“สาธิตประสานมิตร” ชูศักยภาพสู่อาเซียน พร้อมเป็นศูนย์กลางผู้นำการศึกษาต้นแบบ

Published พฤศจิกายน 24, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

http://www.thaipost.net/tabloid/231114/99348

สาระน่ารู้
Sunday, 23 November, 2014 – 00:00
.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประกาศความพร้อมในฐานะผู้นำโรงเรียน “สาธิต” ต้นแบบทางการศึกษา และความมีศักยภาพสู่อาเซียน ล่าสุด จัดนิทรรศการ “เด็กไทยสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21” “สาธิต” พัฒนานักเรียนและครูตามมาตรฐานสากล
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการวิชาการเรื่อง “เด็กไทยสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21” ที่จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสดงความเป็นการศึกษาที่เน้นการให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์ เรียนรู้แบบบูรณาการ และความเป็นโรงเรียน “สาธิต” ต้นแบบการศึกษาตามมาตรฐานสากลให้กับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ
นิทรรศการในลักษณะนี้กำหนดจัดทุก 2 ปี ริเริ่มโดยรองศาสตราจารย์สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คนปัจจุบัน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยสาระความรู้และความเพลิดเพลินจากการที่เด็กได้เรียนรู้ คิด ทำ มีผู้ร่วมงานประมาณ 2,000 คน ประกอบด้วย นักเรียนในโรงเรียน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ 18 แห่ง รวมทั้งผู้สนใจจากภายนอก เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถและรับความรู้เพื่อก้าวสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแข่งขันเกมทางวิชาการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทครอสเวิร์ด เกม เอเม็ท และคำคม, กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ, กิจกรรมสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งราชการและเอกชน เช่น วิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21, เด็กยุคใหม่สู่ศตวรรษที่ 21, ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน, ภาษาไทยหัวใจของชาติ, ภาพวาดสุภาษิต, เกษตรนำเด็กไทย, สมรรถภาพการพัฒนาการของเด็กไทย, อาชีพในฝันของเด็กๆ, Open English world, Book Rally, King Match และ Satit Junior Singing Contest 2014 เป็นต้น
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ก่อตั้งจากเงินภาษีประชาชน จึงมุ่งรับใช้สังคมไทยด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติ นอกเหนือจากพันธกิจหลักที่พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการความรู้ไปสู่ชุมชน สำหรับงานนิทรรศการวิชาการครั้งนี้เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล ครูและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สร้างความรู้ ค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนไทย เพื่อนำพาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า พร้อมๆ กับการศึกษาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
รองศาสตราจารย์สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กล่าวว่า การจัดนิทรรศการแต่ละครั้งเกิดจากการระดมสมองระดมความคิดของบุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดโดยแนวคิด “การศึกษาไทยสู่อาเซียน” วัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้นักเรียนและครูในโรงเรียนได้แสดงผลงานวิชาการที่มีประโยชน์และความรู้ 2.กระตุ้นให้นักเรียนและครูเกิดการพัฒนางานวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนและครูในโรงเรียนให้ประจักษ์ต่อสาธารณะ 4.เพื่อเป็นเวทีจัดการแข่งขันทางวิชาการแก่นักเรียนในโรงเรียนและต่างโรงเรียน 5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชน 6.เพื่อให้นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงาน ทั้งนี้ คณะผู้ทำงานจะมีการประเมินผลการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการทุกครั้งเพื่อนำไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการจัดงานครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
รองศาสตราจารย์สุขุมาล เกษมสุข ยังได้กล่าวถึงการเรียนการสอนของโรงเรียนว่า โดยภาพรวมทุกโรงเรียนย่อมมีระบบการสอนที่ดีแตกต่างกันไป สำหรับโรงเรียนของเราปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 1,400 คน ใน 7 ระดับชั้นเรียน คือชั้นเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 เน้นการทำกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน โดยหลังจากสอนทฤษฎีความรู้ ครูจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้ฝึกคิดเสมอๆ นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นสรุปความรู้เรื่องนั้นๆ เพื่ออภิปรายนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางปัญญา เช่น สอนเด็กเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เราจะไม่บอกปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่จะให้เด็กคิดเองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในความคิดของพวกเขามีอะไรบ้าง ให้สรุปสาเหตุจากอะไร แล้วนักเรียนคิดว่าจะแก้ไขช่วยบรรเทาอย่างไร จะทำได้หรือไม่ จากนั้นนำความคิดมาเสนอแนะ ซึ่งเราพบว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กมีความน่าสนใจบางเรื่องใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ เมื่อเด็กแสดงความคิดเห็นที่ดีครูยอมรับและชื่นชม ให้คำแนะนำเชิงเสนอแนะแนวทางที่เกิดประโยชน์ นักเรียนนำไปปฏิบัติให้เกิดผล สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มีการให้ฝึกแก้โจทย์ร่วมกันแทนการให้คิดตามลำพัง เด็กๆ ช่วยกันคิด ฝึกแต่งโจทย์ขึ้นมาเพื่อฝึกให้มีอิสระทางความคิดในทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ เน้นการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีสืบสานความเป็นไทย อาทิ โรงเรียนการบรรจุหลักสูตรโขนระดับชั้น ป.4-5-6 ในชั้นเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เราต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงของชาติไทย ควบคู่กับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนด้านต่างๆ อาทิ สมาร์ทคลาสรูม ห้องการเรียนการสอนที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ให้รู้และสัมผัส พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ไม่เพียงเน้นเฉพาะเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว การจะทำให้เด็กมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีครูผู้สอนหรือผู้บริหารการศึกษาคือบุคลากรที่สำคัญในระบบการเรียนการสอน นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยที่มีครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กทำกิจกรรมอย่างไรให้เด็กได้ฝึกฝนความคิด ครูต้องให้โอกาสเด็กๆ ได้คิด สิ่งใดที่เด็กยังไม่รู้ ครูควรช่วยสอน แนะนำ ไม่มีสื่ออื่นใดที่ทันสมัยในโลกจะดีเท่าครูผู้สอน ที่ชีวิตจิตใจสามารถสั่งสอนให้ความรู้แก่เด็กได้
สำหรับผลการแข่งขันเอแม็ทประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศได้แก่ ด.ญ.เปี่ยมรัก เตชะไทยเจริญ ชั้น ป.3 และ ด.ช.วรพล ลิขิตเจริญพันธ์ ชั้น ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ส่วนเอแม็ทประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ คือ ด.ญ.วราภรณ์ บ้วนนอก ชั้น ป.5 ด.ญ.วิลัยพร โภชน์พรมราช ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีโรงเรียนสาธิต จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ฝ่ายมัธยม) 4.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 5.โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (สำหรับเด็กชนเผ่าพื้นเมืองปกากะญอ หรือกะเหรี่ยง).

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: