มุมข้าราชการ 24/12/54

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/225490

โดย ซี.12 24 ธ.ค. 2554 05:01

มุมข้าราชการ เสาร์นี้เป็นรายการสรุปผลรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554 ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการคัดเลือกยกย่อง ส่วนราชการ ต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น เริ่มด้วย รางวัลเกียรติยศ มี 2 หน่วยงานคือ สำนักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร : สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน กับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี กรมชลประทาน : การบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการภาคประชาชนและองค์กรผู้ใช้น้ำ

รางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน สาขานวัตกรรมการให้บริการ ได้รางวัลดีเด่น 16 กระบวนงาน คือ 1. สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี 2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม แพร่ กรมชลประทาน : การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ

3. สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์ : การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์  ซากสัตว์ 4.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต : การให้บริการยื่นแบบ และชำระภาษีสรรพสามิตผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  5. สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต : ระบบมาตรวัดแบบสื่อสารทางไกล เพื่อควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม

6. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน  :  การให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง อุบลราชธานี : กายอุปกรณ์ประดิษฐ์เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน  8. สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ : ยกระดับการทำงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ

9. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 10. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : แนวทางการรักษาและแบบบันทึกโรคหืดเฉียบพลันทางคลินิกรามาธิบดี 11. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล : สรรค์สร้างนวัตกรรมจากงานประจำสู่การบริการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน

12. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล : การป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาเด็กติดเกมแบบครบวงจร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 13. เทศบาลนครพิษณุโลก : นครปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  14. เทศบาลนครระยอง : ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง แหล่งเรียนรู้ครบวงจร  15. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด : ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 16. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : 1669  เครือข่ายระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

สาขาภาพรวมกระบวนงาน ได้รางวัลดีเด่น 2 กระบวนงาน คือ กรมการขนส่งทางบก : การย้ายรถออก และการย้ายรถเข้า ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กับ กรมปศุสัตว์ : การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แบบบูรณาการ

สาขากระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี : โครงการการบริหารทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สาขารายกระบวนงาน  มีดีเด่น  5  กระบวนงาน คือ  1. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ : การให้บริการด้านสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ป่วยเด็กพิการแบบเบ็ดเสร็จ 2. สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน : การอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนเองผลิตหรือซ่อม

3. สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร : การให้บริการผู้ขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 4. โรงพยา-บาลพระยืน ขอนแก่น : การให้บริการรักษาเยียวยาด้วยภูมิปัญญาไทย 5. โรง-พยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต : สร้างสรรค์สร้างสุข ขจัดทุกข์ให้ผู้ป่วย
“ซี.12”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: