สหกรณ์กาแฟ 19 แห่ง จาก 4 จังหวัด ร่วมพัฒนาการผลิตและจำหน่าย

Published พฤศจิกายน 21, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/agriculture/335887

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 1:22 น.

สหกรณ์กาแฟ 19 แห่ง จาก 4 จังหวัด ร่วมพัฒนาการผลิตและจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 1:22 น.

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กาแฟของสถาบันเกษตรกรขึ้น โดยนำตัวแทนจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนกาแฟจำนวน 19 แห่ง จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง ชุมพร เชียงใหม่ และเชียงราย จำนวน 80 คน เข้าร่วมการประชุม

การนี้คณะได้เดินทางไปดูกระบวนการผลิต การแปรรูปและการตลาดของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ผลิตและแปรรูปกาแฟคั่วบดที่ได้รับความนิยมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP เพื่อสหกรณ์ที่ผลิตกาแฟได้นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาขบวนการผลิต และขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กาแฟให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

สำหรับสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (พ.ศ. 2511) เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2518 เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเกิดจากนโยบายการจัดตั้งสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ที่ตั้งบ้านเรือนใกล้เคียง ลักษณะการเกษตรทำนองเดียวกันในท้องที่อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

แรกตั้งมีจำนวนสมาชิกจำนวน 170 คน แบ่งเป็น 9 กลุ่ม มีทุนดำเนินงาน 150,000 บาท ในท้องที่ 5 ตำบล เริ่มแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ได้อาศัยสำนักงาน สหกรณ์อำเภอเป็นสถานที่ทำการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 แยกออกมาเช่าบ้าน หมู่ 3 ต.เชิงดอย เป็นที่ทำการของสหกรณ์

ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 2,873 คน จำนวน 61 กลุ่ม กระจายอยู่ตามตำบลต่าง ๆ รวม 14 ตำบล และได้ดำเนินธุรกิจบริการสมาชิกครบวงจร ทั้งด้านธุรกิจซื้อสินค้า รับฝากเงิน ธุรกิจรวมซื้อ ธุรกิจรวมขาย และแปรรูปผลผลิต รวมถึงธุรกิจการให้สินเชื่อกับสมาชิกสหกรณ์ และผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้คือสารกาแฟ

ซึ่งเป็นสารกาแฟที่ผ่านเครื่องสีเอากะลาออกแล้วนำมาคัดขนาดเพื่อแบ่งเกรด โดยใช้ตะแกรงร่อนขนาดรู 5.5 มิลลิเมตร เพื่อแยกสารกาแฟที่สมบูรณ์ จากสารกาแฟที่แตกหักรวมถึงสิ่งเจือปน เมล็ดกาแฟที่มีสีดำ ซึ่งเกิดจากเชื้อราบางประเภท มีการคัดเอาเมล็ดเสีย เมล็ดอ่อนหรือหัก ทิ้งก่อนที่จะนำไปแปรรูปเป็นกาแฟคั่วเกรด A-1 และจะมีขนาดของเมล็ดตั้งแต่ 6.1 มิลลิเมตรขึ้นไป ความชื้นไม่เกินร้อยละ 13%

การผลิตกาแฟตามมาตรฐานดังกล่าว ได้ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด ถูกคอคอกาแฟประเทศไทย ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน ซึ่งจากการเข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์ที่ผลิตกาแฟทั้ง 19 แห่งครั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อขบวนการผลิตกาแฟของสหกรณ์ ในการทำการผลิตภายใต้มาตรฐานเดียวกันและตรงตามความต้องการของตลาด.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: