิจิตร 1 ทั้งนี้่ กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2537

 • ลักษณะประจำ พันธุ์


 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
  ลำต้น
  สีลำต้นเขียวอ่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 0.69 เซนติเมตร ความหนาของลำต้น 0.13 เซนติเมตร จำนวนข้อต่อต้น 7 ข้อ
  ใบ
  ขนาดใบกว้าง 2.6 เซนติเมตร ยาว 13.18 เซนติเมตร รูปทรงของใบ ส่วนใหญ่ใบแคบเรียวยาว ลักษณะชูตั้ง
  ดอก
  สีดอกสีขาว
  เมล็ด สีเมล็ดสีน้ำตาลดำ ขนาดของเมล็ด กว้าง 4 มิลลิเมตร ยาว 6 มิลลิเมตร
 • ลักษณะทางการเกษตร
 • 1. ความสูงของต้น 35 เซนติเมตร
  2. ผลผลิตประมาณ 3,415 กิโลกรัม/ไร่
  3. อายุเก็บเกี่ยว 20 วัน

  ลักษณะดีเด่น

  1. ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าประมาณ 13 เปอร์เซนต์ ผลผลิตโดย เฉลี่ย 3,415 กิโลกรัมต่อไร่
  2. มีใบแคบเรียวยาว ตรงกับความต้องการของตลาด และมีลักษณะใบชูตั้ง
  3. ลำต้นมีสีเขียวอ่อน ไม่มีการทอดยอดก่อนการเก็บเกี่ยว ไม่มีการแตกแขนงที่โคนต้น ลักษณะลำต้นสม่ำเสมอกัน ทำให้สะดวกและประหยัดแรงงานในการตัดแต่งใบและแขนงที่โคนต้นก่อนนำส่งตลาด

  ข้อจำกัด

 • ในช่วงฤดูฝน ถ้ามีฝนตกติดต่อกันหลายวันควรพ่นสารป้องกันกำจัด โรคราสนิมขาว
  พื้นที่แนะนำ

 • ผักบุ้งจีนพันธุ์นี้ ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย และปลูกได้ตลอดปี
 • วันที่รับรองพันธุ์


 • ให้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์พืชขึ้น ทะเบียนเลขที่ 20/2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 รับรองพันธุ์ วันที่ 27 กันยายน 2537
 • ผักคะน้า พันธุ์แม่โจ้ 1

  Published มิถุนายน 15, 2010 by SoClaimon

  คะน้า พันธุ์แม่โจ้ 1.

  ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea L. var. alboglabra Bail.
  ชื่อสามัญ Chinese kale, คะน้า
  ชื่อพันธุ์ แม่โจ้ 1
  แหล่งที่มาและประวัติ

 • พ.ศ. 2506-2511 ดร.เสริมลาภ วสุวัต ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวที่เกษตรกรใช้ปลูกส่งตลาดสด ซึ่เป็นพันธุ์เบา จากไต้หวันมาปลูกปรับปรุงพันธุ์จนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว 2 ชนิด ที่มีคุณภาพดีและมีความบริสุทธิ์สูง ออกแนะนำเกษตรกรได้

 • พ.ศ. 2512-2515 นายธงไชย ทองอุทัยศรี และคณะทำงานทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีคัดเลือก แบบต้นเดี่ยว
  และวิธี Maternal Line Selection (สายพันธุ์แม่)

 • พ.ศ. 2516-2519 ทำการทดลองพันธุ์ในแหล่งต่างๆ
 • พ.ศ. 2520-2522 ทำการทดสอบพันธุ์จนได้คะน้าพันธุ์แม่โจ้ 1

 • ลักษณะประจำ พันธุ์


 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
  ประเภท
  รับประทานใบและต้น
  ลำต้น
  ลำต้นเดี่ยวอวบส่วนกลางป่องใหญ่สูงเฉลี่ย 33.4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้น ส่วนใหญ่ที่สุดคือ 2.0 เซนติเมตร
  ใบ
  ใบเรียบ ปลายใบแหลมตั้งชี้ขึ้น ก้านใบบาง ช่วงข้อยาว น้ำหนักส่วนที่เป็นต้นและก้านมากกว่าใบ จำนวนใบเฉลี่ยต่อต้น 9 ใบ
  ดอก
  สีขาว เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 50-55 วัน
 • ลักษณะทางการเกษตร
 • 1. น้ำหนักต้นเฉลี่ย 142 กรัม
  2. ผลผลิตประมาณ 1,500-2,000 กิโลกรัม/ไร่
  3. อายุเก็บเกี่ยว 45-48 วัน

  ลักษณะดีเด่น

 • ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,500-2,000 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ร้านค้า 10 เปอร์เซ็นต์ ต้านทานต่อโรคลำต้นแตก มีคุณภาพในการรับประทานตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
 • ข้อจำกัด

 • ช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10-15 วันต้นจะเล็กและแทงช่อดอก
  พื้นที่แนะนำ

 • ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ
 • วันที่รับรองพันธุ์


 • ให้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์พืชขึ้น ทะเบียนเลขที่ 9/2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 รับรองพันธุ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2522
 • ผักกาดหัว พันธุ์แม่โจ้ 1

  Published มิถุนายน 15, 2010 by SoClaimon

  ผักกาดหัว พันธุ์แม่โจ้ 1.

  ชื่อวิทยาศาสตร์ Raphanus sativus L. var. longipinnatus Bail.
  ชื่อสามัญ Chinese radish, ผักกาดหัว
  ชื่อพันธุ์ แม่โจ้ 1

  แหล่งที่มาและประวัติ

 • พ.ศ. 2506-2511 ดร.เสริมลาภ วสุวัต ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวที่เกษตรกรใช้ปลูกส่งตลาดสด ซึ่เป็นพันธุ์เบา จากไต้หวันมาปลูกปรับปรุงพันธุ์จนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว 2 ชนิด ที่มีคุณภาพดีและมีความบริสุทธิ์สูง ออกแนะนำเกษตรกรได้

 • พ.ศ. 2512 นายธงไชย ทองอุทัยศรี และคณะทำงานได้นำเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวทั้ง 2 ชนิด มาวิเคราะห์และหาทาง ปรับปรุงพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้นโดยทำการคัดเลือกต้นเดี่ยวและผสมตัวเอง

 • พ.ศ. 2513 ทำการคัดเลือกผักกาดหัวพันธุ์เบาและพันธุ์หนักแบบต้นเดี่ยว
  และผสมตัวเองเป็นครั้งที่ 2

 • พ.ศ. 2514 ทำการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดหัวพันธุ์เบาแบบต้นเดี่ยว และผสมตัวเองเป็นชั่วที่ 3

 • พ.ศ. 2515-2517 ทำการคัดเลือกผักกาดหัวพันธุ์เบาแบบสายพันธุ์แม่ (Maternal Line Selection) และผสมปิด
 • พ.ศ. 2517-2521 ทำการทดสอบพันธุ์ผักกาดหัวสายพันธุ์ที่ดีในแหล่งต่างๆ จนได้พันธุ์แม่โจ้ 1

 • ลักษณะประจำพันธุ์


 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
  ประเภท
  รับประทานส่วนรากหรือหัว
  ลำต้น
  มีรูปทรงกระบอก ผิวเรียนสีขาว ขนาดหัวสม่ำเสมอ
  ยาวเฉลี่ย
  20.5 เซนติเมตร
  เส้นผ่าศูนย์กลาง
  4.5 เซนติเมตร
  ใบ
  ใบเรียบ ไม่มีหนาม ขอบใบมี 2ลักษณะคือขอบใบเรียบไม่มีรอยหยักตลอดทั้งใบและขอบใบส่วนปลายเรียบแต่มีรอย หยักเล็กน้อยบริเวณโคนก้านใบ
 • ลักษณะทาง การเกษตร
 • 1. น้ำหนักต้นเฉลี่ย 224 กรัม
  2. ผลผลิตประมาณ 4,000-5,000 กิโลกรัม/ไร่
  3. อายุเก็บเกี่ยว 45-48 วัน

  ลักษณะดีเด่น

 • เปอร์เซนต์หัวแตกและผิดปกติต่ำ และให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์จากร้านค้า และพันธุ์พื้นเมืองประมาณ 23 เปอร์เซนต์เป็นพันธุ์เบา อายุออกดอก 55-60 วัน
 • ข้อจำกัด

 • ช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10-15วันหัวจะเล็กและแทงช่อดอก
  พื้นที่แนะนำ

 • ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ
 • วันที่รับรองพันธุ์


 • ให้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์พืชขึ้น ทะเบียนเลขที่ 10/2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 รับรองพันธุ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2522
 • %d bloggers like this: