เรียนรู้พัฒนาเกษตรกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว – ทิศทางเกษตร

Published ตุลาคม 15, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันเสาร์ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 00:00 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ ” รุ่นที่ 1 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 90 คน เข้าร่วม โครงการฯ เมื่อวันก่อน

โดย ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาด้วยทรงมีพระราช ประสงค์ที่จะให้ราษฎรอยู่ดีกินดี จึงได้จัดตั้งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ขึ้นในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในปี 2504 ปัจจุบัน เป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจร รวมถึงพลังงานทดแทน ในทุกรูปแบบทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและไบโอดีเซล นับเป็นสถานที่สาธิตและเป็นสถานที่ให้ความรู้ และสถานที่ผลิตสินค้าคุณภาพให้แก่คนไทยและต่างชาติอีกด้วย

นอกจาก นี้คณะยังได้รับทราบถึงหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริด้านการพัฒนานับตั้งแต่ถนนสายแรกแห่งการพัฒนาที่บ้านห้วยมงคล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ช่วยให้ราษฎรสามารถนำผลผลิตออกมาจำหน่ายได้ทันและทำให้เป็นที่สัญจร สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงได้เรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ จากโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งน้ำแห่งแรกที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ปี 2496 จนปัจจุบันมีแหล่งน้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ยังได้ เรียนรู้ถึงผลสำเร็จของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ที่ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เสมือนโรงเรียนนอกระบบที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาดินน้ำ ป่า อาชีพ แบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว และได้ขยายผลความสำเร็จจากการพัฒนาไปสู่ราษฎร จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยจะได้เรียนรู้การทำการเกษตรผสมผสานจากเกษตรกรต้นแบบ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตอันจะสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเองได้อย่าง ง่ายและเป็นไปตามหลักวิชาการอีกด้วย

โอกาสนี้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของ ส่วนราชการที่ประสบผลสำเร็จจนกระทั่งได้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จากรางวัลผลงานดีเด่นรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดผลงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงาน กปร.

และคณะยังได้เยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกันศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย น้ำเสีย และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีทางธรรมชาติโดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลแหลมผักเบี้ย

ปัจจุบันประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะโดยวิธีธรรมชาติตลอดจนสามารถฟื้นฟูป่าชายเลนให้กลับมามีความ อุดมสมบูรณ์ดังเช่นในอดีตอีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: