อบรมผู้ตรวจฯ 59

Published ธันวาคม 22, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/549728

โดย ซี.12 17 ธ.ค. 2558 05:01

 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 42 คน เป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 4 คน คือ นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ นายวีระชัย ชมสาคร

ที่เหลือเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงจากกระทรวงต่างๆคือ กระทรวงการคลัง 2 คน นางพรรณขนิตตา บุญครอง นายยุทธนา หยิมการุณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 คน นางธิดา จงก้องเกียรติ นายพรหมโชติ ไตรเวชกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 คน นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 คน นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ นางวิมลพร ธิติศักดิ์ นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา นายสุรพล จารุพงศ์ นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข นางนฤมล พนาวงศ์ กระทรวงคมนาคม 2 คน นายสมศักดิ์ ห่มม่วง นายวรเดช หาญประเสริฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 คน นายนิวัติชัย คัมภีร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 คน นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล กระทรวงพลังงาน 2 คน นายยงยุทธ จันทรโรทัย นายสุชาลี สุมามาลย์ กระทรวง พาณิชย์ 2 คน นางกุลณี อิศดิสัย นายวิชัย โภชนกิจ กระทรวงมหาดไทย 2 คน นายสุรพล วาณิชเสนี นายอำนวย ตั้งเจริญชัย กระทรวงยุติธรรม 2 คน พ.ท.เอนก ยมจินดา นางฉลอง อติกนิษฐ กระทรวงแรงงาน 2 คน นายวรานนท์ ปีติวรรณ นายธีรพล ขุนเมือง กระทรวงวัฒนธรรม 1 คน นายกฤษฎา คงคะจันทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 5 คน นายวีระกุล อรัณยะนาค นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ นายอรรถพล ตรึกตรอง กระทรวงสาธารณสุข 3 คน นายมรุต จิรเศรษฐสิริ นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 2 คน นายประสงค์ นรจิตร์ นายสมพล รัตนาภิบาล

กรุงเทพมหานคร 1 คน นางชนิศฏ์สรฐ์ สืบสังข์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 คน พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รายนี้เป็นรองจเรตำรวจแห่งชาติ

มีการเลือกคณะกรรมการรุ่นเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย นายยุทธนา หยิมการุณ เป็นประธาน นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ เลขานุการ นางนฤมล พนาวงศ์ เหรัญญิก พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ประธานที่ปรึกษา นายสุรพล จารุพงศ์ รองประธานที่ปรึกษา นายธีรพล ขุนเมือง รองประธานที่ปรึกษา ที่เหลือทุกคนเป็นกรรมการทั้งหมด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเหล่านี้เข้าฝึกอบรม 4 ช่วงเวลาคือช่วงที่ 1 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมในต่างจังหวัด ช่วงที่ 2 การเสริมสร้างความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ โดยการบรรยาย การอภิปรายในกรุงเทพมหานคร ช่วงที่ 3 ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ในโครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ที่จังหวัดเชียงราย และช่วงที่ 4 การศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการในต่างประเทศ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระบบการตรวจราชการของต่างประเทศและประเทศไทย และนำมาปรับใช้ในการตรวจราชการ

การอบรมนี้จัดในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 เป็นช่วงๆในระยะเวลาร่วม 5 เดือน

พอถึงเดือนตุลาคมปีหน้าถ้ามีกำลังภายในเพียงพอท่านผู้ตรวจฯคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนี้ได้กระโดดไปเป็นอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงก็อาจจะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งย้ายเลยนะ.

“ซี.12”

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: