ไผทอุดมศึกษา แทนคุณแผ่นดิน น้อมเกล้าจุดเทียน ถวายพระพรชัย องค์ภูมินทร์ ทรงพระเจริญ

Published ธันวาคม 23, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/193644

วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.
เนื่องในโอกาสมหามงคล วันที่ 5 ธันวาคม 2558 นับเป็นวันมหามงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จึงถือเป็นวันมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองที่จะนำมาซึ่งความปลื้มปีติยินดีแก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

สภานักเรียนของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา จึงได้จัดโครงการ “ไผทอุดมศึกษา แทนคุณแผ่นดิน น้อมเกล้าจุดเทียน ถวายพระพรชัยองค์ภูมินทร์ ทรงพระเจริญ” โดยมีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติ กตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย และพร้อมใจแปรอักษรเป็นสัญลักษณ์ เลข 88 แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเจริญและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ณ สระว่ายน้ำชุณหะวัณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ด้วยหลักการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้เป็นตันแบบของชาติ จนสร้างเอกลักษณ์ให้กับนักเรียนของโรงเรียนไผทอุดมศึกษาให้สามารถแสดงศักยภาพตามความสามารถของตนเองได้ตามที่ถนัดและสนใจคณะกรรมการนักเรียน จึงได้ดำเนินโครงการอันเป็นมงคลนี้ตามหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Project Approach in Patai’s Style กล่าวคือ ดำเนินโครงการภายใต้การแก้ปัญหา จากการทำงานร่วมกันเป็นทีมตามทักษะที่ตนถนัด อาทิ ร่วมกันวางแผนกำหนดรูปแบบของงาน และแบ่งทีมงานในการดำเนินกิจกรรม เช่น มีฝึกซ้อมพิธีการ ทีมฝึกซ้อมการแปรอักษรเลข 88 ทีมจัดทำเทียนถวายพระพร ทีมจัดทำแผ่นป้ายแปรอักษร เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในโครงการใช้ช่วงเวลาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากการลงมือปฏิบัติ เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์สู่การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการมีส่วนร่วมในการสังคม มีน้ำใจในการทำงานร่วมกัน โดยทำงานเป็นทีมได้ทั้งในระดับชั้นเดียวกันและต่างระดับชั้น เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงานนั้น โดยจำลองสถานการณ์จากการฝึกทักษะและปลูกฝังจริยธรรมอันดีงาม คณะกรรมการสภานักเรียนจึงใช้ช่วงเวลาดังกล่าวดำเนินกิจกรรมอันเป็นมงคลนี้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักและปฏิบัติตนได้ตามค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ โดยเฉพาะการปลูกฝัง เรื่อง ความรักชาติ ความเคารพและเชื่อฟังคำสอนของพุทธศาสนา การแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: