สกู๊ปพิเศษ : สพฉ. ยกระดับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.มหาราช

Published เมษายน 11, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131632

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

สพฉ. ยกระดับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.มหาราช

เป็นทีมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศภาคเหนือ

การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ทุกคนเกิดมาคงหนีไม่พ้นการเจ็บไข้ได้ป่วย และนี่ก็เป็นข่าวดีที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน มอบให้ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นทีมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศภาคเหนือ พร้อมเป็นต้นแบบและจัดฝึกอบรมครอบคลุม โรงพยาบาลเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง และความสูญเสียจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยวิกฤติในยามฉุกเฉิน

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และกรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับตำแหน่งกรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มา 2 สมัย ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดังนั้น จึงได้เริ่มมีทีมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศขึ้น  ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการเคลื่อนย้าย ส่งต่อทางอากาศยาน ในกรณีที่การเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นเกิดในเขตพื้นที่หรือ ภูมิประเทศ ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการหรือ สถานพยาบาลที่มีเครื่องมือในการช่วยชีวิตเพียงพอ อาทิ พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล พื้นที่ที่อยู่ในระหว่างประสบภัยพิบัติ หรือไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกได้ตามปกติ

ด้าน อ.พญ.กรองกาญจน์ สุธรรม อาจารย์ประจำเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และทีมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศภาคเหนือ หรือ Northern sky doctor ได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2553 โดยเริ่มปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตโดยการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานทางภูมิภาคตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมามีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ และสถานพยาบาลเป็นอย่างมาก โดยนับจนปัจจุบัน มีจำนวนผู้ป่วยที่รับการช่วยเหลือด้วยการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรวมกว่า 100 ราย ส่วนใหญ่มาจาก รพ.ต้นทางในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณร้อยละ 80 และรองลงมาคือ จังหวัดน่าน และอำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยอยู่ในกลุ่ม 3 อันดับแรก คือ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉียบพลัน กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับอุบัติเหตุโดยเฉพาะบาดเจ็บทางศีรษะที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วน  มายังรพ.ปลายทาง ได้แก่ รพ.นครพิงค์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ รพ.ประสาท โดยมีพาหนะเป็นอากาศยานทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ ที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในการลงนามข้อตกลงร่วมกับ สพฉ. มีการประสานงานผ่านศูนย์สั่งการจังหวัด (ศูนย์เวียงพิงค์ 1669) ผ่านมติเห็นชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และความร่วมมือจากท่าอากาศยาน และกองบิน 41 ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกรายไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่จำเป็นต่อการช่วยชีวิตได้อย่างรวดเร็วมีคุณภาพ และเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม ทันเวลา ลดความสูญเสียจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินลง

ผศ.นพ.นเรนทร์ กล่าวเสริมว่า บุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาลในศูนย์อุบัติเหตุตติยภูมิ, หน่วยตรวจฉุกเฉิน หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อ  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2554

ทั้งในฐานะทีมลำเลียงทางอากาศ ทีมแพทย์อำนวยการและประสานงานการส่งต่อ รวมทั้งร่วมพัฒนาแนวทางการลำเลียง จัดประชุมอบรมวิชาการและจัดทำคู่มือการลำเลียงจังหวัดและเขตบริการสุขภาพที่ 1 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วการได้เข้ามาอยู่ในทีมแพทย์ฉุกเฉินรู้สึกภูมิใจที่ได้ออกช่วยเหลือสังคม ในอนาคตอยากมีเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์เองซึ่งมีในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมา การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในแต่ละครั้ง จะได้รับความอนุเคราะห์ในเครื่องของเครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์ จากท่าอากาศยานต่างๆ ปัญหาคือความล่าช้าเพราะต้องเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้เสียเวลาในการติดตั้งพอสมควร

อย่างไรก็ตามเฮลิคอปเตอร์และท่าอากาศยานทางการแพทย์จะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ ในการลดระยะเวลาการเดินทาง และความสูญเสียจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยวิกฤติในยามฉุกเฉินให้กลับมามีชีวิตที่ปกติได้ต่อไป

พิชัย พิสูจน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: