ปุจฉาจากกรณีศึกษา ศาสนาเพื่อสันติภาพโลก!!

Published พฤศจิกายน 28, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

30 สิงหาคม 2558 เวลา 09:51 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/dhamma/385045

ปุจฉาจากกรณีศึกษา ศาสนาเพื่อสันติภาพโลก!!

โดย…พระอาจารย์อารยะวังโส

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา… มีปุจฉาจากโยมศิริกาญจน์ ในกรณีฮินดูและพระพุทธศาสนา มีคำสั่งสอนในพื้นฐานให้มีศีลและหิริโอตตัปปะเป็นเครื่องผูกมัดพันธะสัญญาจิตในระดับคุณธรรมว่า จะไม่เบียดเบียนกัน (วิหิงสา) ไม่อาฆาตเอาคืนย่อมเป็น Inner peace – true peace… ในศาสนพุทธ เรายังมีคุณธรรมระดับพรหมวิหาร เข้าใจเรื่องของกรรมนิยาม และรู้ให้อภัยแบบไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ อันนี้จะมีในศาสนาฮินดู ด้วยหรือไม่เจ้าคะ!?

จากปุจฉาดังกล่าว เกิดขึ้นด้วยอาตมาได้เขียน เรื่อง การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยศาสนา (พุทธและฮินดู) …สู่การสร้างสันติภาพโลก ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Can Religions Interaction (Hinduism – Buddhism), Lead to Global Peace… ซึ่งเป็นหัวข้อที่จะนำไปสู่การประชุมทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ ๓-๕ ก.ย. ๒๕๕๘ นี้ สนับสนุนการจัดงานดังกล่าวโดยรัฐบาลอินเดีย…

รัฐบาลอินเดียให้ความสำคัญกับการจัดประชุมในครั้งนี้ นับว่าอยู่ในระดับสูงสุด ดังที่ทราบว่า นอกจากมีรัฐมนตรีในรัฐบาลอินเดียที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลตลอดรายการแล้ว …ท่านนายกรัฐมนตรี โมดี ของอินเดีย ยังอยู่ร่วมรับฟังการบรรยายตลอดรายการ และจะร่วมนำคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาแต่ละประเทศไปสู่พุทธคยาด้วยเครื่องบินเที่ยวพิเศษ ในวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๘ เพื่อร่วมกันถวายสักการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ พระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา/อินเดีย โดยมีองค์กรและสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในเขตนาลันทา-พุทธคยา มาร่วมต้อนรับอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะมหาโพธิสมาคมฯ ศูนย์พุทธคยา/อินเดีย

อาตมาได้รับนิมนต์เข้าร่วมประชุมใหญ่ในครั้งนี้ ที่นครเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ด้วย และเป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง Can Religions Interaction… ตามที่กล่าวมา ในวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๘ เวลาประมาณบ่ายโมง ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุม และคงอยู่ร่วมประชุมด้วยทุก Session ตลอดจนถึงร่วมเดินทางเที่ยวบินพิเศษ ไปถวายสักการะสังเวชนียสถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ พระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยาฯ ด้วย…

จึงนับว่าเป็นมงคลชีวิตอันยิ่งใหญ่ ที่ได้มีโอกาสไปถวายสักการบูชาในระหว่างพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะการมีโอกาสนำเสนอหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อการสร้างสันติภาพโลก

ดังบทความที่ได้นำเสนอไปในเรื่อง ศาสนา…กับการสร้างสันติภาพโลก ด้วยการจำเพาะลงไปที่พระพุทธศาสนา-ฮินดู จนมาสู่คำถามดังกล่าว

จริงๆ แล้ว การปฏิรูปตนเองของแต่ละศาสนาในชมพูทวีปนั้น เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ที่แผ่กว้างไปทั่วชมพูทวีป โดยวางหลักสันติธรรม เพื่อสันติภาพ-สันติสุขไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลักวิหิงสาธรรม ซึ่งต่อมาฮินดูที่ปฏิรูปตนเองมาจากพราหมณ์ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ได้รับหลักธรรมดังกล่าว แล้วนำไปบูรณาการเข้ากับแนวทางของความเชื่อตามลัทธิเทวนิยม จึงเป็นอหิงสาแบบฮินดู… มีการปลูกฝังความเชื่อมั่นไปในกฎแห่งกรรม …แต่เป็นไปในแนวกรรมลิขิต จึงยังปรากฏระบบวรรณะให้แลดูรู้ว่านี่คือ พราหมณ์แปลงร่าง…

ดังนั้น แม้ว่าจะมีชื่อหลักธรรมที่คล้ายกัน… แนวปฏิบัติใกล้เคียงกัน ด้วยการลอกเลียนจนกลืนกันระหว่างศาสนา แต่มิใช่ว่าความหมายแห่งธรรมจะเหมือนกัน แม้ว่าในขั้นพื้นฐานระดับศีลธรรมจะมีความใกล้เคียงกัน แต่ความละเอียดประณีตของคำสั่งสอนนั้นต่างกัน และอย่างสิ้นเชิงเมื่อแสดงถึงที่สุดแห่งธรรมะ ด้วยความเชื่อที่อยู่ตรงข้ามกัน แม้เป็นเส้นตรงที่ดูเหมือนไปในแนวเดียวกัน แต่จุดมุ่งหมายในทิศทางนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน …จึงต้องพิจารณาให้ลึกละเอียดลงไปในสารธรรมที่แท้จริงของแต่ละศาสนา เพื่อการเข้าใจถึงความเหมือนในความต่าง… และความต่างในความเหมือน แม้ว่าในระดับศีลธรรมจะสามารถนำไปสู่สันติสุข-สันติภาพได้เช่นเดียวกัน!!

เจริญพร

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: