ชานชาลาประชาชน….สุริยันต์ ทองหนูเอียด

Published พฤศจิกายน 24, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

http://www.thaipost.net/tabloid/280914/96790

สาระน่ารู้
Sunday, 28 September, 2014 – 00:00
.
กฎหมายการชุมนุมกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
นับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครอง โดยอ้างว่ามีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในประเทศ เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี เช่นที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทั่วทุกฝ่าย เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 นั้น
หนึ่งสัปดาห์หลังมีการรัฐประหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. กล่าวถึงหลักการการบริหารประเทศในรายการ “คืนความสุขให้คนไทย” ว่า จะให้เจ้าหน้าที่รัฐพยายามใช้อำนาจเท่าที่มีอยู่ เท่าที่จำเป็น ไม่ใช้อำนาจเกินเลย เกินขอบเขต ทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ระมัดระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติจะได้กลับไปใช้กฎหมายปกติให้เร็วที่สุด
คำปรารภในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาประเทศชาติก่อนคืนอำนาจให้ประชาชนต่อไปว่า จำเป็นต้องใช้เวลาสร้างบรรยากาศแห่งความเรียบร้อยและปรองดอง เพื่อนำความสุขกลับคืนสู่ประชาชน และปฏิรูปกฎเกณฑ์บางเรื่องที่เคยเป็นชนวนความขัดแย้ง ขาดประสิทธิภาพ หรือไม่เป็นธรรมให้สอดคล้อดกับสภาพปัญหาและความต้องการของชนในชาติ
บางมาตราในรัฐธรรมนูญดังกล่าว เนื้อหาเหมือนกับหลายฉบับที่ผ่านมา ขณะที่มาตรา 4 บัญญัติว่า
“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”
บทบัญญัติตามมาตราดังกล่าว หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว กลับปรากฏว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนหลายประการถูกละเมิดด้วยเหตุผลเพื่อความสงบเรียบร้อยของคณะผู้ปกครอง
ไม่ว่าจะเป็นการห้ามจัดเวทีวิชาการของกลุ่มคณาจารย์ นักศึกษา และองค์กรประชาชนกลุ่มต่างๆ ห้ามไม่มีการชุมนุมทางการเมือง หรือกรณีการเชิญตัวนักเคลื่อนไหวขาหุ้นพลังงานมาปรับทัศนะ เป็นต้น
17 กันยายน 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดเวทีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ” โดยอ้างว่ามีความประสงค์จะนำเสนอร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของฝ่ายบริหารและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบ ก่อนจะนำมาปรับแก้ร่างกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วย ผบ.ตร. หัวหน้าคณะทำงานยกร่างกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมสาธารณะ กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการนำเอาร่างเดิมที่มีการพิจารณา และผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว แต่ตกไปเมื่อมีการยุบสภา มาทบทวนแก้ไขในกรอบเดิม เน้นย้ำในเรื่องของการส่งเสริมสิทธิในการชุมนุมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
การชุมนุมเป็นเสรีภาพ ไม่มีการกำหนดว่าจะต้องมีการขออนุญาต เพียงแต่เป็นการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และไปดำเนินการดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อย
“เนื่องจากการชุมนุมที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบในภาพใหญ่ของประเทศ จึงจำเป็นต้องดูแลสถานที่สำคัญเป็นพิเศษ กำหนดรัศมีการชุมนุมห้ามใกล้พระบรมมหาราชวัง, รัฐสภา, ทำเนียบรัฐบาล และศาลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม สำหรับสถานที่อื่นๆ นั้น ประชาชนสามารถใช้ในการชุมนุมได้ แต่จำกัดว่าจะต้องไม่มีการปิดกั้นสถานที่ราชการ หรือสร้างผลกระทบต่อการบริการภาครัฐ”
ซึ่งร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฉบับดังกล่าวนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม คสช.แล้ว จึงนำเสนอให้ สนช.พิจารณาออกเป็นกฎหมาย ประกอบไปด้วยเนื้อหา 38 มาตรา มีเนื้อหาที่สำคัญๆ เช่น
ห้ามปราศรัย จัดกิจกรรม และเดินขบวน ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น, ให้ยื่นหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการชุมนุม 24 ชั่วโมง และหากทำผิดเงื่อนไขสามารถจับกุมดำเนินคดีได้ทันที
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กล่าวในตอนหนึ่งของการสัมมนาว่า การผลักดันร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…. ไม่ควรเร่งรีบทำในตอนนี้ เพราะยังอยู่ในสถานการณ์กฎอัยการศึก ควรรอให้สถานการณ์ปกติผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อน เพื่อประชาชนที่เห็นต่างกล้าจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และควรเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านกว่านี้
ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงสะท้อนให้ถึงความพยายามออกกฎหมายมาปิดกั้นสิทธิของประชาชน
ทั้งนี้ เพราะเนื้อหาของร่างกฎหมายหลายมาตราเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีกฎหมายหลายฉบับที่สามารถใช้ควบคุมการชุมนุมได้อยู่แล้ว
ขณะที่สาเหตุที่ทำให้ประชาชนต้องชุมนุมที่ผ่านมา คือ รัฐไม่สนใจแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาทางการเมืองเพื่อหวังสลายการชุมนุม หรือคะแนนนิยมมากว่าต้นตอสาเหตุ
แม้แต่การชุมนุมทางการเมืองของประชาชนกลุ่มต่างๆ ก็เพราะผู้มีอำนาจรัฐทำผิดกฎหมาย ไม่มีความรับผิดชอบ ทุจริตคอร์รัปชัน หากปล่อยไว้เนิ่นนาน ชาติจะมีความเสียหาย ประชาชนจึงออกมาชุมนุม
ประการสำคัญ การชุมนุมของประชาชนในหลายสิบปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการในการจัดการชุมนุมที่เป็นยอมรับของสากล หากแต่ความล้มเหลวที่ทำลายภาพพจน์ของชาติ เกิดจากรัฐละเมิดสิทธิประชาชน
กฎหมายชุมนุมสาธารณะดังกล่าวจึงไม่ควรเร่งรีบออกประกาศใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจว่า กฎหมายเช่นนี้ควรมีลักษณะเช่นไรในสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: